Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Liturgie domácí církve u adventního věnce

  Dostal se ke mně materiál pobožnosti, kterou pro farnost Kežmarok připravil P. František Trstenský a o žehnání adventního věnce doplnil a do češtiny přeložil P. Pavel Křivý. Tuto pobožnost se můžete pomodlit vždy, když na Vašem adventním věnci každou neděli zapalujete novou svíci. Každá svíce dostala konkrétní název. První je svíce města Betléma, u které budeme prosit za představitele světské moci. Druhou je svíce Matky Boží, u které budeme prosit za dívky, ženy a matky. U třetí svíce budeme pamatovat na svatého Josefa a modlit se za chlapce, muže a otce. Nakonec při zapálení čtvrté svíce, která se jmenuje svíce andělů, se budeme modlit za biskupy, kněze a zasvěcené osoby. Pošlete tuto pobožnost i vaší rodině, známým a přátelům. Modlete se ji v domácnostech. Prožijme Advent v radosti a pokoji, ale i ve ztišení a pokání. Buďme bdělí, aby nám materiální věci nezakryly skutečný smysl Adventu a Vánoc.   Foto zdroj Člověk a víra, autor: Martina Řehořová   Texty pro bohoslužbu ke stažení zde: Liturgie domácí církve u adventního věnce

 • Poděkování za Červenou středu

  Děkuji všem, kdo jste přijali výzvu k dnešní modlitbě za pronásledované křesťany, a taky za výzdobu kostela.       

 • Roráty letos u vás doma

  Protože se s velkou pravděpodobností nebudeme moci setkávat ve větším počtu na bohoslužbách, letos rorátní mše svaté v kostele nebudou. Přesto se nabízí mnoho možností, jak roráty doma prožít.   P. Petr Hofírek z farnosti Dolní Němčí nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.online nebo v mobilní aplikaci Roráty 2020, která je ke stažení na Google Play.   Ranní pobožnost (asi 30 minut) bude obsahovat: - především tradiční rorátní písně (sestry Boromejky) - desátek růžence - žalmy - úryvek z Písma a zamyšlení - prosby - a další modlitby     Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos vylepšenou aplikaci Průvodce adventem 2020, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. Aplikace je určena těm, kteří mají touhu a odhodlání prožít advent v blízkosti Božího slova, které je jádrem každodenního rozjímání, meditace. Texty Průvodce adventem si můžete zdarma stáhnout v nové aplikaci. Každý den předkládá nově tři záložky: Záložka Písmo nabídne všechna nezkrácená biblická čtení, která se tento den čtou při liturgii. Texty v záložce Průvodce adventem obsahují několik veršů z Božího slova; myšlenky různých autorů: papež František, emeritní papež Benedikt XVI, Józef Augustyn, Vojtěch Cikrle, Zbigniew Czendlik, Timothy Dolan, Anselm Grün, Guy Gilbert, Fabrice Hadjadj, Ladislav Heryán, Charles Journet, Joseph Langford, Thomas Leoncini, James Mallon, Josef Maureder, Jean Mercier, Aleš Opatrný, Angelika Pintířová, Josef Prokeš, Helmut Schlegel, Matka Tereza, Marek Orko Vácha, Markéta Zahradníková, Michal Zamkovský; nástin meditace nabízí jednu z cest, kudy se v meditaci můžeme vydat.. Úplně nová záložka Modlitba doplňuje předchozí texty modlitbami od různých autorů. Texty modliteb nenajdete v tištěné podobě Průvodce adventem, ty jsou jen v aplikaci.   Každý den naleznete texty Průvodce na stránkách Pastoračního střediska: https://pastorace.biskupstvi.cz/.

 • Podpořte pronásledované křesťany i v našem kostele

  Na tuto středu 25. 11. jsme pozvaní se přidat k mezinárodní iniciativě Červená středa, která připomíná lidi pronásledované pro víru. V naší farnosti bude proto možnost se přijít pomodlit v průběhu celého dne od 8:00 do 18:00 do speciálně vyzdobeného kostela před vystavenou Nejsvětější svátost. Proč je důležité připomínat si pronásledované pro víru a jaká je historie Červené středy? Na tyto otázky jsme se ptali Petra Jana Vinše, generálního sekretáře Ekumenické rady církví v ČR.   Osobně jsem se mohl setkat s čínskými křesťany, kteří u nás požádali o azyl. Poskytli jsem rozhovor pro DVTV - Čínské křesťanky: Zatkli by nás, protože věříme v Boha, hledají nás už dva roky, bojíme se o rodiny   Účastnil jsem se veřejného setkání na podporu čínských křesťanů v Praze na Václavském náměstí 14. 10. 2018   Příběhy pronásledovaných Křesťanů - Fatima ze Saudské Arábie   Pronásledování křesťanů - biskup Václav Malý   Pronásledování křesťanů se pravidelně věnuje Hlas mučedníků a CSI - Křesťanská mezinárodní solidarita.    Odkazy: cervenastreda.cz facebook.com/cervenastreda

