Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • POMŮCKY K PROŽITÍ POSTNÍ DOBY PRO DĚTI

    YouVersion Bible pro děti Aplikace Bible pro děti byla vyvinuta YouVersion, tvůrců aplikace Bible, ve spolupráci s OneHope. Je navržena tak, aby dětem poskytla zážitek nad Biblí plný zábavy. Děti z celého světa si nyní užívají Aplikaci Bible pro děti v 53 jazycích - včetně češtiny! Sdílejte evangelium. Lidé se nás neustále ptají, co mohou dělat, aby pomohli dalším dětem zamilovat si Bibli. Je to stejně snadné jako podělit se o tuto skvělou zprávu se svými přáteli! A pomozte nám šířit i dnešní dobrou zprávu: Bible pro děti už umí česky!   Odkaz: https://www.bible.com/cs/kids   Aplikace Bible pro děti     Vlčí doupě – 40 videí na postní dobu   P. Roman Vlk | POSTNÍ PUTOVÁNÍ | Vydej se na poušť a objev, kdo jsi   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz   ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod   INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe   FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe   MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe

 • Neděle Božího slova - Jak číst Bibli?

  Který překlad? Pořídit si vhodný překlad; doporučuji Český katolický překlad Nový zákon s výkladovými poznámkami a Český ekumenický překlad Starý i Nový zákon včetně deuterokanonických knih. Čím začít? Je dobré začít Novým zákonem, nejlépe jedním ze synoptických evangelií, pak navázat Skutky apoštolů. Ze Starého zákona doporučujeme nejprve žalmy, potom knihy Rút, Ester, Jonáš atd. Kolik textu přečíst? Číst jen malé úseky – několik veršů, jednu kapitolu (A. Scarano radí ve své knížce Svítilnou mým nohám je tvé slovo, jak přečíst celou Bibli za jeden rok). Jak při četbě postupovat? Kroky k hlubší modlitbě: - Ve svém bytě si vyhledej tiché místo, kde by ses mohl modlit nerušeně alespoň 15 min. - Zvol si dobu nejlépe vždy stejnou, která je vhodná pro tichou modlitbu. - Snaž se zcela uvolnit jak tělesně, tak duševně. Odlož starosti všedního dne, nebo jestliže tě sužují, odevzdej je Pánu, aby se on sám o ně staral a tys byl od nich oproštěn. - Snaž se koncentrovat zcela na to, že jsi nyní v přítomnosti Otce, v přítomnosti Ježíšově, v přítomnosti sv. Ducha. Přitom ti může pomoci to, že zavřeš oči a představíš si např. oheň, který viděl Mojžíš v hořícím keři. Nebo si pokus představit si Ježíše (např. při uzdravování nemocných nebo na kříži, na jeho pouti nebo na loďce). Nebo niterně prožívej, jak se nad tebou vznáší Duch Sv. Podstatné je ztišit se a uvědomit si: nyní jsem v Boží přítomnosti. - Když jsi naplněn vědomím Boží přítomnosti, začni Boha chválit, vzdávat mu díky a prosit. Nech do sebe proudit Boží lásku a daruj mu svou lásku jako nepatrnou protihodnotu. - Pak čti slova z Písma. Čti je třeba několikrát tak, aby slova do tebe pronikla a zapustila kořeny ve tvém srdci. Chápej slova tak, jakoby je k tobě nyní zcela osobně mluvil Bůh. Rozvažuj tato slova ve svém srdci jako Maria (Lk 2,19). Jestliže daný text je vzat z evangelia, představ si scénu, která je tam líčena, vstup do této scény a "zažij sám na sobě" to, co tam Ježíš říká a koná. Nenech se přitom odvést k přílišnému vzletu ducha, myšlenkové výkony tu nejsou rozhodující. Nech ve svém srdci působit Pána. Nalezneš tam pokoj a sílu, která vyvěrá z jeho přítomnosti. - Přemýšlím, co mě oslovilo, čemu nerozumím, k čemu mě text vyzývá (mohu si zapsat poznámky). - Modlitba může prostě začít rozhovorem s Ježíšem (nebo s Otcem). Snad by bylo dobré i připojit několik přímluv za rodinu, za své kolegy, za církev, za kněze, za členy společenství, za farnost apod. - Na závěr připoj "Otče náš" nebo "Sláva Otci", nebo prostě kříž. - V průběhu dne si připomínej slova Písma, o nichž jsi posledně rozjímal a čerpej z nich sílu a radost.     Metoda sedmi kroků modlitby společenství nad Biblí Jaké je místo Písma svatého ve společenství? Tato otázka samozřejmě úzce souvisí s tím, proč je vůbec Bible důležitá v životě křesťana. Právě proto, že Písmo svaté má být základem nejen naší víry, ale i skálou, na které stavíme svůj každodenní život, měla by modlitba související s Božím slovem patřit ke každému modlitebnímu setkání křesťanů. Jak se tedy modlit nad Biblí ve společenství? Velmi rozšířená a praktická je tzv. „Metoda sedmi kroků“. O jaké kroky se jedná? 1) Začneme krátkou modlitbou, při které poprosíme Ducha svatého, aby byl s námi, aby nás vedl a osvěcoval. 2) Čteme nahlas daný text (je osvědčené vybrat si evangelium z nadcházející neděle – potom společné rozjímání slouží i jako příprava na nedělní bohoslužbu). 3) Čteme si text v tichu. Každý, koho osloví nějaké slovo nebo část věty, může tento úryvek nahlas přečíst, tím si jej "osvojit" a „upozornit“ na něj i ostatní. Nevadí, když je některá část textu přečtena více lidmi. Naopak, přečtený text se tím jen více akcentuje... 4) Následuje chvíle úplně tiché četby a rozjímání. Vedoucí modlitby určí (po domluvě s účastníky), jak dlouho budeme nad Božím slovem rozjímat. Podle zaměření skupiny to může být v rozmezí od dvou do dvaceti i více minut. Pokud ale se společenstvím teprve začínáme, je zpočátku lépe stanovit pro rozjímání raději kratší čas. 5) Vzájemně si sdělíme, co nás při četbě a rozjímání oslovilo. Při tom je třeba dbát na několik důležitých zásad: - Pokud možno mluvme o tom, co se dotklo nás osobně a nedělejme ze svých slov „kázání“ o tom, co by „se mělo dělat“ anebo co „dnes lidé dělají špatně“ atd. - Zásadně se vyhýbejme tomu, abychom někoho skrze své „rozjímání“ nenápadně napomínali. Případné problémy si vyříkejme otevřeně a nezneužívejme k tomu Boží slovo. - Snažme se vyhnout tomu, abychom nad Božím slovem začali diskutovat o různých možnostech výkladu atd. Je to z toho důvodu, abychom dokázali odlišit chvíli modlitby (kterou toto sdílení také má být) a chvíle „vzdělávací“, kdy nad něčím uvažujeme a diskutujeme. Navíc po takové, byť i krátké diskusi, se už těžko znovu začíná s osobnějším tónem při sdílení. Na tato pravidla by měl dbát ten, kdo modlitbu řídí, a pokud se začínáme příliš „rozjíždět“, měl by rozjímání vhodným způsobem vrátit do správných kolejí. 6) Zakončíme modlitbou vlastními slovy a můžeme připojit i nějakou naučenou modlitbu. Modlitbě může být dobrým podkladem právě přečtený text... 7) A nyní v případě chuti a dostatku času můžeme nad daným textem ještě diskutovat, předkládat různé názory atd. Pozor na jednu věc – někdy se stane, že se ve skupině najdou dva nebo tři horliví diskutující, kteří si vůbec nevšimnou, že nad daným problémem rozmlouvají už příliš dlouho, a tím ostatní zdržují. V takovém případě si mohou déle popovídat po skončení společného programu. Tolik tedy k „Metodě sedmi kroků“. Můžeme si ji samozřejmě přizpůsobit, některé kroky (např. 3. a 7.) vynechat, ale zmíněné zásady je dobré dodržovat, abychom se učili o Písmu nejen mluvit, ale také se nad ním modlit.

