Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Poselství Svatého otce Františka ke 4. Světovému dni prarodičů a seniorů (28. 7.)

  „Ve stáří mě neopouštěj“ (srov. Ž 71,9) Drazí bratři a sestry, Bůh své děti nikdy neopouští. Ani v pokročilém věku, kdy ubývá sil a vlasy už jsou bílé, klesá společenská role, život se stává méně produktivním a hrozí, že bude považován za zbytečný. Bůh nehledí na zdání (srov. 1 Sam 16,7) a nepohrdne ani volbou těch, kteří mnohým lidem připadají bezvýznamní. Neodhazuje žádný kámen, naopak, ty „nejstarší“ jsou bezpečným základem, na němž mohou spočinout „nové“ kameny, aby společně vystavěly duchovní stavbu (srov. 1 Pt 2,5). Celé Písmo svaté je vyprávěním o Hospodinově věrné lásce, ze které vychází jistota, jež přináší útěchu: Bůh nám stále projevuje své milosrdenství, vždy, v každé fázi života, ať se nacházíme v jakýchkoli podmínkách, i v našich selháních. Žalmy jsou plné úžasu lidského srdce vůči Bohu, který se o nás stará navzdory naší ubohosti (srov. Ž 144,3-4); ujišťují nás, že Bůh nás utkal v lůně naší matky (srov. Ž 139,13) a že neopustí náš život ani v podsvětí (srov. Ž 16,10). Můžeme si tedy být jisti, že nám bude nablízku i ve stáří, tím spíš že v Bibli je stárnutí znamením požehnání. V žalmech však najdeme i tuto upřímnou prosbu vůči Hospodinu: „Nezavrhuj mě v čas stáří“ (Ž 71,9). Silné, velmi tvrdé vyjádření. Připomíná krajní utrpení Ježíše, který na kříži zvolal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mt 27,46). V Bibli tedy nacházíme jistotu Boží blízkosti v každém životním období a zároveň strach z opuštěnosti, zejména ve stáří a v období bolesti. To není rozpor. Když se rozhlédneme kolem sebe, není obtížné zjistit, jak takové výrazy odrážejí více než zřejmou skutečnost. Osamělost je až příliš často trpkým průvodcem života nás, seniorů a prarodičů. Mnohokrát se mi jako biskupovi v Buenos Aires stalo, že jsem navštívil domovy pro seniory, a uvědomil jsem si, jak mají tito lidé zřídkakdy návštěvy: někteří své blízké neviděli mnoho měsíců. Příčin této osamělosti je mnoho: v mnoha zemích, zejména těch nejchudších, se senioři ocitají sami, protože jejich děti jsou nuceny emigrovat. Nebo myslím na mnohé konfliktní situace: mnozí senioři zůstávají sami, protože muži – mladí i staří – jsou povoláni do války a ženy, zejména matky s malými dětmi, opouštějí zemi, aby zajistily pro své děti bezpečí. Ve městech a vesnicích zničených válkou zůstávají osamoceni mnozí staří a přestárlí lidé jako jediné známky života v oblastech, kde zdánlivě vládne opuštěnost a smrt. V jiných částech světa pak existuje falešné přesvědčení, hluboce zakořeněné v některých místních kulturách, které vyvolává vůči starým lidem nepřátelství, protože jsou podezříváni, že se uchylují k čarodějnictví, aby mladým lidem vzali životní energii, takže v případě předčasné smrti, nemoci nebo nepříznivého osudu, který postihne mladého člověka, je vina svalována na nějakého starého člověka. Proti této mentalitě je třeba bojovat a vymýtit ji. Je to jeden z těch neopodstatněných předsudků, od kterých nás křesťanská víra osvobodila a který podněcuje přetrvávající generační konflikt mezi mladými a starými. Když se nad tím zamyslíme, toto obvinění seniorů, že „kradou budoucnost mladým lidem“, je dnes všude velmi aktuální. V jiných podobách se s ním setkáváme i ve vyspělejších a modernějších společnostech. V současné době se například rozšířilo přesvědčení, že senioři zatěžují mladé generace náklady na péči, kterou potřebují, a tím ubírají prostředky na rozvoj země, a tedy i mladým lidem. Jedná se o zkreslené vnímání reality. Jako by život seniorů ohrožoval život mladých lidí. Jako by pro zvýhodnění mladých lidí bylo nutné seniory zanedbávat nebo dokonce utiskovat. Rozpor mezi generacemi je podvodem a otráveným plodem kultury střetu. Stavět mladé lidi proti seniorům je nepřijatelná manipulace: „V sázce je jednota věkových kategorií života: to znamená skutečný opěrný bod pro pochopení a ocenění lidského života v jeho celistvosti“ (Katecheze 23. února 2022). Výše citovaný žalm – v němž člověk prosí, aby nebyl ve stáří opuštěn – hovoří o spiknutí, které doléhá na život seniorů. Tato slova se mohou zdát přehnaná, ale pochopíme je, pokud uvážíme, že osamělost a odvržení seniorů nejsou ani náhodné, ani nevyhnutelné jevy, ale spíše důsledek rozhodnutí – politických, ekonomických, sociálních a osobních – která neuznávají nekonečnou důstojnost každého člověka „navzdory všem okolnostem a jakémukoliv stavu či situaci, v níž se nachází“ (Dich. Dignitas infinita, 1). K tomu dochází