Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • podklady k roku sv. Josefa

  Před 150 lety prohlásil blahoslavený Pius IX. svatého Josefa patronem církve. Papež František chtěl připomenout toto výročí a využít je jako příležitost k prohloubení úcty k tomuto velkému světci. Vydal proto apoštolský list Patris corde a vyhlásil Rok svatého Josefa, který potrvá od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021. Posvátná penitenciárie v dokumentu zveřejněném pro tuto příležitost vysvětluje, že smyslem tohoto mimořádného roku je, „aby v něm každý věřící mohl po příkladu tohoto světce denně upevňovat svůj život ve víře naplňováním Boží vůle“. Během této doby je možné získat mimořádné plnomocné odpustky: „Za obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce) se udělují plnomocné odpustky těm věřícím, kteří se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa při příležitostech a formami, jaké uvádí [tento dokument].“   LITÁNIE K SVÄTÉMU JOZEFOVI   13 způsobů, jak získat plnomocné odpustky   Plnomocné odpustky získají ti, kdo využijí jakoukoli z těchto příležitostí: - Budou po dobu alespoň 30 minut rozjímat modlitbu Otče náš. - Zúčastní se alespoň jednodenní duchovní obnovy, jejíž součástí bude rozjímání o sv. Josefovi. - Po příkladu sv. Josefa vykonají nějaký skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství. - Pomodlí se svatý růženec v rodině. - Pomodlí se svatý růženec jako snoubenecký pár. - Svěří každodenně svoji práci pod ochranu svatého Josefa. - Budou prosit o přímluvu sv. Josefa, aby našel práci ten, kdo ji hledá, a práce všech aby byla důstojná. - Pomodlí se litanie nebo nějakou jinou modlitbu ke sv. Josefovi, a to za pronásledovanou církev a za úlevu všem křesťanům, kteří trpí jakoukoli formou pronásledování. - Pomodlí se jakoukoli církví schválenou modlitbu či pobožnost ke cti svatého Josefa, např. „K tobě, svatý Josefe“:        - ve výroční dny 19. března a 1. května,        - na svátek Svaté rodiny,        - dne jakéhokoli měsíce nebo        - kteroukoli středu, což jsou dny zasvěcené památce svatého Josefa v latinské tradici.   Plnomocné odpustky mohou získat i nemocní, trpící a všichni, kdo nemohou opustit domov. Získají je, když se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou mít úmysl splnit tři obvyklé podmínky, i když to aktuálně není možné, pomodlí se doma či jinde, kde jsou nuceni pobývat, modlitbu ke cti sv. Josefa a s důvěrou nabídnou Bohu své bolesti a obtíže.   Dokumenty ke stažení: Modlitby ke svatému Josefovi 13 způsobů, jak získat plnomocné odpustky „Patris corde“ – apoštolský list papeže Františka věnovaný sv. Josefu Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa JAN PAVEL II., Apoštolská adhortace Redemptoris custos - O svatém Josefovi a jeho poslání v životě Krista i církve  

