Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Příběh Bible – Ježíš

  Dnes se podíváme na život Ježíše Krista, jak se jej pokusili představit tvůrci projektu The Story. Oslovil mě v této písni text: „Pověz mi svůj příběh, ukaž mi své rány a já ti ukážu, co vidí Láska, když se na tebe dívá..." Vše vrcholí na kříži, ze kterého se ozývá: „Ty vidíš zápas, ty vidíš hanbu, já však vidím důvod, proč jsem přišel. Přišel jsem kvůli tvému příběhu, kvůli tvým ranám, abych ti ukázal, co vidí Láska, když vidí tebe..."     O Ježíši se v Bibli dočteme v evangeliích podle: Matouše, Marka, Lukáše 3, Jana   V pořadu Tv Noe - Příběh Bible zaznělo: Zdíša: Dneska budeme řešit velice zajímavou osobnost, klíčovou osobnost Bible, kterou se snažili vměstnat alespoň částečně autoři celého cyklu The Story. Kdo to je snad jasné, je to Ježíš. O. Pavel: My tady mluvíme o příběhu, Ježíš je jeden velký příběh, koneckonců ten největší, protože o Ježíši bylo vydáno tolik knih, že se říká, že by je nepojmuly knihovny světa. Neustále zajímavé téma možná právě proto, že to není osoba, která žila a zemřela, ale osoba, která žije a tím pádem oslovuje další až do dnešních časů. Zdíša: Právě píseň o Ježíši nazpíval zpěvák kapely Third Day Mac Powell a mě ne až tak v té písní, ale až v tom klipu velmi zaujal moment, kdy Ježíš prochází všemi zástupy a žehná. Tak jsem si říkala, o Ježíši by se daly namluvit hodiny a hodiny, ale říkala jsem si, že ten moment toho žehnání je taková zajímavá skutečnost. O. Pavel: Asi musíme jít do toho prostředí, kde žil Ježíš a žehnat znamenalo přát dobro. A my, když řekneme přát, tak to bereme jen, jakože něco řeknu. Ale pro něho, je přát dobro, to dobro udělat, a to dobro nést dál. A to si myslím, že je Ježíšův příběh, celý jeho život. On nás zve k tomu, abychom tohle dělali i my, pokud chceme být jeho učedníky. O což se všechny tyhle kapely snaží nejenom totiž svojí tvorbou, ale většina z nich má za sebou mnoho humanitárních projektů. Kdy se snaží tu zvěst o Ježíši potvrdit tím, co děláme tady právě někde pro vás tímhle projektem někde v chudé zemi nebo naopak mezi bezdomovci atd. Zdíša: Teď jsi mi nahrál, že zpěvák téhle písničky je z kapely Third Day, která právě působí v mnoha humanitárních projektech, a kromě toho se taky snaží o novodobou evangelizaci prostřednictvím sociálních sítí. O. Pavel: A není právě i tohle to být požehnán, chtít žehnat?    Mac Powell (Third Day) - "When Love Sees You" (Jesus)  

 • Videoklipová křížová cesta pro Svatý týden

  Milí farníci, dnes na Květnou neděli jsem měl pro vás připravenou další videoklipovou křížovou cestu. Sice spolu nemůžeme být, ale díky internetu máme možnost si ji společně projít, byť každý doma. Nezapomeňte si u většiny videí zapnout titulky.   Najedete ji zde: http://hudba.signaly.cz/videa/

