Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Mše svatá – bohoslužba slova Credo, přímluvy

  Dnes jsme si v našem rozebírání části mše sv. povídali o vyznání víry Credu a přímluvách. Vyznání víry se věnuje Katechismus v paragrafech 185 – 1065. Pokud nemáte doma tištěný Katechimus, můžete použít ke studiu následující odkaz: http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=185   Vyznání víry (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 14)   Přímluvy (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 15)

 • Zamyšlení - VINICE (27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

    Dnešní texty o vinici nás činí velmi nejistými. Můžeme i my přijít o naše království? Může být i naše vinice rozvrácena? Americký spisovatel Brant Pitre v knize Židovské kořeny Eucharistie (Slovo mezi námi - Redemptoristi, Bratislava 2021, s. 78 - 79) cituje Josefa Flavia, židovského historika, který uvádí, že jeden rok se v Jeruzalémském chrámu v době Paschy obětovalo až 256 250 beránků. A protože podle tehdejších předpisů při každé paschální večeři muselo být minimálně deset lidí, stačí si to vynásobit a máme představu, jak obrovská slavnost to byla, kolik lidí bylo během Velikonoc v Jeruzalémě. A přece o všechno přišli - o chrám, o oběti… Pečovat o vinici/zahradu/pole je dřina. Dnes se to mnohým už nechce. „Co budu dřít, když si to můžu koupit!?“ Stačí se podívat po našich vesnicích, kolik půdy leží ladem. Je to zároveň smutný obraz Církve u nás, jejíž pastorace se dá ve velké míře charakterizovat pojmem „svátostný servis“. Takový přístup způsobuje, že mnozí pokřtění skutečně nechtějí od Církve nic jiného než svátosti. Ale nemají ochotu/zájem/důvod ve vinici Církve dřít. Nejen pro vlastní věčný život, ale také pro věčný život lidí, se kterými žijeme. Nutně potřebujeme změnu smýšlení. I proto probíhá synoda. Ne aby měnila učení, ale naše smýšlení. Už jsem ve svých textech zmiňoval, v čem je problém: individualismus, indiferentismus, imobilismus. Česky nezájem o druhé (zaměření jen na sebe), lhostejnost, neochota něco změnit. Nejistota z dnešních čtení je dobrá. Klade otázky: „Co ještě můžu udělat pro milovaného Boha? S kým? Jak? Kde?“ A volá k jednání – starat se o Pánovu vinici tak, abychom mu mohli jednou odevzdat bohatou úrodu spasených. Začít třeba novým zájmem o lidi (potřebujeme se setkávat v malých skupinách), zanecháním lhostejnosti a projevováním horlivosti v Božích věcech (v Knize Nehemjášově [1, 11] jsem našel takové krásné vyjádření: „…kteří se zálibou ctí tvé jméno“), ochotou měnit věci a neuspokojovat se s tím, že vždy tomu tak bylo. Pokusíme se o to tento týden? Nebo budeme jako Židé, kteří se odvolávali na chrám a mysleli si, že jim se nic nemůže stát?  „Bože, vrať se, shlédni, podívej se, navštiv, chraň, obnov!“ (Ž 80, 15–16.20).  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - BOŽÍ ZBROJ - Opasek pravdy

    Seriál - BOŽÍ ZBROJ - V tomto seriálu si povídáme se svatým Martinem o Boží zbroji a objevujeme, jaký úžasný dar pro každodenní použití nám v ní Bůh nabízí. Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe   Roman Vlk | BOŽÍ ZBROJ | Opasek pravdy