 • Vstupme do půstu s rozjímáním Bible

  Rozhodl jsem se nabídnout několik možností, jak prožít letošní postní dobu. Je dobré si vybrat jednu aktivitu a té zůstat věrný až do Velikonoc, jak mít přehnaná předsevzetí, ze kterých nakonec nezůstane skoro nic. První, co se pokusím nabídnout, jsou materiály k prožívání postní doby s rozjímáním Božího slova.   Deník SPAM Chtěli byste objevit sílu Božího příslibu, že Bůh chce hovořit ke každému z nás? Udělejte si pravidelně čas na své setkání s Bohem četbou Bible, použijte k tomu ozkoušenou metodu a vytvořte si osobní deník, do kterého si zapíšete, jak Bůh k vám promlouval, kdy se naplnily modlitby, které jste k němu vyslali na základě toho, čím vás oslovil a za pár let třeba s vděčností nahlédnete do tohohle niterného setkávání, které bylo jen mezi vámi a Bohem.   Spam deník - Start edition   SPAM deník Zlín 2021   Více o deníku najdete na: https://spamdenik.cz/ Deník SPAM na 90 dní můžete zakoupit u nás v kostele.   Biblické TRIO Další nabídka nese název Biblické TRIO. Díky připraveném materiálu s názvem Ježíšovy Velikonoce v evangeliu podle Lukáše nejdříve rozjímám jeden předložený text na týden a pak jej sdílím s dalšími dvěma lidmi. Objevíte sílu Boha, který dokázal oslovit každého z nás jiným způsobem a když se společně sdílíme, obohacujeme sebe navzájem. Materiály pro dobu postní ke stažení zde: Trio - Ježíšovy Velikonoce   Zamyšlení na každý den Forty for You Pokud byste rádi dostávali každý den na email zamyšlení na texty čtení při mši, kteří píší na Slovensku mladí mladým, napište na farní email. Loňský zamyšlení najdete k nahlédnutí zde: https://www.laura-mladez.sk/projekty/forty-for-you/   Modlitba s Božím Slovem s komunitou Blahoslavenství Komunita Blahoslavenství připravila podklady pro modlitbu s Božím Slovem trochu na způsob Křížové cesty, ale těch zastavení bude 38. Jedno na každý den od čtvrtku po Popeleční středě do soboty před Květnou nedělí. Bližší informace a materiály ke stažení najdete zde: https://www.blahoslavenstvi.cz/vystup-k-velikonocum-v-38-zastavenich   Úvodní foto: Dominik Novák / Člověk a víra

 • Slovo biskupů k 29. světovému dni nemocných

  Olomoucký světící biskup Mons. Josef Nuzík, delegát ČBK pro pastoraci ve zdravotnictví, se u příležitosti Světového dne nemocných (11. února) zamýšlí nad svátostí pomazání nemocných. Přirovnává jí k širokospektrálnímu léku. Proč?   Zamyšlení biskupa Nuzíka nad svátosti pomazání nemocných   List českých a moravských biskupů nemocným a těm, kteří se o ně starají, a všem lidem dobré vůle v naší zemi.   