Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Nedělní kázání pro děti | NEZAPOMEŇ | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 19.6.2021

  Evangelium (Mk 4,35-41) Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali se mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“   Nedělní kázání pro děti | NEZAPOMEŇ | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 12. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: VLÁDCE

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 19.6.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24) Vládce. Svrchovaný vládce. Možná si pod těmito slovy představíme totalitní vůdce či absolutistické panovníky 18. a 19. století. Ale ti nejsou vhodným příkladem, pokud chceme mluvit o Vládci, kterým je Bůh. Každý pozemský vládce je totiž v pokušení svou moc zneužít a využít. Ale ne tak Bůh. V knize Job Bůh oznamuje svou vládu - určil moři hranice a zakázal mu jít dál. Který pozemský panovník by to dokázal? Jen tak, slovem? Ve 107. žalmu slyšíme o výpravách lidí na velké moře. Když se dostali do soužení a úzkostí, "volali k Hospodinu a on je vysvobodil" (v. 28). Kdo rozumný by v takové chvíli volal ke svému prezidentovi či veliteli armády? Nikdo. V situacích největšího ohrožení života voláme nejprve k Tomu, který má moc vysvobodit nás. I když na to často použije jiné lidi. A Ježíš v evangeliu? "…pohrozil větru a řekl moři: ‚Mlč, utiš se!‘ Vítr přestal a nastalo velké ticho" (Mk 4, 39). Vládce v celé své moci… Co mě však udivuje ještě víc než samotná moc našeho Vládce (jak je dobře, že jsme na jeho straně, neboť Bůh je hrozný protivník), je něco jiného. Bůh je přítomen. Když na něj volám, nemusím používat telefon (ačkoli Bůh má telefonní číslo - Jer 33,3), nemusím čekat, až překoná nějakou vzdálenost, která nás odděluje, nebo čekat, než přijdu na řadu mezi ostatními prosebníky. Ne, Bůh je tu pro mě. Stejně i pro tebe. K Bohu můžeme volat vždy, v každé situaci, v každém čase. A s důvěrou, že nás vyslyší, protože je svrchovaný Vládce. Zkus se na toto téma pomodlit 40. žalm. Nebo ten dnešní, 107. Čtyřikrát se v něm opakuje verš, který jsem uvedl výše: "V soužení volali k Hospodinu a on je vysvobodil z úzkostí" (v. 6, 13, 19, 28). Byli to lidé víry. Nacvičuj si takové volání v drobných událostech všedního dne. Když pak přijde úzkost či soužení, tvé volání bude automatické, protože budeš mít zkušenost, že tvůj Bůh je Vládce a je vždy přítomen. U tebe. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Tip na duchovní obnovy s P. Eliasem Vellou a Vojtěchem Kodetem

  Přijměte dvě pozvánky na duchovní obnovy.   Jedna je díky nemožnosti cestování P. Eliase Velly online a to od úterý 29. června do pátku 2. července jako příprava na slavnost našich patronů víry svatých Cyrila a Metoděje. Jedná se o večerní seminář a celodenní duchovní cvičení v Koclířově s tématem: Obnov naši víru – obnov naši naději. Více informací najdete zde: http://kontemplativniseminare.cz/akce/     A na druhou se můžete vypravit třeba jen na část do nádherného poutního areálu na Svatém Antonínku v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Přednášející P. Vojtěch Kodet, O.Carm. 1. července 2021 – 4. července 2021 Více informací zde: https://www.antoninek.cz/clanek.php?id=532         Pokud nemžete v tuto dobu, vyberte si z dalších nabízených poutí nebo si zde zajeďte načerpat mimo nabízené akce jen tak pro povzbuzení.  

