Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Nedělní kázání pro děti - P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.5.2021

  Evangelium  (Jan 15,26-27; 16,12-15) Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“   Nedělní kázání pro děti | BEZ NĚJ NE | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO: CHUŤ DĚLAT DOBRO

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.5.2021

  Duch Svatý vyvolává úsměv na tváři i vhání slzy do očí. Utěšuje i napomíná. Vede k činnosti i spočinutí v Bohu. Jeho působení je rozmanité. Dnes, kdy slavíme Seslání Ducha Svatého a v čteních slyšíme, jak Duch konal v prvotní církvi, jaké je ovoce Ducha, jak nám Ježíš slibuje Ducha jako Přímluvce a Učitele pravdy, může v nás zaznít zklamání či skleslost, že my nic takového neprožíváme. Ale to je snad jen proto, že při myšlence na Božího Ducha očekáváme něco velkého, viditelné projevy, "znamení a divy". Je dobré toto očekávat, ale zároveň je dobré se na to neupínat. Neboť Boží Duch mnohem více koná ve všednosti dne. Proto jsem začal tento text úsměvem i slzami - navenek jen čistě lidskými projevy. A přece úsměv či slzy v pravém čase umí dělat zázraky v srdcích těch, jimž jsou určeny… neboť jsou darem Ducha. Možná dnes nečekej velké věci. Ale všímej si svého nitra a podnětů, které se v něm ozývají. Jednoho možná Duch bude volat k modlitbě nad těžce nemocným člověkem. Jiného k sednutí si nad Písmo. Dalšího do přírody obdivovat krásu jarní přírody. Matku rodiny bude volat k vaření oběda. Otce zase k hraní se s dětmi. Kněze k návštěvě spolubratra. Možná si budeš celý den prozpěvovat nějakou píseň … Obyčejné věci, ale všechny mohou být projevy působení Ducha, jeho ovocem v tobě. Pokud se Duchu otvíráš, tak on v tobě působí, proměňuje tvé smýšlení, mluvení i jednání: "…ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost" (Gal 5,22 - 23). Jedno musíme mít přitom na paměti: "Každý … dostává projevy Ducha ke společnému prospěchu" (1 Kor 12,7). Dary Ducha nedostáváme pro sebe, ale pro užitek celého společenství Církve. Dar, který se nepoužívá, zapadne prachem, sežere ho rez, zpráchniví … nepřinese ovoce. Jen dar, který se dává dál, se stane plodným. Křesťane, jsi povolán přinášet ovoce. Ne pro sebe, ale pro lidi kolem tebe. Když se dnes modlíš o vylití Ducha, tak hned i vykroč a dělej dobro. Jak to řekla kdysi dávno dívka, která se chystala na přijetí svátosti biřmování: "Mami, já ho už asi mám." - "A koho?", Ptá se máma. "No Božího Ducha." - "Jak to víš?" - "Mám takovou velkou chuť dělat dobro…"

 • Nedělní kázání pro děti i s novou soutěží – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.5.2021

  Evangelium (Jan 17,11b-19) Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím (ještě) ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“   Mši svatou za kněze 21.5.2021 můžete sledovat zde: https://1url.cz/@mse.sv.Laskov   Nedělní kázání pro děti | JE BEZEDNÝ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 26   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: UDATNÍ HRDINOVÉ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.5.2021

  Před několika týdny mě oslovil 20. verš z 18. žalmu: "Pán … mě zachránil, protože si mě oblíbil." Hodně ve mně tato slova vrtají, přemílají, vyvolávají pochybnosti, ale také radost a úlevu. Vzpomněl jsem si na ně i dnes při čtení dnešního úryvku z Janova listu, kde je napsáno: "Bůh je láska" (1 Jan 4,16). Pokud je toto pravda, pak je pravda i to, že Bůh si mě oblíbil. Myslím, že při vnímání této pravdy zakouším, co je to bázeň před Pánem. Mě si oblíbil? Copak neví, jaký jsem, jaká je moje minulost, jaká je moje každodennost? A přece mi Bůh říká, že si mě oblíbil. Jsem u Boha oblíbený. Taková je pravda. Písmo mi ji potvrzuje na více místech. Snad nejvíce v tomto text z Knihy moudrosti: "Neboť všechno, co je, miluješ a nic nemáš v nenávisti z toho, co jsi udělal; neboť kdybys nenáviděl něco, nebyl bys to stvořil" (11,24). Tato věta mě zároveň osvobozuje od pokušení pýchy, která mi také namlouvá, že si mě Bůh oblíbil - ale přitom mě chce vést k vyvyšování se nad druhé: "Vidíš, jak jsi dobrý? Bůh si tě oblíbil." Ale já vím, že toto je jen pokušení. Bůh si mě neoblíbil proto, že jsem dobrý. Vždyť jsem hříšník. Ale miluje mě, protože mě chtěl a stvořil. Skrze Krista mě zachránil. Mám v jeho životě jedinečné místo. Spolu s tebou. Spolu s každým člověkem. Každý z nás je Bohem oblíbený. Neboť Bůh je láska. Když jsem pak hledal spojitost mezi čtením ze Skutků a responsoriální žalmem, oslovilo mě jiné spojení: "…udatní hrdinové, kteří plníte jeho příkazy" (Ž 103,20). Přestože se tato slova vztahují především na anděly, určitě nimi můžeme označit i apoštoly, kteří se rozhodli jednat a doplnit svůj počet opět na dvanáct. Jsou udatní hrdinové, neboť už museli jednat bez Ježíše. Jsou udatní hrdinové, protože se učili přemáhat své pochybnosti a hledat Boží vůli a konat ji. I ty jsi udatný hrdina - protože plníš Boží příkazy. Vždyť ty jsou často proti smýšlení tohoto světa, proti náladám naší lidské přirozenosti, která stále nese následky dědičného hříchu. Plnit Boží vůli znamená být udatný. Vůbec se tak necítím. Jsem v Božích očích udatný hrdina? Jsem hříšník, udatný hrdina. Nenapsal bych tento text, kdybych neměl na paměti, že ho píšu Božím domácím (tak jako celý tento liturgický rok). Neboť doufám, že Boží domácí pochopí, že pokud jsem u Boha oblíbený, vyvolený (1 Pt 2, 9), udatný hrdina, tak je to vždy ve společenství s nimi, ve společenství církve, kde jsme všichni takoví. Hříšníci, ale udatní Boží hrdinové, oblíbení. A je to dílo Ducha svatého, není to z nás… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Nedělní kázání pro děti – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.5.2021