 • Pozdrav o. Pavla Květná neděle s litaniemi ke sv. Anežce

  Milí farníci. Rád bych vás všechny pozdravil a popřál nám, ať umíme dobře prožít tento Svatý týden. Rád bych se s vámi sdílel o duchovní zkušenost tohoto týdne. Již jednou jsem použil na kázání skutečnost, kterou jsem si uvědomil před rokem někdy touto dobou. A to skutečnost, kdo a jaká životní oběť stojí za mým povoláním kněze a za duchovními povoláními v naší rodině. Loni v dubnu jsem si poznačil do duchovního deníku: Navštívil jsem svoji poslední žijící pratetu. Vyprávěla mi o mé prababičce, která chtěla jít do kláštera. Neměla ještě věk nutný pro vstup do kláštera, tak musela čekat. Měla 16 let, když začala 1. světová válka, a taky proto nemohla nastoupit. Její bratr narukoval v 18 letech, v 19 letech padl na frontě v Itálii. Proto bylo potřeba, aby zůstala doma. Její touha po duchovním povolání zůstává „nenaplněna." Vdala se, měla 9 dětí, nebála se mluvit o tom, že se nedostala do kláštera. Přestože vše bylo jinak, než jak ona v životě chtěla, celý život se modlila a obětovala, aby alespoň jedna z její rodiny, i z dětí jejich sester, mohla jít do kláštera, když jí se to nepodařilo. Ona se toho již nedožila, že si Bůh místo ní povolává ne jednu neteř, ale hned dvě. Jak jsem si tohle psal, tak jsem si ale uvědomil, že kdyby ona do toho kláštera šla, tak by neměla ani rodinu.  Vlastně by tu nebyla ani moje mamka, pak bych tu nebyl ani já jako kněz. Někdy v životě neuvidíme, až na věčnosti, na jakém plánu jsme s Bohem spolupracovali. Proč to znovu vzpomínám? Protože tento týden jsem si uvědomil další Boží působení v naší rodině a věřím, že opět žijeme z obětí a modliteb i této mé prababičky. Opět mi volala prateta, jestli bych mohl sloužit za její vnučku mši svatou. Čeká 4. dítě, její manžel je lékař, bohužel v této době operoval někoho, od koho se nakazil koronavirem. A nejenom to, nakazil celou rodinu včetně své ženy, která je v 8. měsíci těhotenství. Leží v nemocnici v péči lékařů a on se stará doma v karanténě o další 3 jejich děti. Moc mě prateta prosila, jestli bych za ni mohl sloužit mši. Je zajímavé, že každý den se snažím mít mši svatou hned ráno před otevřením kostela, ale toto úterý jsem si řekl, že ji budu mít až odpoledne. A protože to bylo úterý, kdy nemám úmysly mší z farnosti, abych mohl sloužívat mši právě i na takové aktuální potřeby, tak jsem hned tento den mohl za ni sloužit mši. Ve středu mi prateta volala, že mi musí oznámit, že měla telefonát, že zdravotní stav této její vnučky se ten den zlepšil. Ona jen zopakovala své dceři, že přece ten den byla za ni sloužena mše svatá. Milí farníci, přestože my kněží nemůžeme sloužit mše svaté s vámi, přesto mše svaté denně sloužíme. A zde vidíte její účinky. Každý den na vás myslím při ranní i večerní adoraci a při mši svaté. Vzpomeňte si na toto svědectví i na to, že v současné situaci nejste sami. Jsme spojeni s obětí samotného Krista, jsme spojeni díky jeho smrti a zmrtvýchvstání i s oběťmi a modlitbami našich předků a jsme propojeni i spolu navzájem, kteří žijeme v této době. Přeji nám všem hluboce, byť jinak prožívaný, jak jsme byli zvyklí, tento Svatý týden a nebojme se o tom vzájemně sdílet a svědčit. Předejte prosím mé pozdravy i toto svědectví o síle oběti mše svaté i těm ve vašem okolí, kteří se na internet nedostanou. Požehnaný velikonoční čas přeje a vyprošuje o. Pavel   P. s: Připojuji zvláštní ranní hru slunce v našem kostele v posledních dnech. V jeden okamžik sluneční paprsky dopadají jen na levou část kostela a nádherně nasvítí sochu sv. Anežky.       Vnímám to jako pohlazení v naší víře, že se za nás naši národní světci přimlouvají. A tak připojuji litanie právě ke sv. Anežce převzaté ze stránek o. Kodeta.   Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se.Kriste, smiluj se.  Kriste, smiluj se.Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče,                 smiluj se nad námi.Bože Synu, Vykupiteli světa,Bože Duchu svatý,Bože v Trojici jediný, Svatá Maria,                                   oroduj za nás.Svatá Boží Rodičko,Svatá Panno panen, Svatá Anežko,Ušlechtilá ratolesti rodu královského,Snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista,Dobroditelko chudého lidu,Zbožná řeholnice,Vzore pokory,Bohumilá abatyše,Láskou k svému Spasiteli planoucí,Důvěrou svaté Kláry poctěná,Zakladatelko klášterů,Vzore řeholní kázně,Příklade zbožnosti,Milovnice svaté chudoby,Zrcadlo panenské čistoty,Moudrá rádkyně českých vládců,Chloubo rodu Přemyslovců,Ochránkyně České země, Jež jsi šatila chudé,Jež jsi nasycovala hladové,Jež jsi ošetřovala nemocné,Jež jsi těšila zarmoucené,Jež jsi z lásky ke Kristu pohrdla královskou korunou,Jež jsi život svůj zasvětila Ježíši Kristu, Abychom tě následovali v andělské nevinnosti,Abychom vroucně milovali svého Spasitele,Abychom Bohu sloužili čistým srdcem,Abychom podle tvého příkladu pohrdali světskou slávou,Abychom stále více prospívali v dokonalosti křesťanské,Abychom přemáhali hříšné žádosti svého těla,Abychom neohroženě vyznávali víru,Abychom snášeli veškerá utrpení s odevzdaností do vůle Boží,Abychom tě následovali v poníženosti a pokoře,Abychom vždy pamatovali na nebeskou vlast,Abychom byli stále připraveni k odchodu na věčnost,Abychom s milostí Boží došli do neskonalé slávy,Abychom před smrtí byli zaopatřeni svatými svátostmi,Abychom na tvou přímluvu došli šťastné smrti, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   smiluj se nad námi.Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   smiluj se nad námi.Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,   smiluj se nad námi.   Modleme se: Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Skrze Krista, Pána našeho.Amen.

