Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – sv. IGNÁC

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 17.7.2021

  S impulsem svatého ⭐ Ignáce ⭐ vstupme do nového týdne. Jeho svátek si připomínáme 31. července.   Stop Start se svatými | IGNÁC | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 16. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PŘINÁŠET NADĚJI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 17.7.2021

  Tři myšlenky mi přicházejí na mysl při čtení liturgických čtení dnešní neděle. První je potřeba modlit se o milosrdenství pro naše kněží - pastýřů. Zvláště za ty, jejichž jednání neodpovídá výši jejich úřadu. Neboť to o nich říká Bůh: "Proto já dohlédnu na vás a na zlobu vašich skutků" (Jer 23, 2). Bůh sám říká, že jejich špatné jednání nezůstane bez jeho povšimnutí… A "je hrozné padnout do rukou živého Boha "(Žid 10, 31). Bože, smiluj se! Druhou myšlenkou je vděčnost Pánu za ostatní pastýře, kterých je určitě velikánská většina. Vděčnost, že jsou pastýři podle Ježíšova srdce. Možná někdy neodpovídají našim představám či očekáváním, ale důležité je, že naplňují Boží očekávání. Že konají svou službu obětavě, s láskou. Bože, díky ti! A třetí je naše osobní odevzdání se do rukou Pastýře. Ne jednorázové, ale každodenní. I obyčejný pastýř ráno co ráno otevírá ovčín a vede své ovečky na pastvu. Stejně i my jsme každé ráno Pastýřem pozváni vyjít do našeho světa a tam se sytit dary, které nám připravil. A tam se o ty dary dělit s těmi, kterým Pán připravil stravu naším prostřednictvím - našima rukama, našimi slovy, našimi postoji. Abychom to dokázali, potřebujeme ráno předstoupit před Pastýře a vyjádřit svou připravenost jít na pastvu. Ale také ochotu celý den poslouchat pokyny Pastýře. A večer zase poděkovat Pastýři za celodenní péči o každou ovečku - i o mě - osobně. Texty o Dobrém pastýři jsou nám známé. Je však dobré někdy pouvažovat nad tím, jak důsledně se Pastýř o nás stará, jak nás vede skrze každou událost, každou situaci dne. Ať nás to vede k vděčnosti a důvěře, vyjádřené v 23. žalmu: "Nic mi nechybí … Pan je můj pastýř." Když se podívám na svou životní situaci, v čem vnímám dnes nedostatek? Je to skutečný nedostatek, nebo jen podléhám smýšlení světa? Projevím svou důvěru Pastýři a řeknu mu, že mi to nechybí. Že on mi dává vše, co v této chvíli potřebuji. Že chci jen více lásky pro lidi, se kterými žiji. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • ZAMYŠLENÍ NA 15. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: VYZDVIŽENÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 10.7.2021

    Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24) Kdy ti naposledy někdo řekl, že jsi skvělý? Jak ses při tom cítil? Věděl jsi ve svém nitru, že právem tě někdo vyzdvihuje? Nebo ses bránil (pokorně :-)), aby si dotyčný nemyslel, že jsi pyšný? Dnes tě vyzdvihuje Boží slovo. Podle úvodu Pavlova Listu Efesanům jsi před stvořením světa vyvolen, abys byl svatý a neposkvrněný. Jsi zahrnutý štědrostí Boží milosti. Bůh dokonce říká, že jsi chválou jeho slávy. Dostal jsi vykoupení, odpuštění hříchů. Stal ses Božím dědicem (víš, co všechno patří Bohu?). Mám obavu, že většině křesťanů tato slova neříkají nic. Jsme naučení vnímat sebe samých jako hříšníky. A je to správné, jen nesmíme zůstat jen u toho. Neboť jsme mnohem více než hříšníci. Hřích je detail v našem životě, který Bůh napravuje při každé naší lítosti. Ale vyvolení, svatost, neposkvrněnost, vykoupení, dědictví potrvá navěky. Tak čím se nám třeba více zabývat – hříchem či milostí? Je jasné, že hřích je součástí našeho každodenního života. Ale nesmí v nás vládnout. Existuje lítost, dokonalá lítost, která nás pokaždé dělá svatými, neposkvrněnými. A těch chvil svatosti má být mnohem více než chvil hříchu! Kdybych to měl vyjádřit nějakým poměrem, tak 23 hodin a 59 minut denně máme přežít v milosti, ne více než jednu minutu v hříchu. I tu minutu jen proto, že "spravedlivý zhřeší sedmkrát denně" (viz Př 24, 16). A druhá věc z dnešních čtení – nejsme povoláni jen se radovat z vlastní svatosti, z klidu svého srdce, ale sdělovat všem kolem sebe, že patříme Bohu. Prorok Amos a apoštolové jsou nám toho příkladem. Jako svatí a neposkvrnění v lásce jsme povolání pomáhat každému, s kým žijeme, aby se stal nám podobným. A spolu s námi aby se stal podobný Ježíši. Nádherná úkol – zjevovat Boží království, jehož jsme součástí. Žijme jako královské děti!

