Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Kdo dává víc?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.11.2021

  Evangelium  (Mk 12,38-44) Ježíš učil (zástupy): "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud." Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Kdo dává víc?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 32. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: INFLUENCERKY

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.11.2021

  Dovolím si tvrdit, že obě vdovy z dnešních liturgických čtení patří mezi nejvýznamnější influencerky v dějinách křesťanství. Nejprve však uvedu vysvětlení cizího slova, které jsem právě použil: Influencer je povětšinou veřejně známá osoba (herec, hudebník, moderátor, youtuber, sportovec,…), která je pro ostatní lidi vzorem a často jim pomáhá rozhodovat se. Obě vdovy jsou díky Bibli velmi známé veřejné osoby. Jedna se starala o proroka Eliáše, druhé si všiml a vyzvedl sám Boží Syn. Obě byly chudé, obě zřejmě neuměly ani číst, obě byly zcela bezvýznamné, méně než nic. Ale všiml si jich Bůh (on má schopnost všimnout si i toho, co je pro jiné nic) a pokládal za důležité zviditelnit život jejich tím, že je učinil součástí svého slova. Jaký nesmírný vliv mají během tisíciletí na miliony lidí, kteří Písmo čtou a uskutečňují! Kolik dobra se díky nim udělalo v dějinách při péči o jiné, při budování Božího království obětí a zříkáním se! Kdybych měl napsat seznam lidí, kteří významně ovlivnili můj život, věru by vypadal úplně jinak než ve výše uvedeném popisu. Pokud vynechám Ježíše, kterého zařadit mezi influencery se absolutně nepatří, tak můj seznam pak vypadá asi takto: apoštolové, proroci, mučedníci (zvláště oběti komunismu), církevní otcové, otcové pouště, mystici, zakladatelé řeholí, moji rodiče, blízcí příbuzní, kněží, se kterými jsem se znal. A pokud bych je měl jmenovat, tak v posledních letech mezi ně řadím i krále Davida, autora mnoha žalmů, a tři mudrce, kteří se přišli poklonit Dítěti Ježíš. (Zařazení tří králů tě zřejmě překvapilo, ale to je na dlouhé povídání v souvislosti se středověkými freskami v mnoha kostelech celé Evropy. Najdi si na webu text s názvem Voda milosti pro ty, kteří žízní.) Kdo jsou nejvýznamnější ovlivňovači ve tvém životě? Na mínění koho dáš? Dnes je příležitost zařadit do svého seznamu dvě vdovy. Možná ti nepasují mezi herce a hudebníky, ale je možné, že pokud jim dovolíš, aby ovlivnily tvé jednání a vztahy s lidmi, tak za nějakou dobu se tvůj seznam bude podobat mému a zjistíš, že skutečný život a dobrý vliv mají často ti, kteří jsou pro svět ničím (vždyť nemají ani účet na facebooku, instagramu, tweetu). Ale jsou zapsáni v Božím slově a v Božím srdci. Jejich vliv má dopad na tvou věčnost.

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Jak daleko je do Božího království?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 30.10.2021

  Evangelium (Mk 12,28-34) Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Jak daleko je do Božího království?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: MILOVAT? MILOVAT!

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 30.10.2021

  Je čas na nový oheň! Touto větou jsem končil text před týdnem a stejnou větou začínám tenhle. Protože příkaz milovat Boha si ten nový oheň vyžaduje. V první řadě si všimni, milovaný Boží domácí, že je to příkaz. „Copak se dá láska přikazovat?“ Vidíš, že se dá. Mojžíš o tom nediskutuje. Jednoduše přikazuje (Dt 6,5; doporučuji naučit se nazpaměť tuto modlitbu Izraele). Prostě přikazuje. I Pán Ježíš řekl, že důkazem toho, že ho někdo miluje, je zachovávání toho, co přikazuje (viz Jan 14,15.21.23). Nejde tedy o pocity či mimořádné zážitky. Jde o rozhodnutí, poslušnost a věrnost. Každé ráno má být má modlitba rozhodnutím znovu kráčet po Božích cestách; každý večer má být moje modlitba díkem za dar schopnosti milovat – tedy poslouchat (pokud je třeba, tak i odprošením za selhání v lásce). A mnohdy přes den má být moje modlitba jakýmsi pohledem k Otci s otázkou: „Je to dobře, Tatínku?" Nebo s prosbou: „Tati, nezvládám.“ Tohle všechno máme prožívat v tom, co obvykle nazýváme všednost či každodennost. (Trochu tady popíšu tu svoji tento týden – rozvážení hnoje na pole, orání, úklid na zahradě, sklízení jablek, korektury textů pro jeden časopis, sledovali jsme s manželkou film v televizi, dokončování opravy chodníku… Takový všední život.) Ale když Bůh tvoří každý den nový, když je jeho láska k nám každý den nová, může snad být nějaký den všední, nudný, stereotypní? Pro nás, zkažené následky dědičného hříchu, to tak často je. Existuje však řešení – oheň Božího Ducha. Ten nám dává schopnost vidět, slyšet, vnímat Boha, který neustále koná. Žijeme v době výrazných vnějších omezení. Ale Ducha nelze omezit. Hledejme možnosti, kde a jak v nás může planout nový oheň. Nemůžu-li být účasten mše svaté, mohu celou tu dobu doma věnovat čtení Písma, modlitbě, rozhovorům na duchovní témata v rodině… Nový oheň, nové možnosti, nové cesty! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Kolik slepých Pán Ježíš uzdravil?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.10.2021

