Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • P. Roman Vlk – BOŽÍ ZBROJ – Celý film

    Seriál - BOŽÍ ZBROJ - V tomto seriálu si povídáme se svatým Martinem o Boží zbroji a objevujeme, jaký úžasný dar pro každodenní použití nám v ní Bůh nabízí. Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   P. Roman Vlk | BOŽÍ ZBROJ | Celý film

 • Zamyšlení Dôležitý čas (32. nedeľa v Cezročnom období)

    Ak sa chceme naučiť múdrosti (tej, ktorá je zhora), potrebujeme na tom tvrdo pracovať. Vyjadrujú to ča-sové údaje z dnešných čítaní. Kniha múdrosti (6, 14) hovorí o včasnom ráne ako najlepšom čase na jej hľadanie. Žalmista zas spomína úsvit, hneď zarána (Ž 63, 2. 7), keď sa vinie k Bohu, keď o ňom rozjíma. A samotný Ježiš spomína polnoc ako čas, kedy desať panien zbadalo, že prichádza ženích. No taký prí-chod – sprievod mohol trvať dlho (s tým iste počítali aj tie panny, ktoré si bežali kúpiť oleja), takže možno ženích tiež prichádzal pri prvom brieždení. Čo nám tieto údaje hovoria? Že naša prvá činnosť po prebudení sa má byť upriamenie na Boha, hľada-nie jeho múdrosti. V spánku sa môžu mnohé veci v nás akoby rozplynúť, vytratiť. Ako to kdesi hovorí John Eldredge, večer zaspáva ako horlivý kresťan, plný lásky k Bohu, no ráno sa zobúdza ako neveriaci pohan; preto prvú rannú energiu venuje obnove svojej viery. Aj my sme k tomu dnešnými čítaniami volaní. Je jedno, či vstávame o štvrtej alebo o deviatej. V každom prípade prvá vec má byť otvoriť dvere a privítať múdrosť, ktorá tam sedí... (Múd 6, 14). Privítať Múdrosť, privinúť sa k Bohu. Pritom to vôbec nemusí trvať dlho – ako keď otvoríme dvere a vyzrieme von. Takýto spôsob života nás potom povedie k tomu, že prežívame celý deň v pokoji, že sa nezarmucujeme ako tí, čo nemajú nijakú nádej (pozri 1 Sol 4, 13), lebo vieme, že sme spolu s Bohom. Návod je jednoduchý, vyžaduje si však tvrdú drinu, zvanú vytrvalosť. Sedem dní v týždni, 365 dní v roku. Bez dňa oddychu. Ovocie takej námahy je krásne a lahodné – Boh si v nás urobí príbytok (Jn 14, 23).  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Zamyšlení O KNĚŽÍCH (31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

    Manžel mé sestřenice kdysi dávno chodíval na mše svaté s pětikorunkou a desetikorunkou v kapse. Pokud se mu kázání líbilo, dal do zvonku deset korun. Pokud se mu líbilo méně, dal pět korun. Pokud se mu nelíbilo, nedal nic. Možná jsou i dnešní sbírky v našich kostelech tichým vyjádřením (ne)spokojenosti věřících se svým knězem… Téma dnešních čtení – tvrdá slova proroka Malachiáše na adresu kněží či našeho Pána Ježíše na adresu farizeů a zákoníků, tedy náboženských představitelů dané doby – v nás také může vyvolat podobná vyjádření, ba až rozčilení. Možná právě proto ten, kdo volil skladbu těchto čtení, dal jako responsoriový žalm jeden z nejvíc uklidňujících – o duši, která se cítí jako nasycené dítě v matčině náručí. A k tomu zvolání: „Pane, zachovej mou duši ve tvém pokoji“ vyjadřuje jasnou touhu, aby nás žádné nedostatky či přímo selhání (například kněží) nerozhodily a nevedly k rozčilení… Proto pokud v nás dnes tyto texty vyvolávají negativní vzpomínky a emoce, překonejme je tím, že se za konkrétního kněze pomodlíme, aby se staly takovými, jako Pavel. To znamená, aby nám mohli kdykoli říci: „Napodobujte mě, stejně jako já napodobuji Krista“ (1 Kor 11, 1). Z druhé strany je důležité, abychom byli pro naše kněze oporou a povzbuzením svým životem, ale i svým zájmem o ně. Z vlastní zkušenosti vím, jak je to někdy náročné, ale nevzdávejme se. Abychom i my mohli říci knězi v naší farnosti: „Nevíš si rady? Napodobuj mě, stejně jako já napodobuji Krista.“  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – BOŽÍ ZBROJ – poslední díl a adventní soutěž

