Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: VÁLKA A MÍR

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 26.2.2022

  Kráčet společně (Syn hodos) Možná se v nás vynořuje v těchto dnech otázka, co se to děje ve světě. Pro nás v nedalekém světě. Dnešní evangelium nám odhaluje příčinu, dává odpověď ve své poslední větě: „Z plnosti srdce mluví… ústa“ (Lk 6, 45). Naše přísloví to říká takto: „Co na srdci, to na jazyku.“ A protože žádná slova nezůstávají bez následků, tak špatná slova, slova nenávisti, hněvu, lži, nepravdy… způsobila, že dnes máme válku. Když hledáme příčiny zla ve světě, kdesi v té řadě příčin je zlo, zrozené slovy usazenými v srdcích konkrétních lidí. Přičemž to zlo není doménou jednoho národa či jednoho člověka. Je v srdcích mnoha lidí napříč jazyky, národy, státy, rasami… Pokud nedávám pozor, nejednou se objeví i v mém. A je pořádná dřina nechat ho v sobě zemřít. Jsou-li v nás dnes obavy, co bude zítra, do jakého dne se vzbudíme, tak jako křesťané jsme povinni hledat cesty, jak přinést pokoj. Ježíš ukazuje cestu - břevno ve vlastním oku a smítko v oku bližního. Pokud chci s někým spolu kráčet (syn hodos), tak se to nedá, jak ho svým břevnem mlátím za to, že on mě píchá svou třískou… Čili první věc, jak dosáhnout pokoje (i míru), je pokání ze svého břevna, jeho odstranění – neboli metanoia, změna smýšlení i jednání. Nechat špatné slovo zemřít ve svém srdci… Víš, kdy lhář přestane být lhářem? Ne tehdy, když přestane lhát, ale když začne mluvit pravdu. Kdy zloděj přestane být zlodějem? Ne tehdy, když přestane krást, ale když všechno ukradené vrátí. I s odprošením a lítostí. Kdy špatný člověk přestane být špatným? Nestačí přestat dělat zlo. Musí začít dělat dobro. Musí začít svým životem slavit Pána. Vždy, když se stane něco velkého (donedávna pandemie, nyní válka), objeví se ve mně myšlenka, zda má smysl pokračovat v tom, co dělám. A vždy dostanu velmi rychlou odpověď. Tentokrát zní takto: „Proto buďte pevní, moji milí bratři, nedejte se zviklat a vždy vynikejte v díle Páně. Víte přece, že vaše námaha není marná, když ji konáte ve spojení s Pánem.“ (1 Kor 15, 58). Ať je tato věta z dnešního druhého čtení i pro tebe povzbuzením neochabovat. Až do konce, do posledního dne svého života ochotně konejme dílo spásy, neboť každý den někdo vedle nás potřebuje naše svědectví lásky k Bohu, je-li třeba, i slovy. Toto je cesta, jak se dostat z války, z neštěstí: svým životem – myšlením, mluvením i jednáním – slavit Pána. Ještě i ve stáří budeme přinášet ovoce a tak zvěstujeme, že Pán je spravedlivý a nepravosti v něm není… (Ž 92).  

