Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Modlitba za situaci u nás a ve světě, za návštěvu papeže Františka v Iráku

  Spojme se v modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství za posilu všech nemocných, lékařů, zdravotníků… a všech, kdo v této době pomáhají a jsou nezastupitelní. Doprovoďme svou modlitbou taky papeže Františka na jeho apoštolské cestě do Iráku.   Obrázek zdroj: https://www.pastorace.cz/   HODINA MILOSRDENSTVA

 • Poznejme hlouběji sv. Josefa – nabízí se 9denní příprava i duchovní obnova

  Prožíváme rok svatého Josefa a můžeme využít nabídky Komunity Blahoslavenství, která nabízí impulz k modlitbě a prohloubení vztahu s tímto jedinečným světcem, kterému byl svěřen Boží Syn, ale i každý z nás, do otcovské ochrany a péče. Před slavností sv. Josefa nabízí 9denní přípravu zaměřenou na poznání Josefa jako syna Izraele, tedy jeho židovských kořenů. Na slavnost svatého Josefa nabízí návod na prožití páteční slavnostní večeře v kruhu své rodiny, inspirované židovským slavením Šabatu.     Materiály ke stažení zde: https://www.blahoslavenstvi.cz/josef-syn-izraele    V sobotu 20. března připravili 2 a půl hodinové interaktivní setkání přes Zoom zvlášť pro muže, ženy a mladé od 14 do 18 let. V programu je inspirující přednáška o svatém Josefovi a pak sdílení ve skupinkách.    Více zde: https://www.blahoslavenstvi.cz/obnova-se-sv-josefem-pro-muze https://www.blahoslavenstvi.cz/obnova-se-sv-josefem-pro-zeny https://www.blahoslavenstvi.cz/obnova-se-sv-josefem-pro-mladez-od-14-do-18let   V sobotu 20 března v 18:00 bude živě vysílán modlitební večer z Komunitní kaple, v kterém bude čas chvály, promluva a symbolické gesto odevzdání svých úmyslů a starosti sv. Josefovi.   Více zde: https://www.blahoslavenstvi.cz/modlitebni-vecer-sv-josefem-pro-vsechny   Dovolíme si parafrázovat větu papeže Františka z jeho apoštolského listu věnovanému sv. Josefovi, ve které zdůvodňuje napsání listu: Účelem "této nabídky" je vzrůst lásky k tomuto velkému světci a pobídka, abychom prosili o jeho přímluvu a napodobovali jeho ctnosti a jeho rozlet.

 • Slovo arcibiskupa Jana Graubnera k zpřísněným opatřením nouzového stavu

  Milí bratři a sestry, rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy. V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli. Využívejte, prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci. Pokračujme v modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie a obrácení lidských srdcí k Bohu každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu naše české a diecézní patrony i naše kandidáty blahořečení. Kéž tento mimořádný způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení a připraví nás na velikonoční radost.   K tomu ze srdce žehná + Jan Graubner, arcibiskup olomoucký     V Olomouci 27. 2. 2021

 • Nedělní kázání pro děti | NEOPAKOVATELNÝ | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.2.2021