 • P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – sv. BENEDIKT

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 10.7.2021

    Do dalšího týdne vystartujme s radou mnicha ⭐ Benedikta⭐, kterého si připomínáme 11. července.   Stop Start se svatými | BENEDIKT | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • Zamyšlení o. Romana Vlka na prázdniny o svatých

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 3.7.2021

    Nastartuj prázdniny s nebeskými hvězdami ⭐Cyrilem a Metodějem⭐ Připomínáme si je 5. července.   Stop Start se svatými | CYRIL A METODĚJ | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030    

 • ZAMYŠLENÍ NA 14. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PŘINÁŠET NADĚJI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 3.7.2021

    Dlouho jsem dnes čekal na nějaké Boží usměrnění, co napsat. Velmi mě oslovuje dnešní žalm o bolesti žalmisty a lidí jeho doby. Snášeli pohrdání, výsměch, ale oči upírali na Pána, od něj čekali vysvobození, ukončení útrap. Vynořovalo se mi přitom v mysli i srdci tolik situací (i v Církvi), které jsou bolestné a jsou příčinou mnohého výsměchu samolibých a povýšených lidí (jak nazývá jeden překlad ty, o kterých liturgický překlad říká, že jsou bohatí a pyšní). Ale stále jsem jaksi vnímal, že ne o tom mám psát, že toto není místo na vylévání bolestí mého srdce. Když jsem asi po hodině uvažování a modlitby přišel k počítači, našel jsem v e-mailové poště zprávu od jedněch známých. Sami žijí v těžké ekonomické situaci, mají pět dorůstajících dětí, on je několik let po mozkové příhodě, ale už je schopný v omezeném režimu pracovat, ona je učitelka, ale s tolika dětmi si neumí najít zaměstnání. A tak dostala nápad (vnuknutí od Pána?) Dělat "hodinovou mámu". A tak dává pozor na děti, navaří, uklidí, věnuje čas unaveným maminkám. Co mě v jejím nápadu nejvíce zaujalo, byla věta: "Chceme posouvat lidi dopředu … Přinášet naději." Nedělá nic světoborného, ​​nedostává za to velké peníze. Ale přináší i s manželem naději. Dokonce i se svými dětmi - přes prázdniny si chtějí vzít děti z některých rodin k sobě a na zahradě jim udělat "tábor" - protože ty děti jsou chudé a nikde by se nedostali. Chtějí jim ukázat, že Bůh je miluje (tak to doslovně píší). Vnímám v této souvislosti Ježíše v dnešním evangeliu. Mohl mít pocit, že je vysmívaný a pohrdaný lidmi z vlastní vesnice. Přesto tam byl s nimi. Jednou se na věčnosti dozvíme to, co v evangeliu není - jak tato Ježíšova přítomnost na ně zapůsobila. Ano, navenek ho odmítli ("aha, tesař, odkud to všechno má?"), Ale možná mnozí změnili svůj postoj, když viděli, jak Ježíš žije. Věřím, že tam byli i tací, kterým dal naději… I prorok Ezechiel byl postaven před těžký úkol - jdi, hlásej, ale počítej s tím, že tě odmítnou, protože "jsou to synové s drzou tváří a zatvrzelým srdcem" (Ez 2, 4). Přesto jsou jeho proroctví plné naděje - o novém srdci, novém duchu, novém životě … Když budeš hledat, čím naplníš své dny, dny své rodiny v těchto letních měsících, zkus udělat totéž - svojí láskou a dobrotou přinášej naději každému, koho potkáš. Přitom nezapomeň a často si připomínej: "Když jsem slabý, tehdy jsem silný" (2 Kor 12, 10). Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Nedělní kázání pro děti i s novou soutěží – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 26.6.2021

    Evangelium  (Mk 5,21-43) Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla (zázračná) moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, (zbavena) svého neduhu!“ Zatímco ještě mluvil, přišli lidé) (z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k tomu představeného synagogy a viděli tam rozruch, (lidi), jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel (do světnice), kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. (Lidé) byli úžasem jako bez sebe. (Ježíš) jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.   Nedělní kázání pro děti | NIC NENÍ ZTRACENO | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 29     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 13. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: NADĚJE NA SMRT

