Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Jak mám připravit cestu Pánu Ježíši?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 4.12.2021

  Otázky: 1. Proč Pána Boha nevidíme? 2. Jak se někdo stane knězem? 3. Jak mám připravit cestu Pánu Ježíši? Host: P. Dominik Kovář   Evangelium  (Lk 3,1-6) V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu."   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Jak mám připravit cestu Pánu Ježíši?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI ADVENTNÍ: VYBRAT SI, CO JE LEPŠÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 4.12.2021

  Kráčet společně (Syn hodos) Pán dává moudrost k pochopení jeho slov a vidění souvislostí. Sestavil své slovo tak, aby mluvilo ke každému srdci, ochotnému poslouchat a chápat. A přestože jeho slova byla napsána před tisíciletími, i dnes mají schopnost, moc měnit srdce toho, kdo je přijímá. Prorok Baruch slibuje něco, v co Izrael ani nedoufal – slavný návrat na Sion. Když se však podíváme na dějiny, tak návrat ze zajetí nebyl až tak slavný. Stačí si v Bibli přečíst Knihu Nehemiáš a Knihu Ezdráš. O kom to tedy prorok mluvil? Zkus si v tomto čtení nahradit slovo Jeruzalém či Izrael slovem Církev. A zjistíš, že prorok mluví i o konci všech dnů, kdy se se zvednutou hlavou vydáme vstříc Pánu. Jan Křtitel, nad kterým zaznělo Pánovo slovo, ohlašoval jeho příchod (Lk 3,1-6). Ale týká se to jen Ježíše před dvěma tisíci lety, jak to vyjadřují první verše této perikopy, které kladou Janovo ohlašování do konkrétní historické doby? Toto slovo určitě platí i pro nás v roce 2021: Pán je blízko. Žalmista jásá nad návratem zajatců na Sion. Církev jásá nad návratem ztracených synů a dcer, kteří konají pokání. Ale zároveň stále volá: „Změň, Pane, naše zajetí!“ Stále si je vědoma, že nese osivo k setí s pláčem, neboť trpí. Ale čeká, že při návratu Páně mu s jásotem donese plné snopy. A co odhaluje Pavel v listu Filipanům? Lásku jeho srdce, které touží, aby všichni Filipané rostli v poznání a chápání až do dne Ježíše Krista. Myslíš, že když je Pavel v nebi, tak teď už po tom netouží? Ale už nemyslí s radostí a touhou („srdcem Ježíše Krista“) jen na Filipany, ale na všechny, kdo uvěřili evangeliu a snaží se být čistí pro Kristův den. Boží slovo je živé a účinné. Když se v těchto dnech snažíme společně kráčet (prožíváním synodu), podívejme se na situaci Církve možná ne v nějakém globálním pohledu, ale na Církev zcela blízko. Na naše sousedy. Jak s nimi kráčíme vstříc Pánu? Vědí o nás (a zejména vidí na nás), že se snažíme být svatí a bez úhony? Neproviňujeme se vůči nim svým nezájmem o jejich život? Jak bychom je mohli pozvat ke společnému kráčení při prožívání evangelia? „S radostí prosím za vás všechny,… abyste uměli rozeznat, co je lepší“ (Flp 1,4.10).   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Poselství nemocným k adventní době a Vánocům 2021

  Foto: Člověk a víra Každoročně v době adventní a postní zasílají olomoučtí biskupové nemocným ve své diecézi své poselství. Letos napsal své poselství o. arcibiskup Jan Graubner a taky biskupský delegát pro pastoraci nemocných P. Bohumír Vitásek.   Poselství najdete vytištěné v kostele a taky na tomto odkazu.

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Co to znamená mít zatížené srdce?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.11.2021

  Otázky: 1. Co to znamená mít zatížené srdce? 2. Co je to kněžský seminář? 3. Kdo se stane stavitelem biblického puzzle v soutěži z Vlčího doupěte?   Evangelium (Lk 21,25-28.34-36) Ježíš řekl svým učedníkům: "Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka."   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Co to znamená mít zatížené srdce?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI ADVENTNÍ: CÍL