 • Nedělní kázání pro děti i s novou soutěží – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 12.6.2021

    Evangelium (Mk 4,26-34) Ježíš řekl zástupu: "Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned (člověk) vezme srp, protože nastaly žně." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.   Nedělní kázání pro děti | TRPělivost | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 27   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 11. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PLNÝ SVĚŽESTI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 12.6.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24) Mám dojem, že dnešní texty jsou o zázracích. O plodné větvičce z vrcholku cedru. O stáří, které je úrodná (velmi se mi líbí náš český překlad - šťavnaté) a plné svěžesti. O semínku, které klíčí a roste… a přináší úrodu. Nám se mohou zdát některé procesy v přírodě samozřejmé a nevidíme zázrak. Ale copak není za vším Bůh? Vždyť žijeme ve víře. Žijeme podle toho, co věříme, ne podle toho, co vidíme (tak zní jiný překlad verše 2 Kor 5, 7). Vede mě to k touze světit tuto neděli - nejen tím, že budu (pokud se nevejdu do počtu podle platných omezení, možná nebudu) na mši svaté, ale že si budu všímat "maličkostí" kolem sebe a vidět v nich Boží zázraky. Ty, které dávají šťávu mému životu víry. Vzpomínám si na svého otce. Možná jsem tady už o něm psal. Už byl důchodce, když objevil modlitbu Liturgie hodin. Jeho nejoblíbenějším žalmem se zakrátko stal právě dnešní, devadesátý druhý. Těšilo ho, že i ve stáří může být navzdory nemoci a tělesné slabosti plný svěžesti. Vnímal, jak ho Bůh v jeho vetchosti každý den nějakým způsobem vede k radosti a pokoji. Vnímal (a možná ještě více jeho vnoučata), že právě tímto svým postojem k životu přináší úrodu těm, kteří kolem něj žili. Možná očekáváš, že tvá víra by měla být silnější, větší, smělejší, razantnější, účinnější… Nečekej na to. Dnes žij s Bohem tak, jak to víš. Těš se a raduj ze zázraků, které kolem tebe koná. Možná právě tato drobná změna smýšlení bude tím "odlomením větvičky", kterou Bůh kdesi zasadí (možná v někom v tvé rodině, koho vnímáš jako odepsaného) a bude z něj velký strom. Možná tvůj dnešní úžas nad drobným kvítkem, který vyjádříš před svými blízkými, bude pro ně výsevem semínka, které jednou přinese bohatou úrodu v generaci tvých vnuků či pravnuků. Nehořekuj, že jsi bezmocný, neschopný, zbytečný… Neboť tvůj Bůh takový není. Tvůj Bůh je Bohem zázraků. Tak i ty s ním buď člověkem plným zázraků - "ještě i ve stáří budou úrodní a plní svěžesti…" Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Milované město nabídne bohatý program nejenom pro rodiny

    Nadační fond CREDO zve na akci MILOVANÉ MĚSTO, která se uskuteční v neděli 20.6. od 15:00 na náměstí Míru ve Zlíně. Čeká vás bohatý program s vystoupením balónkového klauna, skákací hrad, soutěže, hudební vystoupení a mnohé další. Promluví taky Palo Strežo s přednáškou - 5 jazyků lásky.   V sobotu večer bude od 20:00 v kostele sv. Filipa a Jakuba večer s písněmi z Taize s kapelou ADORARE.     Adorare - Probuzení Live       Adorare - Oceány (Oceans)      

 • Nedělní kázání pro děti – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 5.6.2021

  Evangelium  (Mk 3,20-35) Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup (lidu), takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili (o Ježíšovi): "Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů." Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu Svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem." To řekl proto, že tvrdili: "Je posedlý nečistým duchem." Přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!" Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka."   Nedělní kázání pro děti | V JEHO TÝMU | P. Roman Vlk     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • O Eucharistii s o. Vojtěchem Kodetem

    Máme před sebou krásnou slavnost Těla a krve Páně, kterou budeme slavit v našem kostele v sobotu a neděli. Pokud najdete čas, poslechněte si přednášku o. Vojtěcha Kodeta právě o Eucharistii.   Eucharistie - 1. část (P. Vojtěch Kodet)   Eucharistie - 2. část (P. Vojtěch Kodet)

 • VYŠLO DALŠÍ ČÍSLO FARNÍHO OBČASNÍKU

    Děkuji všem, kdo se podíleli na vydání dalšího čísla Farního občasníku. Nové vydání ke stažení zde: FOM 2021-02(05)A5

 • Nedělní kázání pro děti i s novou soutěží – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 29.5.2021

  Evangelium  (Mt 28,16-20) Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!"   Nedělní kázání pro děti | JE TO TAJEMSTVÍ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 27     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030