  Evangelium (Mk 10,46-52) Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák - Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Kolik slepých Pán Ježíš uzdravil?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: „VSTAŇ, VOLÁ TĚ!“

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.10.2021

  Dnešní čtení mě velmi oslovují v souvislosti s rozbíhajícího se synodou. Mám pocit, jakoby nám Bůh chystal nový exodus či nové putování do zaslíbené země. Jakoby nám říkal: "Už jste dost bloudili po svých chodnících. Proč? ‚…Proto, že můj dům je pustý, a vy spěcháte každý do svého domu‘ (Ag 1,9). ‚Stůjte a zamyslete se. Zkoumejte staré chodníky, hledejte dobrou cestu, kráčejte po ní a najdete osvěžení pro své duše‘" (srov. Jer 6,16). Bůh nám připravuje návrat na Sion - s jásotem, s plnými snopy (viz Ž 136, 6b). Všimni si Bartimea - člověk na okraji, bezvýznamný. Ale když ví, že kolem jde Ježíš, křičí. Víš, co dělali mnozí, možná i někteří učedníci? Napomínali ho, ať je potichu. Synoda nás však volá k postoji těch ostatních kolem Ježíše: "Neboj se! Vstaň, volá tě!" (Mk 10, 49). Proto za nultý krok synody v podmínkách našich farností (i v rámci diecéze) pokládám za velmi potřebné vytvářet atmosféru důvěry. A informovanosti. Aby lidé, kteří nechodí do kostela, kteří už dávno nebyli u zpovědi, kteří vysedávají po hospodách, kteří se nemodlí a už dávno zapomněli na svůj křest, kteří… - aby se tito lidé dozvěděli, že kolem nich prochází Ježíš. I v tobě. Nicméně na to, abychom to dokázali, musíme sami vědět, co je synoda. Najdi si na webu (např. www.synoda.cz) základní dokumenty synody a jejich čtením vykroč na společnou cestu. (Opravdu, víš, co slovo synoda znamená? Společně kráčet. Jednoduché a jasné, že?) Hledej odpovědi na otázky, které dokumenty obsahují (zejména Vademecum v části 5.3), a najdi si možnosti, jak si o nich s někým promluvit. Možná s lidmi, které jsem zmínil výše. I s rizikem nepochopení u některých. Neboť nikdo nesmí zůstat mimo (proto se ani ty nevyčleňují "mimo" tím, že budeš pasivní, apatický, bez zájmu). Je čas na nový oheň! Uzdravený Bartimaios hned šel za Ježíšem po cestě. Synoda je společné kráčení s Ježíšem. Po cestě, kterou nám ukazuje Boží Duch. Spolu s tímto dnes jde kolem tebe Ježíš. Zůstaneš slepý? Hluchý? Ochrnutý? Je čas na nový oheň! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/  

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč Pán Ježíš nechce, abychom byli lepší než ostatní?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.10.2021

  Evangelium  (Mk 10,35-45) K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“    P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč Pán Ježíš nechce, abychom byli lepší než ostatní?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: VĚTŠÍ AMBICE

