Život farnosti

Duchovní život

Mimo pravidelné bohoslužby probíhají v naší farnosti tyto aktivity.

Mše sv. pro děti

Jsou v naší farnosti každý pátek mimo prázdniny.

Nedělní katecheze pro děti

Každou neděli mimo prázdniny probíhá při mši v 10:30 v průběhu kázání v sále pod kostelem katecheze na nedělní evangelium pro děti do 3. třídy.

Adorace

Krátká tichá adorace každou středu po mši sv. Tichá adorace každý čtvrtek 8:00 - 10:00.

Denní modlitba církve – breviář

Ranní chvály - každé ráno ve farním kostele v 6:30 (v sobotu v kostele sv. Michaela).

Rytmické mše

Každý týden se schola střídá na nedělní mši v 7.30 nebo v 10.30, kterou celou doprovází.

Děti a mládež

Oddíl TOM 1419 Otrokovice

Péči o rodinu a výchově dětí a mládeže přikládáme mimořádný význam. Proto byly v naší farnosti již před mnoha lety založeny dva turistické oddíly mládeže, které nabízejí pestré a kvalitní využití volného času. Vedoucí oddílů se věnují několika desítkám dětí na pravidelných schůzkách a jiných akcích. I když je turistická činnost významnou součástí oddílů, zdaleka není jediná. Jeho členové se podílejí na řadě farních akcí a mnohé sami pro farnost pořádají. Pomáhají zajišťovat například program na dětských bohoslužbách. Dalším významným prostorem pro zapojení mladých do farního společenství je zpěv a hudba při rytmických mších a při dalších příležitostech.

www.tom-otrokovice.cz

Náboženství

Vyučování náboženství v Otrokovicích ve školním roce 2024/2025

Tř. Den Čas Místo Vyučující
1.-2. Pondělí 14:30 – 15:15 suterén kostela P. Šupol
8.-9. Pondělí 15:30 – 16:15 suterén kostela P. Šupol
6.-7. Středa 15:30 – 16:15 suterén kostela P. Šupol
4.-5. Středa 16:30 – 17:15 suterén kostela D. Plšková
3. Čtvrtek 15:30 – 16:15 suterén kostela P. Šupol

Suterén kostela je pod kostelem, vchod vedle farní garáže, kovovou brankou.

Začínáme v týdnu od pondělí 16. září 2024

Přihláška do náboženství Otrokovice 2024-2025 ke stažení zde

Filmový apoštolát (FILMAP)

Po čtyřech letech promítání filmů ve Zlíně, probíhá FILMAP od roku 2021 v Otrokovicích v suterénu kostela. sv.Vojtěcha, a to vždy druhé a čtvrté pondělí v měsíci od 18.30 hod. (mimo školní prázdniny).

Záměrem není představit pokaždé spirituální snímky, ale takové, které dokážou vytrhnout z všednosti, nutí podívat se na svůj život z nadhledu a otevřít nový pohled na svět. Dobrý film s poselstvím by měl s divákem zatřást, zůstat dlouho v něm a ideálně přinést do jeho života proměnu. S čím k filmu diváci přijdou, to si odnesou!

Vstup na promítání je volný, pro návštěvníky je zajištěno občerstvení.

Chrámový sbor

Scházíme se každou středu po mši svaté v sále pod kostelem.

Více o historii a činnosti na webu chramovysborotrokovice.estranky.cz

Společenství

Pro kontakty na vedoucí jednotlivých společenství napište na farní email nebo zavolejte knězi.

Společenství manželů

Schází se jednou za měsíc dle domluvy v jednotlivých rodinách.

Společenství chlapů

Schází se jednou za 14 dní v úterý v čase 19:30-22:00 v sále pod kostelem.

Modlitby matek

V naší farnosti jsou 4 skupinky, které se scházejí 1x za 14 dní.

Modlitba živého růžence

V naší farnosti je 80 členů živého růžence ve 4 skupinách.

Projekt putovní svatyňky

Duchovní iniciativa Schönstattského hnutí.

Modlitební společenství

Schází se 2 skupiny co 14 dní v učebně na faře.

