Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • ZAMYŠLENÍ NA 23. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: HŘÍŠNÍCI A TI OSTATNÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 4.9.2021

    Všimni si různých kategorií lidí, které jmenují dnešní čtení: malomyslní, slepí, hluší, chromí, němí (Iz 35,4-7b); utlačovaní, hladovějící, věznění, sklíčení, spravedliví, cizinci, sirotci, vdovy, hříšníci (Ž 146,6-10); hluchoněmí (Mk 7,31-37). Víš, co mají společného? O všechny se Bůh stará, všechny opatruje, ochraňuje, uzdravuje, posiluje. Jen jedna kategorie se ze seznamu vymyká - hříšníci. Jejich cesty Pán hatí. Proč právě hříšníci? Neboť pod hříšníky se na tomto místě nemyslí běžný hříšník, který padá ve své slabosti, pro svou narušenou lidskou přirozenost, ale hříšník, který zatvrzele nechodí po Pánových cestách. Hříšník, který má Boha za nic. Buď šťastný, pokud patříš do kterékoliv z ostatních kategorií. Neboť to je Boží milost, že nepatříš do kategorie hříšníků, které Bůh musí zastavovat tím, že hatí jejich cesty. Ale pokud vnímáš, že Bůh hatí tvé cesty, buď mu vděčný za mimořádnou milost, kterou ti jako hříšníkovi projevuje, neboť tím tě chce přivést na své cesty, na cesty spravedlnosti, lásky, pokoje… Milovaný Ježíši, svěřuji se tvým laskavým rukám, které mě chtějí uzdravit a vést po Božích cestách. Tobě svěřuji i svoji hříšnost - prosím, zhať ty moje cesty, které nejsou tvými. Děkuji ti, že mi otvíráš uši, abych slyšel, jazyk, abych správně mluvil. Chci být svědkem tvé dobroty vůči mně. Amen. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – sv. Bernard

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 28.8.2021

  Svatý Bernard je pro nás inspirací brát i těžké věci od Boha jako dar.   Stop Start se svatými | BERNARD | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 22. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: HLOUPOST

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 28.8.2021

    Existují - zjednodušeně řečeno - dva druhy hlouposti. První druh vyjadřuje myšlenka: "Kdo se ptá, hloupě vypadá. Kdo se neptá, hloupý zůstane." Tedy hloupost jako nevědomost, jako neznalost. Druhou hloupost vyjadřuje myšlenka: "Téměř všichni křesťané mají jeden velký problém: vědí, co je správné, mají to v hlavě, ale podle toho nejednají, jejich jednání nejednou odporuje poznání." A o této hlouposti dnes chci psát. V evangeliu této neděle Ježíš vypočítává zlo, které vychází ze srdce člověka. "…z nitra, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlomyslnost, lež, necudnost, závist, rouhání, pýcha, hloupost (v českém liturgickém překladu máme nerozumnost). Tato zla vycházejí z nitra a poskvrňují člověka" (Mk 7,21-23). Všechny příklady jsou jasné kromě posledního. Hloupost. Jak může hloupost poskvrňovat člověka? Odpověď jsem našel v prvním čtení. Mojžíš říká Izraelcům, za jakých podmínek budou o nich říkat: "Skutečně moudrý a rozumný je tento velký národ" (Dt 4, 6). Ty podmínky vyjadřuje slovesy poslouchej, zachovávej, nepřidávej, neubírej, plň. Jejich rozumnost se projeví, pokud to, co jim Bůh zjevil, budou žít. V opačném případě se stanou hloupými. Neboť jen hloupý člověk dělá opak toho, o čem ví, že mu prospívá. Každý hřích je hloupost. Hloupost daného člověka (má i tvá), který ví, co od něj Bůh žádá, ale jedná opačně. Každý z nás je někdy takovým hlupákem. (Poznámka na okraj: podle definice hřích je vědomé překročení Božích příkazů. Tedy pokud o něčem nevím, že je to hřích, tak jsem ho nemohl spáchat. Ale zaviněná nevědomost je hříchem!) Jak dobře, že taková hloupost se dá léčit! Lítost, pokání, rozhodnutí změnit se, vytrvalý zápas o dobro, o soulad mezi poznáním a jednáním - to je cesta moudrosti. Celé Písmo bylo napsáno právě proto: "… je vdechnuto Bohem a užitečné k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a připravený pro každé dobré dílo" (2 Tim 3,16-17). "Dávejte si tedy velký pozor, jak máte žít: ne jako nemoudří, ale jako moudří. Využívejte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale pochopte, co je Pánova vůle" (Ef 5, 15 - 17). Proto se nehádejme o to či ono, ale žijme podle Pavlových slov: "Neboť v Kristu Ježíši ani obřízka nic neznamená ani neobřezanost, ale víra činná skrze lásku" (Gal 5, 6). Dosaď si za slova obřízka a neobřezanost dnešní slova, pro která se lidé hádají (možná i ty). A věz, že to nemá smysl, že je to hloupost, která nejednou vyjadřuje oba významy tohoto slova (i neznalost, i odporování pravdě). Důležitá je "víra činná skrze lásku". Kéž by i o nás platilo: "O jejich moudrosti vyprávějí národy a shromážděný lid je opěvuje" (Sir 44, 15). Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Vlčí doupě - modleme se 40 dní před volbami za naši zem