tehdy, když se vytrácí hodnota každého člověka a lidé se stávají pouhým nákladem, v některých případech příliš vysokým na to, aby se dal zaplatit. Horší je, že této mentalitě často nakonec podléhají i sami senioři, kteří se začnou považovat za přítěž a přejí si ustoupit stranou. Na druhou stranu, dnes existuje mnoho žen a mužů, kteří hledají své osobní naplnění v co nejvíce nezávislém životě, odděleném od ostatních. Společná sounáležitost je v krizi a prosazuje se individualita; posun od „my“ k „já“ se zdá být jedním z nejzřetelnějších znaků naší doby. Rodina, která je prvním a nejradikálnějším zpochybněním představy, že se můžeme zachránit sami, je jednou z obětí této individualistické kultury. Jak však člověk stárne a ubývají mu síly, iluze individualismu, iluze, že nikoho nepotřebuje a může žít bez vazeb, se ukazuje taková, jaká je; místo toho člověk zjišťuje, že potřebuje všechno, ale nyní je sám, bez pomoci, bez někoho, na koho by se mohl spolehnout. Je to smutné zjištění, které mnozí učiní, až když už je příliš pozdě. Osamělost a vyřazení jsou častými jevy v prostředí, do kterého jsme ponořeni. Mají více kořenů: v některých případech jsou výsledkem naprogramovaného vyloučení, jakéhosi smutného „společenského spiknutí“, v jiných případech jsou bohužel vlastním rozhodnutím. Jindy jsou zase trpěny předstíráním, že jde o vlastní volbu. Postupně „jsme ztratili chuť k bratrství“ (Fratelli tutti, 33) a máme problém si vůbec představit něco jiného. U mnoha seniorů můžeme pozorovat pocit rezignace, o němž mluví Kniha Rút, když vypráví o stařence Noemi, která po smrti svého manžela a dětí vyzve své dvě snachy, Orpas a Rút, aby se vrátily do země svého původu a domova (srov. Rút 1,8). Noemi se – podobně jako mnoho seniorů v dnešní době – obává, že zůstane sama, přesto si nedokáže představit nic jiného. Jako vdova si uvědomuje, že v očích společnosti má jen malou cenu, a je přesvědčena, že je přítěží pro ty dvě mladé ženy, které mají na rozdíl od ní celý život před sebou. Proto si myslí, že je lepší ustoupit stranou a sama vyzve své mladé snachy, aby ji opustily a budovaly svou budoucnost jinde (srov. Rút 1,11-13). Její slova jsou souhrnem společenských a náboženských konvencí, které jsou považovány za neměnné a poznamenávají její osud. Biblické vyprávění nám v tomto bodě předkládá dvě různé možnosti vůči výzvě Noemi, a tedy i vůči stáří. Jedna ze dvou snach, Orpas, která Noemi také miluje, ji s láskyplným gestem políbí, ale přijme to, co i jí připadá jako jediné možné řešení, a odchází svou cestou. Rút se naopak od Noemi neodpoutá a osloví ji překvapivými slovy: „Nenaléhej na mě, abych tě opustila“ (Rút 1,16). Nebojí se vzepřít zvyklostem a běžnému mínění, cítí, že ji stará žena potřebuje, a s odvahou zůstává po jejím boku v tom, co pro obě bude začátkem nové cesty. Nás všechny navyklé na myšlenku, že osamělost je nevyhnutelným údělem – Rút učí, že na výzvu „Neopouštěj mě!“ je možné odpovědět: „Neopustím tě!“ Neváhá vyvrátit to, co se jeví jako neměnná realita: život v osamění nemůže být jedinou alternativou! Není náhodou, že Rút – ta, která zůstává v blízkosti staré Noemi – je předchůdkyní Mesiáše (srov. Mt 1,5), Ježíše, Emanuela, toho, který je „Bůh s námi“, toho, který přináší Boží přízeň a blízkost všem lidem ve všech životních podmínkách a v každém věku. Svoboda a odvaha Rút nás vybízejí, abychom se vydali novou cestou: pojďme v jejích stopách, vydejme se s touto mladou cizinkou a se stařenkou Noemi, nebojme se změnit své zvyky a představme si jinou budoucnost pro naše seniory. Naše poděkování patří všem lidem, kteří navzdory mnoha obětem následují příklad Rút a starají se o seniora nebo prostě denně projevují svou blízkost příbuzným či známým, kteří už nikoho nemají. Rút se rozhodla být Noemi nablízku a byla požehnána: šťastným manželstvím, potomky, půdou. Platí to vždy a pro každého: budeme-li seniorům nablízku, uznáme-li jejich nezastupitelnou roli v rodině, ve společnosti i v církvi, obdržíme i my mnoho darů, mnoho milostí, mnoho požehnání! V tento čtvrtý světový den, který je jim věnován, nezapomeňme projevit svou něhu prarodičům a seniorům v našich rodinách, navštivme ty, kteří ztratili důvěru a už nedoufají, že je možná jiná budoucnost. Na obecný postoj, který vede k vyřazení a osamělosti, reagujme otevřeným srdcem a radostnou tváří těch, kteří mají odvahu říci: „Neopustím tě!“ a vydat se jinou cestou. Vám všem, milí prarodiče a senioři, a všem vašim blízkým žehnám a modlím se za vás. Nezapomeňte se, prosím, i vy modlit za mě. Řím, sv. Jan v Lateráně 25. dubna 2024 FRANTIŠEK