Vážení a milí nemocní přátelé, bratři a sestry, obracíme se na Vás touto cestou u příležitosti 29. světového dne nemocných, který si každý rok připomínáme v den památky Panny Marie Lurdské, kdy Vás obvykle každý rok navštěvujeme v nemocnicích a jiných zařízeních, kde pobýváte z důvodu nemoci nebo věku. Snažíme se při těchto návštěvách slavit Kristovu Nejsvětější oběť a také se setkat s těmi, kteří o Vás pečují a poděkovat jim. Letos to kvůli epidemiologickým opatřením není bohužel možné. Chceme Vás ale ujistit, že jsme na Vás nezapomněli, že máte v našem srdci své místo a pamatujeme na Vás u oltáře a při modlitbě. Myslíme letos zvláště na ty, kdo se o Vás v nemocnicích, charitních a hospicových a všech ostatních sociálních a pečovatelských zařízeních starají. Jejich služba je více než jindy vyčerpávající a stresová. Srdečně jim děkujeme a i na ně pamatujeme ve svých modlitbách. Děkujeme také všem, kdo o nemocné pečují doma nebo v různých společenstvích. Bude to už rok, co i do naší země vstoupila předtím neznámá nemoc Covid-19. Kromě ohrožení zdraví a života obrovského množství lidí přinesla také bohužel izolaci mnoha z Vás od lidí, kteří jsou pro vás důležití a se kterými máte vztah. Samota těžce doléhá na mnohé a je jistě dobré hledat a využívat všechny způsoby, jak vzájemně komunikovat. Věříme ale, že velikou posilou a světlem v této situaci je naše víra. Díky ní nejsme nikdy sami a prožívaný  pocit osamocenosti - bez bližních nebo nám drahých -  může být znamením volání po Boží blízkosti. Panna Maria se v Lurdech zjevovala sv. Bernardetě s růžencem v rukách. Tuto vynikající modlitbu Vám i dnes vřele doporučujeme, protože v ní nás Panna Maria učí naslouchat Kristu. I Vy se můžete ve svém utrpení a osamocenosti Bohu odevzdávat v modlitbě růžence a v této modlitbě nacházet vnitřní posilu, světlo a víru. A prosíme, pamatujte i na nás, abychom byli dobrými pastýři všech nám svěřených. V letošním roce si připomínáme 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily, velké světice našeho národa, uctívané i v mnoha jiných zemích. Ona poté, co spolu se svým manželem přijala křesťanskou víru, pamatovala na nemocné, chudé a potřebné a s láskou se o ně starala, takže byla dokonce nazývána jejich matkou. A v tomto duchu také vychovávala svého vnuka Václava. Oba jsou našimi velkými přímluvci u Boha! Oba jistě prosí i za naši víru! Na závěr se obracíme také k Vám všem, bratři a sestry v Kristu, abychom Vás povzbudili nejen k modlitbě za nemocné a trpící ale také ke konkrétním skutkům pozornosti a lásky tam, kde je můžeme prokázat. Papež František nás v letošním Poselství ke Světovému dni nemocných výslovně varuje před redukcí víry na sterilní slovní cvičení a možnou ztrátou vztahu mezi vírou a konkrétním životem, pokud se nenecháme vtáhnout do potřeb druhých. Vážení a milí nemocní! Vám i těm,  kteří se o Vás s láskou starají, a všem lidi dobré vůle v naší zemi vyprošujeme Boží požehnání.   Vaši čeští a moravští biskupové 11. února 2021, v předvečer památky Panny Marie Lurdské  