 • Podklady pro Týden modliteb za jednotu křesťanů

    Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná ve dnech 18.–25. ledna 2023. Jeho mottem je tentokrát citát z proroka Izajáše: „Učte se činit dobro, hledejte právo“ (Iz 1,17). Při této příležitosti se v pondělí 23. ledna uskuteční ekumenická modlitba za přítomnosti českých a moravských biskupů a představitelů Ekumenické rady církví v ČR (ERC). Koná se v modlitebně Evangelické církve metodistické v Ječné 19 v Praze, začátek v 18 hodin. Kázat bude plzeňský biskup Tomáš Holub. Oficiální materiály k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů včetně textů modliteb a programu naleznete ZDE. Zdroj: www.cirkev.cz 

 • Bojovníci za svobodu – Pavel Záleský

  Troufnu si říct, že v každé farnosti se našli velmi stateční lidé, kteří trpěli kvůli své víře. Nejinak tomu bylo i u nás v Otrokovicích. Všem patří v dnešní den poděkování za jejich věrnost. Zástupně jejich příběhy bude zastupovat Pavel Záleský, jehož příběh je bohatě zdokumentován.   ČT: Neznámí hrdinové - Řekl ďáblovi ne https://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965-neznami-hrdinove/210452801390014/   ČRo: Stovky samizdatů, půl miliónu podpisů. Příběh disidenta a katolíka Pavla Záleského https://www.mujrozhlas.cz/pribehy-20-stoleti/stovky-samizdatu-pul-milionu-podpisu-pribeh-disidenta-katolika-pavla-zaleskeho   Paměť národa – Pavel Záleský https://www.pametnaroda.cz/cs/zalesky-pavel-1955   ČT: Soud ve Zlíně po víc než třiceti letech uznal rehabilitaci bývalého disidenta Pavla Záleského https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3528945-soud-ve-zline-po-vic-nez-triceti-letech-uznal-rehabilitaci-byvaleho-disidenta-pavla   Foto: Pavel Záleský v tyrolském kroji, archiv farnosti

