Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Nedělní kázání pro děti | ČÍM VÍC, TÍM VÍC | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.3.2021

  Co byste dětem doma řekli po přečtení zítřejšího evangelia, kde Pán Ježíš vyhání kupce z chrámu? Třeba vám otec Roman pomůže.   Evangelium  (Jan 2,13-25) Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: `Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let - a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.   Nedělní kázání pro děti | ČÍM VÍC, TÍM VÍC | P. Roman Vlk https://www.youtube.com/watch?v=0f7z3GQ2BHE   Soutěž z Vlčího doupěte 21     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI POSTNÍ: ČIŠTĚNÍ CHRÁMU

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.3.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)     Kdysi dávno jsem vystudoval matematiku. Od té doby mám rád logické hry. Jasně daná pravidla, jasné postupy. Pokud při hře nedosáhnu cíle, vím, že jsem někde udělal něco nesprávně, že mi kdesi cosi ušlo. Buď to pak zkouším znovu, nebo hru vzdám. Něco podobného jako logickou hru se však často pokouším hrát i ve svém životě víry. Ale zjišťuji, že zde matematická logika vůbec neplatí. Neboť Bůh do našeho příběhu, více či méně determinovaného přírodními zákony, "zamontovat" cosi, s čím přírodní zákony či matematická logika nepočítá - vykoupení a lásku. A … odpuštění. Bůh s námi nehraje hru. Bůh s námi prožívá příběh. Když nás vykoupil, když nás obdaroval svou láskou, tak přesně věděl, že my bychom byli rádi, kdyby to už tak zůstalo navždy. Vykoupení, zamilovaní… Pokud bychom byli stroje, tak bychom to všechno perfektně zvládli. Ale my jsme lidé. Proto nám Bůh po vykoupení a po tom, jak nás zahrnul láskou, dal směrovky na cestu příběhem. Dnes jsme je slyšeli v prvním čtení z Knihy Exodus. Vlastně dal jen jednu směrovku: "Já jsem tvůj jediný Bůh." Pokud tuto směrovku přijmu, poslechnu, uvěřím jí, tak si nikdy neudělám boha ze sebe či jiného člověka, ze zvířete či nějaké věci. O tomto jsou ty ostatní směrovky. Někdy je však lákání opustit vyznačenou cestičku - "já jsem tvůj jediný Bůh" - tak vábivé, že odbočím, sklouznou, zabloudím. Pokud si toho zavčas všimnu, návrat je poměrně jednoduchý. Volání o pomoc, lítost, chycení se Boží ruky - "ty jsi můj jediný Bůh "- a jsem zpátky. Pokud si zbloudění nevšimnu, tak často musí přijít Ježíš a chrám mého srdce vyčistit, protože své zbloudění nevidím. Všimni si, jaké prostředky Ježíš používá - bič, vyhánění, rozházení, pozpřevracení a slova napomenutí. Co vyhání z mého srdce? Co rozhazuje z toho, co jsem si pěkně lety narovnal? Co převrací z toho, co se zdálo v mém životě pevně postavené, ale teď to vypadá tak, že jsem pouze podložil nohy nějaké skříně, aby se nekývala? V jaké oblasti mě napomíná? Na co používá probíhající pandemii v mém životě? Přináší Boží očišťování mého srdce tímto přírodním prostředkem nějaké ovoce? Bůh se mnou nehraje hru. Pokud uklouznu, tak mě nevrací na předešlé místo, ale uklouznutí zahrne do mého příběhu a udělá z něj něco dobrého a velkého. Používá na to vykoupení, lásku a odpuštění. Pro svět je to bláznovství, ale pro Boží vyvolené je to Boží moudrost, která se nejvíce projevila v ukřižovaném Kristu.  

 • Nedělní kázání pro děti | NEOPAKOVATELNÝ | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.2.2021