 • Nedělní kázání pro děti - ZÁRUKA ÚSPĚCHU - P. Roman Vlk

  Co napadlo o. Romana k evangeliu, které čteme tuto neděli v kostele? Zamyšlení vhodné nejenom pro děti... Evangelium (Mt 25,31-46) Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“   Nedělní kázání pro děti | ZÁRUKA ÚSPĚCHU | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030  

 • ZAMYŠLENÍ NA 34. NEDĚLI V MEZIDOBÍ - KRISTA KRÁLE: JEŽÍŠ JE PÁN

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 21.11.2020

  „Nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán’, leč v Duchu Svatém“ (1 Kor 12, 3b).   Několik myšlenek mi přichází na mysl při čtení textů dnešní slavnosti Krista Krále. První je konstatování o ovcích, které "se rozprchli v oblačném a mlhavém čase" (Ez 34, 12). Nyní je takový čas, nejistý, neklidný, vzbuzující obavy i reptání. Pastýř však říká, že se o své ovce postará a vysvobodí je. To je naděje pro všechny, kteří v této době ani nevědí, kam byli zahnáni, kde se rozprchli svým reptáním, frfláním, vzdorem. Je to naděje i pro mě, že mě Pán provede přes zlou dobu, vždyť říká: "Ztracené ovce vyhledám, rozptýlené přivedu zpět, zraněné obvážu, slabé posílím, tučné a silné zachovám" (Ez 34, 16). Ať jsem jako Boží ovečka v jakémkoli stavu - ztracený nebo zahnán nebo zraněn nebo slabý nebo tučný a silný -, věřím, že Pán mě nenechá a neopustí. Druhou je žalm, který často zpíváme na pohřbech, ale který si mnohem více potřebujeme připomínat ve dnech, kdy máme pocit, že nám něco chybí, že jsme omezováni. " Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám." (Ž 23,1). Jak moc potřebujeme konat pokání za to, že právě toto Boží slovo svým jednáním často popíráme. Nemůžu jít na mši? " Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám…" Musím být v karanténě? " Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám…" Nejbližší nechápou, proč jsem klidný, zatímco oni se rozčilují? " Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám…" Třetí je Pavlův text o Ježíšově zmrtvýchvstání. Říká mi dvě věci - že pokud Ježíš vstal z mrtvých, tak má moc učinit všechno to, co Bůh v Písmu slibuje. A že i já jednou budu vzkříšen. A to mě přivádí k poslední myšlence z dnešních textů. Budu vzkříšen a budu souzen. Budu se moci s důvěrou postavit před soudce? Bude mé pokání stačit na to, aby mě postavil po pravici? Vím, že nebude. Ale budu se držet Ježíšovy ruky. Každý den si to nějakým způsobem nacvičím (v dnešním evangeliu je celý seznam těchto způsobů). A doufám, že Ježíš mou ruku v tom rozhodujícím okamžiku nepustí.   * * *   (Prosba autora) Tímto textem končím osmý rok psaní zamyšlení pro diecézní stránku. Pokud mi Bůh dopřává zdraví těla i mysli, rád budu pokračovat. Avšak prosím každého, kdo tento text čte, aby se za dnes mě pomodlil. Abych mohl stále svými písmenky vyznávat: "Ježíš je Pán!" (1 Kor 12, 3), jak to bylo mottem těchto textů v právě skončeném liturgickém roce.

 • Biskupové Čech, Moravy a Slezska vybízejí k postu za ukončení pandemie

  Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Text celého prohlášení i modlitbu přinášíme níže. Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin. Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví. Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12. Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu. Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů Vaši biskupové Praha, 20. listopadu 2020   ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ(pro modlitbu u jesliček v rodině) Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové. Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen. Zdroj: www.cirkev.cz

