Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • P. Roman Vlk - JAK NA TO - Korunka k Božímu milosrdenství

  Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | JAK NA TO | Korunka k Božímu milosrdenství  

 • ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI ADVENTNÍ: HLEDAČI BOHA II.

  V dnešních čteních vnímám dvě roviny. Jedna je rovina příslibů ohledně budoucnosti. Nastane pokoj, bude spravedlnost, nebude více zla. Je to rovina, která nám přináší naději. Je obsažena ve výrocích typu „bude rozhodovat ve prospěch ponížených“, „dechem svých rtů usmrtí bezbožníka“, „nikdo nebude škodit ani pustošit“ (viz Iz 11, 1–10). I žalmista se vyjadřuje podobně: „…vysvobodí ubožáka, který k němu volá, chudého, kterému nikdo nepomáhá… zachrání život ubožákům“ (Ž 72, 12-13). Dnešní texty tak můžeme pokládat za slova útěchy a naděje. Druhá rovina mi ukazuje, že tyto texty nejsou jen o budoucnosti. Jsou také o tom, jak mám dnes žít nejen proto, abych se nezařadil mezi „bezbožníky, které Pán usmrtí dechem svých úst“, ale také proto, aby „pohané vyhledávali Pánův příbytek“ (srov. Iz 11, 10), aby „vlk mohl bydlet s beránkem“. Obrazy z Knihy proroka Izaiáše jsou symbolické a až se nám nechce věřit, že něco takového je možné. Ale pokud si „oblečeme našeho Pána Ježíše Krista“, jak jsme o tom četli minulou neděli, budeme-li „jedni o druhých smýšlet podle Krista Ježíše“ (srov. Řím 15, 5), jak to posloucháme tuto neděli, tak se nám to v našem malém, osobním světě jistě alespoň trochu povede. Nebo vyrovnávání chodníků (pokud jste někdy něco takového dělali, tak to víte), to znamená napravování vztahů či změna smýšlení není práce na hodinu či den, ale někdy na měsíce, ba i roky. Malá motivace. Znáš nějakého bezbožníka? Člověka, který je svým smýšlením či jednáním na cestě do neuhasitelného ohně (Mt 3, 12)? Možná je to tvůj bratr, tvá sestra, tvůj soused, tvůj kolega, tvůj spolužák. Necháš je tak? Určitě ne! Jak je můžeš změnit, zachránit? Tak, že budeš naplno žít s Kristem. Smýšlet jako Ježíš, mluvit jako Ježíš, jednat jako Ježíš. A jak to Ježíš všechno dělal? S láskou. Prosme Božího Ducha o moudrost, abychom věděli, co znamená smýšlet, mluvit a jednat s láskou. Ať to lidem kolem nás přinese takové poznání, které je změní z bezbožníků na hledače Boha. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - PŘEKVAPENÍ DJ LUPÍKA - Jde s tebou

  Svítící tkaničky můžete zakoupit zde: ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | PŘEKVAPENÍ DJ LUPÍKA | Jde s tebou

 • ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI ADVENTNÍ: HLEDAČI BOHA

  Novému cyklu mých textů pro nový liturgický rok jsem se rozhodl dát název Hledači Boha. Vnímám totiž, že každý den ve svém životě nově potřebuji hledat Boha, setkávat se s ním, mluvit s ním, být s ním. Můžete mě na této cestě doprovázet… „Stane se v posledních dnech…“ (Iz 2, 1). Myslím si, že v Církvi od jejího počátku prožíváme poslední dny. Celé generace celá staletí a nyní my přicházíme „k hoře s Pánovým domem“ a toužíme, aby „nás poučil o svých cestách“, neboť „chceme kráčet po jeho stezkách“. Není totiž jiné cesty. Apoštol Pavel to v listu Římanům vyjádřil slovy „oblečte si Pána Ježíše Krista“ (13, 14a). Poznáváme Boha a učíme se jednat tak, jak to od nás žádá – „ne v hýření a opilství, ne ve smilství a necudnosti, ne v svárech a žárlivosti“, ale stále více podobnější Ježíšovi. Radostnou zvěstí v tom všem je, že naše úsilí být dobří – být podobní Bohu – není ponecháno na naše síly, ale máme „oblečeného Krista“, proto on sám v nás a skrze nás jedná. Mám oblečeného Krista? Jistě, už od křtu. Nechávám ho jednat, spolupracuji s ním, když chce skrze mne konat dobro? Moje odpověď je: „Jak kdy.“ Co mám dělat, aby chvilek, kdy moje jednání neodpovídá mému oblečení, bylo co nejméně, aby se úplně vytratily? Návod mi dává žalmista (Ž 122): „S radostí.“ S radostí chodit do chrámu. S radostí velebit Pánovo jméno. S radostí prosit o pokoj pro bratry a sestry, pro Církev. Návod mi dává Ježíš. Připomíná lidi z dob Noema, kteří viděli, jak Noe staví koráb, ale „nic netušili“ (Mt 24, 39), až přišla potopa. Nebyli připraveni, nečekali to. Ježíš říká, abychom jim nebyli podobní. Naopak, máme bdít. „A co znamená bdít? Ne nespát, ale mít srdce upřené na Boží věci. Hledat a nabývat Boží pohled na svět a události v něm. Vnímat, jak Bůh neustále jedná a vede vše k završení v Kristu. Čili stručně řečeno, máme hledat Boha.“ Vždy a ve všem. Možná někdo označí můj následující pohled za naivní, ale v souvislosti se situací kolem výpovědí lékařů mi přišlo na mysl Boží řešení, které může dokonale všechny zaskočit. Prosme Boha, aby v každé farnosti daroval několika pokorným lidem dar uzdravování. Bude méně nemocných a bude čas dát zdravotnictví do pořádku. A zároveň se Boží chrámy zaplní vděčnými lidmi… Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - JAK NA TO - Boží jméno