 • Příběh Bible – Abrahám a Sára

  Dne s si představíme život muže, který je nazýván praotcem víry. Sám pro sebe jsem si odvodil, proč jej tak právem můžeme nazývat.  Abrahám žije v domě svého otce, jejich majetek roste, žije víru své rodiny - tedy uctívání domácích bůžků, má ženu, dům, služebnictvo. Je prostě zajištěn. Převedl jsem si to do dnešní doby tak, že už jste někdy těsně před důchodem konečně splatili hypotéku a mohli byste si oddechnout, že teď už bude vše ve vaší rodině v klidu. A do toho k vám začne promlouvat nějaký Bůh, který tvrdí, že on je jediný. A nejenom to, dokonce vás vyzve, abyste opustili všechny tyto jistoty a odešli do země, kterou vám dá. Jenže on neřekl, který to je a jak dlouho tam půjdete, tzn. Že ze zajištění jdete pod stan a budete místo zaslouženého klidu vést kočovný život. Běžte s takovou nabídkou za svou ženou... A s tím přicházejí velké přísliby o potomstvu, které ale dobře víte, že nemůžete mít, protože jste neplodní. Vykročili byste za tímto neznámým hlasem? Abrahám vykročil a proto je právem nazýván praotcem víry.   Životní příběh Abraháma a Sáry najdeme v Bibli: Gn 11,26 - 25,10   V pořadu Tv Noe Příběh Bible zaznělo: Zdíša: Dneska nás čeká duet, který nazpívali dva členové kapely Casting Crowns. Čeká nás písnička, která je tak trošku typická pro Casting Crowns co se týče vyznění, oni jsou kapela se specifickým typem repertoáru. O. Pavel: Dost často mám zkušenost, když pouštím jejich písně, že se tam každý z nás najde. Jdou přímo konkrétně do života k problému, který je a který zapomínáme řešit, najednou se tam člověk najde a dost často se i rozpláče. Zdíša: Právě Mark Hall a Megan Garrett, kteří nazpívali tenhle duet, měli na výběr z více písniček a oni se rozhodli vybrat příběh Abraháma a Sáry. Celý jejich život je dost zajímavý a myslím si, že je tam dost momentů, nad kterými bychom se mohli zastavit. O. Pavel: Sice by se celý jejich život nemohl vejít do té písně a možná právě tady vidíme takový okamžik, který je pro každého z nás těžký. Bůh řekne, že něco se má v mém životě stát a bude to takhle. To se stane Abrahámovi: Budeš praotcem a bude tvého potomstva, že ho ani nespočítáš, jako písku. A najednou běží život, ubývá sil, oba jsou staří, Abrahám má už 80 let a dítě nemají. A neplodnost v té době byla něčím velmi těžkým, co my ani v dnešní době nedokážeme domyslet. Tehdy majetek, bohatství, nebylo o tom, kolik máš domů atd., to bylo, kolik máš dětí, kolik stihnete za svůj život roznožit dobytka, zabrat území a najednou ty děti nepřicházejí. Ten, ne kterém to á být postavené, pořád nepřichází. Oni se s tím strašně trápí. A co mě oslovilo, není to jediný příběh Bible, kdy takhle někdo prochází obrovskou zkouškou. Zdíša: Jak jsi mluvil teď o tom, že musí stihnout za ten život mít co nejvíc potomků, tak mě tam na té písničce zaujal ten časový kontext. Oni už mají 80 roků a zpívají tam o tom. O. Pavel: Je to vlastně taková modlitba každého z nás: Bože, ty jsi mi něco slíbil a ono se to vůbec nenaplňuje. Vždyť já už jsem starý. Teď se mi někdo směje možná kvůli tom. Bože, ale ty musíš splnit svůj slib, ty jsi to řekl. V tom se mně třeba Starý zákon líbí, že člověk starozákonní zná, co Bůh řekl a nebojí se říct: Bože, ty jsi řekl tohle a tohle a mě se to dotýká. To je můj život a mělo by se to stát a já tě o to prosím. Zdíša: Já si myslím, že zrovna Casting Crowns jsou zrovna takový melancholičtí a přemýšliví a tím pádem to je ideální téma pro ně. O. Pavel: Maslím si, že i podle toho byli oni jedni z mála, kteří dokážou tu myšlenku celého toho, co prožívají Abrahám a Sára, ale taky svým stylem, předat, a tak nás zase posunout v přemýšlení o Abrahámovi a Sáře.   Abrahám a Sára - Who But You (ABRAHAM & SARAH) - Mark Hall & Megan Garrett (Casting Crowns)

 • Příběh Bible – Maria: Zvěstování a příchod Božího Syna

  Dnešní slavnost Zvěstování Páně, která nám 9. měsíců před narozením Krista připomíná události jeho početí, jsou příležitostí proto, abychom tomuto příběhu dali přednost. Popis toho, co vše se dělo a na co mysleli autoři této písně, najdeme v Bibli evangeliu v 1. kapitole u Matouše, a taky na začátku evangelia podle Lukáše v 1. a 2. kapitole.   V pořadu Tv Noe - Příběh Bible zaznělo: Zdíša: Vítám vás u sledování Příběhu Bible a teď už jsme v Novém zákoně. Čeká nás příběh Marie, Matky Pána Ježíše.   O. Pavel: Jsme v Novém zákoně, protože skrze Marii se dostáváme k Ježíši. A Ježíšovým živote popisovaným v evangeliích začíná Nový zákon. Zdíša: Paradoxně, ačkoliv jsem už u dvanácté písně z osmnácti, které byly napsány o postavách Bible, tak tahle byla napsaná jako první. Autorkou textu je Nicole Nordeman, jako u všech ostatních, ale zpívá ji Francesca Battistelli. Francesca tuhle píseň nazpívala v době, kdy byla čerstvě maminkou, měla prvorozeného syna a tomu bylo asi devět měsíců. Mě by zajímalo, o. Pavle, kolik vlastně víme o životě Panny Marie z Bible? O. Pavel: Víme takové útržky a tohle je asi nejobsáhlejší zvěst u Lukáše, kdy Maria je oslovena Bohem skrze anděla Gabriela, který je k ní poslán a ona slyší: „Ty se staneš matkou." Ale v té době, stát se matkou a nemít muže, znamená trest smrti. Protože jde o mimomanželské dítě, tak zní zákon, tohle se v té době nenosí. A tuto situaci můžeme porovnávat s naší dobou dnes. Čím si Maria musela procházet jako dívka, když přemýšlí: „Mám se stát matkou, nevím, jak se to stane a co tomu řekne můj snoubenec? Uvěří mi?"  A tady je pro mě velmi vzácné, že Maria v této situaci je ochotná říct Bohu ANO. Osobně mám takovou svoji teorii, že Maria byla schopno toto říct, protože znala právě celý Starý zákon a znala příběhy těch postav, o kterých zpívali zpěváci v předchozích dílech a ona věděla, že mnozí byli v podobné situaci, která se zdála neřešitelná. A přesto je Bůh, díky jejich víře, když se na něj spolehli, dokázal vyvézt z té neřešitelné situace a bylo to nakonec tak, jak řekl. Zdíša: A já si myslím, že právě proto ta písnička zní tak pokojně a zpívá se v ní: „Naroď se ve mně." Nejenom ten text, jak jej zpívá Francesca Battistelli, ale celá ta písnička zní tak hodně klidně. Ve mně to evokovalo, jak jsem to poslouchala, že vlastně Panna Maria přijala to slovo, že počne a porodí Syna, a zároveň to všechno uchovávala ve svém srdci. Nerozhlašovala to nějak, nechlubila se tím. O. Pavel: Je zajímavé, že první, co udělá, Josef o tom ještě neví, tak ona jde navštívit svoji tetu Alžbětu, která sama, ač byla neplodná, ve svém stáří počala syna. Odchází a zas to nechává na Pánu Bohu, aby to nějak s tím Josefem vyřešil, protože stejně by asi její slova nepadala na úrodnou půdu. A tohle mě taky oslovuje, že Maria to slovo uchovává a věří mu a ono se v ní naplňuje. A závěr toho refrénu je pro mě velmi silný: „Naroď se ze mě, nejdříve tě budu držet já v náručí, abys mě nakonec mohl ty držet v náručí." Možná na konci toho našeho života. Zdíša: Tak pojďme se na to podívat, píseň Be Born In Me v podání Francesci Battistelli.   Be Born In Me (MARY) - Francesca Battistelli