  Co napadlo o. Romana Vlka k evangeliu Proměnění Pána Ježíše na hoře, kam vzal Petra, Jakuba a Jana? Evangelium (Mk 9,2-10) Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.   Nedělní kázání pro děti | NEOPAKOVATELNÝ | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI POSTNÍ: BOŽÍ VÁBENÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.2.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)     Pokud si pamatuješ, minule jsem psal, že v textech První postní neděle na mě zasvítilo slovo vykoupení. Když jsem si tento týden nosil v srdci texty Druhé postní neděle, stále více se z něj vynořovala vyznání lásky. Zpozorněl jsem, protože jsem začal vnímat něco, o čem jsem kdysi dávno četl v knize svatého Alfonse Cesta lásky. Hned v první kapitole píše: "Protože Bůh věděl, že dobrodiní přitahují člověka, chtěl si ho svými dary připoutat v lásce…" Lidskými pouty jsem je přitahoval, provazy lásky (Oz 11 4). Aby mě lidé milovali, chci je chytit do takových sítí, do jakých se chytit dají: do pout lásky. Tak v těchto dnech intenzivně vnímám, jak Bůh "propaguje" vykoupení, jak projevuje lásku. Jakoby nás lákal svou dobrotou, jakoby se nám dvořil, jakoby nás vábil do pastí své lásky. Bůh se zajímá o mé srdce… Pokud v této době děláme skutky kajícnosti (nebo se o ně alespoň snažíme), tak se z Božího slova těchto nedělí dozvídáme, že pokání má smysl pouze tehdy, pokud je odpovědí na vše, čím nás obdaroval. Všimni si, jak Bůh soutěží v lásce s Abrahamem. Říká mu, aby vzal svého syna Izáka, kterého miluje, a obětoval ho Bohu. Ale nechce lidskou oběť, chce oběť srdce. A přitom Bůh sám dovolí, aby jeho milovaný Syn zemřel na kříži. Tuto lásku používá jako důkaz našeho ospravedlnění v Ježíši Kristu, když říká: "Když on vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás všechny, jakože by nám s ním nedaroval všechno!?" (Řím 8, 32). Není čas na nářek, že nemůžeme být na mších svatých, že nemůžeme přijímat oltářní svátost. I nyní je čas milosti, i dnes je den spásy. I dnes můžeme vnímat lásku Boha a odpovědět na ni - konáním dobra lidem a s lidmi, se kterými žijeme. Pokud si večer sedneš k televizoru a s rodinou se při sledování zpráv zapojíš do nadávání na premiéra, ministry, policisty, neschopné, na omezení…, tak naříkej. Ale ne nad tím, že nemůžeš jít do kostela, ale nad tím, jak daleko je tvé srdce od Boha. Bůh tě chce dnes zahrnout vykoupením, dnes tě chce obdarovat svou láskou. On velmi dobře ví, co dnes potřebuješ pro hojný život, a přesně to ti dává. Věř tomu a tuto víru projev i tím, že budeš klidně a radostně snášet všechno, co je ti nepříjemné, co tě zlobí či rozčiluje. Neboť "těm, co milují Boha, vše slouží k dobrému" (Řím 8, 28). A možná malá "mystická" odbočka: Kněží po celém světě neustále slaví nejsvětější oběť, přijímají Eucharistii. Mystické Kristovo tělo, jehož jsme pevnou součástí, není bez tohoto nebeského pokrmu. Tak v tomto čase mnohem více vnímej, že si součástí Krista. "Z něho celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími podle činnosti přiměřené každé části, roste a buduje se v lásce" (Ef 5, 16). Jsi pevně spojený s Kristem, tvá duše je neustále sycena Eucharistií, jen jinými cestami, než jsme zvyklí… Tak přijímej tuto nebeskou výživu a nebuď zbabělý či skleslý! Bůh tě vábí na cestu lásky. Půjdeš po ní?

 • Nedělní kázání o. Romana Vlka nejenom pro děti i se soutěží

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 20.2.2021

  Nejedno dítě se těší na nové video z dílny o. Romana. A protože jsem všichni děti Boží, nejeden z rodičů se mi v rozhovoru přizná, že na něj taky zvědavě čekají a těšíme se, co jej mohlo skvělého opět napadnout a jak to dokázal se svým štábem filmově zpracovat. Evangelium (Mk 1,12-15) Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“ SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.   Nedělní kázání pro děti | POSVÍTÍ TI | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 20

 • ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI POSTNÍ: SMRT

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 20.2.2021

  Z liturgických textů této neděle se mi vynořuje jedno velmi důležité slovo: vykoupení.   Vykoupení zažil Noe se svou rodinou a s celou zvířecí říší, kterou měl v arše. Kdyby mu Bůh neoznámil svůj záměr jeho záchrany… ani bychom nevěděli, že byla nějaká potopa, ani bychom nebyli. Nebylo v lidských silách něco s potopou udělat. Bůh zasáhl. Noe uvěřil a stavěl archu na suchu, možná na kopci daleko od řeky, za výsměchu mnoha… Vykoupení skrze křest zmiňuje ve svém dopise apoštol Petr. Říká, že potopa a záchrana Noema byly předobrazem křtu. Tím nám připomíná, že my sami jsme byli skrze křest zachráněni. Od čeho? Od věčné smrti. Křest nám vrátil nový život v Ježíši Kristu. I my jsme pro první hřích našich prarodičů byly duchovně mrtví, bez jakékoliv naděje na změnu, zcela zavaleni bahnem zla (zkus si představit, jak jsi ponořen do bahna - ne po krk, ale nad hlavu). Nic jsme s tím nemohli udělat. Bůh zasáhl. A Ježíš? On toto vykoupení nejprve ohlašuje, potom uskutečňuje. S jakým napětím a očekáváním bychom sledovali hodiny, kdyby dnes ve všech médiích zazněl hlas: "V úterý 23. února v 11:23 zahynou všechny viry covidu a nastane konec pandemie." A jak bychom se radovali, kdyby v úterý odešli všichni pacienti z nemocnic domů uzdravení. To by bylo vykoupení! Tento příklad je však jen slabým odvarem vykoupení, které pro nás uskutečnil Ježíš. Jak to všechno začalo? "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu" (Mk 1,15). Ježíš ohlašoval vykoupení, znovunastolení Božího království. Ne podle představ lidí, ale podle Božích plánů. Ohlašoval Boží zásah, když jsme neměli žádné východisko. Těm, co uvěřili, daroval v Ježíši věčný život - skrze křest. Byli jsme vykoupeni!!! Proč je nyní tak dlouhé období slavení Eucharistie s omezeními? Možná i proto, že na vykoupení zapomínáme. Až tak, že drtivá většina lidí v Církvi ho neohlašuje. A přitom hlásat vykoupení je prvním úkolem Církve. Nevzal nám Bůh mše a vše ostatní, abychom si připomněli tento náš úkol a hledali cesty, jak ho provádět? Ohlašujme vykoupení, abychom měli věčný život. I dnes potřebujeme my sami, ale i lidé kolem nás slyšet radostnou zvěst (= evangelium) o odpuštění hříchů a daru nového života. A tak ti dnes v Ježíšově jménu ohlašuji: Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých pro naši záchranu. On je archa, kterou nám daroval Bůh do potopy tohoto světa. Ježíš žije! Pokud chceš žít šťastný život věčný, vyznej, že si nevíš rady se zlem, které jsi v životě spáchal; lituj ho a pros Boha o odpuštění. Potom popros Ježíše, aby se stal Pánem tvého života - nastup do archy spásy a žij pevně spojený s Ježíšem. A hlásej to lidem, se kterými žiješ, aby i oni mohli prožívat vykoupení.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Nedělní kázání pro děti | NEVZDÁVEJ TO | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.2.2021

  Evangelium (Mk 1,40-45): K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili (lidé) odevšad.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.   Nedělní kázání pro děti | NEVZDÁVEJ TO | P. Roman Vlk

 • ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: SMRT

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.2.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24) Dnes píšu se strachem v duši. Ne, nebojím se malomocenství, o kterém jsou dnešní čtení. Tělesné malomocenství dnes umíme léčit a nebýt sobectví (možná nás všech), tak tato nemoc už dávno mohla být jen v učebnicích dějin lékařství. A v Písmu. Ale mám v sobě strach z malomocenství, kterým jsme nakažení všichni. Malomocenství zla. Nikdo není proti této nákaze imunní, protože souvisí s dědičným hříchem. Máme v sobě "viry", které jsou připraveny kdykoli ovládnout naše smýšlení, mluvení, jednání, jakmile jim dáme trošku prostoru k množení. Mám strach, protože si všímám například při rozhovorech, jak snadno i já sklouzávám k odsuzování, nespokojenosti, obavám… Jako bych zapomínal, že Pán je můj pastýř… Proto bojuji, aby mě tento strach nepřemohl. Neboť " Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, - jehož hřích je přikryt. - Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, - v jehož duši není klamu. Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, - svou nepravost jsem nezatajil. - Řekl jsem: "Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti." - A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem." (Ž 32,1-2.5). Rozumíš? Na všechny viry zla ve mně i v tobě existuje lék - Boží milosrdenství. Abych ho dosáhl, potřebuji jen jedno - uznat a vyznat Pánu svou nepravost. Dá se říci, že dnes ve světě zuří smrt. I u nás. Nebuďme k tomu lhostejní a mysleme na smrt. Na vlastní smrt i na smrt svých blízkých. Připravujme se, aby nás Pánův den nezastihl v těžkém malomocenství duše. Pomozme i našim blízkým, zvláště starším, myslet na smrt. Ne jako na konec, ale jako začátek. Ne jako na strašnou chvíli, ale jako na okamžik, kdy uvidíme našeho Boha tváří v tvář. Když se setkáme s milujícím Otcem… Mysleme na smrt a budeme uchráněni od malomocenství. Pokud si myslíš, že jsi vůči nákaze malomocenství duše imunní nebo že v dnešní době chaosu vše zvládáš bez hříchu, tak si přečti fiktivní vyjádření jednoho postaršího řeholníka: "Když jsem byl mladý, měl jsem jednu jedinou chybu: byl jsem pyšný. Teď jsem už dokonalý!" :-)

 • NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ O. ROMANA VLKA NEJENOM PRO DĚTI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.2.2021

  Je jedno, co děláme a nebo kdy to děláme? Jakou máte zkušenost? O. Roman se dnes podělí o své zamyšlení na toto téma, teré jej napadlo při čtení nedělních textů. Evangelium (Mk 1,29-39) Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy. SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe​ Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.   Nedělní kázání pro děti | VYVÁŽÍ TĚ | P. Roman Vlk

 • ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: JE DOBRÉ VIDĚT

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.2.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10,24)   Job neviděl dobře. Díval se na svůj život, plný utrpení a beznaděje a vnímal, že štěstí pro něj skončilo: "…mé oko již více nespatří štěstí" (Job 7,7). Mluví o měsících plných zklamání, o nocích plných strastí. Neměl východisko. A přece neviděl dobře. Až když k němu promluvil Bůh, tak řekl: "Hle, lehkovážně jsem mluvil…" (Job 40,4). Žalmista viděl dobře. Viděl sklíčené, zraněné, ale viděl i to, že Bůh obvazuje jejich rány. Proto volá: "Chvalte Hospodina, neboť je dobré opěvovat našeho Boha!" (Ž 147,1). Nevidí jen utrpení, ale i to, že Pán staví, Pan uzdravuje, Pan se ujímá. Přestože každý žalm je starozákonním textem, tento klidně můžeme nazvat zároveň radostnou zvěstí = evangeliem, protože ohlašuje velká Hospodinova díla. Všimni si Pavlova pohledu. Ten je dokonce tak uchvácen Božím dílem - dílem záchrany člověka, že mluví o povinnosti ohlašovat ho. "Běda mi, kdybych nehlásal" (1Kor 9,16). Pavel dobře viděl zlo ve světě, ve kterém žil, ale nebyl na něj zaměřen, ale na Ježíše, na radostnou zvěst. A Ježíš? Dnešní zpěv před evangeliem říká: "On vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci." A když ho na úsvitu jeho učedníci našli, tak jim říká, ne že musí i jinde uzdravovat, ale že i jinde musí kázat. A co Ježíš kázal? "Přiblížilo se nebeské království." Zvedal od nemocí a problémů k Bohu! Proč to píšu? Neboť nevidíme dobře, co je naším úkolem v těchto dnech. Možná jsi zachytil iniciativy, které požadují obnovení veřejného slavení bohoslužeb. Dobrá iniciativa. Jen mě zamrazilo, když jsem jako důvod našel jen toto: potřebu věřících přijímat Eucharistii. Avšak slavení mše svaté není jen proto, abychom přijímali Eucharistii. Slavení mše je především oslavou Boha. Díkůvzdáním. Ano, potřebujeme mše svaté. Ale proto, abychom oslavovali Boha. On nás zároveň bude posvěcovat a dá nám i Chléb z nebe. Jen abychom nebyli zaměřeni na sebe, na svou bídu a potřebu, ale na něj. Pokud se zaměříme pouze na potřebu svatého přijímání, velmi snadno se nám může stát, že ze mše svaté uděláme pouze technický prostředek k získání oltářní Svátosti a z kněze její "výrobce". Prosím, velmi prosím: zaměřme se na oslavu Boha. Všude, kde jsme, kde žijeme, hledejme možnosti, jak oslavovat Boha, jak mu děkovat. A když jednou znovu budeme moci veřejně slavit mše svaté, budou pro nás mnohem více slavností, při které je i hostina. Nejen hostinou, při níž zapomínáme provolávat slávu Hostiteli.