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.11.2021

  Kráčet společně (Syn hodos) Již přes měsíc kráčí Církev po celém světě po synodální cestě. Někde intenzivně, někde jako hlemýžď. Důležité je však jít dopředu, rychlost není až tak podstatná. Ale důležité je také mít vždy jistotu, že jdeme po správné cestě. Pokud totiž někdo rychle běží mimo silnici, tak se rychle vzdaluje od cíle. Proto je velmi dobré, že biblická čtení První adventní neděle nám velmi jasně připomínají cíl našeho společného kráčení: „Juda dosáhne spásy a Jeruzalém jistoty“ (Jer 33, 16); „Pán bude důvěrným přítelem tím, co se ho bojí“ (Ž 25 , 14); „…abyste byli bez úhony…, když přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými“ (1 Sol 3, 13); „abyste mohli… postavit se před Syna člověka“ (Lk 21, 36). Tyto texty nám v různých obrazech ukazují jediný cíl – setkání s Pánem, se kterým pak budeme už navždy. Tento cíl máme mít vždy na paměti, vždy před očima, vždy v srdci a s ním konfrontujme všechny dílčí cíle a snažení, aby byly s tímto velkým cílem neustále v souladu. V každém čtení se dnes zároveň dá najít také něco, co cestu k našemu cíli konkretizuje: „…konat právo a spravedlnost“ (Jer 33, 15; vím, vytrhl jsem to z kontextu, ale ať mi je odpuštěno); „zachovávat jeho smlouvu a jeho příkazy“ (srov. Ž 25, 10b); „jak máte žít a líbit se Bohu“ (1 Sol 4, 1); „Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena obžerstvím, opilstvím a starostmi o tento život… bděte celou dobu a modlete se“ (Lk 21, 34. 36). Tamhle je cíl, toto je cesta. Pokud se nám obojí zdá sotva realizovatelné a náročné, těžko dosažitelné, tak ještě něco z dnešních textů vytáhnu: „Hle, blíží se dny, – říká Pán –, když splním příslib spásy“ (Jer 33, 14); „ukazuje cestu hříšníkům. Pokorné vede ke správnému jednání a tichému poučování“ (Ž 25, 8–9); „Pán ať zvelebí a rozhojní vaši lásku… Ať posílí vaše srdce“ (1 Sol 3, 12-13). Bohu velmi záleží na tom, abychom svého cíle dosáhli. Až tak, že to on sám jedná v nás a v náš prospěch. A teď se vrátím k synodě. Ta totiž mluví o společném kráčení na cestě k cíli. A tak si můžeš vzít například tento text, dát dohromady rodinu či přátele nebo jen tak ad hoc pár lidí (fyzicky po uvolnění omezení nebo nyní online) a spolu si po modlitbě a přečtení biblických textů této neděle klást otázky: Kráčím vědomě s někým k tomuto cíli? Nemáme nějaké dílčí cíle, které nás vedou mimo silnici a daleko od cíle? Co udělat, aby naše společné úsilí pomohlo i jiným lidem, se kterými žijeme/setkáváme se, zaměřit se na náš cíl – být s Ježíšem? Vím, chci náročnou věc, vždyť nejsme zvyklí mluvit o své víře. Ale právě to chce synoda změnit. Chce, abychom kráčeli společně. Zkusme to. Boží Duch přijme naši ochotu a povede nás – nejen v rozhovorech, ale zejména ve změně smýšlení i jednání.  

