Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Prožijte postní dobu s pomocí mobilních aplikací

  Stojíme na prahu postní doby, která nás zve, abychom ji prožili v duchovní přípravě na oslavu Velikonoc a obnovu našich křestních slibů na Bílou sobotu. K jejím dobrému prožití nám mohou pomoci mobilní aplikace. Několik z nich jsem vybral jako svůj tip.   Aplikace misál obsahuje čtení, které dnes zazní v kostele.   Postní kapky jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život. Tentokrát na téma Boží milosrdenství. Aplikace nabízí: Liturgická modlitba pro daný den, liturgická čtení a promluva, citáty papeže Františka o Božím milosrdenství, postní impulzy otce arcibiskupa Jana Graubnera, Audio úryvky z encykliky sv. Jana Pavla II. o Božím milosrdenství (P. Martin Holík), Fotocitáty, Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí.   Brněnské diecézní katechetické centrum připravilo i letos pomůcku Malý průvodce postní dobou. Najdete zde pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Zamyšlení u jednotlivých nedělí připravili k probíhajícímu roku sv. Josefa kněží brněnské diecéze s křestním jménem Josef. Novinkou je rozšíření aplikace o modlitby a liturgická čtení na každý den.   Projekt Forty for You je zase počinem slovenských saleziánů, kteří jak v době postní, tak taky adventní najdou dobrovolníky za řad mladých, kteří na každý den napíší své zamyšlení na dané evangelium.  Vše je doplněno o inspirativní videa a obrázky.   Paulínky nabízejí své modlitební aplikace Křížová cesta se sv. Pavlem a Křížovou cestu s Marií.   V aplikace Růženěc pre Slovensko najdete nahrávky křížových cest S bolestnou matkou Máriou, S Pannou Máriou, Za rodiny, Za Kňazov.

 • podklady k roku sv. Josefa

  Před 150 lety prohlásil blahoslavený Pius IX. svatého Josefa patronem církve. Papež František chtěl připomenout toto výročí a využít je jako příležitost k prohloubení úcty k tomuto velkému světci. Vydal proto apoštolský list Patris corde a vyhlásil Rok svatého Josefa, který potrvá od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021. Posvátná penitenciárie v dokumentu zveřejněném pro tuto příležitost vysvětluje, že smyslem tohoto mimořádného roku je, „aby v něm každý věřící mohl po příkladu tohoto světce denně upevňovat svůj život ve víře naplňováním Boží vůle“. Během této doby je možné získat mimořádné plnomocné odpustky: „Za obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce) se udělují plnomocné odpustky těm věřícím, kteří se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa při příležitostech a formami, jaké uvádí [tento dokument].“   LITÁNIE K SVÄTÉMU JOZEFOVI   13 způsobů, jak získat plnomocné odpustky   Plnomocné odpustky získají ti, kdo využijí jakoukoli z těchto příležitostí: - Budou po dobu alespoň 30 minut rozjímat modlitbu Otče náš. - Zúčastní se alespoň jednodenní duchovní obnovy, jejíž součástí bude rozjímání o sv. Josefovi. - Po příkladu sv. Josefa vykonají nějaký skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství. - Pomodlí se svatý růženec v rodině. - Pomodlí se svatý růženec jako snoubenecký pár. - Svěří každodenně svoji práci pod ochranu svatého Josefa. - Budou prosit o přímluvu sv. Josefa, aby našel práci ten, kdo ji hledá, a práce všech aby byla důstojná. - Pomodlí se litanie nebo nějakou jinou modlitbu ke sv. Josefovi, a to za pronásledovanou církev a za úlevu všem křesťanům, kteří trpí jakoukoli formou pronásledování. - Pomodlí se jakoukoli církví schválenou modlitbu či pobožnost ke cti svatého Josefa, např. „K tobě, svatý Josefe“:        - ve výroční dny 19. března a 1. května,        - na svátek Svaté rodiny,        - dne jakéhokoli měsíce nebo        - kteroukoli středu, což jsou dny zasvěcené památce svatého Josefa v latinské tradici.   Plnomocné odpustky mohou získat i nemocní, trpící a všichni, kdo nemohou opustit domov. Získají je, když se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou mít úmysl splnit tři obvyklé podmínky, i když to aktuálně není možné, pomodlí se doma či jinde, kde jsou nuceni pobývat, modlitbu ke cti sv. Josefa a s důvěrou nabídnou Bohu své bolesti a obtíže.   Dokumenty ke stažení: Modlitby ke svatému Josefovi 13 způsobů, jak získat plnomocné odpustky „Patris corde“ – apoštolský list papeže Františka věnovaný sv. Josefu Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa JAN PAVEL II., Apoštolská adhortace Redemptoris custos - O svatém Josefovi a jeho poslání v životě Krista i církve  