    Seriál - BOŽÍ ZBROJ - V tomto seriálu si povídáme se svatým Martinem o Boží zbroji a objevujeme, jaký úžasný dar pro každodenní použití nám v ní Bůh nabízí. Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   P. Roman Vlk | BOŽÍ ZBROJ | Poslední díl     P. Roman Vlk | ADVENTNÍ SOUTĚŽ | Objev, kým pro tebe Bůh je

 • PŘIKÁZÁNÍ SVĚDECTVÍ (30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

    Dvě témata se mi nabízejí z biblických čtení liturgie této neděle. První souvisí s největšími přikázáními. Text z Knihy Exodus hovoří o konkrétních projevech lásky k bližnímu – takových, jaké byly v té době palčivé a aktuální. Jaké by svatopisec zdůraznil dnes?… Je zajímavé, že odpovědí na toto čtení je žalm a responzorium, které vyjadřují lásku k Bohu. Myslím, že tím je velmi dobře vystižena důležitá myšlenka – láska k Bohu se potvrzuje láskou k bližnímu. A zároveň je vyznáním - milovat bližního tak, jak to požaduje Písmo, můžu jen tehdy, pokud Bůh je moje síla, opora, pomoc, moje útočiště, můj osvoboditel, štít, ochránce (viz Ž 18, 2 - 3). Evangelium, ve kterém Ježíš říká, které přikázání je největší, má opačné pořadí. Pochopitelně – vždyť příkaz milovat Boha je určitě první. Ale nedá se uskutečnit bez toho druhého – bez lásky k bližnímu. „Vždyť kdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí“ (1 Jan 4, 20). Je na každém z nás, jak tato přikázání každodenně uskutečňujeme, přiměřeně svému postavení, osobní situaci. Jen ať se nikdo neskrývá před svým bližním! Druhé téma ve mně vzbuzuje otázku: Co se říká, či někdy v budoucnu bude mluvit o naší farnosti či diecézi? Bude někdo, kdo bude s vděčností a nadšením vzpomínat na naši víru, na naše obrácení a odmítnutí model naší doby? Bude někdo říkat, jak jsme jiné farnosti či diecézi pomohli přijít blíže k Bohu a věrněji mu sloužit? To vše jsou otázky, které přináší Pavlův První dopis Soluňanům. A s nimi se vynořuje další: Co potřebujeme udělat, aby náš život víry byl svědectvím pro jiné? Odvrátit se od model, postavit Boha na první místo a tak sloužit bližním, aby to vyvolalo obrácení mnohých. To je cesta. Nejednou mám dojem, že se stále držím(e) model. Bože, zříkám se dnes modly úspěchu, strachu, obav, nezájmu o jiných (doplň své modly) a stavím tě na první místo. Jak mám dnes projevit lásku bližnímu, kterého mi v tuto chvíli kladeš na srdce?  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – BOŽÍ ZBROJ – Meč Ducha

    Seriál - BOŽÍ ZBROJ - V tomto seriálu si povídáme se svatým Martinem o Boží zbroji a objevujeme, jaký úžasný dar pro každodenní použití nám v ní Bůh nabízí. Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe     P. Roman Vlk | BOŽÍ ZBROJ | Meč Ducha