 • Prohlédněte si ve fotogalerii rekonstrukci fary a WC kostela

  Dnešním dnem jsme dokončili rekonstrukci fary, se kterou jsme stihli udělat i rekonstrukci WC v suterénu kostela. O tom, proč jsem se do takové rozsáhlé rekonstrukce hodlal pustit, jsem psal ve 2. čísle našeho Farním občasníku, článek najdete na str. 8. Přiznám se, že vidina stěhování se 3x za 2 roky nebyla zrovna nejlákavější. O to víc jsem teď rád, když se ukázalo, jak se vše zdražilo. A i když to někdy nebylo jednoduché, tak jsme tímto krokem, kdy jsme neváhali a do všeho se pustili, ušetřili pro farnost několik 100 tis. Kč. A tak dnes mohu říct, že to za tu námahu rozhodně stálo.   Ve fotogalerii najdete, jak to vše probíhalo.   Rekonstrukce v číslech: 391 201 Kč         WC suterén kostela   86 674 Kč           Přístavba fary úprava topení                             Suterén přívod vody   1 398 204 Kč      Fara – vodo, topo, silnoproud, slaboproud                             Výměna dveří                             Nové podlahy                             Nové omítky                             Nové koupelny                             Nová kuchyně                             Nová kancelář   Na opravy zbývá vybrat 400 000 Kč - půjčka do prosince 2023.   Rekonstrukce v datech: 19. 11. 2020 první brigáda stěhování na faře a vyklízení sklepa. 5. 12. 2020 brigáda vyklízení fary a odvoz na sběrný dvůr. Polovina ledna 2021 – stěhování pana faráře do bytu v podkroví na přístavbě fary. Leden 2021 – začínají brigády bourací práce, co můžeme, tak si děláme sami, abychom ušetřili. Přichází 8-10 mužů, mladí vedoucí z turistických oddílů. Ženy chystají oběd.  15.2. nastupují řemeslníci na rekonstrukci WC v suterénu kostela a na celkovou rekonstrukci fary, která se naposledy opravovala v roce 1972. Bude se zde dělat nová elektroinstalace, slaboproud, vodo, topo, nové koupelny, nové zařízení kuchyně a kanceláře. Po 3 týdnech jsou dokončené elektroinstalace na faře. Mezitím se navíc na faře rozhodujeme, že bude dobré oškrabat staré malby a udělat nové omítky. Opět se tu střídá několik ochotných farníků, farnic včetně vedoucích turistického oddílu na brigádách. Podařilo se domluvit bratra pana faráře, který jako zedník nastupuje na nové omítky. Opět mu vydatně pomáhá někdo z farníků. 23. 4. sv. Vojtěch dostal dárek, dodělali jsme soc. zástěny na dámských WC pod kostelem. Ještě doladíme pár detailů jako jsou zásobníky na ručníky, mýdla, toaletní papír a rekonstrukce suterénu bude hotova. Na faře se dokončují obklady koupelen a brigádně probíhá malování. Vše se chystá na nivelaci podlahy, podlahář nastupuje 30. 4. Mezitím jsou ve výrobě obložky a dveře. Čeká se na výrobu a montáž kuchyně a nábytku. V červenci se pan farář stěhuje zpět. Kuchyně je zatím rozdělána. Ve čtvrtek 1. 7. je posezení a poděkování brigádníkům. V sobotu 17. 7. po mši svaté probíhá žehnání opraveného suterénu a fary zlínským děkanem o. Kamilem Obrem a zpěvem ji doprovodily Děcka ze Skoronic, které si připravily i krátké pásmo zpěvů lidových zvyků. V srpnu dokončena montáž nábytku v kanceláři. Zbývají dokoupit stoličky do kuchyně a kanceláře. 25. 11. 2021 dodělává dodavatel podlah a dveří poslední přechodovou lištu a zámek s kováním do darovaných obloukových dveří, který musel objednat až z Německa. Tímto dnem je po roce rekonstrukce dokončena.   Díky všem, kdo přispěli: - pomocí na brigádách - kdo vařili pro brigádníky - všem, kdo se za nás modlili - všem, kdo finančně či jakkoliv jinak přispíváte.  

 • Pomůcky k prožití adventu

  Nedělí 28. 11. vstoupíme do doby adventní. I letos se nabízí několik pomůcek, jak ji prožít.   Průvodce ranní modlitbou na webu www.roraty.cz nebo i v aplikaci do mobilu. Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.   Ranní pobožnost (asi 30 minut) obsahuje: - především tradiční rorátní písně (sestry Boromejky) - desátek růžence - žalmy - úryvek z Písma a zamyšlení - prosby - a další modlitby       Adventní zamyšlení každý den na email – Projekt Vianoce  Adventní čas má své zvláštní kouzlo, ale přiznejme si, jak přibývá adventních nedělí, je stále těžší si najít čas na chvíli ztišení a zažít třeba to, co na nás dýchalo na jeho začátku. Proto vítám iniciativu mladých ze Slovenska, kteří píší mladým na každý den trefné zamyšlení. A myslím si, že se nad nimi pozastaví i nejeden starší. Jaké byly zamyšlení v minulých letech? Můžete si je pročíst na tomto odkazu: http://hudba.signaly.cz/zamysleni Více o projektu na Facebooku nebo webu https://www.laura-mladez.sk   Kdo by měl zájem jej denně dostávat na email, napište si o něj na faotrokovice@ado.cz       Nabídka katechetického centra z Olomouce Pečujeme o vztahy  Aktivita nabízí podněty pro zlepšování našich vztahů (k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému) pro každý den adventu. Tyto podněty jsou sdruženy do čtyř tematických celků. Jedno téma vychází na jeden týden a je zpracováno na kartě, kterou si farníci mohou odnést vždy z nedělní mše svaté a věnovat se mu každý den chvíli doma. K dispozici jsou tři verze aktivity: • Pro dospělé (zaměřené na modlitbu) • Pro dospělé a mládež (zaměřené na „akci“ – plnění úkolů) • Pro děti (s úkoly a malováním) Materiály najdete ke stažení na: https://www.katechetiolomouc.cz     Adventní zamyšlení každý den od sester sv. Kříže Nabídku krátkých adventních rozjímání najdete na kanálu Srdce plné. Poslech je možný např. na YouTube ale i na Spotify, Google podcast a Apple podcast.        