 • 22. 10. prožijeme Misijní neděli, papež František k ní píše dětem

    Ve spojitosti s Misijní nedělí proběhne i v naší farnosti mnoho aktivit na podporu misií, a to jak modlitbou, tak finančně díky Misijnímu jarmarku. Již tuto neděli 8. 10. se chceme dobře připravit. Proto zveme od 15:00 do suterénu kostela sv. Vojtěcha všechny šikovné dospělé na misijní vyrábění pro starší spolu se všemi mladými ze skupinek TOM Sluníček a Potkanů.   POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA PRO PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ   Drazí misionáři – drahé děti a mládeži, drazí rodiče, animátoři a přátelé! 19. května tohoto roku jsme oslavili 180. výročí založení Misijního díla dětí a mnozí z vás slaví toto významné a požehnané výročí ještě i v těchto dnech. Mons. Charles de Forbin Janson, biskup z Nancy a duchovní pastýř s velkým apoštolským srdcem, jej založil v roce 1843poté, co se z dopisů od francouzského misionáře dozvěděl, že mnoho dětí v Číně umírá následkem hladu zanedbávání. V srdci pocítil hlubokou žízeň po jejich záchraně, a to nejen tělesné, ale i duchovní, protože Ježíš, Boží Syn, zemřel a byl vzkříšen ke spáse všech. Při příležitosti tohoto výročí si chceme právě z jeho misionářské horlivosti vzít první důležité ponaučení: starost o spásu druhých. Vskutku, jako skuteční Ježíšovi učedníci se snažíme mít srdce podobná jeho srdci a nechceme bránit tomu, aby v nás nehořela touha po spáse všech. Právě proto vzniklo vaše nádherné misijní dílo, které i dnes, po 180 letech dynamické činnosti, učí velké množství dětí a mladých na celém světě, jak se stát učedníky – misionáři. V tomto roce si připomínáme i 150. výročí narození zvláštního a vzácného člena Misijního díla dětí: svaté Terezie od Dítěte Ježíše, patronky misií, která do něj vstoupila ve věku sedmi let. Dnes – 1. října – slavíme její liturgickou vzpomínku, a právě od ní si chceme vzít druhé velké ponaučení: i přesto, že jsme ještě velmi mladí, můžeme svými modlitbami přispět k tomu, aby mohli všichni poznat a milovat Ježíše, a v tichosti pomáhat jiným jednat dobro. Jak nás učí svatá Terezie, modlitba je prvním misijním skutkem – dokáže zasáhnout každé místo na světě, všechny děti a mladé a každého misionáře. Proto vás zvu, abyste díky modlitbě rostli v přátelství s naším Spasitelem, v přátelství mezi vámi a všemi dětmi a mladými světa, a stali se tak šiřiteli míru. Drahé děti a drahá mládež – drazí misionáři, chci vám ze srdce poděkovat, protože svou horlivostí nám všichni pomáháte, abychom se stali odvážnými svědky Evangelia a podělili se s ostatními nejen o materiální dobra, ale také o to, co je pro nás nejvzácnější – o naši víru. Chci také poděkovat vašim rodičům a animátorům, kteří vás doprovázejí a šíří tak charisma a spiritualitu Misijního díla dětí. Jde o „papežské dílo“ – to znamená univerzální dílo – katolické církve a papeže, a proto vás považuji za své zvláštní spolupracovníky. Chtěl bych vám však připomenout, že toto označení znamená i další důležitý závazek: budovat mosty a vztahy podle příkladu samotného Krista. A k tomu vás také ze srdce vyzývám. Pokračujte dále v misijní horlivosti v souladu s charismatem, které vám svěřil Mons. Charles de Forbin Janson, a v následování malé cesty svaté Terezie od Dítěte Ježíše s věrností vašemu heslu: „děti se modlí za děti, děti evangelizují děti, děti pomáhají dětem“. Ať vás Pán žehná a ať vás neustále doprovází – a nezapomeňte se za mě modlit. PAPEŽ FRANTIŠEK, Řím, 1. října 2023    

