Svátosti

Svátost křtu

Křest je první ze svátostí. Je to největší dar v životě člověka. Křtem Bůh přijímá člověka za své dítě a vkládá do něho svůj život a zapojuje ho do společenství věřících – církve. Odpouštějí se mu hříchy (u malých dětí dědičný hřích, u dospělých také i všechny osobní hříchy), získává duchovní dary - ctnost víry, naděje a lásky. Pokřtěný má pak právo na ostatní svátosti.

Podmínky pro křest malého dítěte od 0 - 6 let

1. Křest dítěte žádají rodiče či aspoň jeden z rodičů, ne babička nebo dědeček.

2. Křest je rozhodnutím se pro víru a pro život z víry. Proto je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl pokřtěný a zavázal se, že bude své dítě vést k Bohu slovem i životem. Malé děti se křtí na víru rodičů.

3. Před vlastním křtem účastnit se přípravy - rozhovoru o křtu, o víře a životě z víry. Délka přípravy je podle stavu víry rodičů.

4. Kmotr má být praktikující věřící, aby mohl pokřtěného vést v křesťanské životní cestě a pomáhat rodičům v náboženské výchově. Pokud možno by měl být biřmovaný, nebo mít v úmyslu v nejbližší době přijmout svátost biřmování.

5. Křest má být v té farnosti, v které žijí rodiče. Křtem se totiž pokřtěný přičlení do konkrétní církevní obce. Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, tak donést potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.

6. Ke křtu dítěte je třeba se ohlásit nejméně měsíc před plánovaným termínem.

Podmínky pro křest dítěte od 7 do 14 let

  • Viz body 1. - 5. nahoře
  • Navíc: dítě v tomto věku by mělo o víře už samo něco vědět. Žádá se proto aspoň rok společného setkávání s ostatními dětmi při výuce náboženství.

Pokud ani jeden z rodičů není pokřtěný, není vše ztraceno. Mohou se, pokud budou chtít, před křtem svého dítě i oni sami připravit k přijetí vlastního křtu a být pokřtěni společně jako jedna rodina.

Podmínky pro křest člověka nad 15 let

  • Sám se musí rozhodnout. Musí věřit v Boha Spasitele a podle víry žít.
  • Předpokládá se minimální roční příprava formou osobních a společných setkání. Křest bývá většinou o Velikonocích.