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 26.6.2021

    "Smrt přišla na svět ze závisti ďábla" (Mdr 2, 24). Hle, to je odpověď na základní otázku lidstva: "Odkud je zlo ve světě?" Byli jsme stvořeni pro neporušitelnost, k Božímu obrazu, říká Kniha moudrosti v dnešním čtení. Ale když dědičný hřích způsobil naši smrt, Bůh ji použil jako lék: smrt nás zachraňuje od věčného života v porouchané přírodě, ve vadném těle, v porouchané společnosti. Proto mě děsí zprávy o genovém inženýrství, které hledá cesty, jak oddálit stárnutí. Vážně někdo chce, abychom žili 200, 300 či 500 let? Vážně se mám tak dlouho zmáhat se svými selháními, kterých je mnohem více než úspěchů? Ježíš v dnešním evangeliu dokazuje, že je Vládce - má moc i nad smrtí. I nad nemocí, jak to vidíme v příběhu ženy trpící krvotokem. A přece nikomu nenabízí možnost žít staletí. Neboť Ježíš ví, že pro nás je mnohem důležitější přejít do věčného života, kde "už nebude smrti ani žalu; ani nářku ani bolesti více nebude "(Zj 21, 4). Podobně můžeme vnímat i slova žalmisty z 30. žalmu. Slaví Boha za vysvobození "z říše zesnulých", za to, že "nesestoupil do hrobu". Tyto vyjádření můžeme vnímat z pohledu věčnosti - radovat se, že Bůh má pro nás "věčné" řešení, vyjádřené slovy: "Můj nářek jsi obrátil na tanec" (v. 12a). Dnešní neděli tak můžeme využít jako přípravu na radostné očekávání své smrti. Zdá se ti toto slovní spojení - radostné očekávání smrti - nepřirozené? Začni se na to dívat očima víry a zjistíš, že nic krásnějšího, radostněji tě nečeká - vrátíš se domů k Otci. Co lepšího se ti může stát? Jednou budeme šťastní tančit se svým Bohem! To je nabídka, která nesmírně převyšuje možnosti jakékoliv genového inženýrství… Doufám, že zemřu. Že pak budu tančit. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Nedělní kázání pro děti | NEZAPOMEŇ | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 19.6.2021

  Evangelium (Mk 4,35-41) Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali se mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“   Nedělní kázání pro děti | NEZAPOMEŇ | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 12. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: VLÁDCE

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 19.6.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24) Vládce. Svrchovaný vládce. Možná si pod těmito slovy představíme totalitní vůdce či absolutistické panovníky 18. a 19. století. Ale ti nejsou vhodným příkladem, pokud chceme mluvit o Vládci, kterým je Bůh. Každý pozemský vládce je totiž v pokušení svou moc zneužít a využít. Ale ne tak Bůh. V knize Job Bůh oznamuje svou vládu - určil moři hranice a zakázal mu jít dál. Který pozemský panovník by to dokázal? Jen tak, slovem? Ve 107. žalmu slyšíme o výpravách lidí na velké moře. Když se dostali do soužení a úzkostí, "volali k Hospodinu a on je vysvobodil" (v. 28). Kdo rozumný by v takové chvíli volal ke svému prezidentovi či veliteli armády? Nikdo. V situacích největšího ohrožení života voláme nejprve k Tomu, který má moc vysvobodit nás. I když na to často použije jiné lidi. A Ježíš v evangeliu? "…pohrozil větru a řekl moři: ‚Mlč, utiš se!‘ Vítr přestal a nastalo velké ticho" (Mk 4, 39). Vládce v celé své moci… Co mě však udivuje ještě víc než samotná moc našeho Vládce (jak je dobře, že jsme na jeho straně, neboť Bůh je hrozný protivník), je něco jiného. Bůh je přítomen. Když na něj volám, nemusím používat telefon (ačkoli Bůh má telefonní číslo - Jer 33,3), nemusím čekat, až překoná nějakou vzdálenost, která nás odděluje, nebo čekat, než přijdu na řadu mezi ostatními prosebníky. Ne, Bůh je tu pro mě. Stejně i pro tebe. K Bohu můžeme volat vždy, v každé situaci, v každém čase. A s důvěrou, že nás vyslyší, protože je svrchovaný Vládce. Zkus se na toto téma pomodlit 40. žalm. Nebo ten dnešní, 107. Čtyřikrát se v něm opakuje verš, který jsem uvedl výše: "V soužení volali k Hospodinu a on je vysvobodil z úzkostí" (v. 6, 13, 19, 28). Byli to lidé víry. Nacvičuj si takové volání v drobných událostech všedního dne. Když pak přijde úzkost či soužení, tvé volání bude automatické, protože budeš mít zkušenost, že tvůj Bůh je Vládce a je vždy přítomen. U tebe. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/