 • Hluboké svědectví otce arcibiskupa Jana Graubnera o jeho boji s koronavirem na pokraji věčnosti

  Ke čtením k dnešní neděle o lidském utrpení Joba, ale taky o uzdravující moci Hospodina a Ježíše Krista, se mi vybavilo svědectví o. arcibiskupa Jana Graubnera, dco si uvědomil v okamžiku, kdy díky koronaviru ocitl mezi životem a smrtí. Rád se o něj dělím.  „Čas, který jsem uzdravením dostal, beru jako dar navíc,“ říká v rozhovoru pro web Olomouc.cz arcibiskup Jan Graubner, který má za sebou nepřenositelnou zkušenost – Na konci listopadu ho naplno zasáhla nemoc covid-19 a s vážnými zdravotními problémy skončil na jednotce intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Olomouc. V rozhovoru také přemítá o dnešním světě, popírání koronaviru, rozepsané knize, streamovaných bohoslužbách a samozřejmě lásce k Bohu. Nám kněžím o. Arcibiskup poslal své duchovní zamyšlení nad prodělanou nemocí: Je na místě, abych především poděkoval za modlitby, díky jimž tady dnes mohu být. Zkušenost s těžkým bojem proti Covidu nepřeji nikomu. Vím, že jsem ho zvládl především díky velké duchovní podpoře tisíců lidí, kteří se za mé zdraví modlili, a skvělé péči lékařů. Když mě na oddělení ARO navštívil sám ředitel fakultní nemocnice, mluvili lékaři o obdivuhodně rychlém zlepšování mého zdravotního stavu, který byl velmi vážný. Zaujala mě stručná reakce pana profesora Havlíka, který prohlásil: Tělo je jen odrazem ducha. Možná myslel na duchovní sílu jednotlivce, ale já v té chvíli opravdu myslel na sílu modlitby těch tisíců věřících. Cítil jsem, že tato síla mě nesla. Denně jsem všem žehnal. Dlouhých modliteb jsem nebyl schopen. Životní zkouška je záležitostí krátkého času, ale je jí možné rozumět jen v souvislosti s celým životem a jeho směřováním. Ježíše Opuštěného, kterého jsem poznal skrze Chiaru Lubichovou, jsem si zvolil v kněžském mládí za Snoubence své duše. Bylo to proto, že jsem tehdy objevil, že Ježíš miluje nejvíc na kříži ve chvíli nejtěžší opuštěnosti od lidí i od Otce, když na kříži volá: Žízním. Sám je výkřikem, sám se z lásky stává ničím…a je všecko. V mém životě se ukázal jako Ženich vždycky věrný, zatímco já to o sobě říct rozhodně nemohu, protože jsem jej v mnoha podobách nepoznal nebo nepřijal. Ale On ukázal, že stačí obejmout bolest, neporozumění, problém, starost, a i když se problém nevyřeší a bolest neodejde, jde o osobní setkání s Ním. To jsem si znovu uvědomil v minulých dnech, když přišel Covid. U mě se nemoc projevila velkými zimnicemi, někdy až třikrát denně a někdy to byl dvou až tříhodinový zápas. Viděl jsem, že nejsem schopen se postarat vůbec o nic, že se vysoké ideály zužovaly jenom na to, abych se přestal konečně chvět. Viděl jsem, že si nejen nemohu dělat žádný plán, že nemůžu udělat už v životě vůbec nic, protože všechno je mi vzato z rukou a brzy může být konec. Když taková zkouška přešla, tak jen tím, že zimnici vystřídala vysoká horečka, a vše se znovu opakovalo. Při jedné z posledních takových zimnic, ale přišel úžasný pokoj, protože jsem si uvědomil, a právě v této nicotě, v této bídě, v této bezvýchodnosti: přichází On a já už přece nemusím chtít nic víc, ničeho víc nemůžu nikdy dosáhnout, než abych byl v Něm. To přineslo pokoj, který mne zbavil napětí a bolesti. Ukázal se jako větší než všechno to ostatní. V té chvíli bylo možné říct: Staň se Tvá vůle, teď už netoužím po ničem, jenom po tom, aby se stalo, co chceš Ty. Jestli mne v této chvíli voláš ze světa, říkám: Zde jsem. Jsem připraven. Ne, že bych byl připraven množstvím dobrých skutků, nebo mohl říct, že jsem splnil vše, co ode mne Bůh žádal, ale jsem připraven přijmout Tvé milosrdenství, které je bezmezné a které je mou jedinou šancí, protože já už nemohu udělat absolutně nic než přijmout to, co dáváš Ty. Pak mi přišlo, že nesmím být sobecký, proto říkám: Pane, ano, chceš-li, půjdu s Tebou v této chvíli. Ty se však postarej o všechno, o ty, ke kterým jsi mne poslal sloužit. Já jsem to nezvládl tak, jak by to potřebovali, protože jsem slabý a úkoly i očekávání mě vždycky přesahovaly. Nemyslím si, že pro ně mohu ještě něco udělat. Ale kdyby sis to myslel Ty, nezdráhám se další práce a jsem ochoten pokračovat. Pokud mi ještě nabídneš čas a sílu, nechci z toho nic pro sebe. Všechny další dny by byly jaksi navíc a budou patřit Tobě. V nemocnici se nedokážu dlouho soustředit, modlitby jsou krátké a časté. Svěřuji Bohu zvláště ty, ke kterým jsem byl poslán, s vděčností žehnám všem, kteří se za mne modlí. Sám nechci nic. Ať rozhodne Pán. Vím, že lékaři hovoří o krizi a sepsi, ale v duši mám hluboký pokoj. Věřím, že Boží láska ukáže to nejlepší. Jestli modlitby lidí, kteří za mne prosí, nebudou vyslyšeny tak, abych se uzdravil, pak prosím, aby byly vyslyšeny tak, že se sejdeme u Pána. To by byl požehnaný plod těchto zkoušek. Děkuji, moc děkuji. Vím, že je za co děkovat. Opakovaně vzpomínám na jednu z posledních proseb kardinála Vlka, který žádal lidi: Pomozte mi děkovat. Dnes mám radost nejen z postupného návratu zdraví, ale i ze spontánního projevu živého společenství víry, které věřící ukázali modlitbou, jejíž plody nejsou daleko od zázraku. Naše církev přes všechny chyby není v krizi. Ona žije. Bohatí touto zkušeností můžeme pokračovat v modlitbě nejen za další nemocné, ale i za úplné zastavení pandemie a za návrat lidských srdcí k Bohu.