 • Vstupme do půstu s rozjímáním Bible

  Rozhodl jsem se nabídnout několik možností, jak prožít letošní postní dobu. Je dobré si vybrat jednu aktivitu a té zůstat věrný až do Velikonoc, jak mít přehnaná předsevzetí, ze kterých nakonec nezůstane skoro nic. První, co se pokusím nabídnout, jsou materiály k prožívání postní doby s rozjímáním Božího slova.   Deník SPAM Chtěli byste objevit sílu Božího příslibu, že Bůh chce hovořit ke každému z nás? Udělejte si pravidelně čas na své setkání s Bohem četbou Bible, použijte k tomu ozkoušenou metodu a vytvořte si osobní deník, do kterého si zapíšete, jak Bůh k vám promlouval, kdy se naplnily modlitby, které jste k němu vyslali na základě toho, čím vás oslovil a za pár let třeba s vděčností nahlédnete do tohohle niterného setkávání, které bylo jen mezi vámi a Bohem.   Spam deník - Start edition   SPAM deník Zlín 2021   Více o deníku najdete na: https://spamdenik.cz/ Deník SPAM na 90 dní můžete zakoupit u nás v kostele.   Biblické TRIO Další nabídka nese název Biblické TRIO. Díky připraveném materiálu s názvem Ježíšovy Velikonoce v evangeliu podle Lukáše nejdříve rozjímám jeden předložený text na týden a pak jej sdílím s dalšími dvěma lidmi. Objevíte sílu Boha, který dokázal oslovit každého z nás jiným způsobem a když se společně sdílíme, obohacujeme sebe navzájem. Materiály pro dobu postní ke stažení zde: Trio - Ježíšovy Velikonoce   Zamyšlení na každý den Forty for You Pokud byste rádi dostávali každý den na email zamyšlení na texty čtení při mši, kteří píší na Slovensku mladí mladým, napište na farní email. Loňský zamyšlení najdete k nahlédnutí zde: https://www.laura-mladez.sk/projekty/forty-for-you/   Modlitba s Božím Slovem s komunitou Blahoslavenství Komunita Blahoslavenství připravila podklady pro modlitbu s Božím Slovem trochu na způsob Křížové cesty, ale těch zastavení bude 38. Jedno na každý den od čtvrtku po Popeleční středě do soboty před Květnou nedělí. Bližší informace a materiály ke stažení najdete zde: https://www.blahoslavenstvi.cz/vystup-k-velikonocum-v-38-zastavenich   Úvodní foto: Dominik Novák / Člověk a víra

 • Nedělní kázání pro děti | NEVZDÁVEJ TO | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.2.2021

  Evangelium (Mk 1,40-45): K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili (lidé) odevšad.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.   Nedělní kázání pro děti | NEVZDÁVEJ TO | P. Roman Vlk

 • ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: SMRT

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 13.2.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24) Dnes píšu se strachem v duši. Ne, nebojím se malomocenství, o kterém jsou dnešní čtení. Tělesné malomocenství dnes umíme léčit a nebýt sobectví (možná nás všech), tak tato nemoc už dávno mohla být jen v učebnicích dějin lékařství. A v Písmu. Ale mám v sobě strach z malomocenství, kterým jsme nakažení všichni. Malomocenství zla. Nikdo není proti této nákaze imunní, protože souvisí s dědičným hříchem. Máme v sobě "viry", které jsou připraveny kdykoli ovládnout naše smýšlení, mluvení, jednání, jakmile jim dáme trošku prostoru k množení. Mám strach, protože si všímám například při rozhovorech, jak snadno i já sklouzávám k odsuzování, nespokojenosti, obavám… Jako bych zapomínal, že Pán je můj pastýř… Proto bojuji, aby mě tento strach nepřemohl. Neboť " Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, - jehož hřích je přikryt. - Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, - v jehož duši není klamu. Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, - svou nepravost jsem nezatajil. - Řekl jsem: "Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti." - A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem." (Ž 32,1-2.5). Rozumíš? Na všechny viry zla ve mně i v tobě existuje lék - Boží milosrdenství. Abych ho dosáhl, potřebuji jen jedno - uznat a vyznat Pánu svou nepravost. Dá se říci, že dnes ve světě zuří smrt. I u nás. Nebuďme k tomu lhostejní a mysleme na smrt. Na vlastní smrt i na smrt svých blízkých. Připravujme se, aby nás Pánův den nezastihl v těžkém malomocenství duše. Pomozme i našim blízkým, zvláště starším, myslet na smrt. Ne jako na konec, ale jako začátek. Ne jako na strašnou chvíli, ale jako na okamžik, kdy uvidíme našeho Boha tváří v tvář. Když se setkáme s milujícím Otcem… Mysleme na smrt a budeme uchráněni od malomocenství. Pokud si myslíš, že jsi vůči nákaze malomocenství duše imunní nebo že v dnešní době chaosu vše zvládáš bez hříchu, tak si přečti fiktivní vyjádření jednoho postaršího řeholníka: "Když jsem byl mladý, měl jsem jednu jedinou chybu: byl jsem pyšný. Teď jsem už dokonalý!" :-)

 • Postní duchovní cvičení ONLINE hned od Popeleční středy

  Od večera Popeleční středy 17. února od 18:00 do neděle oběda 21. února jsme zváni komunitou Blahoslavenství z Dolan u Olomouce na postní duchovní obnovu. Součástí obnovy jsou čtyři přednášky, zadání na  osobní čas modlitby a rozjímání, společná liturgie: mše svatá, ranní chvály a animované časy modliteb - živě z kaple komunity, možnost duchovního rozhovoru a přímluvy po telefonu.   Pozvánka na postní duchovní cvičení ONLINE s Komunitou Blahoslavenství   Na tuto akci je nutné se přihlásit přes formulář, který naleznete níže v odkazu, NEJPOZDĚJI do pondělí večera - 15. února 2021. Na Vaši e-mailovou adresu vám přijdou odkazy na živé vysílání liturgie a přednášky.   Přihlašujte se zde: https://akce.blahoslavenstvi.cz/postni-duchovni-cviceni-online   Program je možné prožít v reálném čase, ale po celou postní dobu budou odkazy funkční a bude možné online přenosy shlédnout. Na e-mail vám také zašleme odkaz na tabulku, kde bude se možné zapsat na přímluvnou modlitbu nebo rozhovor telefonicky a to v čase od 18. do 21. února 2021 (později tato služba nebude možná). Na tuto akci můžete přispět dobrovolným příspěvkem. Za vaše dary na podporu našeho apoštolátu jsme velmi vděční.    Číslo účtu: 223 451 124/0300 Název účtu: Komunita Blahoslavenství v ČR BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ92 0300 0000 0002 2345 1124   Do zprávy pro příjemce napište DAR. Pokud potřebujete potvrzení o daru, rádi Vám ho vystavíme. Velké díky, ať Vám Pán žehná!