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Jakou písničku si společně zazpíváme?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 20.11.2021

  Evangelium (Jan 18,33-37) Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Jakou písničku si společně zazpíváme?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 34. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: NEBUDEŠ MÍT JINÉ BOHY

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 20.11.2021

  Jako shrnutí biblických textů této neděle vidím zpěv před evangeliem: „Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází!“ To jsou zvolání, která mají (nejen) dnes naplňovat naše srdce, naši mysl, ale také naše ústa. Přichází Ježíš, náš Král. Ještě ho nevidíme, ale jeho příchod se každým dnem přibližuje. A to, že ho nevidíme, neznamená, že nevládne. Ježíš je Král od věčnosti. To, že se stal člověkem a svým životem, utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním nám přinesl vykoupení, je – lidsky řečeno – jakousi přidanou hodnotou jeho božství, je vzácnou ozdobou jeho královské koruny. Co s tím ale my děláme? Ježíš nepřichází, tak hledáme a uskutečňujeme svá řešení, která jsou nejednou pohanská. Sváry, svody a rozbroje – v této době zejména pro očkování a různá omezení – jsou jasným důkazem toho, že mnoho křesťanů má jiného boha. Boha pýchy (já jsem nejchytřejší, ani papež mi nebude poroučet), boha egoismu (mám svou svobodu, mě nikdo nebude omezovat a nikdo mě nemůže k ničemu nutit), boha nelásky (plné nemocnice a vyčerpaní zdravotníci nejsou můj problém), boha zloby (každý, kdo má jiný názor než já, je dacan), boha násilí… Ale tak to nemá a nesmí být! Ježíš je náš Král! Ježíš přichází! Celý svět je v jeho rukou. Ne my jsme povoláni zachraňovat lidstvo. My jsme povoláni milovat Ježíše a milovat každého člověka jako svého bratra či svou sestru. Způsobujeme-li svými postoji či jednáním (pro drobnosti, kterými jsou v této době z hlediska věčnosti i zmíněné očkování či nějaká vnější omezení) rozdělení v rodině, rozdělení v Církvi, rozdělení ve společnosti, jsme vinni hříchem ničení jednoty, která je Božím darem! Spolu s nevěřícími najednou křičíme: „Nechceme, aby tento nad námi kraloval“ (Lk 19,14). Prosím, vzpamatujme se a připomeňme si opakovaným čtením Písma svatého, kdo a jaký je náš Král, pro koho a s kým žijeme. Ježíš je tichý a pokorný srdcem. Přemohl svět. Je s námi po všechny dny našeho života. Je cesta, pravda i život. Je „Alfa a Omega, praví Pán, Bůh, který je, který byl a který přijde, Všemohoucí“ (Zj 1,8). Pokoř dnes své srdce, mocí Ducha Svatého vyžeň z něho všechny bohy, kteří ti způsobují jen hněv, bolest a nemoc, zlo a nenávist, podrob se znovu pravému Bohu a vyznávej: „Ježíš Kristus je Pán!“ (Flp 2, 11). Toto je poslední text 9. roku mého psaní pro diecézní stránku. Rád bych právě tento napsal radostnějším tónem. Doufám, že další rok psaní začnu s větším optimismem. Ale bolí mě srdce, když vidím, jak se Boží děti hrnou ke zlému jen proto, že dali přednost jiným bohům… Pane, smiluj se!

 • V Otrokovicích se připojíme k iniciativě Červená středa

    Ve středu 24. 11. proběhne po celém světě iniciativa Červená středa. U nás se k ní připojíme večerní mší svatou od 18:00 a následnou adorací. Od 20:05 budete moci taky sledovat díky Tv Noe benefiční koncert, který ve spolupráci s Charitou Česká republika pořádá Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí. Výtěžek bude využit k obnově církevní budovy v iráckém Mosulu.   Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Iniciátorem je britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need (u nás známá spíše jako Kirche in Not). CO JE SMYSLEM? Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.  Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se koná na dalších místech ve světě – mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách. Zapojte se také, stačí udělat opravdu málo. JAK TO ZAČALO? První ročník proběhl v roce 2016. Už v roce 2017 bylo ve Velké Británii nasvíceno nejméně deset katedrál a mnohé další katolické kostely či školy. Nechyběl ani pojízdný info stánek ve formě ikonického doubledeckeru či nasvícení budovy Parlamentu na břehu Temže. V České republice se iniciativa koná od roku 2018, kdy se zapojilo ca 25 objektů, v roce 2019 to bylo už 80 institucí a v roce 2020 se i přes nepříznivou epidemiologickou situaci zúčastnilo přes 100 farností, sborů, obcí, veřejných institucí ad. Odkazy: https://www.cervenastreda.cz/