 • Inspirace nejenom pro lektory k neděli Božího slova

  Tuto neděli bude součástí mše svaté zvlášť modlitba žehnání zaměřená na lektory. Ale pro nás všechny by mělo být srozumitelné, jak důležitým místem je ambon, od kterého se čte každou mši svatou slovo Písma. Pomoci k tomuto pochopení by mohla i přednáška, kterou si pro nás připravila Liturgie.cz. Druhá přednáška, která nám více může pomoci objevit důležitost Božího slova nejenom ve mši svaté, je od P. Petra Chalupy, ředitele Českého katolického biblického díla, na téma „Liturgický rok v textech Písma svatého“    Liturgie.cz - Služba lektora   Přednášející: 1) Svátostnost Božího slova v liturgii P. Vojtěch Novotný, Papežský liturgický institut Čtení z Písma při bohoslužbě je více než jen přednášení textu: je to konání bohopocty, kultu, posvěcení člověka. Minipřednáška se zabývá tím, jak správně přistupovat k bohoslužbě slova a ke svátostnému charakteru Božího slova.   2) Služba lektora Mons. Martin David, Liturgická komise ČBK Čtení z Písma při liturgii je nejen úkol, ale také výsada. Na lektory jsou kladeny teologické, duchovní a praktické nároky, které přiblíží druhá minipřednáška.   3) Evangeliář je Kristus P. Radek Martinek, Katolická teologická fakulta Ačkoli lektoři čtou především z lekcionáři, vrcholem bohoslužby je hlásání radostní zvěsti z evangeliáře. Minipřednáška osvětlí rozdíl mezi různými typy knih pro Boží slovo a ukáže, jak je evangeliář zpřítomněním samotného Krista.   4) Diskuse Diskusi moderuje P. Radek Tichý.   Přednášku P. Petra Chalupy, ředitele Českého katolického biblického díla, na téma „Liturgický rok v textech Písma svatého“ nejdete zde.

 • Poslední Lectio divina - pokračování list Židům

  V loňském roce jsme přijali výzvu papeže Františka, který vyhlásil rok Bible. V průběhu roku bylo možné procházet Nový zákon od Skutků apoštolů až po list Židům formou rozjímání Lectio divina a tak zůstávat více spojení s Božím slovem. Je přichystáno poslední rozjímání z listu Židům. K rozjímání přikládám taky video zamyšlení tentokrát na Janovo evangelium.   Lectio divna ke stažení zde: Rok Bible Lectio Divina Židům 3-10   David Bowden - John | Janovo evangelium

 • O Třech králích na ČT i jinde

  K zítřejší slavnosti najdete nejenom pro děti zajímavé informace k tématu Tří králů krátká videa na ČT edu. O. Petr Havlát z Velkých Němčic začal pro děti taky točit krátká videa.   Otec Petr vypravuje dětem: Svatí tři králové   Zpívánky – My tři králové (Boni pueri)