 • Slovo biskupů k 29. světovému dni nemocných

  Olomoucký světící biskup Mons. Josef Nuzík, delegát ČBK pro pastoraci ve zdravotnictví, se u příležitosti Světového dne nemocných (11. února) zamýšlí nad svátostí pomazání nemocných. Přirovnává jí k širokospektrálnímu léku. Proč?   Zamyšlení biskupa Nuzíka nad svátosti pomazání nemocných   List českých a moravských biskupů nemocným a těm, kteří se o ně starají, a všem lidem dobré vůle v naší zemi.   Vážení a milí nemocní přátelé, bratři a sestry, obracíme se na Vás touto cestou u příležitosti 29. světového dne nemocných, který si každý rok připomínáme v den památky Panny Marie Lurdské, kdy Vás obvykle každý rok navštěvujeme v nemocnicích a jiných zařízeních, kde pobýváte z důvodu nemoci nebo věku. Snažíme se při těchto návštěvách slavit Kristovu Nejsvětější oběť a také se setkat s těmi, kteří o Vás pečují a poděkovat jim. Letos to kvůli epidemiologickým opatřením není bohužel možné. Chceme Vás ale ujistit, že jsme na Vás nezapomněli, že máte v našem srdci své místo a pamatujeme na Vás u oltáře a při modlitbě. Myslíme letos zvláště na ty, kdo se o Vás v nemocnicích, charitních a hospicových a všech ostatních sociálních a pečovatelských zařízeních starají. Jejich služba je více než jindy vyčerpávající a stresová. Srdečně jim děkujeme a i na ně pamatujeme ve svých modlitbách. Děkujeme také všem, kdo o nemocné pečují doma nebo v různých společenstvích. Bude to už rok, co i do naší země vstoupila předtím neznámá nemoc Covid-19. Kromě ohrožení zdraví a života obrovského množství lidí přinesla také bohužel izolaci mnoha z Vás od lidí, kteří jsou pro vás důležití a se kterými máte vztah. Samota těžce doléhá na mnohé a je jistě dobré hledat a využívat všechny způsoby, jak vzájemně komunikovat. Věříme ale, že velikou posilou a světlem v této situaci je naše víra. Díky ní nejsme nikdy sami a prožívaný  pocit osamocenosti - bez bližních nebo nám drahých -  může být znamením volání po Boží blízkosti. Panna Maria se v Lurdech zjevovala sv. Bernardetě s růžencem v rukách. Tuto vynikající modlitbu Vám i dnes vřele doporučujeme, protože v ní nás Panna Maria učí naslouchat Kristu. I Vy se můžete ve svém utrpení a osamocenosti Bohu odevzdávat v modlitbě růžence a v této modlitbě nacházet vnitřní posilu, světlo a víru. A prosíme, pamatujte i na nás, abychom byli dobrými pastýři všech nám svěřených. V letošním roce si připomínáme 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily, velké světice našeho národa, uctívané i v mnoha jiných zemích. Ona poté, co spolu se svým manželem přijala křesťanskou víru, pamatovala na nemocné, chudé a potřebné a s láskou se o ně starala, takže byla dokonce nazývána jejich matkou. A v tomto duchu také vychovávala svého vnuka Václava. Oba jsou našimi velkými přímluvci u Boha! Oba jistě prosí i za naši víru! Na závěr se obracíme také k Vám všem, bratři a sestry v Kristu, abychom Vás povzbudili nejen k modlitbě za nemocné a trpící ale také ke konkrétním skutkům pozornosti a lásky tam, kde je můžeme prokázat. Papež František nás v letošním Poselství ke Světovému dni nemocných výslovně varuje před redukcí víry na sterilní slovní cvičení a možnou ztrátou vztahu mezi vírou a konkrétním životem, pokud se nenecháme vtáhnout do potřeb druhých. Vážení a milí nemocní! Vám i těm,  kteří se o Vás s láskou starají, a všem lidi dobré vůle v naší zemi vyprošujeme Boží požehnání.   Vaši čeští a moravští biskupové 11. února 2021, v předvečer památky Panny Marie Lurdské  

