Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Jakou písničku si společně zazpíváme?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 20.11.2021

  Evangelium (Jan 18,33-37) Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Jakou písničku si společně zazpíváme?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 34. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: NEBUDEŠ MÍT JINÉ BOHY

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 20.11.2021

  Jako shrnutí biblických textů této neděle vidím zpěv před evangeliem: „Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází!“ To jsou zvolání, která mají (nejen) dnes naplňovat naše srdce, naši mysl, ale také naše ústa. Přichází Ježíš, náš Král. Ještě ho nevidíme, ale jeho příchod se každým dnem přibližuje. A to, že ho nevidíme, neznamená, že nevládne. Ježíš je Král od věčnosti. To, že se stal člověkem a svým životem, utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním nám přinesl vykoupení, je – lidsky řečeno – jakousi přidanou hodnotou jeho božství, je vzácnou ozdobou jeho královské koruny. Co s tím ale my děláme? Ježíš nepřichází, tak hledáme a uskutečňujeme svá řešení, která jsou nejednou pohanská. Sváry, svody a rozbroje – v této době zejména pro očkování a různá omezení – jsou jasným důkazem toho, že mnoho křesťanů má jiného boha. Boha pýchy (já jsem nejchytřejší, ani papež mi nebude poroučet), boha egoismu (mám svou svobodu, mě nikdo nebude omezovat a nikdo mě nemůže k ničemu nutit), boha nelásky (plné nemocnice a vyčerpaní zdravotníci nejsou můj problém), boha zloby (každý, kdo má jiný názor než já, je dacan), boha násilí… Ale tak to nemá a nesmí být! Ježíš je náš Král! Ježíš přichází! Celý svět je v jeho rukou. Ne my jsme povoláni zachraňovat lidstvo. My jsme povoláni milovat Ježíše a milovat každého člověka jako svého bratra či svou sestru. Způsobujeme-li svými postoji či jednáním (pro drobnosti, kterými jsou v této době z hlediska věčnosti i zmíněné očkování či nějaká vnější omezení) rozdělení v rodině, rozdělení v Církvi, rozdělení ve společnosti, jsme vinni hříchem ničení jednoty, která je Božím darem! Spolu s nevěřícími najednou křičíme: „Nechceme, aby tento nad námi kraloval“ (Lk 19,14). Prosím, vzpamatujme se a připomeňme si opakovaným čtením Písma svatého, kdo a jaký je náš Král, pro koho a s kým žijeme. Ježíš je tichý a pokorný srdcem. Přemohl svět. Je s námi po všechny dny našeho života. Je cesta, pravda i život. Je „Alfa a Omega, praví Pán, Bůh, který je, který byl a který přijde, Všemohoucí“ (Zj 1,8). Pokoř dnes své srdce, mocí Ducha Svatého vyžeň z něho všechny bohy, kteří ti způsobují jen hněv, bolest a nemoc, zlo a nenávist, podrob se znovu pravému Bohu a vyznávej: „Ježíš Kristus je Pán!“ (Flp 2, 11). Toto je poslední text 9. roku mého psaní pro diecézní stránku. Rád bych právě tento napsal radostnějším tónem. Doufám, že další rok psaní začnu s větším optimismem. Ale bolí mě srdce, když vidím, jak se Boží děti hrnou ke zlému jen proto, že dali přednost jiným bohům… Pane, smiluj se!

 • V Otrokovicích se připojíme k iniciativě Červená středa

    Ve středu 24. 11. proběhne po celém světě iniciativa Červená středa. U nás se k ní připojíme večerní mší svatou od 18:00 a následnou adorací. Od 20:05 budete moci taky sledovat díky Tv Noe benefiční koncert, který ve spolupráci s Charitou Česká republika pořádá Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí. Výtěžek bude využit k obnově církevní budovy v iráckém Mosulu.   Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Iniciátorem je britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need (u nás známá spíše jako Kirche in Not). CO JE SMYSLEM? Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.  Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se koná na dalších místech ve světě – mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách. Zapojte se také, stačí udělat opravdu málo. JAK TO ZAČALO? První ročník proběhl v roce 2016. Už v roce 2017 bylo ve Velké Británii nasvíceno nejméně deset katedrál a mnohé další katolické kostely či školy. Nechyběl ani pojízdný info stánek ve formě ikonického doubledeckeru či nasvícení budovy Parlamentu na břehu Temže. V České republice se iniciativa koná od roku 2018, kdy se zapojilo ca 25 objektů, v roce 2019 to bylo už 80 institucí a v roce 2020 se i přes nepříznivou epidemiologickou situaci zúčastnilo přes 100 farností, sborů, obcí, veřejných institucí ad. Odkazy: https://www.cervenastreda.cz/  