 • Nick Vujicic – muž bez rukou a nohou, jehož uzdravilo evangelium

  Zdá se nám v době koronaviru, že jsme něčím omezeni? Pojďme se povzbudit příkladem Nicka Vujicice, co jemu pomohlo překonat takové omezení, jako je život bez rukou a nohou? Vždy, když čtu v evangeliu o uzdravení slepého, tak si na něj vzpomenu. Ten, který je bez rukou a nohou dodává dnes chuť žít lidem po celém světě. Co mu pomohlo? Právě tato událost z evangelia stála za tím, že se jeho život proměnil. Díky zkušenostem s vlastním omezením může pomáhat po celém světě. A nejenom to, nic mu nabrání zkoušet různé sporty, zahrát si ve filmu a získat ocenění za nejlepší hereckou roli nebo třeba nazpívat píseň. Pojďme jej více poznat.   Když v roce 2010 navštívil Česko a Slovensko, příležitost k rozhovoru využil časopis Život z víry, díky němu jsme si mohli přečíst, kdy nastal zlom v jeho životě? Velkou zásluhu mají moji rodiče. Vždycky mě bezpodmínečně milovali. Ve škole jsem si mohl „užít“ za celý den spoustu posměchu, ale věděl jsem, že doma mě očekává láska. Ale co mě opravdu změnilo? Maminka mi jednou ukázala v novinách článek o jednom postiženém člověku. Pomohlo mi to, abych si uvědomil, že nejsem na světě jediný, kdo prožívá bolest. Rozhodl jsem se, že budu vděčný za to, co mám, místo toho, abych byl naštvaný kvůli tomu, co nemám. Maminka mi říkala: „Nicku, vím, že si tě Pán Bůh použije, i když nevím, jak a kdy.“ A ta semínka začala v mém srdci klíčit. V témže roce jsem si při fotbale vymkl svoji nožičku. Dobře víte, jak moc používáte ruce a nohy – a tolik já potřebuji svoji nohu. Tři týdny jsem musel ležet v posteli. Cítil jsem se jako invalida (úsměv). Nikdy předtím jsem nebyl za svoji nožičku tak vděčný jako tehdy. To byl první bod zlomu. Čím se ten proces završil? Posledním krokem bylo, když jsem vydal svůj život Bohu. V patnácti jsem četl devátou kapitolu Jana – o tom, jak Ježíš uzdravil člověka od narození slepého. Když se lidé ptali, proč se tak narodil, Ježíš odpověděl: „Aby se na něm zjevily Boží skutky.“ Řekl jsem Bohu: „Nevím, proč jsem tady, ale nevěřím, že jsi na mě zapomněl. Měl jsi plán pro slepce, máš ho i pro mě.“ Vím, že mi pomohl. Nezměnil okolnosti, v nichž žiji, ale změnil moje srdce. Cítil jsem, že mi odpověděl na moji otázku. Tou odpovědí bylo: „Důvěřuješ mi?“ A když na tuto otázku odpovíte „ano“, na ničem jiném už nezáleží. Jak zní toto evangelium? Najdeme jej u Jana 9,1-3: „Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.“   Zdroj: https://www.zivotviry.cz/   Předtím, než šel na velké pódium, v neděli dopoledne kázal v Brně a jeho video s názvem: Nepotřebuji ruce a nohy, potřebuji Boha, je velkým povzbuzením.     DVD nejenom z jeho návštěvy je možné objednat i dnes zde: https://www.gimel.cz/   V té době měl již Nick za sebou taky roli ve filmu Butterfly Circus, který se i na naší Česko-Slovenské filmové databázi těší úctyhodných 88% hodnocení.       Vyšly taky jeho knihy, dnes dostupné ve slovenštině: Život bez hraníc je Nickův životní příběh. Láska bez hraníc je zamyšlením s jeho ženou Kanae o vztazích.     Knihy najdete např. zde: https://www.megaknihy.cz/   Když v roce 2011 nazpíval píseň Something More, našla se spousta zemí, kde se objevila i s překladem.   Nick se nebojí se svým příběhem vstoupit do chudinského slumu nebo mez vlivné lidi a politiky. Jeho příběh inspiruje tisíce posluchačů po celém světě. Např. na Ukrajině si jej přišlo v Kyjevě poslechnout 800 tisíc lidí. Silnou se pro něj stala návštěva Srbska, Chorvatska a Slovinska.   Dnes není problém shlédnout velké množství videí o jeho životě, jeho vztahu k Bohu nebo jeho přednášek.         A taky nechybí poděkování z celého světa, přidáte se k nim?    