 • Arcibiskup Jan Graubner připomíná nabídku církevních škol v naší arcidiecézi

  Drazí bratři a sestry v Kristu, i když procházíme dobou koronaviru a různých omezení, život nestojí. Pro naše mladé nastala doba přihlášek na různé školy, střední i vysoké. Rád bych upozornil na naše církevní školy, jako jsou arcibiskupská gymnázia v Kroměříži, Prostějově či Velehradě, ale i na Gymnázium Německého řádu v Olomouci, nebo Střední školu pedagogickou a sociální sester dominikánek v Bojkovicích, ale taky na Střední odbornou školu sv. Jana Boska v Kroměříži. Často jsem slyšel od rodičů výtku, že nám chybí církevní škola praktického typu. Dnes máme školu s učebními obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec – farmář a Zahradník, tříleté učební obory s výučním listem. Škola má internát, který vedou kněží salesiáni. Mám radost, že mohu věřícím rodinám dát tuto konkrétní nabídku církevní pomoci s přípravou jejich dětí do života ve zdravém náboženském prostředí. Máme nabídku i pro maturanty, kteří mají zájem o Vyšší odbornou školu sociální v Olomouci. U všech těchto škol jde o nabídku církve mladým lidem, kteří si školy vybírají podle svých představ. Je tu však ještě jedna nabídka, která má jiný směr. Je to kněžský seminář v Olomouci, který je určený pro mladé muže, kteří chtějí nabídnout sami sebe ke službě Bohu a lidem. Obracím se na Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos připravujete a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá ke kněžství také Vás. Kněžský život není pohodlný, ale je plný Božího dobrodružství a stojí za to. Přihlášky do semináře, které je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března, získáte prostřednictvím svého kněze. Sestry a bratři, každého z Vás prosím o modlitbu za naše mladé, kteří mají nyní udělat důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, dobrý příklad a životní moudrost dospělých pomohou našim mladým v jejich odvážném hledání. S přáním radosti z Kristova přátelství každému z Vás ze srdce žehná Jan Graubner.   Seznam škol i s odkazy na jejich weby nejdete zde: https://www.ado.cz/cemu-se-venujeme/kultura-a-vzdelani/cirkevni-skolstvi/

 • Hluboké svědectví otce arcibiskupa Jana Graubnera o jeho boji s koronavirem na pokraji věčnosti

