Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • GODZONE TOUR 2021 i v Ostravě

  Zatímco loni jsme se v této době ocitli v době tvrdého lockdownu, přesto evangelizační tým Godzone nelenil a nabídl nám místo tour možnost shlédnout celovečerní film. Letos jsou odhodlaní vyrazit živě. Poslední zastávka by měla být 20. 11. v Ostravě v RT TORAX aréně a bude ji přenášet od 19:30 i Tv Noe. Letošní témou je BOH NIE JE MŔTVY: „Mocou Ducha Svätého je Boh v nás živý, no napriek tomu sa zdá, akoby spoločnosť a svet kričali, že Boh je mŕtvy. Generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo vie, že BOH NIE JE MŔTVY. Sme presvedčení, že melódia našich životov má naďalej výrazne znieť, napriek rúškam nemáme zostať umlčaní a napriek izolácii nemáme prestať budovať Cirkev. Boh totiž žije v nás mocou svojho Ducha. Je to vidieť? „Nie je čas hanbiť sa za evanjelium, je čas ohlasovať zo striech.“ Ján Pavol II.   Odkazy: https://tour.godzone.sk/2021/   Julo Slovák - O čom bude Godzone Tour 2021 a ako bude prebiehat?   GODZONE - BOH NIE JE MŔTVY | ESPÉ a hostia   svedectvo BOH NIE JE MŔTVY

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Kolik slepých Pán Ježíš uzdravil?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.10.2021

  Evangelium (Mk 10,46-52) Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák - Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Kolik slepých Pán Ježíš uzdravil?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: „VSTAŇ, VOLÁ TĚ!“

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.10.2021

  Dnešní čtení mě velmi oslovují v souvislosti s rozbíhajícího se synodou. Mám pocit, jakoby nám Bůh chystal nový exodus či nové putování do zaslíbené země. Jakoby nám říkal: "Už jste dost bloudili po svých chodnících. Proč? ‚…Proto, že můj dům je pustý, a vy spěcháte každý do svého domu‘ (Ag 1,9). ‚Stůjte a zamyslete se. Zkoumejte staré chodníky, hledejte dobrou cestu, kráčejte po ní a najdete osvěžení pro své duše‘" (srov. Jer 6,16). Bůh nám připravuje návrat na Sion - s jásotem, s plnými snopy (viz Ž 136, 6b). Všimni si Bartimea - člověk na okraji, bezvýznamný. Ale když ví, že kolem jde Ježíš, křičí. Víš, co dělali mnozí, možná i někteří učedníci? Napomínali ho, ať je potichu. Synoda nás však volá k postoji těch ostatních kolem Ježíše: "Neboj se! Vstaň, volá tě!" (Mk 10, 49). Proto za nultý krok synody v podmínkách našich farností (i v rámci diecéze) pokládám za velmi potřebné vytvářet atmosféru důvěry. A informovanosti. Aby lidé, kteří nechodí do kostela, kteří už dávno nebyli u zpovědi, kteří vysedávají po hospodách, kteří se nemodlí a už dávno zapomněli na svůj křest, kteří… - aby se tito lidé dozvěděli, že kolem nich prochází Ježíš. I v tobě. Nicméně na to, abychom to dokázali, musíme sami vědět, co je synoda. Najdi si na webu (např. www.synoda.cz) základní dokumenty synody a jejich čtením vykroč na společnou cestu. (Opravdu, víš, co slovo synoda znamená? Společně kráčet. Jednoduché a jasné, že?) Hledej odpovědi na otázky, které dokumenty obsahují (zejména Vademecum v části 5.3), a najdi si možnosti, jak si o nich s někým promluvit. Možná s lidmi, které jsem zmínil výše. I s rizikem nepochopení u některých. Neboť nikdo nesmí zůstat mimo (proto se ani ty nevyčleňují "mimo" tím, že budeš pasivní, apatický, bez zájmu). Je čas na nový oheň! Uzdravený Bartimaios hned šel za Ježíšem po cestě. Synoda je společné kráčení s Ježíšem. Po cestě, kterou nám ukazuje Boží Duch. Spolu s tímto dnes jde kolem tebe Ježíš. Zůstaneš slepý? Hluchý? Ochrnutý? Je čas na nový oheň! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/  

