Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

Zamyšlení PŘIJÍMAT BOŽÍ TAJEMSTVÍ (16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

Klíčem k dnešnímu čtení pro mě byl chvalozpěv Aleluja: "Chválím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi maličkým zjevil tajemství Božího království." Jsou to Ježíšova slova, která jsme slyšeli v neděli před dvěma týdny. Jaká tajemství nám Bůh zjevil? Ano, nám, neboť i my jsme maličcí, kteří znají Boží věci, ne díky své moudrosti, ale z milosti a vyvolení.

Dnes nám Bůh zjevil, že není naším úkolem vyřešit problém zla ve světě. Ne, nemáme být pasivní a lhostejní, když se děje zlo. Ale ani není naším úkolem zlo vymýtit. Andělé na konci světa odstraní koukol. Naším úkolem je být dobrou rostlinou v Božím království, která přinese třicetinásobnou, šedesátinásobnou nebo stonásobnou úrodu. Jsme povoláni konat dobro a hlásat Boží slovo.

Proto se někdy s obavami dívám na iniciativy, které jsou "proti" něčemu. Znepokojuje mě, když v jejich boji proti určitému zlu (např. potratům, genderové ideologii, eutanazii…) nevidím nebo nespatřuji hlásání Ježíše. Často mám dojem, že i v Církvi se boji proti něčemu (např. metle sexuálního zneužívání) dává taková priorita, že hlásání Ježíše, jeho vykoupení, téměř mizí.

Nejsme povoláni k tomu, abychom vytrhávali koukol. Jsme povoláni rozsévat semeno Božího slova. Pokud narazíme na koukol - syny Zlého -, musíme si vzpomenout na slova z Knihy moudrosti z dnešního prvního čtení: "…svým synům poskytuješ radostnou naději, že po hříchu dáváš příležitost k lítosti" (12,19). I když se díváme na syny Zlého, tedy když se setkáváme s lidmi, kteří zjevně páchají zlo, svěřme je do rukou Boha, který je dobrý a laskavý. Neboť až na konci bude Bůh spravedlivý; do té doby existuje naděje, že i z koukolu se může stát pšenice. Lidsky je to nemožné. Ale to neznamená, že je to nemožné pro Boha.

Bůh nám zjevuje svá tajemství. Přijímejme je s bázní, protože nás nesmírně přesahují, ale také s radostí, protože jsou znamením, že jsme Boží vyvolení.