Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Nedělní kázání pro děti i s novou soutěží – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 12.6.2021

    Evangelium (Mk 4,26-34) Ježíš řekl zástupu: "Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned (člověk) vezme srp, protože nastaly žně." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.   Nedělní kázání pro děti | TRPělivost | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 27   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 11. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PLNÝ SVĚŽESTI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 12.6.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24) Mám dojem, že dnešní texty jsou o zázracích. O plodné větvičce z vrcholku cedru. O stáří, které je úrodná (velmi se mi líbí náš český překlad - šťavnaté) a plné svěžesti. O semínku, které klíčí a roste… a přináší úrodu. Nám se mohou zdát některé procesy v přírodě samozřejmé a nevidíme zázrak. Ale copak není za vším Bůh? Vždyť žijeme ve víře. Žijeme podle toho, co věříme, ne podle toho, co vidíme (tak zní jiný překlad verše 2 Kor 5, 7). Vede mě to k touze světit tuto neděli - nejen tím, že budu (pokud se nevejdu do počtu podle platných omezení, možná nebudu) na mši svaté, ale že si budu všímat "maličkostí" kolem sebe a vidět v nich Boží zázraky. Ty, které dávají šťávu mému životu víry. Vzpomínám si na svého otce. Možná jsem tady už o něm psal. Už byl důchodce, když objevil modlitbu Liturgie hodin. Jeho nejoblíbenějším žalmem se zakrátko stal právě dnešní, devadesátý druhý. Těšilo ho, že i ve stáří může být navzdory nemoci a tělesné slabosti plný svěžesti. Vnímal, jak ho Bůh v jeho vetchosti každý den nějakým způsobem vede k radosti a pokoji. Vnímal (a možná ještě více jeho vnoučata), že právě tímto svým postojem k životu přináší úrodu těm, kteří kolem něj žili. Možná očekáváš, že tvá víra by měla být silnější, větší, smělejší, razantnější, účinnější… Nečekej na to. Dnes žij s Bohem tak, jak to víš. Těš se a raduj ze zázraků, které kolem tebe koná. Možná právě tato drobná změna smýšlení bude tím "odlomením větvičky", kterou Bůh kdesi zasadí (možná v někom v tvé rodině, koho vnímáš jako odepsaného) a bude z něj velký strom. Možná tvůj dnešní úžas nad drobným kvítkem, který vyjádříš před svými blízkými, bude pro ně výsevem semínka, které jednou přinese bohatou úrodu v generaci tvých vnuků či pravnuků. Nehořekuj, že jsi bezmocný, neschopný, zbytečný… Neboť tvůj Bůh takový není. Tvůj Bůh je Bohem zázraků. Tak i ty s ním buď člověkem plným zázraků - "ještě i ve stáří budou úrodní a plní svěžesti…" Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Nedělní kázání pro děti – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 5.6.2021

  Evangelium  (Mk 3,20-35) Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup (lidu), takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili (o Ježíšovi): "Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů." Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu Svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem." To řekl proto, že tvrdili: "Je posedlý nečistým duchem." Přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!" Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka."   Nedělní kázání pro děti | V JEHO TÝMU | P. Roman Vlk     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • Nedělní kázání pro děti i s novou soutěží – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 29.5.2021

  Evangelium  (Mt 28,16-20) Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!"   Nedělní kázání pro děti | JE TO TAJEMSTVÍ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 27     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 29.5.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)   Nebojte se! Toto mi zní v srdci, když uvažuji nad tím, jaké povzbuzení napsat na naši diecézní stránku, pro čtenáře těchto řádků. Nebojte se! Otec nás z lásky stvořil, Syn nás z lásky zachránil, Duch nás z lásky vede. Nebojte se! Neboť motivem konání našeho Boha je láska. A jeho cílem je náš věčný život s ním v radosti nebe. Nebojte se! "Neboť jste nedostali ducha otroctví, abyste museli zase bát, ale dostali jste Ducha synovství, v němž voláme: ‚Abba, Otče!‘" (Řím 8, 15). Když v sobě objevím nějakou formu strachu, často za ním objevím i to, že jsem zapomněl na lásku mého Boha ke mně, že Bůh se v mých očích stal menším, slabším než daná situace či nějaký člověk. Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Stvořitel, Vykupitel a Utěšitel. Tak proč se mám bát, když všechno jeho jednání se mě bytostně dotýká a směřuje k mému věčnému štěstí? Pokud jsi se sebou nespokojený, když tě někdy zachvátí strach, pokud se cítíš bezmocný či neustále selháváš, pokud je tvá modlitba roztržitá a den plný zklamání, tak možná tě povzbudí video:

 • Nedělní kázání pro děti - P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.5.2021

  Evangelium  (Jan 15,26-27; 16,12-15) Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“   Nedělní kázání pro děti | BEZ NĚJ NE | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO: CHUŤ DĚLAT DOBRO