 • Pomůcka pro rodiče - Aplikace Bible pro děti už v češtině

  Aplikace Bible pro děti byla vyvinuta YouVersion, tvůrců aplikace Bible, ve spolupráci s OneHope. Je navržena tak, aby dětem poskytla zážitek nad Biblí plný zábavy. Děti z celého světa si nyní užívají Aplikaci Bible pro děti v 53 jazycích - už včetně češtiny! Sdílejte evangelium. Lidé se nás neustále ptají, co mohou dělat, aby pomohli dalším dětem zamilovat si Bibli. Je to stejně snadné jako podělit se o tuto skvělou zprávu se svými přáteli! A pomozte nám šířit i dnešní dobrou zprávu: Bible pro děti už umí česky!   Odkaz: https://www.bible.com/cs/kids

 • Alisa Turner - Má modlitba za Tebe

  Denně vzpomínám na farnost při mši svaté, kterou slavím v kostele, než jej otvírám. Taky věřím, že se společně modlíme ve 20.00, jak nás k tomu pozval papež František.   Připojuji píseň, kterou jsem si nechal přeložit k jedné videoklipové křížové cestě a její text ke mně velmi silně promlouvá zvláště v této době. Snad se stane povzbuzením pro dnešní neděli, která se nazývá dle textů Písma nedělí radostnou.   Nezapomeňte si zapnout titulky.

 • Zamyšlení - Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo

  Určitě je dobré pro tuto dobu pro mnohé stresu a taky strachu, že kolují mezinámy různé vtipy, které nám pomáhají vše zvládat. Stejně tak je dorbé, že přicházejí i různá zamyšlení, která nás vedou k tomu se zastavit nad našimi životy. A snad i c´do budoucna něco změnit.   Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo   Přestali jsme si vážit zdraví a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, že na tom nejvíc záleží...   Přestali jsme si vážit přírody a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl tak vzácný...   Přestali jsme být schopni pracovat v rodinách a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina...   Přestali jsme si vážit starých a nemocných a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou zranitelní...   Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní...   Přestali jsme mít respekt k učitelům a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby si ji rodiče mohli vyzkoušet sami...   Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kým jsme chtěli a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost...   Mamona nás rozesmála, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme...   Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání sebe, proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není...     Mysleli jsme si, že jsme gentlemani na této zemi a proto jsme dostali tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát nám příručku a trochu pokory...   Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější...   Dostali jsme nemoc na míru... asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali...  ️