  Evangelium  (Jan 15,9-17) Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“   Nedělní kázání pro děti | JE PŘÍTEL | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: CHCI BÝT S TEBOU V NEBI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.5.2021

  Při čtení dnešních textů mi přichází na mysl myšlenka: "Pozor na tvrdost srdce!" Proč? Představuji si Petra, jak se dostal do situace, pro pravověrného Žida (jakým Petr bezpochyby byl) nepředstavitelné. Vešel do domu pohana. A tam zjistil, že v něm, v jeho rodině a jeho přátelích působí Boží Duch, dokonce mluvili jazyky a velebili Boha. Petr se mohl zatnout: "Ne, tyto nesmím pokřtít, vždyť jsou to pohané!" Ale neudělal to. Nechal se vést stejným Duchem, protože zjistil, že spása je určena všem, kteří chtějí být spaseni, bez ohledu na minulost, na národnost, na rasu… Petr se naučil, že v nebi bude i s římským setníkem Kornéliem a dalšími pohany. Doufám, že i se mnou… Jak se u nás zlepšuje pandemická situace, stále častěji se setkávám s názorem, že mnoho lidí se do kostela nevrátí, že Církev je ztratí. A to je situace, v níž si i my musíme dát pozor na… tvrdost srdce? Rezignovanost? Mávnutí rukou? Neboť je jisté a je to stoprocentně Boží vůle, že Bůh nechce, aby se ztratili. Proto ani my nesmíme jen s lítostí konstatovat, že jsou pryč, ale musíme (nemám toto slovo rád, ale tady lepší není: musíme!) nasadit všechny síly, abychom těmto zdánlivě ztraceným nanovo nabídli radostnou zvěst o vykoupení. A to takovým způsobem, který jim umožní nově se zamilovat do Ježíše. Pokud to - vedení stejným Duchem - dokážeme, vrátí se možná jednou i do kostela. A jaké jsou síly, které musíme nasadit? Náš Milovaný nám o nich říká v evangeliu: "Milujte se navzájem… Pokud budete zachovávat má přikázání…" (Jan 15, 17. 10). Potřebujeme celým srdcem milovat Ježíše - poslušností jeho přikázáním - a milovat nejen ty, kteří v kostele nyní jsou, ale zejména ty, kteří už do kostela nepřijdou. v první řadě se za ně vytrvale modlit - a to zcela konkrétně a jmenovitě: za souseda, za tchyni, za vnuka, za kolegu, za neteř… a modlit se ne o to, aby se vrátili do kostela, ale aby znovu poznali a zamilovali si Ježíše. On je už potom přivede ke svátostem. Mnozí lidé nyní odcházejí, protože možná nikdy Ježíše skutečně neznali, nikdy nezažili chvění zamilovaného srdce. My se jim máme stát svědky. Modlitba naše svědectví předchází i ho následuje. Staň se radostným svědkem Ježíše ("Toto jsem vám řekl, aby ve vás byla moje radost a aby vaše radost byla úplná" - Jan 15, 11), který trpěl, zemřel a vstal z mrtvých, abychom měli nový život, život v hojnosti a věčný. Jedna motivace lásky: Pokud se začneš za někoho modlit, začni tímto: "Milovaný Tatínku, s tímto člověkem chci být spolu u tebe doma, v nebi." Nacvičuj si tuto touhu například na někom blízkém, na člověku, se kterým tě kdysi "spojoval velmi něžný svazek - v průvodu jste kráčeli Božím domem" (srov. Ž 55,15). Splníš přikázání lásky a zachráníš někoho, s kým pak budeš celou věčnost oslavovat Boží milosrdenství.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: CHVĚNÍ VÍRY