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 21.8.2021

    Svatá Monika a svatý Augustin jsou pro nás vzorem vytrvalé modlitby, která přináší velké ovoce. Inspirováni jejich příkladem vystartujme do nového školního roku s modlitbou za naše politiky.   Stop Start se svatými | MONIKA A AUGUSTIN | P. Roman Vlk   Modlitební síť Vlčího Doupěte V době postní jsme se modlili za 709 lidi, ze svého okolí, kteří potřebují poznat Pána Ježíše.A v době velikonoční za vylití Ducha Svatého na 364 knězí. NOVÁ MISE Připojte se k modlitbě za naše politiky 40 dní před parlamentními volbami.Společnou modlitbu začínáme 29. srpna.    

 • ZAMYŠLENÍ NA 21. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: SLOVA VĚČNÉHO ŽIVOTA

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 21.8.2021

    Dnešní nedělí končí čtení 6. kapitoly Janova evangelia. A končí se zvláštně. Po Ježíšově řeči o chlebu života mnozí odcházejí, jakoby se nechtěli sytit, jakoby Ježíšova nabídka byla příliš náročná. I samotní apoštolové stojí před dilematem: zůstat nebo odejít? Sám Ježíš se jich na to ptá. Apoštolové zůstanou. Kam by šli, kdo jiný jim může dát slova věčného života? Během těchto týdnů jsem se zájmem četl komentáře jistého kněze k čtenému textu, který tvrdil, že Ježíš nemluví ani tak o Eucharistii, jako o slově a oběti. Jeho pohled mi jakoby otevřel nový rozměr tohoto textu, mimořádně důležitý právě v souvislosti se mší svatou, tedy se slavením Eucharistie. Jaksi jsme zvyklí, že se sytíme Oltářní svátostí, ale možná zapomínáme, že předtím se potřebujeme nasytit slovem. Slovem věčného života. Jako bychom Boží slovo nebrali zcela vážně. Vždyť i když "hodnotíme" mši svatou, o kněžské promluvě mluvíme mnohem častěji než o čteních, která před kázáním zazněla… Když se z tohoto úhlu dívám na "covidovou dobu", přichází mi na mysl, že Bůh nás ní chce naučit mnohem intenzivněji se sytit jeho slovem. Bibli máme doma, nikdo nám ji nevzal (zatím), nikdo ji nevymazal z webových stránek (zatím), nuže máme k ní přístup 24 hodin denně. Pokrm Božího slova. Pokud nám pandemie znovu omezí účast na slavení Eucharistie, nenaříkejme, ale syťme se slovem. A dělejme to už ode dneška, abychom měli tento návyk, když přijdou lockdowny a omezení. Je to mnohem užitečnější než naříkat … Všimněme si starozákonního lidu. Jozue jim dal na výběr - žít s Pánem nebo žít s bohy okolních národů. Lid si vybral Pána. I my jsme často postaveni před podobný výběr, přestože si to možná neuvědomujeme: smýšlet jako Ježíš (tedy žít s Pánem) nebo smýšlet jako svět (tedy přijmout bohy pohanů). Ježíš nám dává slova věčného života, svět nám nabízí reptání, reptáním, vzpouru, odpor, protesty, odmítání … Všimněme si také postoje žalmisty. Hned v úvodu žalmu této neděle zdůrazňuje: "Pána chci velebit v každém čase" (Ž 34,2). Chápeš? "V každém čase"! Nemohu na někoho nadávat (na vládu, na vědce či lékaře, na politiky …, na souseda či učitele …) a zároveň "v každém čase" velebit Pána. Ježíš má slova věčného života. Je na tobě, zda si je vybereš a budeš se jimi sytit. Či raději zůstaneš hladový (a ubrblaný…)? A ještě jedna věc. Pokud chceme přijímat Eucharistii, předtím se sytíme slovem a přinášíme oběť. Ne pár centů v neděli do zvonečku, což pro drtivou většinu lidí není žádná oběť. Ale oběť trpělivosti, ochoty snášet utrpení (kolik křesťané reptali, jak nepříjemné je antigenové testování, ale asi málokdo přitom myslel na Ježíše, kterému hřeby prorazily ruce a nohy) … Co bude tvou obětí při nejbližší mši?   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – Panna Maria