 • VELKÉ JMÉNO (29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

    Dnes se v textech zmiňují perský vladař Kýros a římský císař. Velcí lidé, velká jména. Jaký však byl smysl jejich panování? Říká to prorok Izaiáš, když nechává promluvit samého Boha: „… aby všichni od východu slunce až po západ věděli, že kromě mě není jiného. Já jsem Pán a nikdo jiný“ (Iz 45, 6). I tvé jméno může být velké, ačkoli se ti může zdát, že jsi bezvýznamný človíček. Pro Boha však nikdo není bezvýznamný. Vždyť Ježíš zemřel za každého. Ne za lidstvo jako takové, ale za každého osobně. I za tebe. Jak se tedy můžeš stát velkým? Velice jednoduše. Věrným životem s Bohem. Každodenní věrností v maličkostech v království, které ti Bůh svěřil - v rodině, v práci, ve farnosti, ale i v samotě, pokud ji vnímáš jako svou cestu do nebe. Ne každý je povolán propustit Izrael z babylonského zajetí, jen pár lidí má své portréty na bankovkách či mincích naší doby. Ale pokud věrně každé ráno přijímáš nový den jako Boží dar, pokud klidně skládáš dohromady úsměv k úsměvu nebo slzu k slze, dáváš-li nejeden haléř pro nuzného, překypuje-li ti srdce vděčností za drobnosti, které dostáváš jako dar od Boha (často skrze lidi), záleží-li ti na věčném životě lidí, se kterými žiješ, pak se tvé jméno nesmazatelně vpisuje do věčných záznamů a bude zářit v nebi. Kéž by jich tam mohutně zářilo co nejvíc… I tvé jméno může být velké. Věrně dávej císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží. Přestože by šlo jen o haléře, úsměvy, slzy.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk – BOŽÍ ZBROJ – Štít víry

    Seriál - BOŽÍ ZBROJ - V tomto seriálu si povídáme se svatým Martinem o Boží zbroji a objevujeme, jaký úžasný dar pro každodenní použití nám v ní Bůh nabízí. Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | BOŽÍ ZBROJ | Štít víry

 • P. Roman Vlk - BOŽÍ ZBROJ - Obuv evangelia pokoje

    Seriál - BOŽÍ ZBROJ - V tomto seriálu si povídáme se svatým Martinem o Boží zbroji a objevujeme, jaký úžasný dar pro každodenní použití nám v ní Bůh nabízí. Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | BOŽÍ ZBROJ | Obuv evangelia pokoje

 • Zamyšlení - VINICE (27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

    Dnešní texty o vinici nás činí velmi nejistými. Můžeme i my přijít o naše království? Může být i naše vinice rozvrácena? Americký spisovatel Brant Pitre v knize Židovské kořeny Eucharistie (Slovo mezi námi - Redemptoristi, Bratislava 2021, s. 78 - 79) cituje Josefa Flavia, židovského historika, který uvádí, že jeden rok se v Jeruzalémském chrámu v době Paschy obětovalo až 256 250 beránků. A protože podle tehdejších předpisů při každé paschální večeři muselo být minimálně deset lidí, stačí si to vynásobit a máme představu, jak obrovská slavnost to byla, kolik lidí bylo během Velikonoc v Jeruzalémě. A přece o všechno přišli - o chrám, o oběti… Pečovat o vinici/zahradu/pole je dřina. Dnes se to mnohým už nechce. „Co budu dřít, když si to můžu koupit!?“ Stačí se podívat po našich vesnicích, kolik půdy leží ladem. Je to zároveň smutný obraz Církve u nás, jejíž pastorace se dá ve velké míře charakterizovat pojmem „svátostný servis“. Takový přístup způsobuje, že mnozí pokřtění skutečně nechtějí od Církve nic jiného než svátosti. Ale nemají ochotu/zájem/důvod ve vinici Církve dřít. Nejen pro vlastní věčný život, ale také pro věčný život lidí, se kterými žijeme. Nutně potřebujeme změnu smýšlení. I proto probíhá synoda. Ne aby měnila učení, ale naše smýšlení. Už jsem ve svých textech zmiňoval, v čem je problém: individualismus, indiferentismus, imobilismus. Česky nezájem o druhé (zaměření jen na sebe), lhostejnost, neochota něco změnit. Nejistota z dnešních čtení je dobrá. Klade otázky: „Co ještě můžu udělat pro milovaného Boha? S kým? Jak? Kde?“ A volá k jednání – starat se o Pánovu vinici tak, abychom mu mohli jednou odevzdat bohatou úrodu spasených. Začít třeba novým zájmem o lidi (potřebujeme se setkávat v malých skupinách), zanecháním lhostejnosti a projevováním horlivosti v Božích věcech (v Knize Nehemjášově [1, 11] jsem našel takové krásné vyjádření: „…kteří se zálibou ctí tvé jméno“), ochotou měnit věci a neuspokojovat se s tím, že vždy tomu tak bylo. Pokusíme se o to tento týden? Nebo budeme jako Židé, kteří se odvolávali na chrám a mysleli si, že jim se nic nemůže stát?  „Bože, vrať se, shlédni, podívej se, navštiv, chraň, obnov!“ (Ž 80, 15–16.20).  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/