  Co napadlo o. Romana Vlka k evangeliu Proměnění Pána Ježíše na hoře, kam vzal Petra, Jakuba a Jana? Evangelium (Mk 9,2-10) Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.   Nedělní kázání pro děti | NEOPAKOVATELNÝ | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI POSTNÍ: BOŽÍ VÁBENÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 27.2.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)     Pokud si pamatuješ, minule jsem psal, že v textech První postní neděle na mě zasvítilo slovo vykoupení. Když jsem si tento týden nosil v srdci texty Druhé postní neděle, stále více se z něj vynořovala vyznání lásky. Zpozorněl jsem, protože jsem začal vnímat něco, o čem jsem kdysi dávno četl v knize svatého Alfonse Cesta lásky. Hned v první kapitole píše: "Protože Bůh věděl, že dobrodiní přitahují člověka, chtěl si ho svými dary připoutat v lásce…" Lidskými pouty jsem je přitahoval, provazy lásky (Oz 11 4). Aby mě lidé milovali, chci je chytit do takových sítí, do jakých se chytit dají: do pout lásky. Tak v těchto dnech intenzivně vnímám, jak Bůh "propaguje" vykoupení, jak projevuje lásku. Jakoby nás lákal svou dobrotou, jakoby se nám dvořil, jakoby nás vábil do pastí své lásky. Bůh se zajímá o mé srdce… Pokud v této době děláme skutky kajícnosti (nebo se o ně alespoň snažíme), tak se z Božího slova těchto nedělí dozvídáme, že pokání má smysl pouze tehdy, pokud je odpovědí na vše, čím nás obdaroval. Všimni si, jak Bůh soutěží v lásce s Abrahamem. Říká mu, aby vzal svého syna Izáka, kterého miluje, a obětoval ho Bohu. Ale nechce lidskou oběť, chce oběť srdce. A přitom Bůh sám dovolí, aby jeho milovaný Syn zemřel na kříži. Tuto lásku používá jako důkaz našeho ospravedlnění v Ježíši Kristu, když říká: "Když on vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás všechny, jakože by nám s ním nedaroval všechno!?" (Řím 8, 32). Není čas na nářek, že nemůžeme být na mších svatých, že nemůžeme přijímat oltářní svátost. I nyní je čas milosti, i dnes je den spásy. I dnes můžeme vnímat lásku Boha a odpovědět na ni - konáním dobra lidem a s lidmi, se kterými žijeme. Pokud si večer sedneš k televizoru a s rodinou se při sledování zpráv zapojíš do nadávání na premiéra, ministry, policisty, neschopné, na omezení…, tak naříkej. Ale ne nad tím, že nemůžeš jít do kostela, ale nad tím, jak daleko je tvé srdce od Boha. Bůh tě chce dnes zahrnout vykoupením, dnes tě chce obdarovat svou láskou. On velmi dobře ví, co dnes potřebuješ pro hojný život, a přesně to ti dává. Věř tomu a tuto víru projev i tím, že budeš klidně a radostně snášet všechno, co je ti nepříjemné, co tě zlobí či rozčiluje. Neboť "těm, co milují Boha, vše slouží k dobrému" (Řím 8, 28). A možná malá "mystická" odbočka: Kněží po celém světě neustále slaví nejsvětější oběť, přijímají Eucharistii. Mystické Kristovo tělo, jehož jsme pevnou součástí, není bez tohoto nebeského pokrmu. Tak v tomto čase mnohem více vnímej, že si součástí Krista. "Z něho celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími podle činnosti přiměřené každé části, roste a buduje se v lásce" (Ef 5, 16). Jsi pevně spojený s Kristem, tvá duše je neustále sycena Eucharistií, jen jinými cestami, než jsme zvyklí… Tak přijímej tuto nebeskou výživu a nebuď zbabělý či skleslý! Bůh tě vábí na cestu lásky. Půjdeš po ní?

 • Omezení pro bohoslužby od 1. března

  V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení.   Podle bodu VI. odstavce 2. usnesení vlády se omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a 2. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;   Zdroj: https://www.cirkev.cz/

 • Postní duchovní obnova s o. Vojtěchem Kodetem

  Současná situace nám nedává možnost účastnit se nějaké duchovní obnovy, jak bývalo ve farnostech zvykem. Ale nic nám nezabrání v tom, abychom si čas k poslechu nějaké přednášky neudělali sami doma. Nabízím podnětné zamyšlení o. Vojtěcha Kodeta.   Postní obnova: Modlitba, půst a almužna (Mt 6,1-6.16-18) Vydáváme se na cestu postní dobou, která se má vyznačovat nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. Tato duchovní obnova by měla být pro nás všechny pomocí k tomu, abychom ji dobře prožili a připravili se na slavení Velikonoc. Ideální by bylo prožít alespoň pár dní postní doby v odloučenosti od každodenního života a starostí. Mnozí si ale nemohou vzít dovolenou, opustit svou rodinu a vyčlenit si čas na delší duchovní obnovu v samotě. Pro ty jsou určena naše setkání nad Božím slovem. Aby tato obnova mohla přinést ovoce, je potřeba si denně vyčlenit alespoň pár minut na své setkání s Pánem nad Božím slovem, a pokud je to možné, tak jedenkrát za týden i delší čas. Postní doba je prožívána jako období bezprostřední přípravy na přijetí nebo obnovu křtu během velikonoční vigilie. Je tedy cestou k tomuto novému setkání s Kristem, ponoření v Krista a obnovení našeho křesťanského života; je to pouť na způsob katechumenátu. Je to čas vyhrazený pro vnitřní pouť k tomu, jenž je pramenem milosrdenství. Je to pouť, v níž nás on sám doprovází přes poušť naší chudoby až k velikonoční radosti. Nejvhodnějším způsobem, jak tuto pouť vykonat je nechat se vést Božím slovem k naší proměně, k našemu obrácení. Jsou chvíle, kdy je třeba všechno nechat stranou a posílit důvěru v Boha, který má slovo pro mě! Je třeba čekat a naslouchat.     Postní obnova: Pokušení Páně (Mt 4,1-14) První neděle postní má velmi významné místo v průběhu celého liturgického roku, protože skrze ni slavnostně vstupujeme do postní doby, a tudíž i do naší každoroční „pouti do Jeruzaléma“ společně s Ježíšem, abychom slavili Velikonoce.   Každoročně se v tuto neděli předčítá v našich kostelech už od nejstarších dob příběh Ježíšových pokušení na poušti, který je pro nás velmi důležitý. Pro naše zamyšlení nám poslouží text z Matoušova evangelia:   Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: 'Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.'„ Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil ho na vrchol chrámua řekl mu: „Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: 'Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.'„ Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: 'Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.'„. Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: “To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: 'Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.'„ Potom ho ďábel nechal - i přistoupili andělé a sloužili mu. (Mt 4,1-11)   Ježíšův zápas s pokušitelem na poušti je pro nás velmi důležitý z mnoha důvodů: jednak z hlediska toho, co pro nás Pán vykonal, pak také abychom se stali vnímavějšími pro to, jak ďábel působí. V neposlední řadě je to příklad pro nás, jak čelit pokušení, která na nás doléhají. Evangelium se tedy neomezuje pouze na to, aby nám připomnělo, že jsme během našeho života pokoušeni a jsme v ohrožení; ukazuje nám cestu, jak v pokušeních zvítězit a vyjít vítězně ze zkoušky. Je třeba následovat a napodobovat Ježíše! On s námi spojil svůj život ve všem kromě hříchu, abychom ve spojení s ním a v jeho následování mohli být zachráněni.     Více podnětných přednášek a článků najdete na webu o. Kodeta: https://vojtechkodet.cz/  