  Ke čtením k dnešní neděle o lidském utrpení Joba, ale taky o uzdravující moci Hospodina a Ježíše Krista, se mi vybavilo svědectví o. arcibiskupa Jana Graubnera, dco si uvědomil v okamžiku, kdy díky koronaviru ocitl mezi životem a smrtí. Rád se o něj dělím.  „Čas, který jsem uzdravením dostal, beru jako dar navíc,“ říká v rozhovoru pro web Olomouc.cz arcibiskup Jan Graubner, který má za sebou nepřenositelnou zkušenost – Na konci listopadu ho naplno zasáhla nemoc covid-19 a s vážnými zdravotními problémy skončil na jednotce intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Olomouc. V rozhovoru také přemítá o dnešním světě, popírání koronaviru, rozepsané knize, streamovaných bohoslužbách a samozřejmě lásce k Bohu. Nám kněžím o. Arcibiskup poslal své duchovní zamyšlení nad prodělanou nemocí: Je na místě, abych především poděkoval za modlitby, díky jimž tady dnes mohu být. Zkušenost s těžkým bojem proti Covidu nepřeji nikomu. Vím, že jsem ho zvládl především díky velké duchovní podpoře tisíců lidí, kteří se za mé zdraví modlili, a skvělé péči lékařů. Když mě na oddělení ARO navštívil sám ředitel fakultní nemocnice, mluvili lékaři o obdivuhodně rychlém zlepšování mého zdravotního stavu, který byl velmi vážný. Zaujala mě stručná reakce pana profesora Havlíka, který prohlásil: Tělo je jen odrazem ducha. Možná myslel na duchovní sílu jednotlivce, ale já v té chvíli opravdu myslel na sílu modlitby těch tisíců věřících. Cítil jsem, že tato síla mě nesla. Denně jsem všem žehnal. Dlouhých modliteb jsem nebyl schopen. Životní zkouška je záležitostí krátkého času, ale je jí možné rozumět jen v souvislosti s celým životem a jeho směřováním. Ježíše Opuštěného, kterého jsem poznal skrze Chiaru Lubichovou, jsem si zvolil v kněžském mládí za Snoubence své duše. Bylo to proto, že jsem tehdy objevil, že Ježíš miluje nejvíc na kříži ve chvíli nejtěžší opuštěnosti od lidí i od Otce, když na kříži volá: Žízním. Sám je výkřikem, sám se z lásky stává ničím…a je všecko. V mém životě se ukázal jako Ženich vždycky věrný, zatímco já to o sobě říct rozhodně nemohu, protože jsem jej v mnoha podobách nepoznal nebo nepřijal. Ale On ukázal, že stačí obejmout bolest, neporozumění, problém, starost, a i když se problém nevyřeší a bolest neodejde, jde o osobní setkání s Ním. To jsem si znovu uvědomil v minulých dnech, když přišel Covid. U mě se nemoc projevila velkými zimnicemi, někdy až třikrát denně a někdy to byl dvou až tříhodinový zápas. Viděl jsem, že nejsem schopen se postarat vůbec o nic, že se vysoké ideály zužovaly jenom na to, abych se přestal konečně chvět. Viděl jsem, že si nejen nemohu dělat žádný plán, že nemůžu udělat už v životě vůbec nic, protože všechno je mi vzato z rukou a brzy může být konec. Když taková zkouška přešla, tak jen tím, že zimnici vystřídala vysoká horečka, a vše se znovu opakovalo. Při jedné z posledních takových zimnic, ale přišel úžasný pokoj, protože jsem si uvědomil, a právě v této nicotě, v této bídě, v této bezvýchodnosti: přichází On a já už přece nemusím chtít nic víc, ničeho víc nemůžu nikdy dosáhnout, než abych byl v Něm. To přineslo pokoj, který mne zbavil napětí a bolesti. Ukázal se jako větší než všechno to ostatní. V té chvíli bylo možné říct: Staň se Tvá vůle, teď už netoužím po ničem, jenom po tom, aby se stalo, co chceš Ty. Jestli mne v této chvíli voláš ze světa, říkám: Zde jsem. Jsem připraven. Ne, že bych byl připraven množstvím dobrých skutků, nebo mohl říct, že jsem splnil vše, co ode mne Bůh žádal, ale jsem připraven přijmout Tvé milosrdenství, které je bezmezné a které je mou jedinou šancí, protože já už nemohu udělat absolutně nic než přijmout to, co dáváš Ty. Pak mi přišlo, že nesmím být sobecký, proto říkám: Pane, ano, chceš-li, půjdu s Tebou v této chvíli. Ty se však postarej o všechno, o ty, ke kterým jsi mne poslal sloužit. Já jsem to nezvládl tak, jak by to potřebovali, protože jsem slabý a úkoly i očekávání mě vždycky přesahovaly. Nemyslím si, že pro ně mohu ještě něco udělat. Ale kdyby sis to myslel Ty, nezdráhám se další práce a jsem ochoten pokračovat. Pokud mi ještě nabídneš čas a sílu, nechci z toho nic pro sebe. Všechny další dny by byly jaksi navíc a budou patřit Tobě. V nemocnici se nedokážu dlouho soustředit, modlitby jsou krátké a časté. Svěřuji Bohu zvláště ty, ke kterým jsem byl poslán, s vděčností žehnám všem, kteří se za mne modlí. Sám nechci nic. Ať rozhodne Pán. Vím, že lékaři hovoří o krizi a sepsi, ale v duši mám hluboký pokoj. Věřím, že Boží láska ukáže to nejlepší. Jestli modlitby lidí, kteří za mne prosí, nebudou vyslyšeny tak, abych se uzdravil, pak prosím, aby byly vyslyšeny tak, že se sejdeme u Pána. To by byl požehnaný plod těchto zkoušek. Děkuji, moc děkuji. Vím, že je za co děkovat. Opakovaně vzpomínám na jednu z posledních proseb kardinála Vlka, který žádal lidi: Pomozte mi děkovat. Dnes mám radost nejen z postupného návratu zdraví, ale i ze spontánního projevu živého společenství víry, které věřící ukázali modlitbou, jejíž plody nejsou daleko od zázraku. Naše církev přes všechny chyby není v krizi. Ona žije. Bohatí touto zkušeností můžeme pokračovat v modlitbě nejen za další nemocné, ale i za úplné zastavení pandemie a za návrat lidských srdcí k Bohu.

 • NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ O. ROMANA VLKA NEJENOM PRO DĚTI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 6.2.2021

  Je jedno, co děláme a nebo kdy to děláme? Jakou máte zkušenost? O. Roman se dnes podělí o své zamyšlení na toto téma, teré jej napadlo při čtení nedělních textů. Evangelium (Mk 1,29-39) Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy. SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe​ Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.   Nedělní kázání pro děti | VYVÁŽÍ TĚ | P. Roman Vlk