 • Bojovníci za svobodu – P. František Sedláček

  Prožíváme vzácný den v historii našeho národa, kdy jsme 17. 11. 1989 získali svobodu. V době komunismu spoustu lidí trpělo pro svoji víru, mezi nimi i vzácní kněží. Mezi takové se jistě řadí o. František Sedláček, který v současné době spravuje poutní místo Štípa. Poznejte příběh jeho povolání, odsun do pohraničí za svou kněžskou službu. Letos mu byla udělena za jeho dosavadní činnost ve farnosti Hvozdná, kterou spravuje ze Štípy, Pamětní medaile obce Hvozdná.   Foto: https://www.stipa.cz/   Pamětní medaile obce Hvozdná 2022   Paměť národa - P. František Sedláček: https://www.pametnaroda.cz/cs/sedlacek-frantisek-1951

 • Tip na film i koncert o síle víry v hlásání evangelia a síle odpuštění

  Máme za sebou misijní neděli, při které jsem zval na promítání filmu Na konci světa v rámci našeho filmového apoštolátu. Doplnil jsem jej o svědectví Steva Sainta, které si zde můžete shlédnout a poslat pro povzbuzení i svým známým. Zpěvák Steven Curtis Chapman se na svých dvou koncertech v roce 2002 rozhodl prostředkovat silný příběh pěti mladých misionářů, kteří se rozhodli v 50 letech kontaktovat v Ekvádoru kmen Auků. Bohužel, jejich první kontakt skončil smrtí všech misionářů. Přesto Aukové nakonec přijímají Krista, svého činu litují a vrah jednoho z nich se stává oporou v životě syna zavražděného misionáře. Celý příběh operace Auka byl v roce 2005 zfilmován a nese název Na konci světa.   Pár střípků z koncertu: Aukové stojí v cestě naftařským společnostem, misionáři to chápou jako jedinou příležitost, jak je zachránit, a tak přistávají v srpnu 1955 na místě. 3. Ledna 1956 poprvé navázali kontakt s kmenem, který žije ve 20. stol. životem doby kamenné. Osudný den 8. ledna 1956 se poprvé Nate Saint neozval, 10. ledna letectvo USA vysílá záchranný tým, 14. ledna potvrzena smrt všech 5 mužů, jak toto sdělit o tátovi synu, který má 5 let? Kde byl Bůh, když jejich těla zasáhly oštěpy... To, co pokládáme za konec, je u Boha začátkem něčeho nového. Jedna z manželek a sestra zavražděného se učí jazyk Auků od holky, která od kmene utekla a žila v její blízkosti. Jednoho dne se objeví divoši a pozvou je, aby jim vyprávěli o tom, o kterém hovořili ti muži, které zabili. Nakonec je pozván i Steve se svou rodinou, kterému bylo 5 let, když mu zabili tátu.   Svědectví Steva Sainta najdete je od 46 minuty: Je to příběh o moci Božího slova. Přichází Stev Saint. Vypráví o odpuštění a jeho dceři, která umírá... A právě tehdy se stává vrah jeho otce – sám mu říká dědeček, povzbuzením: Asi před měsícem jsem ve výročí 11. září sledoval televizi. Ten pořad se zabýval tím, jaké trauma prožívají děti, které ztratily rodiče v té strašné tragédii. Když jsem se na ten pořad díval,nemohl jsem si pomoci, abych si nevzpomněl na to, jak jsem byl malý kluk a jak si mě jednou večer maminka vzala do svého pokoje, aby mi řekla, že můj otec byl zabit a že už se nikdy nevrátí, nebude s námi žít. To mohla být i pro mne tragédie, až na to, že moje matka byla ženou víry a tak mi vysvětlila, že i ta strašná věc, která se nám stala, je součástí Božího plánu, a že věří, že jednoho dne se o tom přesvědčíme. A od té doby sám zjišťuji, že u Boha není ani zranění nadarmo, když dovolíme, aby on psal příběh našeho života. A dnes vím, že to platí, protože ten samý národ, který brutálně zavraždil mého otce, Rogera a Peta a Eda a Jima, je pro mne jako rodina. A jeden z mužů, který otce probodl oštěpem a jeho tělo hodil do řeky, aby ho sežraly ryby a želvy, jen o pár let později, když jsem se k tomuto lidu přestěhoval spolu s tetou Rachel, mi jasně řekl, že chce, abych byl jako jeho vlastní syn. Když brával své vlastní syny do džungle a učil je lovit pomocí foukačky a oštěpu nebo rybařit v řece, tak mě učil totéž, abych mohl i nadále žít u nich. Měl jsem možnost vzít Steva a jeho chlapce a jednoho člena jeho kapely se synem k nám do džungle a představit je mé kmenové rodině a zvláště dědečkovi. Sami se mohli přesvědčit o tom, co Bůh dovede udělat pro to, aby lidi smířil, pokud ho necháme, aby on psal ten příběh. A je ochoten proměnit každý život, pokud mu to dovolíme. Před dvěma lety jsme se s dědečkem zastavili u nás doma na Floridě cestou ne konferenci do Evropy. Moje jediná, tehdy dvacetiletá dcera, také přijela domů. Celý rok cestovala po USA a světě s křesťanským pěveckým sborem. Trvalo to celou věčnost a byli jsme rádi, že se Stephanie vrací domů. Tak jsme se všichni vydali na mezinárodní letiště v Orlandu, abychom ji tam přivítali. A abychom ji poškádlili, napsali jsme cedule: "Vítej doma, Stef. Dědeček neumí číst, takže