 • DUCHOVNÍ OBNOVA S DR. MARY HEALY

    Od 9. do 11. 8. se v Brně ve Starez Aréně Vodova uskuteční Duchovní obnova s Dr. Mary Healy. Je jednou z nejvýznamnějších katolických vůdkyň naší generace, profesorkou biblistiky, autorkou mnoha knih a řečnicí. Prožijte výjimečnou duchovní obnovu, během které vás Bůh může povzbudit ve vaší víře, prohloubit váš vztah s Ním a fyzicky i duchovně vás uzdravit! Jedním z jejích hlavních témat jsou charismata, duchovní dary a uzdravení – a právě na tato témata bude Dr. Mary Healy v Brně přednášet a modlit se za ně. Její autentické nadšení pro působení Ducha svatého, dlouholeté studium a znalosti způsobují, že nese a uvolňuje Boží přítomnost kamkoli přijde. Mezi hosty bude také o. Vojtěch Kodet, redemptorista o. Jozef Mihok a další. Více informací a přihlašování zde: obnova.credonf.cz     Přednášky z 1. ČR návštěvy Dr. Mary Healy 7. 5. 2023 v Praze   Dr. Mary Healy: Ježíš – uzdravitel duše i těla   Dr. Mary Healy: Kráčení v nadpřirozené službě   Dr. Mary Healy: Jak se modlit za uzdravení     Dr. Mary Healy na Tv Lux   Z “NEDEĽNEJ KATOLÍČKY” EVANJELIZÁTORKA   MARY HEALY | BOLI DARY DUCHA SVÄTÉHO URČENÉ LEN PRE ČASY APOŠTOLOV?   MARY HEALY | AKO MÔŽE DUCH SVÄTÝ VSTÚPIŤ DO MÔJHO ŽIVOTA?   MARY HEALY | ŽIVOT V DUCHU SVÄTOM   MARY HEALY | DUCHOVNÉ DARY   MARY HEALY | NÁDHERNÝ BOŽÍ PLÁN  

 • Adorace s chválami Dominiky Gurbaľové v neděli 16. 6.