Pastorační a ekonomická rada

Předseda: P. Pavel Šupol, farář

Pastorační rada:

Zvolení členové – Čech Pavel, Černošek Pavel, Ludvík Pavel, Rafajová Marta.
Jmenovaná – Kořenková Daniela.
Delegovaní: za Kvítkovice – Hradil Antonín, za Charitu – Žalčík Jan.

Ekonomická rada:

Zbyněk Vacl, Anna Janotová, Tomáš Čambala, Pavel Ludvík

Zlínsko a Otrokovicko z nebe

V roce 2023 jsme se podíleli na vydání knihy s názvem Zlínsko a Otrokovicko z nebe.

Zlínsko a Otrokovicko z nebe

www.youtube.com/watch?v=_F0CIE1huto

Neváhejte si ji prolistovat a uvidět známá místa z jiné perspektivy.

https://www.cbs-cesko.cz/kniha/zlinsko-a-otrokovicko-nejen-z-nebe-rimskokatolicka-farnost-zlin

Naše kostely

Kostely a kaple v Otrokovické farnosti:

Historie farnosti

Od roku 1350 patřily Otrokovice do farního obvodu Tečovic. To trvalo až do roku 1680, kdy se otrokovičtí dostávají pod vedení napajedelského faráře. Roku 1721 byl svatořečen Jan Nepomucký a napajedelská hraběnka věnovala Otrokovicím jeho sochu, která byla umístěna někde na místech dnešního náměstí. U této sochy byla asi sloužena první mše svatá v Otrokovicích. Napajedelský farář pak dojížděl 3x týdně, aby u sochy vedl pobožnosti. Tenkrát měly Otrokovice 305 obyvatel. Někdy před rokem 1769 požádal nejspíš napajedelský farář o povolení stavby kostela v Otrokovicích. To přichází z olomouckého biskupství v roce 1769.

Zřízení otrokovické farnosti

První malý kostelík - kaple byl v Otrokovicích postaven v roce 1772 a ten pak byl přestavěn roku 1849 do dnešní podoby. Kněz zde stále ještě dojížděl z Napajedel. Farnost otrokovická byla zřízena až roku 1860 a prvním farářem byl P. Ondřej Budík.

První snahy o zbudování nového většího kostela je možné vystopovat před rokem 1896. Už tehdy v Otrokovicích existovalo „Družstvo svatého Michaela na vystavení nového kostela“, což je možné vyčíst z korespondence tehdejšího faráře v Napajedlích P. Františka Pally s olomouckou konzistoří.

Rozvoj Otrokovic a snahy o nový kostel

V roce 1937 projektoval architekt Vladimír Karfík kostel v Otrokovicích – na Baťově. Tento projekt však nebyl realizován. Po nepatrných úpravách byl však uplatněn o pět let později na Slovensku při stavbě kostela v Baťovanech – dnešním Partizánském. V roce 1940 byla vypsána architektonicko-urbanistická soutěž na řešení katolického farního kostela a památníku Tomáše Bati na Baťově na místě, kde se 12.7.1932 zřítilo letadlo s T. Baťou a pilotem Broučkem. Soutěže se zúčastnilo množství známých československých architektů. Realizaci tohoto velkolepého projektu však zmařily válečné události.

Při rozvoji Baťových závodů vzrostl prudce i počet obyvatel. Vzdálenost mezi Baťovem a starší částí města se stala problémem dopravním i pastoračním. Tehdejší otrokovický farář P. František Nerad proto dojednal s T. Baťou propůjčení kinosálu na Společenském domě pro pravidelné nedělní bohoslužby, které se tam potom konaly až do zákazu komunisty v roce 1957. Kromě toho zadal svému bratru architektu Arnoštu Neradovi vypracování projektu na nový kostel. K jeho stavbě však nejspíš z důvodu situace před II. světovou válkou nedošlo.

Co stojí za povšimnutí, je stejná mysl, stejný duch obce dožadující se nového, většího stánku Božího. Tímto centrem se mělo také stát okolí dnešní „Sýpky“, kde dříve stál velký hospodářský dvůr. Žádný z těchto plánů se však neuskutečnil.

Další snahy o postavení nového kostela vyvrcholily koncem 80. let 20. století a jejich výsledkem bylo postavení nového velkého kostela zasvěceného sv. Vojtěchovi.