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 1.5.2021

  Dnes si velmi intenzivně uvědomuji, co pro mě znamená žít ve víře. Vede mě k tomu Ježíšova věta z evangelia: "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, přináší mnoho ovoce; neboť beze mne nemůžete dělat nic" (Jan 15,5). Neprožívám (citově, psychicky) jistotu, že jsem v Ježíši a on ve mně. A už vůbec ne to, že bych přinášel hodně ovoce. Ne, spíš mám pocit, že živořit a namáhavě lapáme po každém nádechu, jako člověk s nemocnými plícemi. Víra mi však říká něco jiného. Křtem jsem se stal ratolestí na révě, kterým je Ježíš. Proudí ve mně jeho život, posilován modlitbou, Písmem, svátostmi, službou, svědectvím, společenstvím (i když v této pandemické době "jen" úzkým, rodinným). S Boží milostí se snažím konat pokání za své hříchy. A selhávám. Právě toto slovo - selhání - mi paradoxně dává jakousi jistotu, že Bůh se o mě zajímá, že se o mě stará, že mě jako réva své ratolesti živí a jako vinař očišťuje, neboť při každém selhání prožívám bolest očišťování. Asi o tom je křesťanský život - o chvění na hraně. Jedno prožívám, jiné věřím. Jedno vyvažuje druhé a obojí mě chrání před pýchou i před zoufalstvím… Doufám, že ti tato dnešní písmenka pomohou být více s Ježíšem. V chvění a důvěře.   PS. Co myslíš, jak se cítil apoštol Pavel, když mu v Jeruzalémě nevěřili a báli se ho? A co si myslel, když ho doprovodili z města a poslali domů? Boží škola má své cesty…   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Nedělní kázání o. Romana Vlka nejenom pro děti i se soutěží

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 1.5.2021

  Nejedno dítě se těší na nové video z dílny o. Romana. A protože jsem všichni děti Boží, nejeden z rodičů se mi v rozhovoru přizná, že na něj taky zvědavě čekají a těšíme se, co jej mohlo skvělého opět napadnout a jak to dokázal se svým štábem filmově zpracovat.   Evangelium (Jan 15,1-8) Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“   Nedělní kázání pro děti | VYTRVEJ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 25   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • Nedělní kázání pro děti | NENÍ PASTÝŘ JAKO PASTÝŘ | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 24.4.2021

  Evangelium (Jan 10,11-18) Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“   Nedělní kázání pro děti | NENÍ PASTÝŘ JAKO PASTÝŘ | P. Roman Vlk     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • ZAMYŠLENÍ NA 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: SPÁSA JE ZADARMO

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 24.4.2021

  "V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy." (Sk 4,12). Nejraději bych tu tento verš napsal alespoň stokrát, aby se zapsal hluboko nejen do paměti, ale zejména do srdce každého, kdo tento text čte. Proč? Neboť kromě Ježíše nám nikdo v celém vesmíru nemůže darovat věčný život, odpuštění provinění a vítězství nad zlem. Nikdo kromě Ježíše nás nemůže povýšit ze stavu stvoření do stavu Božích dětí. A to zcela zdarma. Toto je spása! Když jsem kdysi dávno poprvé slyšel větu, že Ježíš je řešením všech problémů, pokládal jsem ji spíše za výplod přehnané zbožnosti než za pravdu. Když ji píšu dnes, vím, že je to tak. Mnoho křesťanů však tomu nevěří… Hledáme spásu v penězích, ve zdraví, v kariéře, v moci… Toto vše může být skvělé, pokud to dobře používáme, ale nic z toho nám nedá radostnou věčnost. Jsou to jen prostředky, které máme k dispozici a které máme správně používat! Cíl je "za nimi" - a je jím Ježíš. A právě toto je skvělé - že my svého cíle dosahujeme každý den. Každý den můžeme žít s Ježíšem, který nás vede tímto životem, v jeho všednosti a každodennosti. Kéž bych to uměl žít - lépe, důsledněji, ochotněji. Nejde mi to. Naučil jsem se však jedné věci - Bůh ode mě nečeká, že mi to půjde. Čeká, že budu s ním, i když mi to nepůjde. Je Otec - nečeká od svého dítěte výkony, kterých není schopno, ale čeká, že se ho dítě bude držet za ruku. Moje pýcha to neumí snést - pýcha totiž očekává dokonalost, aby mohla být pyšná. Pokud dokonalost nedosahuje, dělá výčitky a stává se z ní zraněná pýcha, která mě obírá o radost, protože si myslím, že nejsem dost dobrý na to, aby mě Bůh miloval, protože mám výčitky, že mi to nejde. Tehdy mě však víra v to, že Ježíš je mou spásou, že díky němu jsem Božím dítětem, vede k tomu, že se pevněji chytím Otcovy ruky… Možná jsem to napsal složitě. Ale snad pochopíš - nejde o dokonalost, ale o vztah.