  Dominika Gurbaľová bude vážit cestu z východu Slovenska k nám na ženskou konferenci, a ráda by se s námi modlila jak na nedělní mši sv., tak taky odpoledne při adoraci. Děkujeme za tuto její touhu setkat se s námi a spolu i s Ježíšem.   ODVÁŽNA LÁSKA - GODZONE, DOMINIKA GURBAĽOVÁ - GODZONE TOUR 2021   VEČER Z NÁDVORIA | DOMINIKA GURBAĽOVÁ   DNES: Dominika Gurbaľová – služba chvál | S11 | E03

 • Novéna k Duchu Svatému

    Novénu k Duchu Svatém se modlíme od pátku po Nanebevstoupení Páně. Najdete ji i se zamyšlením na každý den např. na webu o Vojtěcha Kodeta zde: https://vojtechkodet.cz/modlitby/k-duchu-svatemu/svatodusni-novena   Novéna ke stažení zde: Duch sv.novena A5   K tomu se nabízí možnost se ji modlit i s pomocí mobilní aplikace. Např. v aplikaci iZIDOOR ji najdete mezi základními modlitbami.   Pokud si ji chcete každý den propojit s nějakou písní chval, tak je najdete zde: http://hudba.signaly.cz/   Veni Creator Spiritus – Gregorian chant   Adorare Hymnus k Duchu svatém (Žďár 2012)   Martin Smith - Come Holy Spirit | Přijď Duchu svatý   Crowder - Ghost | cz titulky   Natalie Grant - Always There | Pořád jsi mi nablízku   CHARIZMY DUCHA SVÄTÉHO - o.Ondrej Chrvala    Pavla Petrášková: Charismata jsou dary Ducha svatého ke službě | Missio interview

 • The Chosen seriál o životě Ježíše Krista i na Tv Noe

    Vyvolení (The Chosen) vypráví o Ježíšových činech očima těch, kteří se s ním měli možnost setkat tváří v tvář. Seriál, z nějž televize Noe uvede hned 3 série po osmi dílech, se vyznačuje autentickým prostředím, výbornými hereckými výkony, a především nevšedním scénářem. Každá z epizod vypráví příběh lidí žijících na prahu našeho letopočtu, jež nějakým způsobem zasáhlo Ježíšovo učení. Tvůrci se striktně nedrží evangelijních příběhů, nicméně jejich umělecký vklad vždy slouží stejnému cíli: přiblížit současnému člověku Ježíše a jeho učení. Každou sobotu večer uvede televize Noe jeden díl seriálu, který se stal světovým fenoménem nejen mezi křesťanskými diváky. Pozvánku o. Libora Všetuly ke sledování Tv Noe   Podívejte se na Ježíše očima těch, kteří se s ním setkávali Ježíš v seriálu The Chosen není vykreslen jako nějaký „superhrdina“ vzdálený běžnému životu člověka. Je zde zpodobněn ve své lidskosti, ale i jako Boží Syn, který žije den za dnem, oslovuje své současníky, vstupuje do vztahů a formuje společenství učedníků. Jeho velmi uvěřitelné lidství dává zazářit velikosti jeho lásky k Bohu Otci i k lidem.  Seriál umožňuje proniknout do charakterů lidí, ukazuje, jak jsou Ježíšem znovu a znovu překvapováni a přiváděni k tomu, aby mohli překračovat své dosavadní horizonty. Některá místa evangelií jsou v seriálu vzájemně propojena do jednoho příběhu, jindy jsou události zhuštěny. Pro lepší pochopení a vnímání tehdejších životních okolností byl některé postavy s jejich osobními příběhy a dialogy byly dotvořeny. Seriál diváka uvádí hlouběji do příběhů evangelia a neochudí ho ani o napětí, jak se příběh bude odvíjet, přestože pointu evangelia zná. Přesto divákům doporučujeme vzít do ruky evangelia a číst si v nich. Vznik a pozadí seriálu: The Chosen, seriál o životě Krista, plánuje zachytit působení Ježíše v sedmi sériích po osmi dílech. Svým rozsahem tak překonává dosavadní filmové projekty o Ježíši. Myšlenka vznikla někdy v roce 2017 a jejím autorem je americký režisér, scenárista a producent v jedné osobě Dallas Jenkins, který je člen protestantského sboru; jako poradci jsou mu k dispozici katolický kněz, protestantský kazatel a mesiánský židovský rabín.   Kdo seriál financuje? Seriál se stal také největším crowdfundingovým projektem. Na tvorbu seriálu přispívají statisíce soukromých dárců z celého světa. Seriál je k dispozici zdarma na YouTube nebo na stránce společnosti Angel, která organizovala crowdfundingovou kampaň a seriál distribuuje. Část seriálu je dostupná i na platformě Netflix. V březnu r. 2023   byl seriál přeložen již do 62 jazyků a měl 442 milionů zhlédnutí. V roce 2023 se začala natáčet 4. série.   Jednotlivé díly lze zdarma sledovat například na https://watch.thechosen.tv/video.    Zdroj: https://www.vira.cz/texty/knihovna/the-chosen   Český překlad.  Kromě Tv Noe je možné dle sdělení české facebookové stránky seriálu sledovat jednotlivé díly všech 3 sérií jak s titulky, tak i s českým dabingem.   Zdroj: https://www.facebook.com/SerialTheChosenCesky/       Brandon Lake - TEAR OFF THE ROOF (feat. The Chosen) (Music Video)