 • Pozvání a inspirace k synodální cestě

  Papež František nás zve, abychom se ve farnostech sešli v malých skupinkách, modlili se, vybrali si některou z otázek, naslouchali si a rozlišovali. Při svém kázání na zahájení synodální cesty řekl: „Jsme ochotni vydat se na dobrodružnou cestu, nebo se ve strachu z neznámého raději uchýlíme k výmluvám typu "není to třeba" či "takhle se to dělalo vždycky"? Na stránkách cirkev.cz postupně přibývají různé podklady k synodě. Přesto se mohou zdát některé příliš obecné.     Proto jsem se rozhodl podělit o to, co mě osobně zaujalo jako velmi praktické.   P. Josef Prokeš: Uvedení do neděle 17. 10. 2021 - Začátek synody o synodalitě ve farnosti   Konference o synodalitě   14:49 P. Josef Prokeš: Úvodní inspirace cestou Exodu pro společnou cestu naší církve (prezentace ke stažení: https://bit.ly/3p1G82x 36:30 Biskup Tomáš Holub – Aktuální synodální cesta církve, jak konkrétně 57:30 P. Aleš Opatrný – Poučení z Plenárního sněmu 1:11:30 Diskuze   Modlitba za synodu: Adsumus Sancte Spiritus Každé zasedání Druhého vatikánského koncilu začínalo modlitbou Adsumus Sancte Spiritus, což jsou první slova jejího latinského znění a znamenají „Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý“. Používá se při koncilech, synodách a dalších církevních shromážděních již stovky let a je připisována sv. Isidorovi ze Sevilly (asi 560 – 4. dubna 636). Když tedy nyní zahajujeme tento synodální proces, zveme touto modlitbou Ducha Svatého, aby v nás působil, a my se tak stali společenstvím a lidem milosti. Pro synodální cestu v letech 2021–2023 jsme připravili její zjednodušenou verzi, aby se ji snadno mohla modlit kterákoli skupina nebo liturgické shromáždění.   Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, shromážděni ve tvém jménu. Provázej nás ty sám, vstup do našich srdcí a vytvoř si v nich domov. Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, uč nás, jak na ní vytrvat. Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů. Nedopusť, abychom propadli zmatku, nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy. Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně, abychom nesešli z cesty pravdy a neodchýlili se od toho, co je správné. To vše žádáme od tebe, jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase, a ve společenství s Otcem i Synem na věky věků.   Synoda 2021 - 2023 - 1. díl - ThLic. Prokop Brož, Th.D.   Synoda 2021 - 2023 - 2. díl - ThLic. Prokop Brož, Th.D.   Synoda 2021 - 2023 - 3. díl - ThLic. Prokop Brož, Th.D.   Synoda - co, proč a jak? [2021-2023]    