 • Novoroční modlitební výzva za ochranu našich rodin

  Každý z nás si někdy oblíbí nějakého duchovního autora, který mu pomáhá růst ve víře. Je to asi rok, co jsem objevil polského kněze o. Dominika Chmielewskeho. Před Vánoci pozval rodiny, aby se zapojily do iniciativy zasvěcení svých rodin Bohu. S ohledem na to, že my se již k termínu od 25. 12. nemůžeme připojit, myšlenka začít si svých 40 dní obnovy v rodině kdykoliv, např. na Nový rok či kdykoliv si zvolíme, se nabízí každému.   Dominik Chmielewski SDB – Nazaret mojím domovom SK titulky   NÁVRH MODLITEBNÍHO PLÁNU: Doba trvání: 40 dní kdykoliv začneme Cíl: Očištění, odčinění za hříchy a posvěcení sebe a své rodiny na přímluvu Panny Marie. Korunování Panny Marie za Královnu našich domovů. Přijetí Božího Milosrdenství zasvěcením vlastního domu a rodiny Svaté rodině Nazaretské.   Denní modlitba: - 51. žalm – jako modlitební obřad za všechny osobní a rodinné hříchy - Desátek růžence - tajemství Korunování Panny Marie jako Královny Nebes a Země – ustanovení Panny Marie jako královny našich rodin (….který Tě Panno na nebi korunoval) - 121. žalm – jako žalm k zasvěcení své rodiny Boží ochraně   Čtvrtek: Klanění Nejsvětější svátosti: v kostele nebo online * (kdykoli)** Pro lidi, kteří neopouštějí domov: duchovně se přenést před svatostánkem ve svém kostele a setrvat před ním. Z Deníčku sestry Faustiny Kowalské: „Dnes je noční adorace. Kvůli špatnému zdraví jsem se jí nemohla zúčastnit, avšak dříve, než jsem usnula, spojovala jsem se se sestrami - adorantkami. Mezi čtvrtou a pátou hodinou jsem byla náhle probuzena, slyšela jsem hlas, který mě žádal, abych se zúčastnil modlitby s těmi, kteří nyní adorují. Poznala jsem, že mezi adorujícími, je duše, která se za mě modlí. Když jsem byla ponořen do modlitby, přenesla jsem se v duchu do kaple a viděla jsem Pána Ježíše vystaveného v monstranci; na místě monstrance jsem viděla ctihodnou tvář Pána a Pán mi řekl: To, co ty vidíš (ve) skutečnosti, tyto duše vidí skrze víru. Jak velmi milá je mi jejich velká víra, vidíš, ač ve mně zdánlivě není stopa života, přesto je (zde) ve skutečnosti obsažen v celé plnost, a to v každé hostii; avšak abych mohl v duši působit, duše musí mít víru. Ach, jak je mi živá víra milá.“ (Deníček 1419–1420)   Pátky: Klanění kříži – modlitba odprošení Pána Ježíše za naše hříchy, chvála a díky Božímu Milosrdenství plynoucímu z kříže na naše rodiny. (kdykoli a v jakékoli formě)   Závěrečná modlitba – po uplynutí 40 dní, kdy jsme začali: - Zúčastněte se mše svaté v nejbližším chrámu zasvěceném Panně Marii, nebo ve farním kostele či online. - Zapálení Hromničky, symbolické uvedení Kristova světla do našich domovů. - Akt odevzdání se Sv. Rodině: zasvěťme celou rodinu prostřednictvím hymnu „Přijď o Duchu přesvatý“ (Kancionál 422), aby Duch Svatý přišel s velikou mocí, podobně jako přišel do večeřadla, aby sestoupil na nás skrze tu, která je plná Ducha Svatého (Milostiplná - Kecharytomene). Aby si svatý Josef s Ježíšem přisedl k nám. Nezapomínejte, že ve třetím Fatimském tajemství, v jeho závěru ukazuje svatého Josefa s malým Ježíšem, který žehná celý svět. - Modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství.   To bude pozvání Svaté Rodiny do mého domu. Skrze modlitbu Korunky Božího milosrdenství a přes akt odevzdání se Svaté Rodině. Jednoduché, krátké, opravdu skutečné. 40 dní. Proč právě 40 dní? Protože Maria po narození Ježíše musel projít dobou očišťování svého domu, jak to předepisoval židovský zákon. Aby potom 2. února obětovala Ježíše Bohu Otci.   Texty žalmů ke stažení: Zasvěcení rodin 2020 modlitby

 • Modlitba u jesliček k Dítěti Ježíši a domácí bohoslužba pro sváteční dny

  V letošní adventní výzvě nám naši biskupové napsali: „Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.“   Nabídli nám taky modlitbu u jesliček, kterou můžeme využít.     ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ (Pro modlitbu u jesliček v rodině) Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové. Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.   Zároveň je zde nabídka podkladů pro domácí bohoslužbu ve sváteční dny, kdy se nedostanete na mši svatou. Najdete ji zde: Modlíme se doma Vánoce 2020 Tato bohoslužba je vhodná např. místo sledování mše svaté v televizi. Doporučuji si pak přijít ke svatému přijímání do kostela každou hodinu po začátku mše svaté a s dětmi se pomodlit u našeho betléma.

 • Lectio divina pokračování 1 Tim – 2 Tim – Tit – Fil - Žid

  Ponořme se opět hlouběji skrze rozjímání formou Lectio divina do toho, co sv. Pavel klade na srdce církevním obcím, u jejichž zrodu stál a později je povzbuzoval formou dopisů. K rozjímání přikládám další video zamyšlení tentokrát na Lukášovo evangelium.   David Bowden - Luke | Lukášovo evangelium   Rozjímání ke stažení zde: Rok Bible Lectio Divina 1 Tim – Žid