svou ceduli popadl vzhůru nohama a štěstím poskakoval, aby dal Stephanii najevo, jak je rád, že se vrátila. Pak jsme jeli domů a měli jsme krásný večírek na uvítanou, s rodinou a pár dobrými přáteli. Během večírku jsem procházel kolem Stephanie na chodbě. Je skoro stejně vysoká jako já, a tak mě objala těma svýma dlouhýma rukama a řekla: "Tati, mám tě ráda." Myslím, že jsem na okamžik cítil něco podobného, co cítí Bůh, když mu jeho děti oplácejí lásku. Za pár minut za mnou přišla Jenny a zašeptala mi: "Pojď se mnou do Stefina pokoje." Myslel jsem, že je to nějaký úskok, abychom si Stef také užili sami, ale ukázalo se, že ji bolí hlava a chce, abych se za ni modlil. Jenny držela Stef v náručí, já jsem je obě objal a modlil se, aby Bůh tu bolest odstranil. A víte co? On to udělal, ale ne podle mého scénáře. Jak ji tak Jenny držela a jak jsem se modlil, došlo u Stef k silnému krvácení do mozku a zemřela. NevěděI jsem, co se děje, tak jsem volal záchranku. Přijela sanitka a odvezla ji do nejbližší nemocnice. Po chvíli přijel dědeček s našimi syny, a když vešel na pohotovost, zoufale se snažil ochránit svou vnučku před těmi lidmi, kteří k nám vtrhli a rychle s ní zmizeli. Když jsem mu ale vysvětloval, že to, co s ní dělají, všechny ty jehly a trubička v krku, jí nemá ublížit a že ten problém nevyvolaly, tak mě znova popadl, jenomže tentokrát s jiným výrazem ve tváři. Vypadal tak nadšeně a říkal: "Babe, Babe (to je moje kmenové jméno), teď už to jasně vidím! Copak si neuvědomuješ? Bůh sám to dělá! Bere si Hvězdičku (tak říkal Stefanii), aby s ním žila v nebi." A pak oslovil všechny pracovníky pohotovosti: "Lidi, já následuju Boha a taky brzy zemřu a taky budu s ním, a jestli prostě půjdete za Bohem, jako já a Stefanie, tak Nemo a já tam u Boha budeme čekat a uvítáme vás. Musím vám říct, že bylo hrozně těžké nějak vírou přijmout, co říkal dědeček. A není to úžasné, že ve chvíli mého největšího utrpení si Bůh použil člověka, který zavraždil mého otce, aby mě povzbudil, abych mu i nadále věřil, že má plán, a že i ta strašlivá bolest, kterou jsem cítil, nepřijde nazmar, když můj životní příběh bude i nadále psát Bůh? Lidé nám s dědečkem neustále kladou dvě otázky: jestli je vážně pravda, že se máme navzájem velice rádi. A druhá otázka zní, jak se může něco takového stát. Když s námi dělal rozhovor reportér novin USA Today, řekl: "Víte, umím si celkem představit, že je možné odpustit člověku, který vám zabil otce, ale milovat ho? To je skoro morbidní." A bylo by tomu tak, kdyby to nebyla pravda. Odpověď na to, proč a jak se to může stát, je velice jednoduchá - Boží milost a moc jeho slova. Teď nechám dědečka, aby sám vyprávěl, co pro něj Bůh udělal, a já budu tlumočit, jak jen to nejlíp půjde. Před dlouhým časem jsem nešel za Bohem. Nikdo mě nikdy nenaučil, jak se to dělá. Ani mé rodiče, ani prarodiče, ani nikoho z předků nikdo nenaučil, jak jít po Boží stezce. Neviděli jsme značky, které tuto stezku vyznačují. Jak jsme ji tedy měli najít? Co tedy máme dělat? Pak jednoho dne přišly dvě ženy, aby mezi námi žily. Jedna z nich byla Dajuma, která utekla před zabíjením v kmeni, a druhá byla Nemo, Hvězda, moje teta Rachel. Řekly nám: "To chcete žít v hněvu a nenávisti, jako doposud, copak jste neviděli Boží značky?" A my na to: "Jak?" A pak nám řekly: "Pokud si půjdete po vlastní stezce, když dojdete nakonec, co se s vámi stane, kde budete?" Odpověděli jsme: "Až dojdeme na konec stezky, dají nás do díry v zemi a budeme mrtví." Dědeček říká: "A pak se stalo něco neočekávaného. Když jsem poslouchal, co říkají, tak jsem věděl, že říkají dobré věci. Moje srdce ale bylo tak temné, že jsem tomu nerozuměl. Ale pak Stvořitel poslal svého Ducha svatého a ten vzal velice silnou krev, kterou za mne prolil jeho vlastní Syn Ježíš, a tou velice silnou krví udělal to, co vy cizinci děláte s mýdlem, když máte špinavé šaty, máte na nich skvrny a musíte je vyprat. Duch svatý vzal krev Ježíše - Itoty - a umyl jí moje srdce, až bylo čisté jako nebe, když je bez mráčku. Když budete vyprávět to, co Bůh vyryl, najdou se lidé, kteří řeknou "Ba", já nechci jít po Boží stezce, no tak prostě běžte dál a pozývejte další, protože jiní řeknou "ano" a půjdou po této stezce s vámi. Dědeček říká: já nemůžu u vás zůstat o mnoho déle, musím se vrátit domů, kde máme všechny ty stromy, a mluvit tam k lidem. A možná vás už nikdy neuvidím, ale pokud jdete za Bohem, tak až se dostanete do nebe, tak si tam s vámi popovídám osobně; asi míní to, že nebude potřebovat Babeho, aby mu tlumočil."   Steven Curtis Chapman HD - Live 2002 - CZ titulky - Misijní příběh operace Auca

