Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • Zamyšlení 3. neděle adventní: Důležitá otázka

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10,24) Jak to bude dál? Budou mše? Přijde zpřísnění? Jaké budeme mít Vánoce? Možná se setkáváš s podobnými otázkami. Jsou oprávněné. Ale nezabírají v myslích či srdcích mnoha lidí příliš místa? Jako každý rok, Církev nám na Třetí adventní neděli nabízí namísto těchto otázek otázku o radosti. Raduješ se? Je radost něčím, co je ve tvém srdci, ve tvém myšlení i jednání ve dne i v noci? Samozřejmě, ne ledajaká radost, ale radost z Pána (viz Neh 8,10). Přinášíš ji lidem kolem sebe - jemně, nenuceně, laskavě, i když možná mnozí kolem tebe reptají, stěžují si, nadávají? Podívej se, jaký důvod radosti nám nabízí liturgie této neděle ústy proroka Izaiáše: Bůh "mi oblékl roucho spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha zdobeného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky" (Iz 61,10bc). To se už stalo. Při křtu jsi byl přijat do Boží rodiny, dostal jsi roucho spásy, plášť spravedlnosti. Že se tak necítíš? To není otázka cítění se, ale otázka víry. Stalo se to a tečka. Stal ses členem Boží rodiny. Z toho plyne naše radost v každé době. "I kdybych měl jít tmavou dolinou … ty jsi se mnou." Vždy a všude jsem Bohem milován, chráněn, potěšován … I tehdy, když mě situace ve světě či kolem mě nebo přímo ve mně vede k nářku, pláči bolesti. Vím, není snadné to takto stále prožívat. Je těžké, přímo nemožné stále plesat a velebit Boha. Ale musíme se o to aspoň pokoušet. Víš, v jaké situaci se Maria modlila svůj Magnifikat (část z něj se dnes zpívá jako responsoriální zpěv)? Čekala nemanželské dítě. Utekla od Josefa (i tak se dá vysvětlit její odchod k příbuzné Alžbětě). Neměla ponětí, co bude dál, jestli to vůbec přežije. Přesto prožívala radost, která z její modlitby přímo srší. A podívej se na Jana Křtitele. Tak snadno si mohl přivlastnit roli Mesiáše. Vždyť i tak mu ji připisovali. A on? "Nejsem hoden." A co bylo jeho radostí? Ohlašoval evangelium = radostnou zvěst: "Mezi vámi stojí ten, kterého neznáte" (Jan 1,26). Jakoby říkal: Ten, na kterého čekáme, je už tady. Je mezi námi. Brzy se dozvíte, kdo to je. Těšte se na tu chvíli. Těšte se, že se splní zaslíbení dané otcem. Radujte se, protože se blíží vaše vykoupení… Jak by Jan hlásal radostnou zvěst, kdyby sám neměl v srdci radost z Pána? Co hlásáme v těchto dnech světu kolem nás my? Radost či reptání? Všimni si, že Pavel nám přímo přikazuje radovat se (viz 1Sol 5,16; Flp 4,4). Ale to je možné pouze tehdy, pokud se ustavičně modlíme (máme srdce nasměrována na Boha, ne na svět), když za všechno děkujeme (už jsi poděkoval Bohu za koronakrizi?), když se varujeme zla v jakékoliv podobě (zlo se často tváří jako dobro, zejména tehdy, když se lísá naší pýše). Máme na to všechno sílu i schopnost, vždyť jsme zahaleni pláštěm spravedlnosti, okrášleni šperky. Ledaže bys to všechno zahodil. V takovém případě vyznej svůj hřích, vzbuď lítost a utíkej ke zpovědi. Vrátí se ti radost a pokoj. Vrátí se ti jásot: "Velebí má duše Pána…"

 • Nedělní kázání pro děti – Vlčí doupě i se soutěží

  Co napadlo o. Romana k evangeliu, které čteme v neděli v kostele? Zamyšlení vhodné nejenom pro děti... A taky adventní soutěž.  Evangelium (Jan 1,6-8.19-28) Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, jen měl svědčit o tom světle. Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsI?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?" Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti: 'Vyrovnejte cestu Pánu', jak řekl prorok Izaiáš." Někteří z poslů byli farizeové. Ti se ho zeptali: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?" Jan jim řekl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků." To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   Nedělní kázání pro děti | S NÍM ZAZÁŘÍŠ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 15