 • Pastýřský list o. arcibiskupa Jana k zahájení synodální cesty

  Drazí bratři a sestry, v neděli 10. 10. zahájil papež František při slavné bohoslužbě v Římě synodální cestu církve. V neděli 17. 10. na jeho přání zahájili ve všech katedrálách světa tuto cestu biskupové. Oč jde? Církev potřebuje reformu, či uzdravení a oživení. Důvody nemusíme hledat dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a vidíme jich dost. Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé svědectví o Kristu, který nás vykoupil a učinil novým stvořením? Co chybí našim rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, abychom uměli předávat víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, abychom přispěli k rozvoji křesťanské kultury? Papež František volá ke spolupráci všechny, protože všichni jsme spoluodpovědní za církev. Nechce, aby synoda pracovala jako nějaká konference a vydala další učený dokument, který skončí v knihovně, ale abychom s obnovou církve začali hned. To způsobí naše správné vykročení na synodální cestu, která nás začne proměňovat. Papež nám klade otázky a čeká odpovědi, které mají být společným dílem. Proč společným? V současné době jsme nemocní individualismem. Žijeme a myslíme příliš sami, proto nedáváme dostatečnou příležitost Duchu Svatému, aby z nás budoval živé společenství církve. Společná odpověď nevznikne prosazením názoru, který překřičí druhé, ani demokratickým hlasováním, kde se prosadí většina. Jde především o společné naslouchání Duchu Svatému. Jakou to chce metodu? Prvním krokem je vlastní ztišení a pokorné naslouchání. Miluji toho, kdo mluví, a proto mu neskáču do řeči, ale nechám ho domluvit. Když mluví, nepřipravuji si svou odpověď, ale i když má jiný názor, hledám v jeho názoru semena pravdy. Nechci ho ubýt argumenty, ale spolu s ním chci dojít k dozrání v pravdě. Kdo mluví, miluje ty, kteří poslouchají, proto jsou jeho slova upřímná a laskavá. Tato vzájemná láska je podmínkou každého plodného dialogu proto, že je znamením otevřenosti Duchu Svatému, který je láska. Pokud ho necháme milovat v našich srdcích, můžeme doufat, že nás povede a dá nám dar moudrosti. Chceme-li správně poznávat Boží vůli, musíme být pokorní, protože jen pokora očišťuje naše názory a pocity. Podmínky správného poznávání nám ukazuje Písmo svaté. Abychom mohli bezpečně poznávat Boží vůli v jednotlivých situacích, je třeba: Odmítat ducha světa. Mít odvahu být jiní. Nejde o uzavření se světu, ani rozhodnutí dělat všechno naopak než svět, ale být od světa svobodný, nezávislý. „Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale změňte se, obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé“, (Řím 12,2) píše sv. Pavel Římanům. Musíme naslouchat hlasu Ducha Svatého ve svém nitru, ne touhám těla, čímž se nemyslí jen sex či chuť k jídlu a pití, ale především pohodlnost a lenost a další neřesti, k nimž vede život podle těla. Galaťanům Pavel radí: „Žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla.“ (Gal 5,16) Do naslouchání Bohu vstupuje celý člověk, nejen rozum, celý člověk se svou dlouhodobou zkušeností života podle těla či ducha. Připomeňme, že Pavel vyjmenovává plody, jaké nese život podle těla nebo podle Ducha. Prvním plodem života podle Ducha je láska, postoj lásky, která hledá skutečné dobro druhého. Pavel píše Filipanům: „A za to se modlím: Ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší.“ (Flp 1,9–10a) Předpokladem správného poznání je tedy láska, protože bez lásky vidíme zkresleně. A Kolosanům píše, že o poznání Boží vůle je třeba se modlit, protože poznání Boží vůle je dar: „…nepřestáváme se za vás modlit a prosit Boha, abyste dobře poznali jeho vůli…“ (Kol 1,9) Důležitá je pro nás i zkušenost starozákonního proroka Daniela. Ten, když se modlí o dar poznání, dostane ho až po třech týdnech postu. Zjeví se mu anděl a říká: „Od prvního dne, kdy ses rozhodl mít pochopení a pokořit před Bohem, byla tvá prosba vyslyšena a já jsem přišel kvůli tvým prosbám.“ (Dan 10,12) Proč tak pozdě, když ho Bůh vyslyšel hned? Prorok musel v modlitbě a postu dozrát, aby správně porozuměl a dobře přijal poznání od Boha. Drazí přátelé, obnova církve začne v naší rodině, když začneme spolu mluvit tímto způsobem. Stejně tak to bude v našich farních radách, nebo mezi spolupracovníky. Pro mnohé to bude velká změna. Proto se nevzdávejme, když se nám to nepodaří hned, ale začněme pokorně znovu. Velké umění si žádá velké cvičení. Obnova církve začne ve farnosti, když začneme takto řešit farní problémy. Konečné rozlišení – rozhodnutí udělá v modlitbě představený – farář ve farnosti, v diecézi biskup, v církvi papež. Každý přitom respektuje své kompetence a působení Ducha Svatého v dějinách. Představený se nepovyšuje nad společenství, protože je jeho součástí. Zároveň nesmí mít strach udělat rozhodnutí, které je v souladu s církví a uskutečňováním Božího slova v dané situaci. Bratři a sestry, začneme v rodinách, kde máme velkou příležitost k synodální cestě, protože máme vedle sebe člověka, kterého potřebuje každý, aby se díval skrze více očí, měl více úhlů pohledu, které potřebuje k lepšímu rozpoznávání Božího vedení. Máme někoho, s nímž můžeme zakoušet přítomnost Krista mezi námi, když se snažíme nezištně milovat. Zapojme se ve svých farnostech a spolu s kněžími hledejme v modlitbě uvedeným způsobem odpovědi na papežovy otázky. Každý, kdo se chce zapojit, se může přidat k farní radě, která je základní skupinou. Kde počet vzroste, rozdělíme se tak, aby ve skupině bylo nejvíc deset lidí. Uděláme novou zkušenost živého společenství v modlitbě a vzájemné lásce. Budeme mít podíl na oživení farnosti, v níž se uskutečňuje církev. Váš arcibiskup Jan