 • FILMOVÝ APOŠTOLÁT ZVE NA FILM ŠARLATOVÝ A ČERNÝ

    V roce 1943 sílí údery proti nacistické třetí říši a Řím, resp. neutrální Vatikán, se stává útočištěm tisíců uprchlých válečných zajatců, Židů a hledaných odbojářů. Irský kněz, vatikánský právník a diplomat, chráněnec kompromisnického papeže Pia XII. (John Gielgud) monsignore Hugh O´Flaherty (Gregory Peck) organizuje ve spolupráci s italským odbojem úkryt pro všechny pronásledované. Dramatickou situaci vyhrocuje nástup nacistického  fanatika a pragmatika plukovníka Herberta Kapplera (Christopher Plummer) do funkce policejního velitele Říma:  židovská komunita je pod příslibem ochrany okradena o zlato a deportována, vyhlášení výjimečného stavu umožňuje  masové zatýkání. Kappler záhy zjistí, že O´Flaherty je hlavou ilegální organizace a usiluje o jeho likvidaci, aby zlomil  hnutí odporu. Pravověrný nacista a představitel křesťanské lásky k bližnímu se osobně střetávají na veřejnosti, gestapo strojí knězi léčky, on však bravurně Kapplerovi uniká, statečně chrání ohrožené přátele, poskytuje duchovní útěchu  obětem fašismu.   Promítáme v sále pod kostelem sv. Vojtěcha v pondělí 9. října v 18:30. Vstup volný, občerstvení zajištěno.

 • Mše svatá – bohoslužba slova

    Dnes jsme si v našem rozebírání části mše sv. povídali o čteních, žalmu, zpěvu Aleluja, čtení evangelia a homilii.   Čtení z Bible (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 9)   Responsoriální žalm (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 10)   Aleluja (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 11)   Evangelium (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 12)   Homilie (Liturgie.cz - 120" o liturgii - Mše svatá 13)  

 • Zamyšlení ZNOVA ZÁJEM O LIDI (26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

    Jak povzbuzující jsou dnešní čtení – tedy ta, která spolu souvisí, to znamená první, žalm a evangelium. Bůh dává šanci změnit se každému, i tomu nejhoršímu člověku. A nejen to, že volá ke změně, ale dává také schopnost uskutečnit ji – „…ukazuje cestu hříšníkům. Pokorné vede ke správnému jednání a tiché poučuje o svých cestách" (Ž 25, 8b-9). Zakusil jsem to velmi výrazně ve svém životě, jednou zde možná napíšu své svědectví o tom, jak mě Bůh nikdy neopustil, ačkoli jsem kdysi nechodil po jeho cestách a nehledal jsem jeho smýšlení. „Pokud se bezbožný odvrátí od své bezbožnosti, kterou páchal, a jedná podle práva a spravedlnosti…“ (Ez 18, 27). „‘Nechce se mi.‘ Ale pak toho litoval a šel.“ Vždy je možnost vykročit na Boží cesty. Problémem mnoha křesťanů však velmi často je, že si myslí, že to (velmi zjednodušeně řečeno) znamená chodit do kostela a ráno i večer se modlit. Jistě, je to důležité, ale podstatnější je být svědkem Ježíšova zmrtvýchvstání a jeho moci, kterou nás zachraňuje. Na mši svatou chodím a modlím se, abych poznával Boží cesty při ohlašování evangelia, nejen pro vlastní svatost. S Kristem žiji, abych o tom mluvil lidem kolem sebe. Pokud je třeba, tak i slovy. Pokud nám toto smýšlení chybí, kdesi v nás je chyba. Brzy začne v Římě zasedání biskupského synodu o synodalitě. Všechno se o tom píše, objevují se různé obavy… Ale my si už nyní můžeme vzít jedno z hlavních ovocí dosavadních synodálních setkání – vytvářet skupinky, které se pravidelně setkávají nad Božím slovem a v modlitbě a hledají, jak přečtené slovo žít. Nejde o hledání problémů, ale o vztahy, o zájem o lidi. Pokud to nebudeme dělat, tak rok od roku bude v naší Církvi méně lidí, neboť naše víra nebude plodná – nebude přinášet život lidem kolem nás. Bůh se o lidi zajímá. My nemůžeme být jiní. Rozumíš tomu, co jsem napsal? Jestli ano, tak tento týden pozvi někoho, aby se s tebou modlil, četl Písmo a konal dobro. Trvale, nejen jednorázově. Boží Duch ti pomůže a povede tě zanechat individualismus, lhostejnost a imobilitu (vyjádřenou slovy: „Vždycky to tak bylo, tak proč to měnit?“) a milovat lidi tak, aby poznali tvého milovaného Ježíše.  Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • P. Roman Vlk - Pancíř spravedlnosti

    Seriál - BOŽÍ ZBROJ - V tomto seriálu si povídáme se svatým Martinem o Boží zbroji a objevujeme, jaký úžasný dar pro každodenní použití nám v ní Bůh nabízí.   Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 DĚKUJEME   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe  

 • PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ V OTROKOVICÍCH

    Od ledna 2024 bude zahájena příprava na biřmování. Jedná se o svátost křesťanské dospělosti. Každý dospělý křesťan by měl o své víře umět svědčit, ale aby jeho svědectví bylo pravdivé, především o ní svědčit praktikováním víry v každodenním životě. A tomu má napomoci právě příprava, která má nabídnout zkušenost s živou vírou. A proto tato příprava trvá déle. Dle směrnice o přípravě na biřmování naší arcidiecéze, která je níže, je délka trvání této přípravy rok. To je ale v případě, že setkávání probíhají každý týden. Nebo je možné zvolit model setkávání co 14 dní, kdy je prostor nabídnout ještě jedno setkání těm, kteří zrovna nemohli v předen daný termín se svou skupinkou. V takovém případě se příprava rozloží na dva roky. V naší farnosti pojedeme podle modelu setkávání co 14 dní, tedy 2 roky.   Materiály k přípravě K přípravu na biřmování využijeme materiálů ze Slovenska s názvem Program Vyvolený. Ten nabízí 24 kapitol, které se snaží přivést biřmovance k osobnímu setkání s Ježíšem Kristem a učinit z nás jeho učedníky.   Jak vypadají materiály se můžete podívat zde:  https://www.sviatostbirmovania.sk/ukazkova-hodina/            Více o celém programu je na www.sviatostbirmovania.sk   Kdo se může přihlásit Minimální věková hranice je 15 let dosažených v tomto školním roce. Horní věková hranice je neomezená, protože jak píše níže o. arcibiskup, touto svátostí vstupujeme do plného uvedení do křesťanského života. A každý dochází k rozhodnutí již nejenom do kostela chodit, ale mít Boha na 1. místě svého života v různém období svého života. Zároveň bych rád nabídl možnost zúčastnit se přípravy i pro ty, kteří sice biřmování dříve přijali, ale např. v dobách za komunismu bez přípravy. Nebo i těm, kteří sice přípravou prošli, ale vnímají, že život s Duchem Svatým se jim nepodařilo rozvinout, nemají žádná charismata ke službě. Zůstalo nejčastěji jen u chození do kostela, ale chybí zkušenost víry s živým Bohem. Přihlášky Zájemci o přípravu se mohou zastavit do konce listopadu pro přihlášku k biřmování u o. Pavla.     Směrnice příprava biřmovanců v olomoucké Arcidiecézi Biřmování je svátost, která dovršuje křest. Jeho účinkem je zvláštní vylití Ducha Svatého. Kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha Svatého skrze tuto svátost, dostane sílu stát se svědkem Boží lásky. Stává se plnohodnotným a zodpovědným členem katolické církve. (KKC 1285–1314, Youcat 203) Příprava pokřtěných na přijetí svátosti biřmování je prvořadým úkolem Božího lidu. Duchovní správcové mají dokonce povinnost dbát o to, aby všichni pokřtění došli plného uvedení do křesťanského života a aby byli na biřmování připraveni s největší péčí. Ať je zajištěno, aby byli napřed vhodným způsobem poučeni a aby účast kandidátů na životě obce věřících i styk s jednotlivými věřícími jim účinně a v dostatečné míře pomáhaly k dosažení takového stupně duchovního života, aby mohli vydávat svědectví křesťanského života a apoštolsky působit. Cílem přípravy je uschopnění kandidáta k životu z víry. Nejde jen o náboženské znalosti, ale především o osobní vztah ke Kristu, o pomoc mladému člověku vyrůst ve zralou křesťanskou osobnost, která se snaží kvůli Kristu poznávat nauku církve a Písmo svaté, ale i měnit své postoje a styly jednání, přijímat stále větší zodpovědnost za svůj život. Metoda přípravy není konkrétně stanovena. Je třeba brát v úvahu potřeby dnešních mladých lidí, kteří jsou v mnohém jiní než ti dřívější, protože jiné je jejich prostředí. Přípravu nemůže nahradit samostudium či pouhé přednášky. Důležitý