 • Zemřel Mons. Adam Rucki

  Český Těšín -  Uprostřed adventního očekávání byl na věčnost povolán Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání, spirituál kněží a exercitátor. Zemřel v sobotu 12. prosince 2020 v Českém Těšíně ve věku nedožitých 70 let. Mons. Rucki se narodil  8. ledna 1951 v Bukovci u Jablunkova. Po maturitě na českotěšínském gymnáziu v roce 1969 vstoupil do olomouckého kněžského semináře a 30. června 1974 přijal v Českém Těšíně kněžské svěcení pro českotěšínskou apoštolskou administraturu. Poté působil jako kaplan nejprve v Havířově-Bludovicích, v letech 1976 až 1977 ve Frýdku a posléze v Třinci. Od roku 1978 byl současně administrátorem excurrendo ve Stříteži. V roce 1984 byl zatčen za organizování nepovolených biblických čtení pro mládež, držen ve vazbě v Ostravě a nakonec odsouzen k šestiměsíčnímu trestu odnětí svobody za trestný čin maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi; kromě toho mu byl dočasně odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. (Jeho vzpomínky na toto období zmapoval projekt Paměť národa.) Po propuštění pracoval krátce jako dělník v Jablunkově. V roce 1985 byl ustanoven farním vikářem ve Valašských Kloboukách a od 1. srpna 1989 se stal farářem v Napajedlích, odkud spravoval excurrendo také farnost Spytihněv a do roku 1990 i farnosti Pohořelice a Lhota u Malenovic. Od roku 1993 byl rovněž děkanem zlínského děkanátu. Roku 1995 odešel do Olomouce, kde působil jako spirituál Arcibiskupského kněžského semináře až do svého jmenování biskupským vikářem pro péči o duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi v roce 2005. Dne 12. ledna 2012 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.    Foto: pametnaroda.cz   Zdroj: https://doo.cz/     

 • Lectio divina pokračování 1 Tim – 2 Tim – Tit – Fil - Žid

  Ponořme se opět hlouběji skrze rozjímání formou Lectio divina do toho, co sv. Pavel klade na srdce církevním obcím, u jejichž zrodu stál a později je povzbuzoval formou dopisů. K rozjímání přikládám další video zamyšlení tentokrát na Lukášovo evangelium.   David Bowden - Luke | Lukášovo evangelium   Rozjímání ke stažení zde: Rok Bible Lectio Divina 1 Tim – Žid

 • Domov pro seniory Napajedla hledá dobrovolníky na pomoc při pandemii

  V organizaci je v současné době vyšší výskyt nákazy covid-19 jak mezi klienty, tak i mezi zaměstnanci. Stavy zaměstnanců jsou velmi oslabené, mnozí jsou v pracovní neschopnosti. Momentálně máme naprostý nedostatek zdravotních sester, chybí také pečovatelky v přímé péči o klienty a uklízečky. Pokud by chtěl někdo pomoci, ať už jako dobrovolník či brigádník, budeme moc rádi. Organizace také uvítá, pokud by chtěl někdo darovat ochranné pomůcky, jako jsou ochranné obleky, štíty, návleky na nohy, rukavice, respirátory a další pomůcky. Uvítáme i případnou finanční pomoc, jelikož nejen pomůcky jsou velmi drahé, ale třeba také odvoz covid odpadu je velmi nákladný. Organizace na konci roku už nedisponuje finančními prostředky v takové míře, jak by v tuto složitou chvíli potřebovala. V případě nabídky personální výpomoci se prosím obracejte na Bc. Mlýnkovou, tel, 739 431 422, email: soc.mlynkova@dsnapajedla.cz , v ostatních záležitostech na ředitele organizace Bc. Libigera, tel:  603 157 791, email: reditel@dsnapajedla.cz. Děkujeme.9.12.2020, Bc. David Libiger, ředitel organizace     Domov pro seniory Napajedla, p. o. Husova 1165, 763 61 Napajedla 603 907 679, 577 941 249 dsnapajedla.cz  