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.10.2021

  Jakub a Jan měli relativně dost malé ambice. Chtěli jen být na věčnosti po Ježíšově pravici a levici. Přitom jim Ježíš nabízel něco mnohem většího - sjednocení s ním. Pokud si mám vybrat mezi tím, že budu s Ježíšem vládnout, sedět po jeho pravici či levici, a tím, že budu Ježíšovou nevěstou, tak si určitě vyberu to druhé. Toužím po sjednocení s Ježíšem, toužím, abychom byli jedno. Proto se sytím Eucharistií, aby mě Ježíš postupně proměňoval v sebe… Synoda, která dnes začíná na úrovni diecézí, jakoby nám nabízela právě to - mít větší ambice. Jakoby nám Svatý otec její svoláním říkal: "Neuspokojujte se s tím, co máte nyní. Pojďte dál. Ale ať nikdo nejde sám - pojďte společně!" Právě toto slovo synoda znamená - putovat, kráčet spolu. Vrátím se ke dvěma apoštolům. Měli v podstatě malé či z pohledu věčnosti bezvýznamné ambice, protože mysleli především na sebe. Netoužili po sjednocení s Ježíšem, protože si to zřejmě ani neuměli představit. Proto je Ježíš zve dál - ke službě. Aby sloužili jako on. Zve je vidět lidi kolem nich a naplňovat jejich potřeby, zejména potřebu spásy a věčného života. I nás synoda zve nemyslet především na sebe, ale vidět lidi kolem sebe a hledat cesty, jak s nimi kráčet, jak spolu objevovat možnosti služby, které přesahují naše představy. I Ježíš nás v dnešním evangeliu volá k větším ambicím - říká, že touha být prvním je skvělá. "Pokud chceš být první, služ všem" (srov. Mk 10, 44). Co uděláš na synodní cestě - cestě společného kráčení - tento týden? Možná začni tím, že se doma popovídáte o možnostech, komu byste mohli nějak posloužit. A hned to i udělejte. Neboť láska nesnáší odklad… A pak toho člověka pozvěte na cestu společného kráčení - spolu s ním hledejte, jak můžete posloužit někomu dalšímu… Jsem snílek? Doufám, že ne. Jdu odnést košík brambor sousedovi, kterému oba rodiče letos zemřeli a zůstal sám v domě.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč nemohou jít bohatí lidé do nebe?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.10.2021

  Evangelium ( Mk 10,17-30) Když se (Ježíš) vydával na cestu, přiběhl nějaký (člověk), poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: `Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!'„ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč nemohou jít bohatí lidé do nebe?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: O MOUDROSTI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.10.2021

  Někdy uvažuji nad tím, proč mnozí křesťané, dokonce i ti, kteří jsou dennodenně v kostele, nečtou Písmo svaté. A odpověď nacházím v dnešním druhém čtení: "Živé je Boží slovo, účinné a ostřejší…, proniká… rozsuzuje…" (Žid 4, 12). Tento verš umím zpaměti už dobrých čtyřicet let. A vím, že je pravdivý, neboť Boží slovo mi změnilo a stále mění život. A přesně v tom vidím důvod, proč mnozí Písmo nečtou - Boží slovo totiž mění život toho, kdo ho čte (poslouchá, studuje, učí se nazpaměť, kdo se modlí s otevřenou Biblí v rukou). A to je "nebezpečné" - pokud se nechceme měnit, pokud nám stačí to, co víme od dětství. Že máme v Církvi množství lidí, kteří zpochybňují papeže, kteří zpochybňují synodu, která dnes začíná, kteří věří konspirace, je důsledek i toho, že jsme se (že jsme je) nenaučili krmit se Božím slovem (pod vedením učitelského úřadu Církve - tedy s Katechismem v druhé ruce), dennodenně se jím sytit všemi pěti způsoby, které jsem výše zmínil. Není pozdě. Dnes můžeš začít, pokud jsi to ještě neudělal, například tím, že si najdeš na webu Roční plán čtení Písma svatého a pustíš se do toho (včetně časté modlitby k Duchu Svatému). Nebo tím, že oslovíš někoho ve farnosti, o kom víš, že miluje Boží slovo (měli by to být i všichni lektoři), a poprosíš ho, aby tě čtením Písma doprovázel, vysvětloval, vedl… Všimni si k tomu i další dvě dnešní čtení. První z Knihy moudrosti mluví o moudrosti (jak jinak J), kterou si inspirovaný čtenář cení víc než krásu a zdraví, dokonce více než denní světlo! Je to moudrost, která pochází z bytostného poznání Božího slova. Evangelium zas vypráví příběh o bohatém mládenci, který dělal vše pro to, aby byl svatý (měl věčný život). Ale když potkal zosobněnou moudrost - Ježíše -, nebyl připraven ji přijmout, protože měl jiné představy. Odešel smutný. Doufám, že se mu pak rozsvítilo a dnes je v zástupu svatých v nebi. Tak i tobě ať se dnes (opět) rozsvítí. Možná ti k tomu pomůže text z poslední kapitoly Knihy Sirachova syna (verše 18 - 38). Je o moudrosti… "Pokud někomu z vás chybí moudrost, ať prosí Boha, který dává všem štědře a bez výčitky, a dostane ji" (Jk 1, 5). Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/