 • Nedělní kázání o. Romana Vlka nejenom pro děti i se soutěží

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 20.2.2021

  Nejedno dítě se těší na nové video z dílny o. Romana. A protože jsem všichni děti Boží, nejeden z rodičů se mi v rozhovoru přizná, že na něj taky zvědavě čekají a těšíme se, co jej mohlo skvělého opět napadnout a jak to dokázal se svým štábem filmově zpracovat. Evangelium (Mk 1,12-15) Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“ SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.   Nedělní kázání pro děti | POSVÍTÍ TI | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 20

 • ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI POSTNÍ: SMRT

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 20.2.2021

  Z liturgických textů této neděle se mi vynořuje jedno velmi důležité slovo: vykoupení.   Vykoupení zažil Noe se svou rodinou a s celou zvířecí říší, kterou měl v arše. Kdyby mu Bůh neoznámil svůj záměr jeho záchrany… ani bychom nevěděli, že byla nějaká potopa, ani bychom nebyli. Nebylo v lidských silách něco s potopou udělat. Bůh zasáhl. Noe uvěřil a stavěl archu na suchu, možná na kopci daleko od řeky, za výsměchu mnoha… Vykoupení skrze křest zmiňuje ve svém dopise apoštol Petr. Říká, že potopa a záchrana Noema byly předobrazem křtu. Tím nám připomíná, že my sami jsme byli skrze křest zachráněni. Od čeho? Od věčné smrti. Křest nám vrátil nový život v Ježíši Kristu. I my jsme pro první hřích našich prarodičů byly duchovně mrtví, bez jakékoliv naděje na změnu, zcela zavaleni bahnem zla (zkus si představit, jak jsi ponořen do bahna - ne po krk, ale nad hlavu). Nic jsme s tím nemohli udělat. Bůh zasáhl. A Ježíš? On toto vykoupení nejprve ohlašuje, potom uskutečňuje. S jakým napětím a očekáváním bychom sledovali hodiny, kdyby dnes ve všech médiích zazněl hlas: "V úterý 23. února v 11:23 zahynou všechny viry covidu a nastane konec pandemie." A jak bychom se radovali, kdyby v úterý odešli všichni pacienti z nemocnic domů uzdravení. To by bylo vykoupení! Tento příklad je však jen slabým odvarem vykoupení, které pro nás uskutečnil Ježíš. Jak to všechno začalo? "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu" (Mk 1,15). Ježíš ohlašoval vykoupení, znovunastolení Božího království. Ne podle představ lidí, ale podle Božích plánů. Ohlašoval Boží zásah, když jsme neměli žádné východisko. Těm, co uvěřili, daroval v Ježíši věčný život - skrze křest. Byli jsme vykoupeni!!! Proč je nyní tak dlouhé období slavení Eucharistie s omezeními? Možná i proto, že na vykoupení zapomínáme. Až tak, že drtivá většina lidí v Církvi ho neohlašuje. A přitom hlásat vykoupení je prvním úkolem Církve. Nevzal nám Bůh mše a vše ostatní, abychom si připomněli tento náš úkol a hledali cesty, jak ho provádět? Ohlašujme vykoupení, abychom měli věčný život. I dnes potřebujeme my sami, ale i lidé kolem nás slyšet radostnou zvěst (= evangelium) o odpuštění hříchů a daru nového života. A tak ti dnes v Ježíšově jménu ohlašuji: Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých pro naši záchranu. On je archa, kterou nám daroval Bůh do potopy tohoto světa. Ježíš žije! Pokud chceš žít šťastný život věčný, vyznej, že si nevíš rady se zlem, které jsi v životě spáchal; lituj ho a pros Boha o odpuštění. Potom popros Ježíše, aby se stal Pánem tvého života - nastup do archy spásy a žij pevně spojený s Ježíšem. A hlásej to lidem, se kterými žiješ, aby i oni mohli prožívat vykoupení.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • Modlitba křížové cesty v době postní

  Ani omezený počet lidí v kostelích nám nemusí zabránit dnes v pátek, který v tradici církve patří úctě ke kříži, abychom se nezastavili a neudělali si čas na modlitbu křížové cesty třeba online nebo spolu doma v rodině.   Křížová cesta v obrazech   Foto zdroj: http://farnostrychvald.cz/