 • Týden modliteb za mládež v naší farnosti

  V týdnu od 14. do 21.11.2021 probíhá týden modliteb za mládež. Při této příležitosti prosíme o dary Ducha svatého pro všechny mladé lidi – ať vytrvalou spoluprací s Ním rozvíjejí své dary a najdou své místo v církvi. Připojit se můžete denně jakoukoliv modlitbou na tento úmysl. Vyvrcholením je děkanátní setkání mládeže, které bude v naší farnosti v sobotu 20. 11. od 9:00. Po mši svaté v 16:00 s o. arcibiskupem Janem Graubnerem bude následovat večer chval.   Týden modliteb je výzva pro mladé, aby se sami, každý svým způsobem, zapojili osobně do modlitby za mladé. A taky, aby nezůstali ve své modlitbě izolováni, ale zorganizovali ve své farnosti, rodině či společenství modlitbu za mládež v daný týden v pátek od 20 do 21 h i pro ostatní. Bude to stejný čas pro celou republiku, ve kterém se můžeme spojit různými způsoby v modlitbě na stejný úmysl. Modlitba za mládež Bože, náš Otče, děkujeme Ti za naději, kterou lidstvu dáváš skrze mladé lidi. Děkujeme za dar jejich života, touhu po lásce a pravdě. Prosíme Tě o dar rozlišování pro ně – ať dovedou rozpoznat dobro a zlo. Dej jim dar síly a ctnost statečnosti, ať dokážou zlo odmítnout a dobro volit. Pomáhej nám být jim pravdivými svědky evangelia a vytrvale je podporovat na jejich životní cestě. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. Na Slovensku v rámci týdne modliteb za mládež probíhá taky Godzone Tour. Jejich evangelizační program bude možné sledovat v sobotu 20. 11. od 19:30 skrze přímý přenos Tv Noe nebo internet. https://tour.godzone.sk/2021/          

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Jak mám rozumět tomu, že nebe a země pominou?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.11.2021

  Evangelium (Mk 13,24-32) Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe. Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Jak mám rozumět tomu, že nebe a země pominou?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.11.2021

  Jak nádhernou perspektivu nám vykreslují biblická čtení dnešní liturgie! Prorok Daniel hovoří o moudrých, že se budou skvět jako jas oblohy, a o těch, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, že budou jako hvězdy na věčné věky (viz Dan 12,3). Žalmista vyjadřuje důvěru, že je v Božích rukou, že bude prožívat plnost radosti a věčnou slast (viz Ž 16). Autor Listu Židům zase říká, že je lék na hřích - Kristova oběť (viz Žid 10,11-14.18). A Ježíš to ve své eschatologické řeči celé shrne: „Syn člověka… shromáždí své vyvolené“ (Mk 13,26-27). To vše je o nás, o naší budoucnosti. Ale také o přítomnosti – neboť prožíváme odpuštění hříchů, neboť mnozí z nás se skvějí jako moudří a přivádějí mnohé ke spravedlnosti, neboť už dnes prožíváme plnost radosti a slast v přítomnosti Boha, neboť už dnes nás Duch Svatý shromažďuje v Církvi. Zároveň však prožíváme to, co je v Církvi neustále přítomno – „už a ještě ne“. Už jsme s Ježíšem, ale ještě nejsme s ním úplně. Už jsme vykoupeni, ale ještě nejsme spaseni. Už se radujeme, ale ještě naříkáme nad zlobou ve světě – a mnohdy i nad vlastní slabostí a selháním. Vnímám, že když nám Církev v závěru církevního roku předkládá takové texty, není to proto, abychom prožívali strach a báli se konce světa. Ale je to proto, abychom zvedli hlavu a s důvěrou očekávali Ježíšův návrat. Vždyť jsme-li jeho, tak čeho se máme bát, před kým se máme strachovat? Ježíš přijde a bylo by smutné, kdybychom se jeho příchodu báli. Jistě, to, co jeho příchod předchází, v nás přirozeně vyvolává strach (neboť zlo a zloba vyvolávají strach), ale Ježíš nás vyzývá, abychom se nezalekli tak, že bychom hledali záchranu v tom, co nabízí svět. Jak jsem nedávno kdesi četl seznam potravin, které si pro případ konce je třeba vzít s sebou někde do úkrytu. Jako bychom se mohli konci vyhnout… Ne, Ježíš chce, abychom očekávali konec s nadějí a důvěrou. Abychom byli moudří, abychom jiné přiváděli ke spravedlnosti, abychom se cvičili v radosti z Pána a ze slasti ze života v jeho rukou. Abychom nezůstávali v hříchu, ale neustále byli ponořeni v jeho očišťující krvi – v oběti, kterou přinesl jednou provždy. Abychom čekali, že jednou budeme uchváceni vstříc Pánu. Přijď, Pane Ježíši, a zachraň lidi naší doby! Přijď, toužebně tě očekávám!