 • Poznejte Godzone a pojeďte na tour do Ostravy s námi

    Již jsme si zvykli, že na podzim se koná Godzone Tour. Letos od 24.-29.10. navštíví Prahu, Ostravu, Žilinu, Prešov, Banskou Bystricu a zakončí v Bratislavě. Vstup je zdarma. Letošní téma je Nevzdávaj to.   JA TO NEVZDÁM – ESPÉ   Na úterý 25. 10. vypravujeme do Ostravy autobus ze Zlína. Cena 350 Kč Odjezd:  15:00 Zlín vedle divadla 15:10 Malenovice na křižovatce 15:20 Otrokovice na náměstí 15:35 Hulín u podjezdu 15:45 Přerov autobusové stanoviště stanoviště 36 Závazně se můžete přihlašovat přes formulář: https://forms.gle/Lqc4PaoCbCMVe6KBA   O. BISKUP TOMÁŠ GALIS - POZVÁNKA NA GODZONE TOUR 2022   PREČO PRÍSŤ TENTO ROK NA GODZONE TOUR 2022? // VÍZIA //   Nahlédnout do předchozích ročníků můžete skrze youtube kanál projektu Godzone.   TY MI DÁVAŠ NÁDEJ - GODZONE, ESPÉ - GODZONE TOUR 2021   Godzone není jen o tour Projekt Godzone pořádá v průběhu roku kromě Godzone tour ještě konference: Godzone konferenci, Ženská konferenci či Mužskou konferenci. V průběhu pandemie spustili živé vysílání Pod ochranou Najvyššieho, skrze kterou chtějí povzbuzoval lidi v naději i v tomto čase. Každoročně zvou mladé do vztahu s Bohem skrze Godzone Camp a skrze animátorskou školu. Tou chtějí formovat mladé jak na Slovensku, tak v Česku, kteří jsou ochotní ve svém okolí přiložit ruku k dílu v rámci evangelizace a formace lidí ve městech a vesnicích, kde žijí.   V roce 2020 vytvořili vzdělávací portál Godzone Academy, který obsahuje množství kurzů na různá témata pro středoškoláky, vysokoškoláky, snoubence, manžele, rodiče a pro všechny, kdo touží růst ve víře v poznání Boha Otce. Mimoto se taky věnují evangelizačním výjezdům do farností či společenství pod názvem Godzone misie. V oblasti médií a sociálních sítí přinášejí plnohodnotný a poutavý audiovizuální obsah. Najdete jej na YouTube, taky v rádiu Maria, Tv Lux či Tv Noe.   Odkazy: https://godzone.sk/ https://tour.godzone.sk/ https://www.youtube.com/c/GodzoneProjekt  

 • P. Vojtěch Šíma – Čro Plus – Sametová revoluce musí proběhnout v našem svědomí

  V tomto týdnu prožijeme svátky jak národního patrona sv. Václava, tak taky patrona původního farního kostela sv. Michaela. Nedávno byl taky odvysílán rozhovor s dlouholetým farářem Otrokovic o. Vojtěchem Šímou, který zde působil 16 let a zasloužil se o stavbu nového kostela sv. Vojtěcha.   Přeji v tyto dny krásný sváteční poslech s jeho vzpomínkami.      

