Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Zamyšlení BŮH S NÁMI (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE)

Při čtení biblických textů liturgie slavnosti Nejsvětější Trojice mi přišla na mysl slova svatého Kolumbána z posvátného čtení modlitby hodin čtvrtka sedmého týdne: „Ať se nikdo neodvažuje zkoumat Boží tajemství, čím je, jak je a kdo je. To je nevyslovitelné, neprozkoumatelné a neproniknutelné. Jen prostě pevně věř, že Bůh je takový a takový bude, jaký byl, neboť je neměnitelný Bůh… Hledej tedy nejvyšší poznání ne v rozebírání slov, ale ve zdokonalování dobrého života…“ (Liturgie hodin).

Když dnes tedy slavíme tajemství Nejsvětější Trojice, nemáme nad ním příliš spekulovat, ale raději dělejme dvě věci: oslavujme Boha a snažme se být lepšími lidmi.

Oslavu Trojice uskutečňujeme například každou modlitbou Sláva Otci… Ať nám dnes mnohokrát zazní v srdci, ale i na rtech. Možná zvláště ve chvílích, kdy nerozumíme všemu, co se kolem nás a ve světě děje (viz k tomu Ž 40, 17).

Úsilí být lepšími podporují dnešní čtení, která kupodivu nejsou zaměřena na Boha, ale na člověka – totiž na to, jaké dobro máme z toho, že poznáváme Boha. Mojžíš vyzdvihuje zájem a péči Boha o jeho vyvolený národ (Dt 4, 32–34. 39–40). Žalmista hovoří o blaženosti těch, kdo patří Pánu (Ž 33). Apoštol Pavel připomíná, že jsme dostali Ducha adoptivního synovství, ve kterém voláme: „Abba! Otče!“ (Řím 8, 14–17). A konečně milovaný Ježíš po příkazu učit a křtít ve jménu Nejsvětější Trojice říká, že je s námi po všechny dny až do skončení světa (Mt 28, 16–20).

Když takto poznáváme Boha, zjišťujeme, že je vždy s námi, vždy je ochoten vést nás na cestě dobra. Tedy kráčejme s ním.

 Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/