 • NA VELKÝ PÁTEK ZAČÍNÁ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

  V řadě zjevení pověřil Pán Ježíš sv. Faustynu Kowalskou (+1938 v Krakově), aby vybízela lidstvo k hluboké a neochvějné důvěře v Boží milosrdenství. Novéna k Božímu milosrdenství, kterou ji Ježíš přikázal napsat a konat před svátkem Milosrdenství, začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční. Tato neděle je svátek Božího milosrdenství. Novéna uvedená v deníčku sv. Faustyny byla poprvé vytištěna v Krakově v r. 1937, rok před smrtí světice. Pán Ježíš řekl sv. Faustyně: „Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech života, a zvláště v hodině smrti. Každého dne přivedeš do mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do toho moře mého milosrdenství. A já všechny tyto duše uvedu do domu mého Otce. Budeš to dělat v tomto i v budoucím životě. A žádné duši, kterou uvedeš do zdroje mého milosrdenství, nic neodmítnu. Každého dne budeš prosit mého Otce o milosti pro tyto duše pro mé bolestné utrpení.“ Novéna spočívá v prosté modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. V Deníčku sestry Faustyny je však zaznamenána ještě rozšířenější novéna, kterou jí Pán Ježíš nadiktoval pro ni samotnou. Uvádíme ji zde také pro ty, kteří se chtějí pomodlit novénu v této rozšířené verzi.  Text ke stažení najdete zde: novena k Božímu milosrdenství Korunka k Božímu milosrdenství CZ   Více o Božím milosrdenství se dočtete na webu Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství.     Novéna k Božímu Milosrdenství 1. den: Modleme se o milosrdenství Boží pro celé lidstvo, zvláště pro hříšníky.. „Dnes mi přiveď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky, a ponoř je do moře mého milosrdenství. Tím mě utěšíš v hořkém zármutku, do něhož mě vrhá ztráta duší.“ Nejmilosrdnější Ježíši, je ti vlastní slitovávat se nad námi a odpouštět nám, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou klademe ve tvou nekonečnou dobrotu, a všechny nás přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. Prosíme tě o to pro lásku, jež tě pojí s Otcem a Duchem svatým. Věčný Otče, shlédni milosrdně na celé lidstvo a zvláště na ubohé hříšníky, vždyť celé lidstvo je uzavřeno v nejslitovnějším Ježíšově srdci, a pro Jeho bolestné utrpení prokaž nám své milosrdenství, abychom všemohoucnost tvého milosrdenství oslavovali na věky věků. Amen. Korunka k Božímu milosrdenství   2. den: Modleme se za kněze a řeholníky, skrze něž stéká Boží milosrdenství na lidstvo. „Dnes mi přiveď duše kněží, řeholníků a řeholnic a ponoř je do mého nezměrného milosrdenství. Ony mi dodaly sílu, abych vydržel hořké utrpení; skrze ně, jako skrze průtoky, stéká na lidstvo mé milosrdenství.“Nejmilosrdnější Ježíši, od něhož pochází vše dobré, rozmnož v nás milost, abychom uskutečňovali milosrdenství, aby ti, kdo se na nás dívají, chválili Otce milosrdenství, který je v nebi.Věčný Otče, shlédni milosrdně na ty, které jsi zvláštním způsobem povolal na svou vinici, na duše kněží, řeholníků a řeholnic, a naplň je silou svého požehnání a pro lásku srdce svého Syna, v němž jsou tyto duše uzavřeny, uděl jim svou sílu a světlo, aby dokázali vést ostatní po cestách spásy a aby společně zpívali ke cti tvého nevyčerpatelného milosrdenství na věky věků. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství     3. den: Modleme se za všechny věrné křesťany.„Dnes mi přiveď všechny zbožné a věrné duše a ponoř je do moře mého milosrdenství; tyto duše mě utěšovaly na křížové cestě, byly mi kapkou útěchy v moři hořkosti.“Nejmilosrdnější Ježíši, jenž všem štědře udílíš milosti z pokladnice svého milosrdenství, přijmi nás do příbytku svého nejslitovnějšího srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. Prosíme tě o to pro nesmírnou lásku, jíž plane tvé srdce k nebeskému Otci.Věčný Otče, shlédni milosrdně na věrné duše jako dědictví svého Syna a pro jeho bolestné utrpení jim uděl své požehnání a zahrnuj je svou neustálou péčí, aby neztratily lásku a poklad svaté víry, ale aby tvé nesmírné milosrdenství s celým zástupem andělů a svatých oslavovaly na věky věků. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství4. den: Modleme se za pohany a nevěřící, kteří ještě neznají Boží milosrdenství.„Dnes mi přiveď pohany a ty, kteří mě ještě neznají. Také na ně jsem myslel při svém hořkém utrpení a jejich následná horlivost potěšila mé srdce. Ponoř je do moře mého milosrdenství.“Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi světlem pro celý svět, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce duše pohanů, kteří tě neznají; nechť je osvítí paprsky tvé milosti, aby i oni společně s námi oslavovali tvé podivuhodné milosrdenství, a nepropouštěj je z příbytku svého nejslitovnějšího srdce.Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše pohanů a těch, kdo tě ještě neznají, ale jejichž duše jsou skryty v nejslitovnějším Ježíšově srdci. Přitáhni je do světla evangelia. Tyto duše neví, jak velikým štěstím je tebe milovat. Učiň, ať i ony oslavují štědrost tvého milosrdenství na věky věků. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství 5. den: Modleme se za bloudící ve víře.„Dnes mi přiveď duše odloučených bratří a ponoř je do moře mého milosrdenství. Hořkým utrpením drásali mé tělo i srdce – moji církev. Když se vracejí k jednotě s církví, hojí se mé rány, a tak zmírňují mé utrpení.“Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi dobro samo, ty neodpíráš světlo těm, kdo prosí, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce duše našich odloučených bratří a přitáhni je svým světlem k jednotě s církví a nepropouštěj je z příbytku svého nejslitovnějšího srdce, ale učiň, ať i oni oslaví štědrost tvého milosrdenství.Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše našich odloučených bratří, zvláště na ty, kteří promrhali tvá dobra a zneužili tvých milostí zarputilým setrváváním ve svých omylech. Nehleď na jejich chyby, ale na lásku svého Syna a na jeho hořké utrpení, které pro ně podstoupil, neboť i oni jsou uzavřeni v nejslitovnějším Ježíšově srdci. Učiň, ať také oni oslavují Tvé veliké milosrdenství na věky věků. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství 6. den: Modleme se za malé děti a duše, jež se jim podobají.„Dnes mi přiveď duše tiché a pokorné a duše malých dětí a ponoř je do mého milosrdenství. Tyto duše jsou nejvíc podobné mému srdci, ony mě posilovaly, když jsem v hořkých mukách umíral. Viděl jsem je jako pozemské anděly, kteří budou bdít u mých oltářů. Na ně vylévám milosti plnými proudy. Moji milost může přijmout pouze pokorná duše; pokorným duším dávám svou důvěru.“Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem...“, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce duše tiché a pokorné a duše malých dětí. Tyto duše uvádějí v úžas celé nebe a nebeský Otec v nich má zvláštní zalíbení. Jsou vonící kyticí před Božím trůnem, vůní, jíž se sytí sám Bůh. Tyto duše stále přebývají ve tvém nejslitovnějším srdci a neustále a navěky zpívají píseň lásky a milosrdenství.Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše tiché a pokorné a na duše malých dětí, které jsou uzavřeny v příbytku nejslitovnějšího srdce Ježíšova. Tyto duše se nejvíce podobají tvému Synu; jejich vůně stoupá ze země až k tvému trůnu. Otče milosrdenství a veškerého dobra, prosím tě pro lásku a tvé zalíbení v těchto duších, požehnej celému světu, aby všechny duše společně zpívaly ke cti tvého milosrdenství na věky věků. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství 7. den: Modleme se za ty, kteří uctívají Boží milosrdenství a šíří v ně důvěru, a tím se stávají živým obrazem milosrdného srdce Ježíšova.„Dnes mi přiveď duše, které zvláštním způsobem uctívají a oslavují mé milosrdenství, a ponoř je do mého milosrdenství. Tyto duše měly největší soustrast s mým utrpením a nejhlouběji pronikly do mého ducha. Jsou živým odleskem mého slitovného srdce. V budoucím životě budou tyto duše zářit zvláštním světlem. Žádná z nich se nedostane do pekelného ohně. Každou budu zvlášť bránit v hodinu její smrti.