 • Novéna k Duchu Svatému

      Novénu k Duchu Svatém se modlíme od pátku po Nanebevstoupení Páně. Najdete ji i se zamyšlením na každý den např. na webu o Vojtěcha Kodeta zde: https://vojtechkodet.cz/temata/duch-svaty/svatodusni-novena1   Novéna ke stažení zde: Duch sv.novena A5   K tomu se nabízí možnost se ji modlit i s pomocí mobilní aplikace. Např. v aplikaci iZIDOOR ji najdete mezi základními modlitbami.   Pokud si ji chcete každý den propojit s nějakou písní chval, tak je najdete zde: http://hudba.signaly.cz/   Veni Creator Spiritus – Gregorian chant   Adorare Hymnus k Duchu svatém (Žďár 2012)   Martin Smith - Come Holy Spirit | Přijď Duchu svatý   Crowder - Ghost | cz titulky   Natalie Grant - Always There | Pořád jsi mi nablízku   CHARIZMY DUCHA SVÄTÉHO - o.Ondrej Chrvala    Pavla Petrášková: Charismata jsou dary Ducha svatého ke službě | Missio interview    

 • Kurz Filip v Otrokovicích

  Přijměte pozvání na Kurz Filip, který proběhne v sobota 28. 5. od 9.00 do 18.00 hodin v suterénu kostela sv. Vojtěcha. Tento kurz je zaměřen na nové intenzivní prožití základní zvěsti evangelia o Boží lásce, lidském hříchu a spáse skrze Ježíše Krista.   Kurs tvoří tematicky jeden celek, proto je nutná účast na celém programu.   Registrace od 8.30, po ukončení v 18.00 následuje společné pohoštění. Adresáti: jednotlivci, rodiny, skupiny S sebou: srdce plné očekávání, Bibli a psací potřeby; (občerstvení zajištěno, včetně oběda) Příspěvek dle Vašeho uvážení a možností.   Pro přihlášení (uzávěrka do 22. 5. 2022) kontaktujte: Hana Burková, hburkova@gmail.com, tel. 731 621 184 Uveďte celé jméno, telefon, e-mail, příp. bydliště a věk.   Na společné setkání se těší členové sdružení pro novou evangelizaci Koinonia Jan Křtitel, www.koinonia.cz   Kurz Filip   Kurz Filip v několika svědectví těch, kteří jej zažili:   Svědectví Hanky: Píši vám s vděčností, že jsem konečně mohla na “Filipa”, a to díky službě našich bratří a sester dokonce tak blízko – Bohu díky! Prožila jsem poprvé zvláštní radost, dokonce až “užívání si” toho, že nemusím být před Pánem čistá! Ne že bych to předtím rozumově nevěděla, nebo že bych kdy měla nějaký pocit nepřijetí Bohem, ale vždy jsem se snažila o to “očištění”, než před Něho předstoupím. A ta chvíle, kdy jsme stáli na přímém slunci napatlaní blátem a ono se postupně začínalo drolit, mi připomněla dávná slova jednoho kamaráda o zašpinění hříchem, ve mně stále živá: “Když člověk spadne do bláta, může zalézt někde do kouta a sám si ho oškrabávat, ale lepší je běžet ke Slunci a ono uschne a opadá!” Dalším, velmi osvobozujícím a důležitým momentem pro mě bylo zformulování si a vypsání a odevzdání těch největších bolestí, pro mě těžko řešitelných situací a toho co vím, že dělám špatně, ale nevím, jak z toho ven…Dala jsem to Pánu na Jeho kříž…  Mirkovo vyučování o Duchu svatém mně dalo novou naději a při modlitbě vzývání jsem si pak přála, aby trvala ještě hodně, hodně dlouho… Když jsem pak po skončení musela běžet za svými povinnostmi k dětem, měla jsem pocit jakési nedokončenosti a lítosti, celý následující den jsem silně vnímala potřebu být v modlitbě s Pánem a nějak celý ten intenzivní den “doprožít”…Nyní už vím, co dozrává, co vidím nově a věřím, že ještě mnohé uvidím! Díky! Nádherný pohled byl i na bratry a sestry ve službě, na tu radost z dávání, na to, jak ve službě před očima přímo rozkvétají! Hana   Svědectví Elišky: Ježíš mi dal příležitost ve správný čas a já se jí chopila. Proč ve správný čas? Kdybych dostala tuto nabídku před rokem, odpověděla bych, že nemůžu, nejsem dostatečně připravena a našla bych mnoho dalších důvodů proč říci NE. Před rokem mě Ježíš uzdravil z mého sebepodceňování, z pocitu, že jsem nula… Konečně jsem se dokázala na sebe podívat do zrcadla a uvědomit si, že jsem nejen hezká v Božích očích, ale že i můj život má smysl! A od toho okamžiku se můj život začal proměňovat. Najednou jsem viděla tolik