 • Charita vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu

  V reakci na vstup ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a z toho plynoucího rizika další eskalace ozbrojeného konfliktu vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí. Z krizového fondu jsme zároveň uvolnili půl milionu korun na bezprostřední pomoc. V důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu se východ Ukrajiny potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Ruské uznání separatistických republik a vstup ruské armády na jejich území dramatickou situaci v zemi ještě prohloubí, další desítky tisíc lidí budou nuceny uprchnout z postižených oblastí a budou potřebovat pomoc se zajištěním základních životních potřeb. Ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem, Charitou Ukrajina, se v první fázi zaměříme na okamžitou podporu lidí zasažených novými boji, ať již zůstanou ve válečné zóně, nebo budou nuceni uprchnout. Tato pomoc se soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci. Na bezprostřední pomoc uvolnila Charita Česká republika z krizového fondu částku 500 000 Kč. PŘISPĚJTE NA CHARITA PRO UKRAJINU „Situace na Ukrajině je již nyní alarmující, východ země čelí humanitární krizi nepřetržitě od roku 2014. Eskalace konfliktu ještě dál – a zřejmě bohužel dramaticky – zvýší počet těch, kteří budou potřebovat bezprostřední pomoc při zajištění základních životních potřeb. Jsme připraveni se na pomoci takto postiženým obyvatelům podílet, a to tím spíš, že se jedná o zemi nám tak blízkou,“ říká Evžen Diviš, regionální manažer pro oblast postsovětských zemí a Blízkého východu. Veřejná sbírka Charita Česká republika proto vyhlašuje veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. Sbírkový účet má číslo 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104. Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90 „Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. Děkujeme všem, kteří obyvatelům Ukrajiny v téhle těžké době pomohou,“ dodává Evžen Diviš. Charita pomáhá na Ukrajině dlouhodobě. Zajistili jsme například zlepšení dostupnosti a rozsahu zdravotní péče na východní Ukrajině či podpořili vnitřně vysídlené obyvatele země. Pomáháme také s rozvojem a poskytováním sociálních služeb i materiální pomocí. Krizový fond Charity Česká republika je tvořen z výtěžku Tříkrálové sbírky. Slouží na pomoc obyvatelům stiženým nenadálou přírodní pohromou či válečným konfliktem. Děkujeme za vaši pomoc. Zdroj: charita.cz

 • Vox Verbi – nabízí noho podnětů k evangeliu podle Marka

    Jak prožít dobu postní? Můžete si vybrat z již dříve nabízených duchovních aplikací v mobilu. Dnes zvlášť bych chtěl pozvat k objevení podcastu Vox Verbi. Podnětné komentáře k Markovu evangeliu přijdou vhod tomu, kdo by jej chtěl přečíst od samého začátku.   VOX VERBI - promo video   Ja tento podcast vznikl? „Čtete Bibli každý den? Už jste ji celou několikrát přečetli? Baví vás Bible? Rozumíte všemu, co se v ní píše? Pamatujete si při odchodu z kostela vždy všechna čtení? Daří se vám žít každý den 100% podle evangelia? Pokud většinou odpovídáte NE a chtěli byste na tom něco změnit, zkuste podcast Vox Verbi.“ Tyto provokativní otázky zazněly v jeho prvním dílu. Kladla je sestra Anna Mátiková, doktorandka na Papežském biblickém institutu v Římě. To ona přišla s tímto novým příspěvkem při příležitosti Roku Bible, který Paulínská rodina začala slavit 26. listopadu 2020. (Načasování je spojeno s liturgickou památkou bl. Jakuba Alberioneho, zakladatele velké Paulínské rodiny, jejíž součástí jsou i Dcery sv. Pavla.) První podcasty zvaly posluchače každý adventní den k zamyšlení nad liturgickými texty. Od 7. ledna 2021 pokračuje autorka seriálem věnovaným kontinuální četbě Markova evangelia. Nové epizody jsou publikovány každý čtvrtek. Příslib, že posluchač poodhalí pozoruhodné detaily evangelního textu, se každým dílem naplňuje. Pokud vás předešlé řádky přesvědčily, vítejte mezi těmi, kteří kráčí za Ježíšem po stopách nejstaršího ze čtyř kanonických evangelií. Není to ojedinělá nabídka, již sestry paulínky pro milovníky Slova s velkým S chystají. Jako pravidelní posluchači se včas dozvíte o dalších možnostech. Mottem Roku Bible je verš z 2. listu Soluňanům: „Aby se slovo Páně dále šířilo“ (2 Sol 3,1). Toto je poslání Dcer sv. Pavla a každého křesťana: poznávat Boží slovo a svým životem ho žít a šířit dál. Každý tak, jak je k tomu povolán. Vaše případné dotazy, podněty nebo reakce můžete psát na: anna@paulinky.cz nebo na twitterový účet @AnnaFSP. P. S.: Anna Mátiková je také autorkou knihy Expedice Bible: Základní výbava. Pokud i vy patříte mezi ty, co chtěli o Bibli víc vědět, ale báli se zeptat, protože to už přece měli dávno znát, rozhodně po této nevelké publikaci sáhněte.   Podcast najdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify i na dalších platformách (např. Breaker, Pocket Casts nebo RadioPublic). Též přímo ZDE nebo ZDE.