 • Příběh Bible – 2. příchod Ježíše Krista

  Vždy, když se blíží s adventem konec liturgického roku, čtou se texty z knihy Zjevení či starozákonní texty o konci světa. Na jednu stranu to může být strach nahánějící, na druhou stranu o této skutečnosti víme, a dokonce i samotný Ježíš o ní mluvil se svými učedníky, tedy neměla by nám nahánět strach, ale měli bychom s ní počítat. Jak se ji podařilo ztvárnit tvůrcům projektu Bible v písni - The Story?   V pořadu Tv Noe – Příběh Bible zaznělo: Zdíša: Dnes si budeme povídat o poslední knize Bible, kterou je kniha Zjevení. Klipu, který nás čeká, tak jeho začátek je takový trošku, jak to říct, takový ne zrovna šťastný, protože jsou v něm různé ukázky ze zpráv, jsou tam povodně, dějí se různé virové epidemie, ozbrojené střety… Pavel: Takové surové zprávy. Zdíša: Ano, surové zprávy. A mě by zajímalo, jak se na ten velký den – druhý příchod, dívá Bible. Pavel: Říkalas, že je to až poslední kniha, ale o druhém příchodu mluvil předtím už i Kristus. A On tam popisu, že přijdou všechny tyto věci, abychom o nich věděli, což je pro nás výborné. On nás připravil na tady tyto zprávy. I když se nám zdají velmi drastické, On o nich mluvil, abychom s tím počítali a žili víru. Protože končí slovy: „Ale nalezne na zemi Syn člověka víru, až přijde?“ A tohle je pro nás poselství, že touto vírou my se můžeme přenést pře všechny tyto hrozné zprávy. A bohužel, to nejsou zprávy, to je realita. Nás se to dotýká možná jen jako zpráva, ale tohle někde někdo prožívá jako realitu a možná někdy i my. Zdíša: Já si myslím, že velice dobře zvolili pro tuto píseň dva interprety, kteří mají co dočinění s tou přípravou, protože jsou to Michael W. Smith a Darlene Zschech. Oba dva jsou snad nejznámější chváloví zpěváci na světě, spoustu jejich písní zpíváme i v našich kostelích. A chvála je vlastně modlitební příprava na ten příchod. Pavel: Mě oslovuje chvála v tom, že chválou dělá člověk to, pro co byl stvořen. A jestliže dělám to, pro co jsem byl stvořen, tak žiji s Bohem. A to je úžasné takhle žít. Ježíš říká: „Buďte připraveni“ a já se přirozeným způsobem, který je mi blízký skrze hudbu, najednou stavím do postoje: Bože, já chci být s tebou, a to není jenom tady, ale jednou i na věčnosti. A ta věčnost jednou přijde, ať už jsem generace, která zažívá možná ty poslední dny na Zemi anebo každý z nás v okamžiku smrti prožije to setkání s Kristem tváří v tvář. Zdíša: Každopádně ale ta písnička není zrovna chválová, schválně vám přečtu kousek text. Tam se zpívá: „Přijde si pro nás v hukotu silného větru. Jako se obilné klasy ohýbají, tak se bude svět klanět a ohýbat…“ Mně to přijde, že to není zrovna šťastný text.  Pavel: Právě tam slyšíme ta Ježíšova slova, kdy mluví o tom, že jeho věřící, kteří ho poznali, se mu budou klanět. A Ježíš říká: „Jestliže mě vyznáš před lidmi, k tobě se přiznám i já před otcem v nebi.“ A to je úžasné, to je klanění, to je chvála. Zdíša: Tak v tom případě se na to pojďme podívat z tohoto úhlu pohledu.   The Great Day (SECOND COMING) – Michael W. Smith & Darlene Zschech