nádherných darů, které mi Pán dal a já jsem si je nechtěla nechat jen pro sebe. Bůh mě přece neobdarovává proto, abych jeho hřivny schovávala, ale abych jimi pomáhala ostatním. A tak se v mém srdci začala rodit touha pracovat pro Ježíše… Během metodologie kursu Filip Pán ve mně zpečetil mé rozhodnutí pracovat pro Něho, i když jsem měla stále pochybnosti, zda jsem dost připravená, zda mám dostatek vzdělání, zkušeností… Byl to opravdu náročný víkend: mnoho informací a málo času. Ale v průběhu tohoto víkendu mi Ježíš jasně ukázal, že důležité je rozhodnutí a o ostatní se postará On Z kursu jsem odcházela plná elánu a radosti, že mi Ježíš dal tuto příležitost a otevřel mi cestu k dalším a dalším možnostem, o kterých jsem ani nesnila… Eliška   Svědectví Mileny B.: Nejprve poděkování celému týmu: jako lektorka jsem obdivovala strukturu programu a propracovanost každé části, jakož i poddajnost vůči vedení Ducha Svatého, bez něhož by celý den byl sice skvěle odvedeným, ovšem nikoli Božím dílem. A tento rozdíl byl velmi znát: působivost, hloubka a přesvědčivost, s jakou byla zasahována lidská srdce, i následné další účinky v našich životech, jsou toho důkazem. Já sama jsem pociťovala uzdravující působení a nadále je prožívám. Když jsem například v pondělí po kurzu dostala špatné a zraňující zprávy, nejprve se mě zmocnil strach, ale náš Pán mi dal zakusit, že je opravdu nablízku a že se mám na Něho ve všem spolehnout: naplnil mne totiž takovým nadpřirozeným pokojem, důvěrou a nadějí, že jsem se začala těšit na to, co nového pro mě a mé blízké má, a tedy že naplní motto kurzu: SETKÁNÍ, KTERÉ TI ZMĚNÍ ŽIVOT. Velmi důležité pro moje životní směřování bylo mj. i Standovo svědectví o tom, jak se mu Bůh dal poznat. Je to pro mne velká naděje, že náš Pán zachrání ty, za jejichž obrácení a spásu se modlím, tak jako proměnil Standu, ateistu, v našeho oddaného bratra, a to podobně, jako změnil Saula z nepřítele křesťanů na svého apoštola… Věřím, že právě tak promění životy těch, které díky Němu nosím v srdci. Pavlovo velmi názorné vyučování o hříchu mi znovu potvrdilo Ježíšovo zaslíbení, že mě a nikoho z nás Ježíš v tom bahně nenechá a ze všeho nás vysvobodí – amen! Sláva a velké díky Pánu za rodinu – komunitu a všechno Jeho dobro! Milena B.   Svědectví Honzy: Chci poděkovat za radostný víkend plný setkání s otevřenými prima lidmi a s Kristem. Kurz Filip byl pro mě oživením ve víře a přiblížením se k Bohu, který se mi už delší dobu zdál být tak nějak v dálce, v mlze a kterého teď zase vnímám blízko. Nevěděl jsem, co pro to udělat, a chyběl mi pocit Boží blízkosti; stačilo ale se mu otevřít, chválit jej a nestydět se vyznat mu svou lásku. Taky bylo pro mě moc prima, že jsme mohli přijet celá rodinka i s malými dětmi: o to byla pro mě účast na kurzu Filip větší radostí, že jsem ty krásné chvíle mohl sdílet se svými nejbližšími, že i děti mohly tancovat a chválit Pána a vidět takhle i své rodiče a další lidi, že se do chval mohly ve své dětské radosti též zapojit. Díky Bohu i komunitě Jan Křtitel za organizaci a přijetí! Honza   Svědectví Hany B., Tečovice: Kristus vstal z mrtvých! Jmenuji se Hana, mám 51 let, jsem manželka, maminka, a hlavně jsem jako každý z vás milované Boží dítě. Ale tuto skutečnost jsem dlouho takhle neprožívala. Sice mě rodiče nechali pokřtít pár dnů po narození, ale ve víře jsem vychovávaná nebyla. Na přání svého budoucího manžela, který z věřící rodiny byl, jsem se za něj sice provdala v kostele, ale až do křtin našeho prvního dítěte, jsem si vlastně Boha nebyla nějak vědoma. Ale díky svědectví, které s námi sdílel kněz při přípravě na křest našeho prvního dítěte, jsem zakusila první větší Boží dotek. Jinak jsem neustále řešila vlastně sebe a své city a pocity. Dalším silným Božím dotekem a zkušeností pro mne byl můj první kurz Filip v roce 2006, který byl na tři dny od pátečního podvečera až do neděle. V neděli, na konci kurzu, po modlitbě