“Nejmilosrdnější Ježíši, jehož srdce je láska sama, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce duše, které obzvlášť ctí a oslavují velikost tvého milosrdenství. Tyto duše jsou silné mocí samotného Boha; v nejrůznějších trápeních a překážkách jdou vpřed s důvěrou ve tvé milosrdenství. Jsou s tebou sjednoceny a na svých bedrech nesou celé lidstvo. Tyto duše nebudou přísně souzeny, nýbrž je v okamžiku skonu obejme tvé milosrdenství.Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše, které oslavují a uctívají největší z tvých vlastností – tvé bezedné milosrdenství, a které jsou skryty v nejslitovnějším Ježíšově srdci. Tyto duše jsou živým evangeliem, mají ruce plné milosrdných skutků a jejich srdce, přeplněné radostí, zpívá píseň milosrdenství Nejvyššímu. Prosím tě, Bože, prokaž jim své milosrdenství, podle jejich naděje a důvěry v tebe. Nechť se na nich naplní příslib Ježíše, který řekl, že duše, které budou uctívat jeho nevyčerpatelné milosrdenství, bude sám chránit v životě a zvláště v hodině smrti jako vlastní slávu. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství 8. den: Modleme se za duše v očistci, aby proudy krve Ježíše Krista mírnily a zkrátily jejich utrpení, jímž splácejí dluhy své viny Boží spravedlnosti.„Dnes mi přiveď duše, které jsou uvězněny v očistci, a ponoř je do propasti mého milosrdenství; ať prameny mé krve ochladí jejich palčivou trýzeň. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí dluh mé spravedlnosti. Je ve tvé moci přinést jim ulehčení. Vezmi z pokladnice mé církve všechny odpustky a obětuj je za ně. Kdybys znala jejich muka, neustále bys za ně obětovala duchovní almužnu a splácela mé spravedlnosti jejich dluhy.“Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl, že si přeješ milosrdenství, přivádím tedy do příbytku tvého nejslitovnějšího srdce duše z očistce, které jsou ti velmi milé, které však musí splatit dluh tvé spravedlnosti. Nechť proudy krve a vody, které vytryskly z tvého srdce, uhasí plameny očistcového ohně, aby i tam byla oslavována moc tvého milosrdenství.Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše trpící v očistci, jež jsou skryty v nejslitovnějším srdci Ježíšově. Prosím tě, pro bolestné utrpení Ježíše, tvého Syna, a pro hořkost, jíž byla zaplavena jeho nejsvětější duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem tvé spravedlnosti. Nehleď na ně jinak než skrze rány Ježíše, tvého nejmilejšího Syna, neboť věříme, že tvá dobrota a slitovnost jsou nekonečné. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství 9. den: Modleme se za vlažné duše, jež byly příčinou strašných bolestí Krista Pána v Getsemanech.„Dnes mi přiveď duše vlažné a ponoř je do propasti mého milosrdenství. Tyto duše zraňují mé srdce nejbolestněji. Největšího odporu se mé duši v Getsemanech dostalo od vlažných duší. Ony byly příčinou, že jsem řekl: Otče, odejmi ode mě tento kalich, je-li to Tvá vůle. Poslední záchranou pro ně je utéci se k mému milosrdenství.“Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi slitovnost sama, přivádím do příbytku tvého nejmilovanějšího srdce vlažné duše. Ať se tyto chladné duše, které se podobají mrtvolám a naplňují tě takovým odporem, rozehřejí v ohni tvé čisté lásky. Nejslitovnější Ježíši, použij všemohoucnost svého milosrdenství, přitáhni je do výhně své lásky a daruj jim svatou lásku, vždyť ty můžeš všechno.Věčný Otče, shlédni milosrdně na vlažné duše, uzavřené v nejslitovnějším srdci Ježíšově. Otče milosrdenství, prosím tě, pro hořké utrpení tvého Syna a pro jeho tři hodiny trvající umírání na kříži dovol, aby také ony oslavovaly propast tvého milosrdenství. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství   Zdroj: https://vojtechkodet.cz/modlitby/noveny/novena-k-bozimu-milosrdenstvi   Korunka k Božímu milosrdenství - Schola brněnské mládeže, SDM Krakov 2016