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč Pán Ježíš nechce, abychom byli lepší než ostatní?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.10.2021

  Evangelium  (Mk 10,35-45) K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“    P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč Pán Ježíš nechce, abychom byli lepší než ostatní?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: VĚTŠÍ AMBICE

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.10.2021

  Jakub a Jan měli relativně dost malé ambice. Chtěli jen být na věčnosti po Ježíšově pravici a levici. Přitom jim Ježíš nabízel něco mnohem většího - sjednocení s ním. Pokud si mám vybrat mezi tím, že budu s Ježíšem vládnout, sedět po jeho pravici či levici, a tím, že budu Ježíšovou nevěstou, tak si určitě vyberu to druhé. Toužím po sjednocení s Ježíšem, toužím, abychom byli jedno. Proto se sytím Eucharistií, aby mě Ježíš postupně proměňoval v sebe… Synoda, která dnes začíná na úrovni diecézí, jakoby nám nabízela právě to - mít větší ambice. Jakoby nám Svatý otec její svoláním říkal: "Neuspokojujte se s tím, co máte nyní. Pojďte dál. Ale ať nikdo nejde sám - pojďte společně!" Právě toto slovo synoda znamená - putovat, kráčet spolu. Vrátím se ke dvěma apoštolům. Měli v podstatě malé či z pohledu věčnosti bezvýznamné ambice, protože mysleli především na sebe. Netoužili po sjednocení s Ježíšem, protože si to zřejmě ani neuměli představit. Proto je Ježíš zve dál - ke službě. Aby sloužili jako on. Zve je vidět lidi kolem nich a naplňovat jejich potřeby, zejména potřebu spásy a věčného života. I nás synoda zve nemyslet především na sebe, ale vidět lidi kolem sebe a hledat cesty, jak s nimi kráčet, jak spolu objevovat možnosti služby, které přesahují naše představy. I Ježíš nás v dnešním evangeliu volá k větším ambicím - říká, že touha být prvním je skvělá. "Pokud chceš být první, služ všem" (srov. Mk 10, 44). Co uděláš na synodní cestě - cestě společného kráčení - tento týden? Možná začni tím, že se doma popovídáte o možnostech, komu byste mohli nějak posloužit. A hned to i udělejte. Neboť láska nesnáší odklad… A pak toho člověka pozvěte na cestu společného kráčení - spolu s ním hledejte, jak můžete posloužit někomu dalšímu… Jsem snílek? Doufám, že ne. Jdu odnést košík brambor sousedovi, kterému oba rodiče letos zemřeli a zůstal sám v domě.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 24. 10. prožijeme Misijní neděli a s ní tradiční Misijní jarmark

  V neděli 24. 10. se připojíme k celosvětové akci Misijní neděle. Nejedná se jen o finanční přispění na různé projekty Papežských misijních děl, ale především o zkušenost zakoušení síly modlitby. V jeden den po celém světě myslíme na všechny, kdo ještě nepoznali radostnou zvěst evangelia.   Můžu se zeptat – Co znamená „misijní“?   V Otrokovicích se můžete zapojit již v sobotu 23. 10. do Velkého misijního vyrábění, které bude probíhat od 9:00-12:00 v suterénu kostela sv. Vojtěcha. Vše, co zde vyrobíme, nabídneme v neděli k prodeji a vybrané peníze si zašlou naše děti na Papežské misijní dílo dětí.   Můžu se zeptat: Co je to Misijní klubko?   V sobotu 23. 10. prožijeme v kostele sv. Vojtěcha od 21:00 Misijní most modlitby.   A v neděli 24. 10. budeme při mších v 7:30 a 10:30 v kostele sv. Vojtěcha a v 9:00 v kapli sv. Anny v Kvítkovicích pamatovat na misie v modlitbě a proběhne sbírka pro Papežská misijní díla.   Před kostelem sv. Vojtěcha bude možné v neděli po mších přispět dětem na Papežské misijní dílo dětí díky skrze Misijní jarmark. Ten bude probíhat od  08:30-09:00 a 11:30 - 12:00.   Missio magazín – říjen 2021   Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. října 2021 Milí přátelé misií, příští neděli budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Téma tohoto dne pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás, abychom Boží lásku, kterou nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. Misijní neděle je nejsilnější celosvětovou solidaritou, kdy se v jeden den víc jak miliarda lidí v mnoha zemích světa modlí za společné dílo evangelizace.   Guyana – Jižní Amerika | Missio magazín   V lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které zpětně považujeme za přelomové pro další vývoj a ten minulý takový určitě byl. Celosvětová pandemie covid-19 s sebou přinesla nejen spoustu nemocných, žel také obětí, ale rovněž bezprecedentní bezpečnostní opatření zasahující do životů lidí. Ti křehcí a zranitelní pocítili svou křehkost a zranitelnost ještě více. Lidé se musejí potýkat s dramatickým propadem příjmů a nedostatkem pracovních příležitostí obzvláště v chudých misijních zemích. Upřímně Vám děkuji za modlitby a veškerou podporu papežských misií v tak těžkém loňském roce. Díky Vaší štědrosti můžeme z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice pomoci chudým lidem v Bangladéši, Paraguay a Ugandě částkou více jak 3 miliony korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili nákup nejzákladnějších potravin a léků pro nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance a Indii.   Zambie – jižní Afrika | Missio magazín   Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale mějme na paměti, že jsou některé periferie také blízko nás, v městských centrech, domovech důchodců, v práci nebo přímo v našich rodinách. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Slovy papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v této době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst.“ Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby. Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice   Více na https://www.missio.cz/   Malawi – jihovýchodní Afrika | Missio magazín