 • Evangelizace skrze kreativitu i v naší farnosti

  Tento víkend proběhla Konference o evangelizaci online. Jejím cílem je ukázat pestrou škálu možností, jak evangelizovat. Nemusíte být hudebníci, zpěváci, sochaři, malíři, architekti, stavitelé katedrál, přesto můžete umět něco, skrze co může Bůh promlouvat k druhým. A protože máme takové šikovné lidi i u nás ve farnosti, již druhý týden můžete v našem kostele obdivovat kreativní ztvárnění některé části Božího slova dané neděle. V neděli 8. 11. jsme četli tyto texty a takhle vypadalo kreativní ztvárnění:     V neděli 15. 11. jsme četli tyto texty a takhle vypadalo kreativní ztvárnění:           V neděli 22. 11. jsme četli tyto texty a takhle vypadalo kreativní ztvárnění:       Co dále je možné? Může to být například hezky udělaná vývěska s pozvánkami na farní akce nebo jakákoliv výzdoba na nich – stačí pár světýlek, svící, kreativní nápis. Najednou jakákoliv modlitba v takto vyzdobeném prostoru místnosti či kostela může být něčím nevšedním, skrze co se dotýká Bůh. Použití kreativní výzdoby na různých akcích můžete vidět např. ve fotogalerii Projektu On z Valašských Klobouk.     Jste šikovní grafici? Vaše uplatnění na poli evangelizace je velmi široké: od tvorby kvalitních plakátů přes tvorbu webů až po ztvárnění různých citátů. Budu sdílet jednu svou zkušenost. Na jednom duchovním víkendu pro mladé muže po videoklipové modlitbě křížové cesty zůstal v místnosti jeden kluk a stále koukal na poslední promítnutý citát. Ptám se jej: „Děje se něco?“ On odpovídá: „Možná jen kvůli tomuhle citátu jsem tu měl být.“     Citáty časopis In: https://www.facebook.com/IN.divci.casopis/ Citáty z Bible: https://www.facebook.com/citatyzbible/ Citáty Vždy s Bohem: https://www.facebook.com/vzdysbohem     Nemusíte zůstávat jen ve virtuálním světě, ale i váš domov nebo fara může ožít nějakým citátem přímo na zdi.     https://obchod.rybka.sk/15-krestanske-nalepky-na-stenu   Umíte fotit? Pak je to jedinečná příležitost, jak nechat promluvit Boha skrze vaše vnímání toho, co se děje kolem vás. V České republice vznikl ojedinělý projekt Člověk a víra, který sdružuje fotografy napříč naší zemí a snaží se ukázat bohatost církevního života. I tohle je způsob, jak hovořit o Bohu.       Fotografie, které ukazují svět víry https://www.clovekavira.cz/   Viděli jste někdy pískomalbu? Zvláště ve spojení s hudbou je to velmi silný nástroj evangelizace.       Tohle není zdaleka vyčerpávající seznam kreativních metod evangelizace. Ale pokud pomohl ve vás probudit vášeň mluvit o Bohu skrze tuhle dovednost, která vám byla Bohem dána, jsem rád. Těším se, co nového v naší farnosti vznikne.  

 • ZAMYŠLENÍ NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: ODMĚNĚNÁ VĚRNOST

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 14.11.2020

  „Nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán’, leč v Duchu Svatém“ (1 Kor 12, 3b).   Dnešní čtení mi přivádějí na mysl slovo věrnost. Žena z Knihy přísloví věrně vykonávala práce svého stavu podle tehdejších zvyklostí a kulturní oblasti. Odměnou za vytrvalost v dobrém je chvála. Nejen "v branách města", ale zejména před Bohem. I Ježíš v evangeliu hovoří o věrnosti - věrnosti v malém. Pokud tedy můžeme pokládat 5 talentů za maličkost (jeden talent mohl mít až 36 kg zlata nebo stříbra). A přece je - z našeho pohledu - tolik bohatství pro Ježíše "málem" (Mt 25,21). Ježíš si cení věrnost. Ať někdo spravuje 5 € nebo tunu zlata, není důležitá velikost spravovaného majetku, ale věrné, poctivé nakládání s ním. Odměnou za to je "ustanovím tě nad mnohým" (tamtéž). Přitom mi přichází na mysl zcela odlišná situace, v níž se ocitli tři správci Babylonské provincie. Když odmítli klanět se Nabuchodonosorově modle, král jim klade otázku: "…který bůh vás vysvobodí z mé ruky?" (Dan 3,15). A tři muži odpověděli: králi: „Nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme.“ (Dan 3,16-18 ). Věrnost, kterou neohrozí ani nebezpečí smrti. Dostali do správy dar víry a ten rozmnožovali svým svědectvím před králem. Odměnou jim byla záchrana. I my jsme v naší situaci povolání být věrní. Mnozí se nemůžeme účastnit slavení Eucharistie, ale všichni - každý z nás - můžeme dennodenně prožívat svátost svého křtu. Můžeme pokračovat v prožívání svátosti biřmování. Manželé mohou každý den upevňovat přijatou svátost manželství. Kněží sice slaví Eucharistii, ale zároveň mohou investovat i do svátosti kněžství, kterou přijali. V těchto svátostech jsme dostali celoživotní poklady, abychom je dobře spravovali, rozmnožili a když přijde Pán, ukázali mu ovoce naší věrné práce. Proto není čas naříkat, že nemáme mše. Takový nářek by znamenal zakopat svou svátost křtu do země a čekat na "lepší časy". Naopak, je čas poctivě a věrně pracovat na tom, aby poklady, které v sobě máme, přinášely bohaté ovoce. Jednou se postavíme před Pána a možná se nás zeptá: "Ukaž mi, co jsi udělal se svým křtem." Tak rád bych mu jako odpověď ukázal zástup lidí, pro které byl můj život svědectvím o Ježíši. Doufám, že odměnou mi bude blaženost (Ž 128,1). "Milovaný Bože, jsem hříšník. Ale doufám ve věčný život s tebou - pro tvé milosrdenství."