 • Novinky ve Vlčím doupěti i s kázáním

  Otec Roman Vlk si i tento týden se svým týmem opět dal práci a máme na světě další nedělní kázání. A nejenom to, odpovídal na otázky dětí, natáčela s ním ČT a dokonce rozjeli nový web. Evangelium (Mk 1,1-8) Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Když Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a (přitom) vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým."   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz/ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030     Nedělní kázání pro děti | JE DOBRODRUH - DOBRÝ DRUH | P. Roman Vlk     Speciál - odpovědi na otázky dětí   Vlčí doupě v Noevinách

 • ZAMYŠLENÍ NA 2. NEDĚLI ADVENTNÍ: RADOSTNÁ ZVĚST

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 5.12.2020

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24) Všimni si v dnešním Izajášově textu, kdo má být potěšován: "můj lid" (Iz 40, 1). Ne cizinci, nevěřící, ale "můj lid", ti, kteří jsou Bohu nejbližší. Boží domácí. Proč mají být potěšováni? Neboť pro takové lidi, kteří žijí v úzkém spojení s Bohem, je opravdu potěšením slyšet, že "skončilo jejich otroctví, že je odčiněna jejich vina" (srov. Iz 40, 2). Jen člověk, který skutečně uvěřil Bohu, ví, že byl otrokem, že je vinen. A takový se raduje, když mu oznámí, že je po všem, že "už je dobře". Neboť Boží slova jsou slova k jeho srdci. Člověk, který Boha nezná, který ho nemiluje, si jen nerad přizná, že je otrokem, že se něčím provinil. Jeho budeš marně těšit těmi slovy, která jsou určena Božím domácím. Pohrdne jimi, vysměje se ti, neboť tomu nebude rozumět, protože se nedotýkají jeho srdce. To však neznamená, že takoví lidé nepotřebují Boží útěchu. Ale nejprve musíme použít slova či skutky nebo vlastní příklad, který se dotkne jejich srdce, který jim odhalí jejich otroctví i vinu a přivede k pokání. A člověka, který koná pokání, už lze (i je třeba) těšit. Všimni si, kolik lidí dnes otročí koronaviru. Sledují všechny možné zprávy, dezinformace, konspirace, bouří se, reptají, s jakýmkoli rozhodnutím či nařízením jsou nespokojeni a protestují … Hrozné otroctví neklidu a vnitřní zloby. Nedávno jsem četl článek člověka, který se rozčiloval, že proč biskupové nic nedělají, jaké to budou Vánoce, pokud si nebudeme moci v kostele zazpívat Tichou noc. Bylo mi ho líto. Vždyť Tichá noc ani žádná jiná koleda ani nějaké zásahy biskupů nezajišťují krásné prožití svátků Pánova narození. Jen čisté srdce. Zda budeme moci jít na mši svatou nebo ne, není to prvořadé. Raději budu slavit svátky s čistým a radostným srdcem doma, než s naštvaným a vzdorovitým v kostele. Máme modlu korony. Mnozí, pokud ne všichni. Musíme činit pokání = změnit myšlení a následně i mluvení a jednání. Jak jinak uslyšíme slova útěchy, Božího potěšení? Jak nám bez pokání přinesou útěchu slova: "Začátek evangelia Ježíše Krista, Božího Syna" (Mk 1, 1)? Začala se hlásat radostná zvěst (= evangelium) Ježíše Krista. A hlásá se mně i tobě, světu. Toto hlásání už nikdy neskončí. Teprve až se Ježíš opět zjeví ve slávě. Nic víc utěšujícího už nebudeš slyšet. Skončilo tvé otroctví, je odčiněna tvá vina. Oslavuj Pána, raduj se a potěš lidi kolem sebe. Staň se oznamovatelem radostné zvěsti.  