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč mám být dobrý k těm, kdo jsou na mě zlí?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 19.2.2022

  Otázky: Proč mám být dobrý k těm, kdo jsou na mě zlí? 2. Proč má Bůh rád i ty, kdo hřeší? Kdo z vás patří mezi prvních 12 výherců v soutěži z vlčího doupěte?   Evangelium (Lk 6,27-38) Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete, míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jako měrou měříte, takovou se zase naměří vám.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč mám být dobrý k těm, kdo jsou na mě zlí?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: VÝZVA

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 19.2.2022

  Kráčet společně (Syn hodos) Jakou radikální změnu smýšlení dnes požaduje Ježíš! Církev k jeho příkazu milovat nepřátele jako první čtení uvádí příklad krále Davida, který také musel smýšlet radikálně jinak než lidé jeho doby. Vždyť zabít nepřítele bylo tehdy normální, přímo žádoucí. Ale David říká: „Ne!“ Ježíš žádá stejnou změnu smýšlení. Milovat nepřátele. Možná si pomyslíme, že pro něj to bylo snadné, vždyť je Boží Syn. Nezapomeň však, že byl i člověk! A nezapomeňme také, že to byl Bůh, kdo jako první začal milovat nepřátele. Počínaje Adamem, který ho zradil. Konče mnou či tebou. Všichni jsme byli Bohu nepřáteli. A on nás přesto hledal, vysvobodil, přijal zpátky. Čili miloval. Nádherně to dnes opěvuje žalmista: „Milostivý a milosrdný je Pán, shovívavý a dobrotivý nesmírně“ (Ž 103, 8). „Nové přikázání vám dávám, praví Pán; abyste se milovali navzájem, jak jsem já miloval vás.“ Tato slova dnes posloucháme jako zpěv před evangeliem, abychom věděli, že Bůh od nás žádá jen to, co Ježíš, tedy Bůh sám dělal. Není to nic nemožné. Jak jsme nosili obraz pozemského člověka, Adama, tak nyní nosme obraz nebeského člověka, Krista (viz 1 Kor 15, 49). V souvislosti s radikálností Ježíšových požadavků se mi v mysli vynořují obrazy ze synodálních setkání v našem malém společenství. Témata a otázky, které otevíráme a na které hledáme odpovědi, nám na jedné straně odhalují bídu našeho farního společenství. Neboť otázky o společném kráčení, vzájemném naslouchání, o místě, kde můžeme mluvit, o inspiracích, které vycházejí z našich společných modliteb a slavení, přinášejí množství odpovědí, které vyjadřují bezradnost, konstatují pasivitu, nezájem, odhalují, že jsme v podstatě jen jakýmisi příjemci služeb Církve, ale téměř nic nedáváme. Ale do těchto tmavých míst někdy zazáří věty naděje: „Potřebujeme se více modlit, přinášet oběti a konat dobré skutky… Připomeňme si, kdo jsme, a věřme, že Duch Svatý v nás mluví. Nebojme se vytvářet lidem příležitosti mluvit o tom, co v Církvi prožívají…“ Toto je druhá strana těchto setkání – poslouchání, co nám říká Duch. Začít taková setkání znamená radikální změnu – někdo to musí chtít, musí oslovit další, najít si na webu materiály nebo oslovit svého kněze či diecézního koordinátora, postavit se před pozvané a vést je ve společném kráčení a hledání odpovědí… Někdo ve farnosti musí začít milovat…  

 • Postní kapky - denní zamyšlení skrze aplikaci, email či SMS

  Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma RODINA.   Pro každý den doby postní si budete moci vybrat: - Pobožnost na každý den (text i audio) - Liturgická čtení - Z katechezí papeže Františka o rodině - Navazující inspirace biskupa Josefa Nuzíka - Úryvky z exhortace papeže Františka o lásce v rodině (Amoris Laetitia) - Nahrávky postních písní z Kancionálu - Křížové cesty - Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí - další audio, foto i video Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránce můžeš každý den dostat krátké inspirace. Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.   Odkazy: www.postnikapky.cz Facebook Postní kapky 2022    

 • Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

  Čeští a moravští biskupové nám s ohledem na situaci kolem Ukrajiny posílají následující výzvu: Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili. Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.   Praha, 14. února 2022   Společná modlitba:   Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.   Otče náš…. Zdrávas, Maria…   Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. Svatý Václave, patrone míru, oroduj za nás. Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.   Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.  

 • Kdo to byl sv. Valentýn?