 • P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Kdo dává víc?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.11.2021

  Evangelium  (Mk 12,38-44) Ježíš učil (zástupy): "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud." Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Kdo dává víc?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • ZAMYŠLENÍ NA 32. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: INFLUENCERKY

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.11.2021

  Dovolím si tvrdit, že obě vdovy z dnešních liturgických čtení patří mezi nejvýznamnější influencerky v dějinách křesťanství. Nejprve však uvedu vysvětlení cizího slova, které jsem právě použil: Influencer je povětšinou veřejně známá osoba (herec, hudebník, moderátor, youtuber, sportovec,…), která je pro ostatní lidi vzorem a často jim pomáhá rozhodovat se. Obě vdovy jsou díky Bibli velmi známé veřejné osoby. Jedna se starala o proroka Eliáše, druhé si všiml a vyzvedl sám Boží Syn. Obě byly chudé, obě zřejmě neuměly ani číst, obě byly zcela bezvýznamné, méně než nic. Ale všiml si jich Bůh (on má schopnost všimnout si i toho, co je pro jiné nic) a pokládal za důležité zviditelnit život jejich tím, že je učinil součástí svého slova. Jaký nesmírný vliv mají během tisíciletí na miliony lidí, kteří Písmo čtou a uskutečňují! Kolik dobra se díky nim udělalo v dějinách při péči o jiné, při budování Božího království obětí a zříkáním se! Kdybych měl napsat seznam lidí, kteří významně ovlivnili můj život, věru by vypadal úplně jinak než ve výše uvedeném popisu. Pokud vynechám Ježíše, kterého zařadit mezi influencery se absolutně nepatří, tak můj seznam pak vypadá asi takto: apoštolové, proroci, mučedníci (zvláště oběti komunismu), církevní otcové, otcové pouště, mystici, zakladatelé řeholí, moji rodiče, blízcí příbuzní, kněží, se kterými jsem se znal. A pokud bych je měl jmenovat, tak v posledních letech mezi ně řadím i krále Davida, autora mnoha žalmů, a tři mudrce, kteří se přišli poklonit Dítěti Ježíš. (Zařazení tří králů tě zřejmě překvapilo, ale to je na dlouhé povídání v souvislosti se středověkými freskami v mnoha kostelech celé Evropy. Najdi si na webu text s názvem Voda milosti pro ty, kteří žízní.) Kdo jsou nejvýznamnější ovlivňovači ve tvém životě? Na mínění koho dáš? Dnes je příležitost zařadit do svého seznamu dvě vdovy. Možná ti nepasují mezi herce a hudebníky, ale je možné, že pokud jim dovolíš, aby ovlivnily tvé jednání a vztahy s lidmi, tak za nějakou dobu se tvůj seznam bude podobat mému a zjistíš, že skutečný život a dobrý vliv mají často ti, kteří jsou pro svět ničím (vždyť nemají ani účet na facebooku, instagramu, tweetu). Ale jsou zapsáni v Božím slově a v Božím srdci. Jejich vliv má dopad na tvou věčnost.

 • Společnost Kristýn z arcibiskupství olomouckého nabízí konzultaci ohledně energií

  Společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele Bohemia energii a dalších společností. Podrobnější informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách https://www.kristyn.cz/akce/62-pomoc-s-energiemi.html  

 • Domácí duchovní obnova o synodalitě

  Nadchla mě myšlenka bohoslovce Matěje Jirsy, jak vstoupit do procesu synodální cesty, ke které nás pozval papež František? Nabízí na samém začátku možnost 6 dní strávit v osobní modlitbě a pak se s takto získanou zkušeností teprve zapojit do pracovních skupinek.   Pozvánka k domácí duchovní obnově o synodalitě   Úryvek z duchovní obnovy: S čím máme jako církev vyrazit na cestu do dalších let? Co vzít s sebou, co naopak nebrat, co zahodit, co změnit, co zanechat? Možná jste zaregistrovali, že katolická církev začíná celosvětový synodální proces, který chce tyto otázky zodpovědět. Možná se se ale někteří ztrácíme v tom, jak to vlastně celé uchopit, nebo se bojíme, že to vyšumí do prázdna. Nabízím konkrétní a jednoduchý způsob, jak začít – šestidenní osobní domácí duchovní obnovou. Šest dní, šest témat. Spojující linka? Modlitba a naslouchání. Možná jeden člověk nezvládne změnit celou církev na globální strukturální úrovni, ale určitě může přispět k proměně svého bezprostředního okolí. Než apoštolové vyšli na nové cesty, potřebovali sílu Ducha svatého. Synodalita, společná cesta, je duchovní proces. Kde chybí modlitba a Duch svatý, tam není synodalita. O pravdě se těžko hlasuje, pravda se spíše společně hledá. Nejde o to prosadit svůj názor, ale o to setkat se s touto silou Ducha svatého a zaslechnout, k čemu nás volá.   Text ke stažení zde: Duchovní obnova Synodalita