Svátosti

Eucharistie

Eucharistie neboli mše svatá, byla ustanovena Ježíšem při poslední večeři před jeho smrtí. Pán Ježíš při ní dal svým učedníkům své tělo a svou krev jako pokrm. Eucharistický chléb a víno jsou reálné Tělo a Krev Kristova. Když je přijímáme, osobně se setkáváme s Pánem Ježíšem. Je to vrcholný způsob našeho spojení s oslaveným Kristem na zemi, předjímka dokonalého spojení s Kristem a na věčnosti. On sám řekl: "Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky ... Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný ... zůstává ve mně a já v něm" (Jan 6,51.54.56).

Mše svatá je zpřítomněním Ježíšovy oběti - jeho smrti na kříži a zmrtvýchvstání - v naší době. Uskutečňuje se při ní pro nás dílo našeho vykoupení. Také je to jeho velikonoční hostina, v níž se nám dává za pokrm, duše se naplňuje milostí a dává se nám záruka budoucí slávy.

Eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého.

Ježíš v eucharistii není přítomný materiálně, je však přítomný osobně, neviditelně, skutečně. Celý Kristus je přítomný jak v podobě chleba, tak v podobě vína.

Jednu hodinu před přijetím těla Kristova se má dodržovat eucharistický půst. Voda a nezbytné léky půst neruší.

Kdo může přistoupit k svatému přijímání?
  • ten, kdo je pokřtěn a věří v Krista,
  • smířil se s Bohem ve svátosti smíření (zpovědi) a snaží se žít podle této víry,
  • pokud žije v manželství, pak toto manželství musí být uzavřeno i před Bohem v kostele.

Na první svaté přijímání je třeba se řádně připravit
Děti k němu poprvé přistupují po dvouleté přípravě v náboženství.
Dospělí poprvé přistupují po individuální přípravě - informujte se u kněze.