  Seriál - JAK NA TO - přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | JAK NA TO | Boží jméno

 • ZAMYŠLENÍ NA 34. NEDĚLI V MEZIDOBÍ (NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, KRÁLE NEBE I ZEMĚ): KONEC!

  Kráčet společně (Syn hodos)     Velmi se mi líbí, jak třetí vydání Římského misálu upřesnilo název dnešní slavnosti – ze slavnosti Krista Krále máme slavnost Našeho Pána Ježíše Krista, Krále nebe i země. Krásné vyjádření! Náš Král! Král nebe i země! Náš Pán je naším Králem, ale také Králem všeho. Z tohoto pohledu jsou dnešní čtení na konci církevního roku velmi pozitivní a povzbuzující. Odhalují totiž jednu zásadní pravdu – pro věřícího člověka neexistuje něco jako konec. Definitivní konec. Stačí se podívat na dnešní evangelium a dialog Krista a kajícího lotra. Ti, co na ně hleděli, viděli jejich konec. Definitivní konec na kříži. Ale lotr (!) viděl dál. Umírajícímu Kristu řekl: „Ježíši, vzpomeň si na mě, když přijdeš do svého království.“ A Ježíš také viděl dál. Jak by mu jinak mohl říct: „Dnes budeš se mnou v ráji“? Oba měli perspektivu, kterou nemohla smrt zničit. V tomto významu vnímám i dnešní responzorium ze 122. žalmu: „Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.“ To je perspektiva pro každého věřícího. V kontextu této neděle a dnešních čtení se netýká vstupování do nějakého kostela, ale toho, že když pro nás nastane konec zde na zemi, tak půjdeme dále - s radostí do Pánova domu, domů, kde už nikdy nebude žádný konec. Nechce-li se ti tomu věřit, přečti si Pavlův chvalozpěv na Krista z Listu Kolosanům, který tvoří dnešní druhé čtení (1, 12–20). Bůh udělal velké věci – a ne nějakému světu, ale mně i tobě. Přenesl nás z moci tmy do království svého milovaného Syna. To se stalo při křtu a my od té doby žijeme jako královské děti. Daroval nám odpuštění hříchů. Jsme vykoupeni! Tak nežijme jako žebráci! Vždyť Bůh je náš Otec! „Milosrdný a milostivý, shovívavý a velmi laskavý!“ Proto si s radostí nacvičujme tento týden každý den putování do Pánova domu – to poslední, které nás každého dříve či později čeká. Připomínej si to, když půjdeš do kostela. Když budeš večer usínat. Připomínej si to, když si budeš sedat za volant. Mysli na to, když půjdeš k lékaři na nějaké vyšetření, byť banální. „Půjdeme do domu Pánova. S radostí.“ To chce nácvik. Začni už dnes, abys byl připraven, když přijde kříž a konec, který není konec. Čeká tě tvůj Král! PS. Po přečtení tohoto textu mi přišla na mysl ještě jedna věc. Do domu Páně se nikdo z nás nedostane sám. „Půjdeme.“ Jsme společenství. Snažit se vklouznout do nebe sám je nesmysl. Jsme povoláni jít spolu. Tak to tak čiňme. Ať nikdo kolem nás není sám. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - JAK NA TO - Modlitba před jídlem

    Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | JAK NA TO | Modlitba před jídlem

 • ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PŘÍPRAVA

    Kráčet společně (Syn hodos)   V Liturgii hodin je několik možností, jak se modlit žalmy. Jednou je možnost vždy po pár verších (v žalmu je to vyznačeno širší mezerou mezi řádky) opakovat responzorium, které je k danému žalmu vybráno. Přesně toto jsem udělal při čtení evangelia této neděle – po každé větě jsem si vložil verš z responzoriálního žalmu. A před očima se mi objevil nesmírně povzbuzující text… Tím veršem byla slova: „Jásejte před tváří Krále a Pána“ (Ž 98, 6b). Tento žalm Církev dala na dnešní neděli jako naši odpověď na texty o konci světa, když „vše bude zbořeno“ (Lk 21, 6), když „Pán přijde soudit živé i mrtvé“ (responzorium). Podobná vyjádření v nás mohou vyvolávat strach a obavy: „Obstojím?“ Ale Ježíš nám ukazuje jinou perspektivu: „Vzpřimte se, zvedněte hlavu, neboť se blíží vaše vykoupení“ (zpěv před evangeliem). Právě proto mě nadchlo moje čtení evangelia spojené s opakováním zmiňovaného verše – neboť mě stavělo přesně do takové perspektivy. Vnímal jsem, jak ve mně opět roste touha po Kristově druhém příchodu. Možná se to stane dnes… A druhým přínosem tohoto cvičení je pro mě to, že se tak stávám vnitřně připravenější na to, že Ježíš jednou přijde – že „budou hrůzy a velká znamení na nebi“ (Lk 21, 11). Nacvičuji si to: „Všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Jásejte před tváří Krále a Pána. Ale ani vlas se vám z hlavy neztratí. Jásejte před tváří Krále a Pána. Pokud vytrváte, zachováte si život. Jásejte před tváří Krále a Pána“ (Lk 21, 17–19; Ž 98, 6b). Ježíš přijde. To je jisté. Nevíme kdy. I to je jisté. Ale umíme se na to připravit. Možná právě takovým cvičením, jaké zde dnes navrhuji: vzít si verš o jásotu ze žalmu a vkládat ho například do textů z Knihy zjevení, které se budou číst při mších svatých nejbližší dva týdny. Možná je uvidíme v jiném světle, budou pro nás zdrojem naděje a útěchy, opět nám odhalí, že Bůh má všechno v rukou. Zkus to: „Jásejte před tváří Krále a Pána.“ Zkus to spolu s někým. Ježíše přece nebudeš vítat sám.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - PROFESOR VOLFÍK BÁDÁ

    Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | PROFESOR VOLFÍK BÁDÁ | Vydrž až do konce

 • ZAMYŠLENÍ NA 32. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

  Kráčet společně (Syn hodos) Dnešní první čtení a evangelium nespojuje to, že v jednom i druhém je sedm bratrů. Pojivem je něco mnohem důležitějšího – zmrtvýchvstání. Ježíš na otázku saducejů jasně vyjadřuje pravdu o tom, že jednou všichni vstaneme z mrtvých. A sedm bratřÍ v době pronásledování zase jasně a nebojácně vyznávají víru v Ježíšem ohlášenou pravdu, když říkají, že „král světa nás vzkřísí k věčnému životu, neboť pro jeho zákony umíráme“ (2 Mach 7, 9). Naše víra ve zmrtvýchvstání stojí na zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pokud bychom tuto pravdu popřeli, přestali v ni věřit, padá celé naše křesťanství. Proto nám Církev jako pomůcku podává responsoriový žalm, ve kterém prosíme: „Pevně ​​drž mé kroky na svých chodnících, aby mé nohy nezakolísaly“ (Ž 17, 5). Přidává k této prosbě i vyznání víry: „Až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.“ (v. 15). Tyto texty mohou být naším programem na nejbližší dny, ale také na celý život. Vrátím se však k sedmi bratrům. Písmo nám i přes jejich vyznání, podporované jejich matkou, ukazuje důležitost společenství. Potřebujeme mít kolem sebe lidi, se kterými sdílíme stejnou víru, se kterými se navzájem povzbuzujeme a podporujeme. Jak těžko by bylo těm bratrům obstát, kdyby král používal praktiky komunistické StB a každého vyslýchal a mučil zvlášť. A jak silná jsou zase svědectví těch, kteří těmito výslechy a mučeními prošli, když říkají, že je drželo společenství. Sám jsem nějaké ty výslechy podstoupil v době, kdy už nebyly fyzicky tvrdé. Mlčet mi pomáhala myšlenka na bratry a sestry, se kterými jsem prožíval svou víru v Krista. Hledejme proto i v této době lidi, se kterými můžeme svou víru prožívat, se kterými ve víře můžeme růst, se kterými se navzájem můžeme povzbuzovat. To je synodální cesta. Když jen chodím na mše svaté, ale s nikým o své víře nemluvím, modlím-li se jen sám, pokud jen sám čtu Písmo, či jen sám činím dobré skutky, tak jsem nasáklý duchem individualismu, který je jedním z největších ohrožení současného křesťanství. Prosme Boha, aby nás tohoto ducha zbavil a vložil nám do srdce nový zájem o lidi kolem nás. Ať se naše víra živí v reálných společenstvích, nejen na internetových stránkách, kde sice můžeme přijímat velké duchovní bohatství, ale pokud ho nedáváme dál (tedy pokud se o něj nedělíme v malém společenství), tak jsme jen obyčejní duchovní egoisté.