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 14.8.2021

    V neděli 15. 8. slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Ona je naší velkou přímluvkyní u Nebeského Otce a pomáhá nám v těch nejdůležitějších chvílích našeho života.    Stop Start se svatými | PANNA MARIA | P. Roman Vlk     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE: O MÁMĚ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 14.8.2021

    Celý týden jsem se těšil na psaní tohoto textu. Neboť o Panně Marii nemám mnoho příležitostí psát. Máma. Pečlivá maminka. Máma, která nikdy neopustí své dítě. Máma, která bdí. Máma, která se modlí. Máma, která trpí a pláče. Také se raduje a směje. Která hodně pracuje. Tento popis sedí na miliony matek nejen v dějinách, ale i v dnešní době. Čím je tedy Maria výjimečná? Ne tím, že porodila Ježíše. Miliardy matek rodí děti. Ale je výjimečná tím, že první přijala Ježíše. Jak to řekl kterýsi z církevních otců, Maria nejprve přijala Ježíše do srdce, až potom do lůna. A nejen přijala, ale stala se jeho učednicí. Nejlepší, nejpozorněji učednicí. Určitě ani jedno Ježíšovo slovo v jejím srdci nepadlo na zem. A když Ježíš vystoupil do nebe, v jistém smyslu pokračovala v jeho díle - stála u zrodu Církve o Letnicích. Dokonce jsme jí dali titul Matka Církve. Pokračuje ve svém mateřství po všechny věky, dokud Ježíš nepřijde ve slávě… Proto Marii uctíváme, ale zejména ji milujeme. Ježíšovu mámu. Naši mámu. Redemptorista Tom Forrest obvykle na tento svátek říkal takový příklad: Představ si, že ses stal významným člověkem, člověkem, který má moc, postavení. A stal ses takovým také díky tvé mámě. Zapomeneš na ni, nevezmeš ji k sobě do paláce? Nezahrneš ji díkem a slávou? Určitě ano. Vždyť máš na to všechny prostředky a možnosti. A teď se podívej na Ježíše. Uskutečnil dílo vykoupení, trpěl, zemřel, vstal z mrtvých a vystoupil do nebe. Přitom nesmírně miluje svou matku, která ho při všem doprovázela. Byl by Ježíš horší syn než kterýkoli člověk? Když má moc, nevezme si Marii k sobě? Určitě vezme. Proto dnes slavíme Nanebevzetí Panny Marie. Neboť Ježíš miluje svou mámu a chtěl ji mít doma, u sebe, u Otce. Co je na tom divného? Vždyť to je zcela přirozené! Možná se však objeví myšlenka: "A proč to my máme oslavovat? Vždyť to je věc mezi Ježíšem a Marií. Není to násilná oslava, která nemá žádný význam pro náš život?" Uvedu tři důvody pro dnešní oslavu, které jsou pro mě důležité. Prvním je to, že oslavením Marie se pro mě stává mnohem silnějším příslib, že všichni, kteří milují Ježíše, budou jednou s ním v nebi s tělem i duší. Druhým je to, že Maria je jako Matka Církve i mojí mámou. Dnes se narodila pro nebe. Copak to nemám oslavovat? A třetím důvodem je vděčnost vůči Bohu, který uskutečnil v Marii úžasné dílo vykoupení a svatosti. Maria, raduji se z tvé slávy. Toužím žít tak, aby ses i ty mohla radovat ze mě jako Ježíšova učedníka. Toužím být jednou s tebou v nebi u Ježíše v Otcově slávě. Ať mi v tom pomůže tvoje přímluva, tvůj příklad, tvá blízkost…