  Zajímavé informace o původu ostatků na pražském Vyšehradě a životě sv. Valentýna, kdo napsal první valentýnku, podává v následujícím videu prof. Martin Weise.   Svatý Valentýn nejen pro zamilované   Catholica.cz píše o sv. Valentinovi: V Římě byl knězem pravděpodobně za panování císaře Klaudia II. Gothica (268-270) a původně byl dle legendy lékařem. Podle císařova názoru ženatí muži prý v armádě nepodávali tak dobré výsledky jako svobodní a z toho důvodu budoucím vojákům zakazoval vstup do manželství. Valentin však zamilované tajně sezdával. Odtud může pramenit vztah k svátku zamilovaných. Za to, a hlavně pro svou víru, byl předveden před císaře, aby se zodpovídal ze všeho, co konal pro svůj vztah k Bohu. Když se ho císař zeptal, proč neuctívá římské bohy, podle legendy odpověděl: "Tito bohové jsou samá nečistota a hřích. Jen Kristus je pravý Bůh a když mu uvěříš, bude tvá duše spasena a ty zvítězíš nad nepřáteli." Císař by se snad nechal i přesvědčit, zejména když byl zároveň utvrzován v tom, že křesťané nejsou nepřátelé říše a že Valentin k němu a ke všemu lidu chová upřímnou lásku. Ale pro císařovo okolí tomu bylo jinak. Císař předal Valentina náměstkovi a ten jej odevzdal soudci Asteriovi, aby zatím zůstal ve vazbě. Valentin se tam modlil za soudcovo obrácení a ten přišel, aby Valentina vyzkoušel. Dle legendy mu řekl: "Je-li tvůj Bůh opravdu jediný pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři vrátí zrak." Valentin přiložil svou dlaň na oči nevidomé a modlil se. Dívka pak znovu spatřila světlo. Protože začala vidět, Asterius s celou rodinou uvěřil v Krista a požádal o sv. křest. Valentin je před křtem naučil pravdám víry a potřebným znalostem. Zprávy o uzdravení slepé a o obrácení soudce se roznesly po městě. Křesťané se radovali a pohani s velkým hněvem zaútočili na soudcův dům. Valentina vyvlekli ven, ztloukli ho a odvedli na Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem. Císař Klaudius se nestavěl jako nepřítel křesťanů, ale přesto dopouštěl jejich pronásledování. Vzhledem k většímu počtu legend, které se neshodovaly, došlo i ke spojení s biskupem Valentinem. Ten míval připomínku ve stejný den, ale neprošel schválením do nového martyrologia. Toto martyrologium dnešního světce uvádí jako kněze, mučedníka a zná přesné místo jeho smrti. Dobu úmrtí jako nejistou. Uvedené legendární vyprávění není proto do detailu přesné na rozdíl od jména císaře a citací. Valentin vynikal ve skutcích milosrdné lásky a byl Božím přítelem, protože konal to, co chtěl Ježíš (srov. Jan 15,14). Také pro nás platí, že jsme Ježíšovi přátelé, budeme-li dělat to, co nám v evangeliu přikazuje. Pak poneseme ovoce a Otec nám dá oč ho v Kristově jménu poprosíme, podobně jako splnil prosbu sv. Valentina, když se modlil nad slepou dívkou. POZNÁMKA Rozšířené Valentinské oslavy, jejichž původ někde vycházel od svátku biskupa Valentina z Terni, který není v martyrologiu, byl jinde sváděn na údajnou zamilovanost kněze Valentina. Toto rozhodně není pravda a oslavy mají možná docela pohanské pozadí. V Římě se totiž 14. února oslavovala bohyně Juno, považovaná za ochránkyni partnerských vztahů v manželství a ochránkyni rodin. Ženám byly z toho důvodu v rodině dávány květiny. V dřívějších dobách byl prý 14. únor nazýván i "miláčkův den", protože se zasazoval "Miláčkův polní salát." Také se vytvořila pověra, že svobodná dívka si vezme chlapce, kterého na Valentina spatří jako prvního. Toho hned z rána s kytkou v ruce využívali mladí nápadníci. Podle historiků jsou souvislosti 14. 2. se svátkem zamilovaných i v probouzející se přírodě, kdy ptáci začínají své svatební tance. Posílání Valentinských pohlednic má svůj počátek až v 15. století, kdy první "valentinku" prý manželce z londýnského vězení poslal orleánský vévoda Charles a tradice se rozšířila až v 19. století. Pak rostla se zájmy obchodníků.