 • Evangelizační projekt Godzone Tour bude i v době koronaviru

  Každoročně v tuto dobu máme již za sebou zážitek z večera s názvem Godzone Tour. Letos, tak jako u většiny velkých akcí, se nic konat nemůže. Tým Godzone však nezahálel. Ještě v prvních týdnech, kdy bylo jasné, že to nepůjde v tom rozsahu, jak jsme jej znali, přesto byly nachystáni jít do menších projektů a tvořily se týmy, které by zajistily program ve 48 městech na Slovensku a 25 městech v ČR. Je to neuvěřitelné, kolik lidí bylo ochotných přiložit ruku k tomuto dílu. Protože to však současná situace neumožňuje ani na Slovensku, ani u nás, celý koncept příprav se zaměřil na program, který budete moci sledovat doma nebo v malých skupinkách někde společně. Těšíte se? Tak nezmeškejte 11. – 12. prosince, kdy je pro nás přichystán online evangelizační film a k jeho sledování jste zváni zdarma.   Odkazy: https://tour.godzone.sk/2020/   TO, NA ČOM ZÁLEŽÍ - ESPÉ ft. AUGUSTÍN   AKO SA USKUTOČNÍ G̶O̶D̶Z̶O̶N̶E TOUR 2020? | Július Slovák   TRAILER - FILM TO, NA ČOM ZÁLEŽÍ   Zavzpomínejme na loňské Godzone Tour 2019

 • Tříkrálová koleda letos v novém kabátě

  Prožíváme dobu plnou různých omezení a nejistot. V záplavě událostí dnešních dní s nadějí očekáváme aspoň trochu dobrých zpráv.  Jednu velmi dobrou zprávu vám přinášíme už teď – tříkrálová koleda zazní! Již teď je však jisté, že letošní koledování bude tentokrát poněkud jiné, než jsme všichni zvyklí. „Jsme si velmi dobře vědomi toho, že osobní kontakt s koledníky přímo u vás doma, jejich hřejivý úsměv i zpěv koledy s přáním všeho dobrého je nenahraditelný. Zdraví vás všech, i našich koledníků, je však pro nás na prvním místě. Proto jsme se s ohledem na současnou situaci rozhodli letošní sbírku pojat zcela novým způsobem,“ uvedl za otrokovickou Charitu koordinátor sbírky Jan Žalčík. „Připravili jsme pro vás novinku v podobě online koledy. Na stránkách www.trikralovasbirka.cz bude možno shlédnout online koledu a také přispět do virtuální kasičky.  Zde bude možné zadat vaše PSČ a tím bude váš příspěvek automaticky přesměrován na místní Charitu, aby tak vaše pomoc mohla sloužit přímo lidem z vašeho okolí. Pro ty z vás, pro něž by toto bylo obtížné, připravíme do několika míst ve vaší obci tříkrálové kasičky. V rozmezí vánočních svátků budou lidem do schránek distribuovány tříkrálové letáky s aktuálními informacemi, přehledem míst i termínem, dokdy bude možné přispět,“ dodal Žalčík. Bližší informace budou postupně přibývat v místních mediích, na webu otrokovické Charity i na sociálních sítích. Prosíme, pomozte nám tyto informace šířit dál mezi své blízké. Děkujeme, že pomáháte s námi!

 • Od čtvrtka 3. 12. nová pravidla pro účast na mši

  Z usnesení vlády ze dne 30. 11. platí nová pravidla pro bohoslužby. Na svatbě a pohřbu smí být nejvýše 30 lidí. V kostele smí být obsazeno jen 30% míst na sezení, všichni musí sedět, dodržovat přitom rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu (zpívat může nejvýše 10 osob).   Co to znamená v naší farnosti?   Mše u sv. Vojtěcha budou: - ve čtvrtek 3. 12., v pátek 4. 12., v sobotu 5. 12. - 17.00 - v neděli 6. 12. - 7.30 a 10.30   Mohou přijít i ti, kteří se nezapsali do seznamu až do naplnění kapacity.   Mše a zpověď v Kvítkovicích: - v neděli 6. 12. 9.00 do naplnění kapacity (zpověď 8.45 či po mši).   Zpovídání u sv. Vojtěcha: - ve čtvrtek 3. 12., v pátek 4. 12., v sobotu 5. 12. 18.00-19.00 - v neděli 6. 12. 17.00-18.00   Příležitost k tiché adoraci u sv. Vojtěcha: - v neděli 6. 12. 14.00-18.00.   Kdo by se již na některou ze mší nedostal, bude mu podáno svaté přijímání 5 minut přede mší či po mši.   Další změny mší svatých a zpovídání od pondělí 7. 12. dle nedělních ohlášek.