 • P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – sv. Terezie Benedikta

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 7.8.2021

    Kdo je můj bližní? To nám prozradí svatá ⭐ Terezie Benedikta ⭐   Stop Start se svatými | TEREZIE BENEDIKTA | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 19. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: BOŽÍ POKRM

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 7.8.2021

    Při dnešním prvním čtení se ve mně stále ozývá zvědavost, co to vlastně ten Eliáš dostal za jídlo, že měl sílu jít čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Určitě by ten recept chtěli všichni výrobci energetických nápojů či sportovci vytrvalostních disciplín :-) A přitom to byla obyčejná placka a voda. Žádné gely, tyčinky, iontové nápoje … Jakoby Bůh chtěl říci: "Dávám ti svou sílu v obyčejných věcech, abys věděl, že je to můj dar, ne vlastnost těch věcí." A ještě podivuhodnější je pokrm, který nám dává Ježíš. Dává sílu ne na čtyřicetidenní turistický výkon, ale na cestu celým životem a dokonce až pro věčný život. Přitom je to na pohled obyčejný chléb, ačkoli v dnešní době ve formě oplatky - hostie. Co mu dává takovou moc, že ​​ten, kdo ho jí, bude žít navěky? No přece Ježíš! On je tou "oplatkou", on je "živý chléb". Když jdu ke svatému přijímání, tak navenek sice přijímám kus chleba, ale víra mi říká, že jsem sjednocen s Ježíšem a on mě proměňuje v sebe. Stávám se tím, co jím. Bůh sám se spojuje se mnou a mění mě, dává mi moc žít jinak, lépe, víc pro něj. Svatý Pavel v dnešním druhém čtení vypočítává některé zlozvyky, které máme odstranit ze svého života. Mnozí si přitom myslí, že až když tohle zvládnou, mohou přijímat Ježíše v Eucharistii. "Půjdu k přijímání, když toho budu hoden." Ale ono to má být přesně naopak - toužím po sjednocení se s Bohem v Oltářní svátosti, aby mi přes mé slabosti dal sílu žít podle požadavků, které jsou kladeny na kvalitu života křesťana. Pokud jsem se proti nim vážně provinil, jdu ke zpovědi, abych se smířil nejen s Bohem, ale i se společenstvím Církve, které je Kristovým tělem (můj hřích způsobil tomuto tělu menší či větší poranění a bolest). A takto připraven "jdu k přijímání", neboť toužím po změně, kterou vlastními silami nedokážu uskutečnit. Zkus vnímat tento text jako andělský dotek, kterým tě vyzývá: "Vstaň a jez!" Vstaň, zanech hřích, vzbuď lítost, pokud je třeba, jdi ke zpovědi a jez pokrm, který tě udělá schopným milovat Ježíše a s ním každého člověka. Tento pokrm ti nedává záruku, že nikdy nepadneš, ale zaručuje ti, že pokud ho budeš upřímně a často přijímat, změní se tvé smýšlení i tvůj život. Bůh se dostane na první místo v tvých myšlenkách, slovech i skutcích a jeho království se více zaskví pro lidi, s kterými žiješ. Je mi líto, kolik křesťanů neděli co neděli nestojí o takový pokrm… Dbáme na všelijaké diety a správné stravování, ale pokrm, který uzdravuje duši a nejednou i tělo, který dává sílu konat dobro a odmítat zlo, který naplňuje nejhlubší touhu každého člověka - být jedno s Bohem a žít navěky -, zanedbáváme… "Když budu hoden." Odmítni toto ďáblovo pokušení. Neboť pravdou je, že nikdy nebudeš hoden. Ale Bůh se ti chce dát, protože tě miluje takového, jaký jsi. Chceš ho i ty přijmout takový, jaký jsi nyní, aby ses stal takovým, jakým je ON? Přemýšlej, jaké konkrétní kroky musíš pro to udělat, a udělej je. Duch Svatý ti už nyní pomáhá, abys to zvládl. A zcela na závěr - zkus někomu říct, proč přijímáš Eucharistii. Ať je hlavní postavou tvého svědectví Ježíš - vždyť přijímáš jeho.

 • P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – sv. Jan Maria Vianney

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 31.7.2021

    "Svatí nezačali všichni dobře, ale všichni dobře skončili." Svatý ⭐ Jan Maria Vianney ⭐ nás inspiruje do dalšího týdne.   Stop Start se svatými | JAN MARIA VIANNEY | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030