je dialog, osobní aktivita i společenství a zkušenost. Má trvat rok (může jít i o školní rok – o prázdninách se neučí). Poučení ať je v rozsahu Katechismu pro mladé Youcat – asi 30 lekcí. Polovina může být ve společných přednáškách, polovina jako práce ve skupinách. Způsob není určen. Je důležité hledat cesty, které zaujmou a zapojí, ve skupinách mohou mít referáty či prezentace, doma připravená malá témata pro skupinu, nebo jak by téma podali méně věřícím, kteří se ptají, turistům při návštěvě kostela, či mladším dětem, nebo si sdělit zkušenosti, jak mluvili o víře s jinými. Důležitý je prostor pro výměnu názorů a hledání. Aspoň jednu přednášku na téma láska, manželství, sex svěřit manželskému páru. Přečíst jedno evangelium (soukromě jako osobní četba, ale důležité je uvedení do četby a sdílení zkušeností, povzbuzování). Mělo by jít o probuzení zájmu o Písmo a osvojení si pravidelné osobní četby Písma, o snahu rozjímat a také uvádět do života. Škola modlitby – asi 10 lekcí, které nemusejí být vždy samostatné. Někdy lze spojit s prací ve skupině (rozjímání, adorace, křížová cesta či jiná pobožnost, kající pobožnost před svátostí smíření). Víkendový pobyt v centru pro mládež (rekolekce může být i jinde, ale nezapomenout na svědectví mládeže), nebo účast na vícedenním setkání mládeže (diecézní, národní, světové), mládežnický festival (Medjugorje), Antiochie. Důležitá je zkušenost společenství. Zapojení do farnosti – dobrovolnictví – opravy, úklid či zdobení kostela, vedení scholy, ministrantů, malých dětí, Orel, Skaut, Charita, Maltézská pomoc, letní tábory, návštěvy nemocných či seniorů v domovech a léčebnách, hlídání dětí, Noc kostelů, farní den. Individuální rozhovor s knězem aspoň jednou, či lépe na začátku a na konci přípravy (motivace, konkrétní rada a pomoc s jeho problémy). Nejde o zkoušku, ale nabídku pomoci a duchovního doprovázení, které má probouzet touhu a trpělivě povzbuzovat v krizích, v nadšení stavět na nohy, být náročné, ale i trpělivé a laskavé. Osvědčuje se, když skupinky vedou aktivní laici, kteří se však během přípravy setkávají s knězem k výměně zkušeností, hodnocení, doplnění. Každá skupina je jiná a programy je třeba „šít na míru“. Zkušenost s laiky (i vrstevníky), kteří vedou přípravu, je důležitá a motivující, aby předavatelem víry nebyl jen kněz či řeholnice, kteří to dělají „z povolání“. Dopisy – biřmovanci a kmotři obdrží dopis biskupa a biřmovanci napíší biskupovi žádost o biřmování s uvedením důvodů, se zamyšlením nad růstem své víry a s vyjádřeným úmyslem, jak budou ze svátosti biřmování žít. Evidence – vedoucí přípravy má aspoň stručný písemně připravený program přípravy a vede „třídní knihu“, aby bylo jasně zapsáno, co je probráno či splněno a co teprve čeká, aby nedocházelo k opakování či vynechání podstatného. Součástí přípravy je účast na nedělní mši svaté a zpovědní praxe už během přípravy, ne až na konci. Zapojit farnost, zvláště rodiče a kmotry (novéna, společná adorace). Program se zachová s moudrou tolerancí (rozliší se možnosti v malých či velkých skupinách, u mládeže či dospělých, případně kandidáty křesťansky vyspělé a lidi ve víře dostatečně nevyučené – ohled na matky s dětmi a nemocné, různě postižené či staré). Kněz může vzhledem k okolnostem program upravit a rovněž s velkorysou moudrostí omluvit část neúčasti na přípravě. Pravidlo není jediným zákonem přípravy. Nejvyšší zákon je láska, která vede k pastorační moudrosti. Ve všem mají biřmovanci zakoušet lásku církve jako matky. +Jan Graubner, arcibiskup

 • Zveme na Večer chval

    Přijměte pozvání Koinonie Jana Křtitele ke společné modlitbě.