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.5.2021

  Duch Svatý vyvolává úsměv na tváři i vhání slzy do očí. Utěšuje i napomíná. Vede k činnosti i spočinutí v Bohu. Jeho působení je rozmanité. Dnes, kdy slavíme Seslání Ducha Svatého a v čteních slyšíme, jak Duch konal v prvotní církvi, jaké je ovoce Ducha, jak nám Ježíš slibuje Ducha jako Přímluvce a Učitele pravdy, může v nás zaznít zklamání či skleslost, že my nic takového neprožíváme. Ale to je snad jen proto, že při myšlence na Božího Ducha očekáváme něco velkého, viditelné projevy, "znamení a divy". Je dobré toto očekávat, ale zároveň je dobré se na to neupínat. Neboť Boží Duch mnohem více koná ve všednosti dne. Proto jsem začal tento text úsměvem i slzami - navenek jen čistě lidskými projevy. A přece úsměv či slzy v pravém čase umí dělat zázraky v srdcích těch, jimž jsou určeny… neboť jsou darem Ducha. Možná dnes nečekej velké věci. Ale všímej si svého nitra a podnětů, které se v něm ozývají. Jednoho možná Duch bude volat k modlitbě nad těžce nemocným člověkem. Jiného k sednutí si nad Písmo. Dalšího do přírody obdivovat krásu jarní přírody. Matku rodiny bude volat k vaření oběda. Otce zase k hraní se s dětmi. Kněze k návštěvě spolubratra. Možná si budeš celý den prozpěvovat nějakou píseň … Obyčejné věci, ale všechny mohou být projevy působení Ducha, jeho ovocem v tobě. Pokud se Duchu otvíráš, tak on v tobě působí, proměňuje tvé smýšlení, mluvení i jednání: "…ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost" (Gal 5,22 - 23). Jedno musíme mít přitom na paměti: "Každý … dostává projevy Ducha ke společnému prospěchu" (1 Kor 12,7). Dary Ducha nedostáváme pro sebe, ale pro užitek celého společenství Církve. Dar, který se nepoužívá, zapadne prachem, sežere ho rez, zpráchniví … nepřinese ovoce. Jen dar, který se dává dál, se stane plodným. Křesťane, jsi povolán přinášet ovoce. Ne pro sebe, ale pro lidi kolem tebe. Když se dnes modlíš o vylití Ducha, tak hned i vykroč a dělej dobro. Jak to řekla kdysi dávno dívka, která se chystala na přijetí svátosti biřmování: "Mami, já ho už asi mám." - "A koho?", Ptá se máma. "No Božího Ducha." - "Jak to víš?" - "Mám takovou velkou chuť dělat dobro…"

 • Nedělní kázání pro děti i s novou soutěží – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.5.2021

  Evangelium (Jan 17,11b-19) Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím (ještě) ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“   Mši svatou za kněze 21.5.2021 můžete sledovat zde: https://1url.cz/@mse.sv.Laskov   Nedělní kázání pro děti | JE BEZEDNÝ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 26   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: UDATNÍ HRDINOVÉ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.5.2021

  Před několika týdny mě oslovil 20. verš z 18. žalmu: "Pán … mě zachránil, protože si mě oblíbil." Hodně ve mně tato slova vrtají, přemílají, vyvolávají pochybnosti, ale také radost a úlevu. Vzpomněl jsem si na ně i dnes při čtení dnešního úryvku z Janova listu, kde je napsáno: "Bůh je láska" (1 Jan 4,16). Pokud je toto pravda, pak je pravda i to, že Bůh si mě oblíbil. Myslím, že při vnímání této pravdy zakouším, co je to bázeň před Pánem. Mě si oblíbil? Copak neví, jaký jsem, jaká je moje minulost, jaká je moje každodennost? A přece mi Bůh říká, že si mě oblíbil. Jsem u Boha oblíbený. Taková je pravda. Písmo mi ji potvrzuje na více místech. Snad nejvíce v tomto text z Knihy moudrosti: "Neboť všechno, co je, miluješ a nic nemáš v nenávisti z toho, co jsi udělal; neboť kdybys nenáviděl něco, nebyl bys to stvořil" (11,24). Tato věta mě zároveň osvobozuje od pokušení pýchy, která mi také namlouvá, že si mě Bůh oblíbil - ale přitom mě chce vést k vyvyšování se nad druhé: "Vidíš, jak jsi dobrý? Bůh si tě oblíbil." Ale já vím, že toto je jen pokušení. Bůh si mě neoblíbil proto, že jsem dobrý. Vždyť jsem hříšník. Ale miluje mě, protože mě chtěl a stvořil. Skrze Krista mě zachránil. Mám v jeho životě jedinečné místo. Spolu s tebou. Spolu s každým člověkem. Každý z nás je Bohem oblíbený. Neboť Bůh je láska. Když jsem pak hledal spojitost mezi čtením ze Skutků a responsoriální žalmem, oslovilo mě jiné spojení: "…udatní hrdinové, kteří plníte jeho příkazy" (Ž 103,20). Přestože se tato slova vztahují především na anděly, určitě nimi můžeme označit i apoštoly, kteří se rozhodli jednat a doplnit svůj počet opět na dvanáct. Jsou udatní hrdinové, neboť už museli jednat bez Ježíše. Jsou udatní hrdinové, protože se učili přemáhat své pochybnosti a hledat Boží vůli a konat ji. I ty jsi udatný hrdina - protože plníš Boží příkazy. Vždyť ty jsou často proti smýšlení tohoto světa, proti náladám naší lidské přirozenosti, která stále nese následky dědičného hříchu. Plnit Boží vůli znamená být udatný. Vůbec se tak necítím. Jsem v Božích očích udatný hrdina? Jsem hříšník, udatný hrdina. Nenapsal bych tento text, kdybych neměl na paměti, že ho píšu Božím domácím (tak jako celý tento liturgický rok). Neboť doufám, že Boží domácí pochopí, že pokud jsem u Boha oblíbený, vyvolený (1 Pt 2, 9), udatný hrdina, tak je to vždy ve společenství s nimi, ve společenství církve, kde jsme všichni takoví. Hříšníci, ale udatní Boží hrdinové, oblíbení. A je to dílo Ducha svatého, není to z nás… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Nedělní kázání pro děti – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.5.2021

  Evangelium  (Jan 15,9-17) Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“   Nedělní kázání pro děti | JE PŘÍTEL | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.