vzývání Ducha svatého jsem svědčila přede všemi o tom, že teď už vím, že když budu potřebovat, bude Ježíš se mnou. V momentě, kdy jsem ta slova řekla "že teď už vím, že když budu potřebovat, bude Ježíš se mnou", jsem se zarazila, protože ve svém srdci jsem velice silně zakusila nával silné RADOSTI a Ježíšovu blízkost a díky tomuto prožitku bylo pro mne úplně přirozené zopakovat, co jsem pocítila: "Ne, že bude, ale ON JE stále se mnou.” A co jsem zažila na kurzu Filip, jsem měla touhu sdílet dál. Pozdravy, kterými jsme se zde zdravili, se staly i mými: KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH! A my v pravdě s Ním! (On žije je mezi námi...) DĚKUJI, ŽE JSI MNĚ PŘIJAL takovou, jaká jsem. A tyto pozdravy mě postupně pomáhaly osvobozovat a uzdravovat se od svírajících myšlenek a pocitů nedůvěry v sebe, které jsem si v sobě nesla, tak nějak už od dětství, a vlastně mě osvobozovaly a uzdravovaly i od nedůvěry v Boha. I když občas si ještě dovolí pocity nedůvěry v sebe a Boha vyskočit v návalu silného stresu, krize či starostí, ale dnes už, Bohu díky, vím, že On mě miluje, že mi dal Ježíše, bratry a sestry v Kristu, Boží slovo, a to vše je tady pro mne, a já zase pro ně. Už vím, že vše je o zkušenosti, a každý potřebujeme zažít tuto úžasnou milost Boží blízkosti a lásky. A dary, které jsme dostaly, neseme s radostí dál. "Ne, že bude, ale ON JE stále se mnou.” Amen. Aleluja. DZP neboli DĚKUJU VÁM, ŽE JSTE MĚ PŘIJALI TAKOVOU, JAKÁ JSEM!     Svědectví - reflexe Vládi R.: Chtěl bych tímto poděkovat Hance, Štefanovi, Marušce, Honzovi, a holkám ve chválách za nádherný den, který nám snesli z nebe. Člověk po tolika letech víry si mnohdy připadá, jako že už všechno ví. Jenže vůbec nejde o to, co víme o Bohu. Jde o to, co s Ním prožíváme. A na kurzu Filip jsme zažili opravdu pěkné chvíle. Lidé byli otevření, zářila z nich láska a pokoj, a proto se celé shromáždění mohlo dít v přirozené otevřenosti a sdílení se. Je vždy, znovu a znovu a znovu úžasné zažívat ten příbuzenský sesterský a bratrský vztah s těmi, které vidíte poprvé v životě. To je nádhera a nelze se toho nabažit. Máme tak velkou rodinu! Nejvíce se mě dotkl oddíl o Duchu svatém. Maruška se zeptala: „Proč máme dar Ducha svatého?“ Ona pak pokračovala v té linii, že proto, že nám jej Ježíš zaslíbil. Mě však přišla odpověď, kterou jsem potřeboval a poníž jsem žíznil: „proto, abych Nový život darovaný Ježíšem mohl žít v plnosti“. A pak jsme začali volat Ducha svatého: „Duchu svatý přijď! Prosíme, dotkni se nás!“ Ano, Duch svatý se takto vzývá. On je skutečný utěšitel. Po Duchu svatém se touží, stejně tak, jako po duchovních darech. Holky chváličky nás doprovázely v té chvíli a skutečně se naplňovalo to Písmo – že Bůh přebývá na chválách svého lidu. Po dlouhé době jsem zažil tento dotek Ducha svatého. Totiž, to společenství, kde jsem nyní, to příliš projevům Ducha svatého neholduje. Ale mě to tolik chybí! Okamžitě se mi aktivizovaly ty Dary Ducha svatého, které jsem kdysi dostal. Jako živé video se mi objevovaly vzpomínky na chvíle ve společenstvích, kdy jsme s Duchem svatým takto pomáhali druhým. Kdy jsem měl tu milost být u toho, jak se Duch svatý pohybuje. A je to důvěrné, velice důvěrné vzpomínání mezi mnou a Jím. Modlitba v jazycích, ten důvěrný rozhovor mezi mým nitrem a Duchem svatým, je tak důležitý! A tak dneska, den po Filipu, jak můžu, tak si brebentím. Není to jen zvuková kulisa. Z nitra jsou vynášeny vzpomínky, probíhá obnovování, aktivizace, citlivost, celé to znovu zažívám. A když se soustředím, tak neznámá slova získávají v mysli český ekvivalent, a já vím, co se můj duch modlí k Duchu Božímu. Boží sláva je tam, kde vyvyšuje Bůh. Je to úžasné, nádherné, a za to probuzení děkuji všem účastníkům kurzu. Toto, co jsem zažil, to úžasné bratrské společenství se všemi bratry a sestrami, to je kus nebe na zemi. Děkuji všem Filipovcům a těším se na další setkání! Vláďa, 15.08.2021