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč nemohou jít bohatí lidé do nebe?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.10.2021

  Evangelium ( Mk 10,17-30) Když se (Ježíš) vydával na cestu, přiběhl nějaký (člověk), poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: `Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!'„ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč nemohou jít bohatí lidé do nebe?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: O MOUDROSTI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.10.2021

  Někdy uvažuji nad tím, proč mnozí křesťané, dokonce i ti, kteří jsou dennodenně v kostele, nečtou Písmo svaté. A odpověď nacházím v dnešním druhém čtení: "Živé je Boží slovo, účinné a ostřejší…, proniká… rozsuzuje…" (Žid 4, 12). Tento verš umím zpaměti už dobrých čtyřicet let. A vím, že je pravdivý, neboť Boží slovo mi změnilo a stále mění život. A přesně v tom vidím důvod, proč mnozí Písmo nečtou - Boží slovo totiž mění život toho, kdo ho čte (poslouchá, studuje, učí se nazpaměť, kdo se modlí s otevřenou Biblí v rukou). A to je "nebezpečné" - pokud se nechceme měnit, pokud nám stačí to, co víme od dětství. Že máme v Církvi množství lidí, kteří zpochybňují papeže, kteří zpochybňují synodu, která dnes začíná, kteří věří konspirace, je důsledek i toho, že jsme se (že jsme je) nenaučili krmit se Božím slovem (pod vedením učitelského úřadu Církve - tedy s Katechismem v druhé ruce), dennodenně se jím sytit všemi pěti způsoby, které jsem výše zmínil. Není pozdě. Dnes můžeš začít, pokud jsi to ještě neudělal, například tím, že si najdeš na webu Roční plán čtení Písma svatého a pustíš se do toho (včetně časté modlitby k Duchu Svatému). Nebo tím, že oslovíš někoho ve farnosti, o kom víš, že miluje Boží slovo (měli by to být i všichni lektoři), a poprosíš ho, aby tě čtením Písma doprovázel, vysvětloval, vedl… Všimni si k tomu i další dvě dnešní čtení. První z Knihy moudrosti mluví o moudrosti (jak jinak J), kterou si inspirovaný čtenář cení víc než krásu a zdraví, dokonce více než denní světlo! Je to moudrost, která pochází z bytostného poznání Božího slova. Evangelium zas vypráví příběh o bohatém mládenci, který dělal vše pro to, aby byl svatý (měl věčný život). Ale když potkal zosobněnou moudrost - Ježíše -, nebyl připraven ji přijmout, protože měl jiné představy. Odešel smutný. Doufám, že se mu pak rozsvítilo a dnes je v zástupu svatých v nebi. Tak i tobě ať se dnes (opět) rozsvítí. Možná ti k tomu pomůže text z poslední kapitoly Knihy Sirachova syna (verše 18 - 38). Je o moudrosti… "Pokud někomu z vás chybí moudrost, ať prosí Boha, který dává všem štědře a bez výčitky, a dostane ji" (Jk 1, 5). Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/