Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Nedělní kázání pro děti i se soutěží - ZA ZRAKEM - P. Roman Vlk

  Jak dokáže o. Roman dětem (a nebo nám všem?:-) vysvětlit blahoslavenství, o kterých mluví evangelium slavnosti Všech svatých? A navíc připojuje otec opět soutěžní video pro děti.   Evangelium (Mt 5,1-12) Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost;radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“       SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030    

 • Vstupte v sobotu do slavnosti Všech svatých s Komunitou Blahoslavenství

  Komunita Blahoslavenství nás zve prožít s nimi liturgii Nešpor vzkříšení a v modlitbě vstoupit do SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH. Připojit se k nim můžete skrze můžete skrze Youtube v sobotu 31. října v 18:00.   Odkaz: www.blahoslavenstvi.cz    

 • Lectio divina pokračuje 1 Tes – 2 Tes- 1 Tim

  Ačkoliv Rok Bible skončil v září, zbývá nám ještě několik Pavlových listů, ke kterým máme podklady pro rozjímání formou Lectio divina. Ponořme se opět hlouběji do toho, co Pavel klade na srdce církevním obcím, u jejichž zrodu stál a teď je povzbuzuje formou dopisů. K rozjímání přikládám další zamyšlení nad Matoušovým evangeliem ztvárněným pro dnešní dobu.   David Bowden - Matthew | Matoušovo evangelium       Rozjímání najdete vytištěné v kostele, zájemci vytisknout si jej doma napište na farní email.   

 • Vyšlo nové číslo Farního občasníku

  Děkuji dobrovolníkům, kteří se nabídli a v době omezení jej ochotně roznesli do schránek starším farníkům. Tištěná verze je k dispozici v kostele nebo si jej můžete stáhnout na webu. Vzácný je rozhovor s o. Jiřím Filipcem o prožívání samoty v pohraničí, s laickým evangelizátorem Palo Strežem a mnohé další.   Farní občasník ke stažení zde.

 • Možnost získat dušičkové odpustky od 25. 10. do konce listopadu

  Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem.   Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V České republice je tato možnosti i týden před 1. listopadem, letos již od 25.10 2020. V dekretu s podpisy hlavního penitenciáře kardinála Maura Piacenzy a regenta Mons. Krzysztofa Nykiela stojí, že je letos možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den v měsíci listopadu. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu). Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.     Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 30. listopadu.   Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.   Zdroj: www.cirkev.cz

 • Výzva biskupů k platným omezením 21. 10. 2020

  Drazí věřící, tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké. Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům. Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!". Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou. Vaši čeští a moravští biskupové21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

 • Sbírka na misie se překládá, ale modlit za misie se můžeme

  Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Světového dne misií společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV), jehož počátky sahají do roku 1818.   Mnoho bolestí – jedna naděje | Misijní neděle   Z důvodů vládních opatření nelze sbírku na misie v termínu 18. října 2020 uskutečnit. Náhradní termín sbírky na misie bude zveřejněn později.   Missio interview – Misijní neděle 2020   V předvečer misijní neděle se i v naší farnosti konával Misijní most modliteb. Přestože letos nemůžeme být spolu v kostele, nic nebrání tomu, abychom se doma pomodlili. Vedoucí našich oddílů přicházejí s touto výzvou: Letošní roka nám nepřeje natolik, abychom v naší farnosti mohli uspořádat Misijní jarmark a Misijní most modliteb. Nic ale nebrání tomu, abychom se v sobotu ve 21.00 pomyslně spojili v modlitbě a společně prosili za misijní dílo na celém světě. Zapalte ve svých domácnostech svíčku a věnujte čas společné modlitbě růžence nebo jakékoliv jiné modlitbě za misie. Děkujeme!     Více o Papežském misijním díle najdete na jejich webu: https://www.missio.cz/   Missio interview – speciál o koronaviru v misiích   Missio interview – Speciál o koronaviru v misiích (červen 2020)

 • Výzva biskupů k modlitbě růžence s modlitbou za ukončení pandemie

  Ve středu 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady České biskupské konference. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Pozdravujeme vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie Růžencové. Prosíme vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami, či společně v rodinách. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí: Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,z lásky k nám jsi poslal na svět svého Synajako lékaře našich duší a těl.Shlédni na své děti,které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částechEvropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,věčný život mrtvým.Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatýmžiješ a kraluješ na věky věků. Amen.Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!* Mons. Jan Graubner Mons. Jan Vokál Mons. Jan Baxant Mons. Martin David Olomouc, 7. října 2020 Zdroj: www.cirkev.cz * autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz, 12. 3. 2020)

 • Želva Loudalka navštívila děti na táboře

  Naše želva Loudalka je po dlouhé době na pobytu na faře. Ale vůbec se nenudí. Protože nemůže vydržet bez dětí, ráda se za nimi vydává. Hned první návštěvu měla na Valašsko, kde se jí poštěstilo něco, co ještě v životě nezažila. Při pouti na kapli Hložec nad obcí Křekov našla své první hřiby v životě. To se to pak modlilo při mši o to radostněji. Den poté se vydala za dětmi na tábor. Tam ji vzali hned do party, a tak se v jejím deníčku hned objevilo, co vše tam s dětmi zažila.       Z Loudalčina deníku: „Ahoj! Poslední dobou se mi zdálo, že v Otrokovicích potkávám málo dětí. Vrtalo mi to hlavou, a tak mi otec Pavel řekl, že všechny děti se nachází na táboře v Bánově. A tak jsem se rozhodla, že bych je jela navštívit. Nasedli jsme s otcem do auta a za chvíli jsme byli u Ordějova. V táboře nás přivítala velká pirátská banda – letošním tématem tábora jsou totiž Piráti! V poledním klidu jsme si zahráli badminton, volejbal a další sporty. Následovala hra přístavy. Jako správný Piráti totiž musíme umět získat co nejvíce jmění co nejvýhodněji, a tak jsme se naučili kupovat lodě, přeprodávat suroviny, sázet v loterii a loupit. Některé posádky ovšem stihla finanční krize, a proto se jen jediná skupinka nezadlužila. Po výborné večeři jsme si ještě zahráli speciální vybíjenou, fotbálek, deskovky a zapěli spolu pár táborových hitovek v tee-pee. Pak jsme si popřáli dobrou noc a šli spinkat. Ráno jsme přivítali rozcvičkou, následovalo vážno, kdy jsme se bavili o Adamovi a Ewě. Po službách nás čekala mše svatá. Byl to pro mě velký zážitek, protože jsem nikdy nebyla na mši na táboře. Po mši nás už čekali jen výborný obídek a po něm dětská odešli hledat kapitánova papouška, protože mu uletěl. A my s otcem Pavlem hurá do Otrokovic.“          

 • Slunečných 25 let kostela

  Přestože jsme včera nemohli společně oslavit 25 let kostela, někteří jste mi napsali, že jste vděční, že alespoň náš farní web je připomenul.     A jak jsem jej zakončil? Jako vždy, večerní modlitbou před svatostánkem ve 20.00 a tento týden s přidáním modlitby za mládež. Na závěr každý den žehnám vám všem a celému městu. Děkuji Zdeňkovi Kvasnicovi za to, že po příchodu z kostela jsem od něj našel video, které nám připomíná, co vše se dělo více jak před 25 lety kolem stavby našeho kostela. A na závěr, těším se, že toto výročí ještě spolu oslavíme.