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Co to je BLAHOSLAVENÝ?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 12.2.2022

  Otázky: 1. Co to je být blahoslavený? 2. Jaká bude nová hitovka DJ Lupíka? 3. Proč se Ježíš píše jako JESUS!   Evangelium (Lk 6,17.20-26) Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze svého středu), potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale běda vám, boháči, neboť (už) máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Co to je BLAHOSLAVENÝ?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: OHEŇ NA CESTU

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 12.2.2022

  Proč je důležité věřit, že Ježíš vstal z mrtvých? Nejen důležité, ale nejdůležitější? "Pokud Kristus nevstal, vaše víra je marná a stále jste ve svých hříších," odpovídá svatý Pavel (1Kor 15,17). Pokud nebylo zmrtvýchvstání, tak není ani odpuštění hříchů. Není smíření s Bohem. Není pokoj v srdcích lidí... Nepokoje po celém světě mimo jiné hovoří o tom, že mnozí pokřtění přestali žít podle víry. Víra se pro mnohé stala jen zvykem. V neděli hodinu Bohu, ostatní hodiny týdne pro mě. V lepším případě je Bůh jeden ze zájmů pokřtěného – stejně jako fandění olympionikům (což vůbec není špatné; ale modlíš se za všechny ty, co se snaží získat pozemské vavříny, aby usilovali i o ty věčné?) či sezení u piva nebo čtení bulváru. Jen z pohledu zmrtvýchvstání můžeme vnímat ostatní biblické texty této neděle s nadějí. Mluví o dvou cestách. Jen o dvou! I když téměř ve všem v Církvi platí i-i, na konci platí buď-nebo. Nyní jsme v Církvi i světci, i hříšníci; potřebujeme milost, ale ta předpokládá i přirozenost, žijeme ve víře a používáme také rozum, máme tělo i duši… Ale na konci bude buď nebe, nebo peklo. A co bude konkrétně mým údělem, závisí jen a jen na mě. Na tom, zda si nyní vyberu kráčení se zmrtvýchvstalým Kristem, nebo kráčení s pomíjejícím se světem, závisí to, zda si na konci vyberu nebe nebo peklo. Ne Bůh mě pošle tam či onam. On jen bude (tak, jak to dělá celý můj život) respektovat mé rozhodnutí. Svatý Augustin k tomu řekl: „Nemůže špatně umřít, kdo dobře žil. Ale sotva umírá dobře, kdo žil špatně." Když zvu lidi ke společnému kráčení v rámci synodu, nejednou se zamýšlím, jestli někteří z nich věří ve zmrtvýchvstání. Nezanedbali jsme v Církvi hlásat každému a v každé době, že Ježíš vstal z mrtvých? Kolik jsem už v životě slyšel kázání o prázdném hrobě. Ale jak málo bylo o tom, že Ježíš žije! Ale ohlašovat Ježíšovo vítězství není úkol jen pro kněze. Neboť jejich prvořadý úkol je slavit svátosti s lidmi a pro lidi, kteří věří ve zmrtvýchvstání a žijí s živým Ježíšem. Ohlašovat, že Ježíš žije, je úkol každého, kdo se s Ježíšem setkal. Moje a doufám, že i tvoje - pokud ses s Ježíšem setkal. Při prvním setkání naší skupiny na téma synodu padla otázka, že proč bychom měli spolu kráčet. Odpověď je ukryta ve víře v Ježíše, ve víře v jeho zmrtvýchvstání. Tou jsme se stali (křtem) členy Boží rodiny, Kristovým tajemným tělem. Nejsme ponecháni každý sám na sebe, ale jsme pospojováni, abychom jako jedno tělo kráčeli k věčnosti. Po zemi! V každodenním životě. Ohlas tento týden někomu radostnou zvěst: Ježíš vstal z mrtvých a žije! Vůbec to nemusí být někomu cizímu, na ulici. Možná to potřebuje slyšet tvůj syn, možná kněz ve tvé farnosti, možná tvoje máma… Neboj se, radostná zvěst bude působit, i když ty možná sklidíš výsměch či nechápavý pohled…