 • Křížová cesta v době pandemie koronaviru

  Kříž je znakem spásy. Kříž je naše síla. Ke kříži se utíkáme, protože je naším vysvobozením. Kde jsi v tom všem, Pane? Kde jsi v tom všem, co nyní prožíváme? Kráčíš s námi a před námi. Dávno jsi tu cestu prošel.     1. zastavení   -   Pán Ježíš je odsouzen k smrti K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Zdá se nám, že i my jsme odsouzeni. Tuto situaci jsme si přece nevybrali sami, nikdo z nás. Nemůžeme ji ovlivnit, nemůžeme se jí vzepřít, protože ať bychom udělali cokoli, ona je tady. Je tu virus, který se šíří a který má svoje pravidla. Zavírá nás do karantén, ruší naše akce, tlačí se nám do kanceláří, lékáren, obchodů a místností. Narušuje veškerý náš komfort a to, na co jsme zvyklí. Ohrožuje naše zdraví, vnáší do našich životů nejistotu. Co bude? Jak se to všechno vyvine? Díváme se jeden na druhého. Nevíme, koho se máme bát, kdo nás může ohrozit a nemáme jistotu ani sami v sebe. Ať se nám to líbí nebo ne, koronavirus nás všechny odsoudil. Je to paradoxní, ale odsouzení, které jsme ochotní přijmout, se pro nás může stát milostí. Ano, některé odsouzení potřebujeme k tomu, abychom se mohli osvobodit od něčeho daleko závažnějšího. Pane, tvoje odsouzení nám všem přineslo osvobození od hříchu a věčné smrti. Od čeho potřebuji být osvobozen já dnes? Co jsem zanedbal? Na čem jsem byl závislý? Čeho jsem si dostatečně nevážil? Před čím jsem utíkal? V čem všem potřebuji otevřít oči? V čem potřebuji dozrát? Co všechno mě může koronavirus naučit? K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.   2. zastavení   -   Pán Ježíš přijímá kříž K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Ježíši, učíš nás nést. Vzít na sebe všechno, co život přináší. Nést kříž znamená nést všechno. Nejen to dobré, to, co se nám líbí, co bychom chtěli, ale i to, co je spojeno s utrpením. Když bereš kříž na svoje ramena, ukazuješ nám, že je potřeba se smířit s tím, že tento pozemský život není procházkou růžovou zahradou. Nejsme tu proto, abychom si užívali, ani aby nám všechno vyšlo a nic nás nezasáhlo. Tento život nás vždy bude bolet. Toto není ráj, protože všechno je zraněné, nemocné, všechno je napadené jedem z otráveného jablka. Na všechno padá stín hříchu, zla, nedokonalosti a bídy. Jsme vyvedeni z míry, jestliže se objeví nějaký virus, který napadá naše tělo. A přitom nevidíme, že naše srdce je nemocné. Pane, tímto životem jenom procházíme, tak jako ty jsi prošel svojí křížovou cestou. U ničeho není možné se zastavit, nic nemůže být trvalé a nepřekonatelné. Ani epidemie. Prosím, provázej nás každou chvílí, proveď nás i touto zkouškou. Nauč nás nést život takový, jaký je. A kráčet vždy ve světle tvých kroků. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.     3. zastavení   -   Pán Ježíš padá pod křížem poprvé K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Jsme malí a křehcí. Tak zranitelní. Na to, abychom byli přemoženi, stačí malá, okem nepostřehnutelná částečka, která neviditelně vnikne do našeho těla a infikuje naše buňky. Něco tak malé získá nad námi nadvládu. Něco tak malé nás dokáže ochromit a zlomit. A zde se končí všechny naše namyšlené hry na naši velikost a důležitost. Tak rádi vypínáme prsa, tak rádi ukazujeme svoji sílu a nezávislost. Tak rádi přijímáme pocty a uznání. Chtěli bychom něco znamenat. Chtěli bychom umět všechno vyřešit. Chtěli bychom být vítězi a vidět ovoce svojí práce. A všechny slabosti šikovně přelepujeme leukoplastí. Na každou díru okamžitě našíváme záplatu. Každou kritiku úspěšně odrazíme silným argumentem. Jen aby nebylo vidět, že máme rezervy, že jsme ubozí, malí. Ty jsi však, Pane, přijal naší bídu, naši lidskou slabost. Vidíme tě padat pod křížem. Vidíme, jak jsi sražený do prachu. Ó Pane, pomoz nám přijmout, že jsme maličcí. Nauč nás žít jako děti. Jako děti Nebeského Otce. Jsme slabí, i když si to často nechceme připustit. Koronavirus tuto naši slabost odhalil v přímém přenose. Jsme slabí. Nauč nás žít ne ze svých sil, ale z tvé síly. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.   4. zastavení   -   Pán Ježíš potkává svou matku K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Setkání s matkou muselo být pro tebe tak vzácné. Určitě tě posilnilo na duchu, můj Pane! Její láska vlila do tvé duše záblesk světla. Neřekla nic, objala tě očima. A těma stejnýma očima s tebou sdílela tvá muka. Člověk potřebuje vztahy. Byli jsme stvořeni pro to, abychom se o sebe dělili s druhými a abychom se s nimi spojovali. Zdá se nám, že koronavirus je v této potřebě vůči nám nelítostně krutý. Izoluje nás. Nemůžeme si ani podat ruce, natož se obejmout. Nutí nás stranit se jeden druhého. Zavírá nás do našich domácností a uzavřených prostor. Do samoty, která vyvolává úzkost. Na druhé straně, jsme to byli právě my, kdo jsme už dlouhou dobu žili hekticky. Neměli jsme dost prostoru, abychom se věnovali těm, kteří na nás čekají a touží po naší blízkosti. Lidi nahradili povinnosti, práce, přeplněné kalendáře, vyřizování, aktivity. Na naši pozornost byly vypsány dlouhé čekací lhůty. A nyní? Co bychom dali za to, abychom mohli být spolu. Abychom si mohli jen tak pokecat, zasmát se nebo si spolu někam vyjít. Být spolu. Vnímat se smysly. Sdílet se navzájem. Vyjádřit si blízkost a spoluúčast. Pane, dej, ať nás tato karanténa naučí vážit si člověka a přijmout ho do svého života jako dar. Dar od tebe, v kterém se mi dáváš ty sám. Dej, abychom si uvědomili, že nežijeme pro výkony, ale jeden pro druhého. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.   