 • POMŮCKY K PROŽITÍ POSTNÍ DOBY

  Postní kapky I letos se můžete zapojit do pastorační aktivity pro období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" život. Tentokrát na téma BOŽÍ SLOVO.   - Pobožnost na každý den - Liturgická čtení - Z exhortace Verbum Domini papeže Benedikta XVI. o Božím slově - Krátké postní inspirace - Nahrávky postních písní z Kancionálu - Křížové cesty - Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí - další audio, foto i video   Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.     Průvodce postní dobou Biskupství brněnské nabízí Malý průvodce postní dobou, tentokrát je inspirován květy na poušti. Každý den si můžete přečíst citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Průvodce je dostupný v on-line aplikaci pro digitální zařízení s operačním systémem Android a iOs.     ZAMYŠLENÍ NA KAŽDÝ DEN S VLČÍM DOUPĚTEM Projekt Vlčí doupě připravil i letos pro dobu postní sérii videí na každý den. V těchto krátkých zastaveních budeme zváni odpovědět Pánu Ježíši na otázku, která bude vycházet z liturgických čtení příslušného postního dne. Necháme také zaznít jeho povzbudivou odpověď. Pro malé diváky bude možnost zapojit se do soutěže.    https://www.youtube.com/@vlcidoupe1334/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0    Roman Vlk | PŮST 2024 | Popcorn s Ježíšem   YouVersion Bible Je těžké být soustředěný na Boha a jeho Slovo. Právě proto ti YouVersion Bible dává zdarma nástroje ke každodennímu hledání Božího srdce: poslouchej audio Bible, vytvářej modlitby, studuj s přáteli, objevuj více než 2000 překladů Bible a mnohem víc. Nyní na více než 400 milionu zařízení po celém světě! https://www.bible.com/cs     Ignaciánský examen Tovaryšstvo Ježíšovo nabízí digitální aplikaci Ignaciánský examen, která vychází z ignacián-ských exercicií. Zvlášť v postní době může být užitečná těm dospělým, kdo chtějí dělat pokroky v duchovním životě. Zdarma ke stažení pro Android nebo iOS. Examen je 10-15 minut dlouhá modlitba. Jde o systematický zácvik a postupné učení se vidět Boží přítomnost v událostech, v lidech kolem nás i v nás samotných.     VOX VERBI Podnětné komentáře k Markovu evangeliu přijdou vhod díky podcastu Vox Verbi tomu, kdo by jej chtěl přečíst od samého začátku.   VOX VERBI - promo video   Podcast najdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify i na dalších platformách (např. Breaker, Pocket Casts nebo RadioPublic). Též přímo ZDE nebo ZDE.      

 • Vlčí doupě a postní aktivita „Popcorn s Ježíšem“

  Projekt Vlčí doupě připravil i letos pro dobu postní sérii videí na každý den. V těchto krátkých zastaveních budeme zváni odpovědět Pánu Ježíši na otázku, která bude vycházet z liturgických čtení příslušného postního dne. Necháme také zaznít jeho povzbudivou odpověď. Pro malé diváky bude možnost zapojit se do soutěže. Také je možné si objednat sadu kartiček k jednotlivým videím. Skvěle se hodí pro využití v rodinách, hodinách náboženství a ve farnostech.   Kartičky je možné objednat: - do příští neděle 4. 2. v kostele na stolíku - nebo samostatně do 7. února objednat zde: http://vlcidoupe.cz/obchod   P. Roman Vlk | PŮST 2024 | Popcorn s Ježíšem   Ukázka kartičky  

 • Setkání s misionářem na Ukrajině P. Peterem Krenickým skrze Tv Noe

  Mnozí z nás se osobně setkali se silným svědectvím slovenského misionáře na Ukrajině P. Petera Krenického. V naší farnosti jsme měli možnost s ním být při mši sv. 3. 9. 2019 a pak se zaposlouchat do jeho povídání o misii na východě Ukrajiny v Melitopolu. Prosil nás o nějaké bohoslužebné nádoby pro jejich kostely. Darovali jsme mu kadidelnici, kterou jsme měli navíc. Proto jsem si na něj mnohokrát vzpomněl právě při okuřování, jak se mu vede dnes v jeho pastoraci. Tento týden navštívil Tv Noe a tak se můžeme dozvědět o něm a více.   Při mši sv. kázal na evangelium – Mk 4,1-20 Homilie ze mše svaté 24.1.2024, P. Peter Krenický   P. Peter Krenický: ač zajat a mučen, stále hledá, jak může konat dobro | Živě s Noe     Zajali a mučili ma Rusi, lebo som sa ich nebál   VACENOVICE-Nezkrácená beseda se slovenským řeckokatolickým misionářem na Ukrajině PETEREM KRENICKÝM