5. zastavení   -   Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Prázdné regály v supermarketech. Po mouce a rýži se už dávno slehla země. Nyní je důležité získat poslední antibakteriální mýdlo. Jestliže někde ještě mají roušky, určitě se s tím nebudu chlubit, aby nezmizely dříve, než se s nimi stihnu zásobit. Je třeba se o sebe postarat, je třeba se zachránit. Možná je to všechno projev paniky a strachu, ale také hrubého egoismu. Staráme se o to, abychom zabezpečili sebe. Ale co ti druzí? Myslíme vůbec na ně? Nejsme jako Šimon, který ti pomohl jenom z donucení? Tvůj úděl se ho netýkal. Šel náhodou okolo. Měl svůj příběh, svůj život a svoje starosti. Nejsme i my takoví? Pane, nauč nás vidět i ty druhé. Nauč nás vnímat jejich potřeby a to, že jsou vůbec tady. Ať se jejich starosti stanou tak trochu i našimi. Ať jsme ochotni všimnout si jejich bolesti a nouze. Pomoci jim unést to, co je trápí. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.   6. zastavení   -   Veronika podává Pánu Ježíši roušku K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Veronika tě překvapila svojí čistou láskou. Viděla tvoje umírání. A přesto, že ho nemohla odvrátit, nezůstala jen u dívání. Na jejím šátku zůstal tvůj krvavý portrét. Do jejích skutků jsi vtiskl pečeť svojí tváře, která se jasně zrcadlí i v její duši. Ano, v každé ochotné a sloužící Veronice můžeme uvidět tvůj obraz, Ježíši. Ty jsi v nich, ve všech lékařích, zdravotnících, hygienicích, sestrách, krizových pracovnících, dobrodincích a dobrovolnících. V srdci každého člověka, který je nyní ochoten pomoci. Díváš se na nás jejich očima. Děkujeme ti za všechny lidi, kteří jsou připraveni sloužit, i když riskují, že se sami nakazí. Děkujeme ti za jejich obětavost, soucit, že jsou ochotní podat roušku, že jsou hojivým balzámem útěchy v naší bezmocnosti, nemoci a nouzi. Za jejich odhodlání a nasazení zachraňovat i navzdory únavě. Ukazují nám, jak nemyslet na sebe. Děkujeme za jejich hrdinství lidskosti a nasazení vlastního života. Nauč i nás, Pane, umět se sklonit. Sklonit se k těm, kteří byli nakaženi. Ne pohrdavě je označit a vyloučit ze své přízně. Léčba vyžaduje karanténu, ale dejme si pozor, abychom někoho neuvrhli do karantény v našem srdci. I ten, kdo se nakazil, je moje sestra a můj bratr. Jestliže nemůžeme být spolu a pomáhat si fyzicky, pomáhejme si žehnáním a vroucí modlitbou. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.     7. zastavení   -   Pán Ježíš padá pod křížem podruhé K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Znovu jsi upadl, abys sestoupil až na dno. Do toho prachu, v němž se válíme my sami. Tam jsi nás našel. Ne, nejsme pány světa, nemáme vše ve svých rukou. Je tu moc, která nás přesahuje. Dlouho jsme si mysleli, že si vystačíme se svým rozumem a moderními výdobytky. Máme vědu, techniku a pokrok. Žijeme ve smartovém režimu. Na vše máme dálkové ovládání, chytrá zařízení, chytré aplikace a chytrá řešení. Za pár hodin se pohodlně dopravíme na druhý konec planety. Za pár sekund vyřešíme hádanky. Z pohodlí pokoje zařídíme nákupy. Několika tlačítky ze Země ovládáme sondy vzdálené tisíce kilometrů ve vesmírném prostoru. Chceme se mít dobře, chceme mít hojnost a pohodlí. Žijeme konzumně a vůbec nám to nepřekáží. Zvykli jsme si na pohodlí, nedokážeme se uskrovnit, jsme rozmazlení, nevystačíme si s jedním druhem salámu. Nevydržíme v pokoji, který nebyl už dva roky přestavěn. Neumíme si představit léto bez luxusní dovolené. Chceme dosahovat cílů a vykazovat zisky. A přitom naše vztahy trpí. Trpí příroda i životní prostředí. Při tvém druhém pádu, Pane, prosíme o pokoru. O pokoru, kterou nás učí i nový virus. Velmi snadno smetl ze stolu všechny naše kvóty a plány. Ekonomika zaznamenává obrovské ztráty. Nechal nás padnout do bezmoci, abychom pochopili, co je v životě důležité. Abychom hledali tebe, Bože. Abychom se od hmoty obrátili k duši. Od materiálních dober k nebi. K tomu, co přetrvá na věky. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.     8. zastavení   -   Pán Ježíš napomíná plačící ženy K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. V době epidemie jsou naše setkání omezená. Zastavení nákazy závisí ve velké míře na disciplinovanosti každého z nás. Možná jsou stále mezi námi takoví, kteří situaci podceňují a nejsou ochotní podrobit se přísným opatřením. Na našem jednání ale závisí zdraví a život ostatních lidí. Zodpovědnost je projevem lásky k druhým. Když ses, Pane, setkal s plačícími ženami, volal jsi je k zodpovědnosti za jejich život a život jejich dětí. A tvé volání patří i nám. Na mnohé v době pandemie nestačíme, ale mnohé máme ve svých rukou. Na našem chování velmi záleží, jestli se virus bude nekontrolovaně šířit, nebo jestli se nám podaří ho uchopit, lokalizovat a nakonec i zastavit. Prosíme tě, Ježíši, daruj nám milost pochopit vážnost situace. Probuď v nás ohleduplnost vůči sobě i druhým. Dej, ať nepropadáme panice, ale zároveň nejsme ani lhostejní. Pokud můžeme, zůstaňme doma. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.     9. zastavení   -   Pán Ježíš padá pod křížem potřetí K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Když sledujeme zprávy ze světa, zejména z Itálie, přepadají nás obavy. Epidemie může dosáhnout i takových rozměrů. Italský scénář nás děsí. Zdá se, že koronavirus není jen nějaká neškodná chřipka. Pokud se včas nepodchytí, změní se na smrtící monstrum. Tohle vše nás čeká? Jestliže se virus ujme, není snadné předvídat jeho chování. Nikdo před ním není uchráněn, nevíme, v jakém koutě na nás číhá, nevíme, jak se s ním vypořádá náš organismus. Pochopitelně máme strach. Budoucnost je nejistá. Scénář budoucích dní píše virus. On diktuje podmínky. Pokud by nás však cokoli přitlačilo k zemi, stejně jako tebe při tvém třetím pádu, Pane, víme, že kříž není to jediné, co nám zůstává. Z každého dna můžeme vstát. A vstaneme, protože i ty jsi vstal. Odevzdáváme ti svůj strach, aby si jej z našich srdcí rozfoukal jako mlhu. Prosíme, dej nám svůj pokoj a ujištění, že máš vše ve svých rukách. I dnes nám říkáš: „Nebojte se, já jsem s vámi až do skončení světa." Jako bys řekl: „Nebojte se, já jsem s vámi až do skončení epidemie." Až do skončení každé zkoušky. Zkouška pomine, ale vy zůstanete stát. Nic vás nezlomí, protože jste ve mně a já ve vás. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.     10. zastavení   -   Pán Ježíš zbaven roucha K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Berou ti roucho. Jako by ti sebrali důstojnost, Ježíši. Zůstal jsi nahý, vzali ti všechno. Nechal jsi se obrat i o to poslední, co jsi měl. I nám koronavirus hodně bere. Přicházíme o bezpečí, jistotu, o běžný způsob života, o vše, na co jsme byli zvyklí, o svobodu, o možnost volně se pohybovat a potkávat, o kulturní vyžití, dotyky, vzájemnou blízkost a kontakt. Ztrácíme práci, dobrou náladu, zdraví. Naše pohodlí je narušeno. Nákaza nám opravdu hodně bere, ale ty jsi ten, který vždy dává. Dokonce i tehdy, když tě vysvlékají ze šatů. Máš pro nás svou milost, svůj život, sám sebe. Když nám život něco bere, zároveň také mnoho získáváme. Virus nám otevřel oči, zatřásl s námi, vyrušil nás z povrchní spokojenosti. Ukázal nám naše skryté rány a to, že často stavíme svůj život na něčem tak laciném, povrchním a prchavém. Berou ti šaty, ale ty nám dáváš věčnost. Přijměme ji, nezůstaňme přikovaní k tomuto světu. Nechme se obdarovat rájem. Žijme pro nebe, žijme z otevřené Pánovy dlaně, ne ze svých zásob. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.     11. zastavení   -   Pán Ježíš přibit na kříž K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Neměli jsme čas. Nyní ho máme až příliš. Hnali jsme se do záhuby. Žili jsme v běhu, žili jsme jako o závod. Upachtění a unavení, s vyplazeným jazykem jsme dobíhali do svých malých cílů, které jsme si vytýčili. Kvůli čemu jsme vlastně tak pospíchali? Chtěli jsme všechno stihnout. Neuměli jsme si vybrat. Neptali jsme se Pána, jak naložit se svým časem. Měli jsme své představy. Neměli jsme čas na svoji duši, jeden na druhého. Kvůli službě lidem jsme ostatní lidi nejednou přehlíželi a zanedbávali. Nebylo kdy se setkat se svým Pánem. Nebylo kdy ponořit se do ticha. Unikala nám hloubka. Už ses asi nemohl, Pane, dívat na to, jak se ničíme. Náš spěch a nedostatek času nabraly nebývalých rozměrů. Virus nás všechny zpomalil, přinutil nás zastavit se. I tebe chtěli zastavit, když tě přibili na kříž. Chtěli tě omezit, chtěli ti zabránit, abys nás miloval, abys nám sloužil, vedl nás, uzdravoval a proměňoval. Ale Boží lásku nic nezastaví, nic ji nepřemůže. Neexistuje nic, co by ji uvrhlo do karantény. Žádná síla, která by ji dokázala zničit. Ani náš hřích. Dej, abychom víc žili z tvých darů, z tvých ran, z tvé nekonečné lásky. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.   12. zastavení   -   Pán Ježíš umírá na kříži K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Koronavirus ve své podstatě smrtelný není. Ale mnoha lidem může způsobit takové komplikace, kterým člověk jednoduše podlehne. Nevíme, jak bude naše tělo reagovat, nevíme, jestli se nás smrt netýká. Vlastně vůbec nevíme ani dne ani hodiny. Z celého světa denně přicházejí zprávy o nových případech úmrtí lidí v důsledku pandemie. Čísla nezadržitelně rostou, statistické křivky stoupají. Jako kdybychom v nich viděli umírat tebe, přibitého na kříž. Ježíši, ty se spojuješ s každým umírajícím člověkem. A při tomto zastavení se nás ptáš: „Jsi připravený, jsi připravená na smrt?" Myslíme vůbec na to, že můžeme být kdykoliv zavoláni a postaveni před Boží tvář? Nejde o to, abychom se kvůli tomu sužovali, ale aby naše lampy byly rozsvícené a aby v nich byl dostatek oleje, abychom očekávali svého ženicha, aby naše srdce bylo čisté a spojené s ním. Pak naše smrt bude radostným setkáním s milovaným, kterého se vůbec nemusíme děsit. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.   13. zastavení   -   Tělo Pána Ježíše sňato z kříže K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Tvoje bezvládné, mrtvé, dobité tělo snímají z kříže. Zdá se, že jsi všechno prohrál. Ale my potřebujeme tuto tvou prohru, abychom neprohráli my. Abychom neprohráli svůj život, ty jsi nabídl ten svůj. I když se tváříme velmi pokrokově a humánně, v dnešní společnosti se život příliš necení. Čím dál častěji posloucháme, že staří lidé by se již přece nemuseli trápit: eutanázie to vyřeší. Je třeba jim milosrdně pomoci ukončit jejich muka. A co nechtěné těhotenství? S tím si také dokážeme snadno poradit. Lůno ženy je svatyní, v níž Bůh tvoří zázrak, explozi života, nové stvoření, nový příběh, novou duši, svatyní bezpečnou a něžnou, aby v ní mohl růst bezbranný človíček. Ale my do této svatyně vstupujeme jako vrazi. Schvalujeme novodobou genocidu obalenou do inteligentních a líbivých slov. Nevážili jsme si života. Až nyní si snad uvědomíme jeho hodnotu, když o něj musíme bojovat. K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.   14. zastavení   -   Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu K. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, L. neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Jako by byla Bílá sobota. Všechno je prázdné a mrtvé. Nemůžeme slavit veřejné mše svaté. Nemáme k tobě přístup, Pane. Jako bys ležel v hrobě. Jako by mezi tebou a námi ležel těžký a studený kámen. Zůstali jsme bez Chleba života. Eucharistii nic plnohodnotně nenahradí. Nic nemůže nahradit tebe. Ale aktuální situace je tak složitá a vážná, že je třeba umět přijmout i tuto ztrátu. S vírou a odevzdáním do Boží moci, která je vždy nad vším. Na kříži jsi byl, Ježíši, vyzdvižen a stále tomu tak je. Jsi nad vším. Z toho, co jsi protrpěl, můžeme čerpat i nyní. Ty jsi cestu k našemu srdci najdeš vždycky, ať by se dělo cokoli. Stačí, aby bylo naše srdce otevřené. Chceme, abys v něm uviděl naši touhu po tobě, naši věrnost, naši lásku. Scházíš nám, opravdu hodně nám scházíš. Přijď, Pane, máme otevřeno, jenom vstup! K. Ukřižovaný Ježíši, L. smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci.